1. Філософське знання: сенс та значення icon

1. Філософське знання: сенс та значення
Назва1. Філософське знання: сенс та значення
Сторінка4/4
Дата24.08.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Тема 10. Проблема суспільства в історії та теорії філософії.

Актуальність теми. Спроби дати пояснення різноманітному перебігу подій, що має місце у суспільстві, і бажання на основі наявного знання передбачати зміни, що виникають, і усвідомити сутність подій, можливість активної участі в суспільних процессах - це характеризує пиль­ний інтерес до суспільства і суспільних процесів і з боку філософії.

Дослідження проблем, що пов'язані з виникненням і розвитком суспільства стають актуальними ще в античну епоху. Починаючи з перших європейських істориків - Геродота і Фукідіда, а також таких давньогрецьких філософів як Демокріт, Платон, Арістотель і римського поета-філософа Лук-реція Кара.

Кожна історична епоха привносить у дослідження цієї проблематики свої особливості, розставляючи свої акценти

Дуже важливим є оволодіння методологією дослідження суспільних процесів, знання різноманітних підходів, що здійснювалися на різних історичних етапах, у різних умовах. Протиріччя і розбіжності, що мають місце в різноманітних концепціях суспільного розвитку потребують більш ретельного підходу до методологічних основ дослідження. Розбіжності між лінійними (К. Маркс, Гегель, О. Конт) і нелінійними (О. Шпенглер, Н.Я. Данилевський, А. Тойнбі) концепціями суспільного розвитку. Перехід до новітніх теорій, що засновані на виділенні доіндустріального, індустріального та постіндустріального типів суспільства. Футурологія - як на­прямок, що досліджує принципи і закономірності суспільного розвитку. Теорія інформаційного суспільства. Все це разом узяте є тим багажем, що дозволяє розбиратися в хитросплетіннях філософських проблем суспільства, сприяє ста­новленню стійкого світогляду.


Цілі.

^ Загальна ціль: Уміти аналізувати розмаїття суспільних процесів і явищ, проблеми медичної системи в контексті існуючих концепцій суспільного роз­витку.

Конкретні: вміти

1. трактувати античну стадію розвитку суспільства, та відповідні їм проблеми пов'язані зі здорв'ям;

2. інтерпретувати географічний детермінізм, та договірні теорії суспільного пізнання;

3. аналізувати утопічні теорії суспільного розвитку;

4. трактувати формаційну теорію суспільства та теорії локальних цивілізацій;

5. виокремити особливості сучасних концепцій і теорій суспільного розвитку.

Зміст навчання у відповідності з цілями

1.Основні теоретичні питання до теми:

1. Єдність та розмаїття світової історії. Природні передумови та соціальні форми виявлення. Багатоваріантність суспільного розвитку.

2. Античні автори про стадії (етапи) розвитку суспільства - "Золота", "Срібна" та "Залізна". Проблема здоров'я в ці періоди.

3. Географічний детермінізм та договірна теорія суспільства.

4. Утопічні теорії суспільного переустрою.

5. Формаційна теорія К. Маркса. Теорії локальних цивілізацій.

6. Сучасні концепції і теорії суспільного розвитку та їх особливості.

7. Розвиток суспільного процесу та його вплив на людство, зокрема на медичну систему.


2.Джерела інформації:

1. Введение в философию: Учебник для вузов в 2-х ч. / Под общей редакцией И.Т.Фролова. - Г, 1990. Ч. II. Стр. 416-478.

2. Основы философии. А.Г.Спиркин. - Г. 1988 г. стр. 326-356. Философский энциклопедический словарь. - Г, 1989 г. - статьи: «Общество» с. 436, «Общность» с. 437, «Государство» с. 131-133, «Народ» с. 386, «Нация» с. 405-406.


3.Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Тест 1. Однією з концепцій розвитку суспільства є концепція лінійного розвит­ку. Хто розвивав концепції лінійного розвитку суспільства на ряду з Г. Гегелем, К. Марксом

А. О. Конт

В. А. Тойнбі

С. Д. Белл

Д. В. Ленін

Е. 3. Бжезинський

Тест 2. В історії суспільствознавства існують концепції нелінійного розвитку. Нелінійні концепції розвитку суспільства розробляли А.Тойнбі, Н.Я.Данилевський і

А. О. Шпенглер

В. Г. Гегель

С. Д.Белл

Д. К. Маркс

Е. О. Конт

Тест 3. Хто ввів у філософію поняття «осьовий час», «осьова епоха» для позна­чення переходу від роз'єднаного до єдиного історичного розвитку?

А. К. Ясперс.

В. Н.Я. Данилевський.

С. 3. Бжезинський.

Д. К. Маркс.

Е. Г Спенсер.

Тест 4. Існують теорії технологічного детермінізму. Теорії технологічного де­термінізму розробляли О. Конт, Г. Спенсер, Р. Арон, Д. Белл, Є. Тоффлер, З. Бже-

Зинський і

А. А. Сен-Симон

В. А. Тойнбі

С. Д. Белл

Д. В. Ленін

Е. 3. Бжезинський

Тест 5. Мета існування держави трактується в залежності від філософського підходу. Т. Мор, К. Маркс притримувалися точки зору, що існування держави повинне забез­печити різнобічний розвиток людини. Хто ще поділяв їх точку зору?

А. Т. Кампанела;

В. Г.В.Ф. Гегель

С. О. Тоффлер

Д. Д. Белл

Е. Платон


4.Короткі методичні рекомендації до роботи на практичному занятті.

Форма проведення заняття - семінар-практикум. Заняття проводиться відповідно до технологічної карти.

Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях; співдоповідачі -доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення; опоненти - задають додаткові питання. Після розгляду кожного питання, робляться висновки. Викладач аналізує виступи, корегує й уточнює їх, звертає увагу на помилки у відповідях.

Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль.

Наприкінці заняття підбиваються підсумки.


^ Граф логічної структури до теми 10:

Проблема суспільства в історії та теорії філософії „

Багатовартність суспільного розвитку
Проблема суспільства в античний період
Мислителі Відродження про суспільство
Соціальні утопії
Суспільство у філософії Нового часу
Географічний детермінізм
Теорії суспільного договору
Гегель
Німецька філософія
Маркс
Данилевський Н.Я.
Теорії локальних цивілізацій
О.Шпенглер

А.Тойнбі
Суспільні теорії у сучасній філософії
Суспільний прогрес
Гармонізація особистості і гуманізація медицини^ Тема 11. Проблема свідомості в філософії та науці.

Актуальність теми. Проблема свідомості в філософії має багато аспектів і підходів для вирішення. Для студента - медика ця проблема, в якійсь мірі, більш близька, бо при її вирішені сучасна філософія спирається на досяг­нення медико-біологічного знання. Крім того, вирішення цієї проблеми в філософії має світоглядне значення, що дозволяє формувати наукове світосприйняття.

Цілі.

^ Загальна ціль: Уміти аналізувати ступені розвитку в пізнанні свідомості, виокремлювати медико-біологічний та світоглядний аспект формування та існування свідомості.

Конкретні: вміти

інтерпретувати методологічні та сутністні особливості проблеми свідомості в філософії і науці;

трактувати біологічні засади формування свідомості;

трактувати свідомість згідно з теорією відображення;

інтерпретувати структуру свідомості;

аналізувати співвідношення індивідуальної та суспільної свідомості, їх

форми та функції, місце медицини в цій структурі.

Зміст навчання у відповідності з цілями

1.Основні теоретичні питання до теми.

1. Проблема свідомості в філософії і науці (фізіологія, нейрофізіологія, пси­хофізіологія, інформатика, психологія).

2. Загальноприродні (біологічні) передумови виникнення свідомості. Фрейдизм про біологічні основи свідомості. Свідомість і мозок.

3. Свідомість як вища форма відображення. Ідеальна природа та соціальна сутність свідомості, умови виникнення та розвитку свідомості. Свідомість і мова.

4. Структура свідомості: підсвідоме, свідоме, несвідоме. Несвідоме у вченні

3. Фрейда і К. Юнга. Самосвідомість.

5. Співвідношення індивідуальної та суспільної свідомості. Форми суспільної свідомості. Функції свідомості. Медицина в структурі суспільної свідомості.


2.Джерела інформації:

1. Введение в философию: Учебник для вузов: в 2 ч. /Под общей ред. И.Т.Фролова. - М., 1990. Ч. 2. С. 288 - 303.

2. Основы философии: Учебное пособие для вузов. Спиркин А.Г. - М., 1988. С. 131-153.

3. Философия: Учебник для высших учебных заведений. - Ростов - на - Д., 1999. С. 162-211.

4. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник/ І.В.Бичко та ін.- К., 1991.С.317-331, 389-404.


3.Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Тест 1. Існують різні точки зору на існування свідомості. В релігійному світогляді свідомість - це:

А. іскра величного божественного розуму;

В. взаємодія природних і божественних начал;

С. діяльність людської душі;

Д. космічний вплив на високорозвинені істоти;

Е. спроможність людини творити добро;

Тест 2. Свідомість потребує певних умов для свого існування. Необхідною умо­вою існування свідомості є:

А. вища нервова система;

В. можливість відчуття;

С. реакція на зовнішні подразники;

В. швидке реагування на подразники;

Е. швидкісний комп'ютер з програмним забезпеченням

Тест 3. Свідомість має передумови виникнення, природу і сутність. Сутність свідомості - це:

А. соціальна;

В. біологічна;

С. фізична;

Д. фізіологічна;

Е. інформаційна.

Тест 4. Структура свідомості має певні компоненти. Структурними компонен­тами свідомості є свідоме, несвідоме та

А. підсвідоме

В. соціальне;

С. самосвідоме;

Д. розум;

Е. колективне несвідоме.

Тест 5. Формування індивідуальної свідомості проходить під впливом різних чинників. Що особливо впливає на формування індивідуальної свідомості?

А. Суспільна свідомість;

В. Суспільне виробництво;

С. Суспільна система;

Д. Суспільні організації;

Е. Суспільна практика.


4.Короткі методичні рекомендації до роботи на практичному занятті.

Форма проведення — семінарсько-практичне заняття. Заняття проводиться відповідно до технологічної карти. Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття.

Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях; співдоповідачі -доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення; опоненти - задають додаткові питання. Після розгляду кожного питання, робляться висновки. Викладач аналізує виступи, корегує й уточнює їх, звертає увагу на помилки у відповідях.

Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль.

Наприкінці заняття підбиваються підсумки.


^ Граф логічної структури до теми 11:

Проблема свідомості в філософії та науці


Тема 12. Філософська антропологія: буття людини, глобальні проблеми людства.

Актуальність теми. Проблема походження людини виникла досить давно. Ця проблема по різному сприймалась та вирішувалась. Можна виокремити дві лінії щодо вирішення даної проблеми : релігійна модель, де людина - ре­зультат акту творіння, і, природне, еволюційне походження людини. Певний інтерес медиків до цієї теми у тому, що простежується формування людини в онтогенезі. Також інтерес викликає з'ясування сутності таких категорій як: індивід, індивідуальність, особистість.

Характер людської природи, та сутності - вплив, з одного боку, суспільства, з іншого, людина піддається формуванню на генетичному рівні, вказує на біологічну природу та соціальну сутність людини.

Цілі.

^ Загальна ціль: уміти виділяти і аналізувати етапи виникнення і розвитку людини, підкріплюючи філософський аналіз даними медичних наук.

Конкретні: вміти

- інтерпретувати релігійні і наукові концепції походження людини;

- трактувати людську природу та сутність;

- аналізувати категорії - індивід, індивідуальність, особистість;

- визначати сенс людського життя у соціокультурному вимірі.

Зміст навчання

1.Основні теоретичні питання до теми.

1. Релігійна та наукова концепції походження людини.

2. Проблема людини в історії філософії. Антропоцентрізм і антропо­логічний принцип у філософії.

3. Категорії – індивід, індивідуальність, особистість. Культурно-історичні типи особи в біологічному сенсі (3. Фрейд, К. Юнг, Е. Фромм)

4. Сенс людського життя, його історичний та соціокультурний зміст.

2.Джерела інформації:

1. Введение в философию: Учебник для вузов: в 2 ч. /Под общей ред. И.Т.Фролова. - М., 1990. Ч. 2. С. 220 - 257.

2. Основы философии: Учебное пособие для вузов. Спиркин А.Г. - М., 1988. С.448 - 476.

3.Философия: Учебник для высших учебных заведений. — Ростов - на - Д.,1999. С. 212-239.


3.Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання.

Тест 1. Релігійний світогляд дає відповідь на питання про походження людини таку:

A. людина була створена Богом;

B. людина походить з тваринного світу;

C. людина зароджується в бруді, серед ганчір'я (гомункулус);

D. людина виникає в океані від морських ссавців;

E. людина еволюціонує від мавп;Тест 2. Науковий світогляд дає відповідь на питання про походження людини таку:

А. людина походить з тваринного світу;

В. людина зароджується в бруді, серед ганчір'я (гомункулус);

C. людина виникає в океані від морських ссавців;

D. людина еволюціонує від мавп;

E. людина була створена Богом;Тест 3. В історії філософії ставиться і вирішується проблема людини різно­бічно. Одним з рішень цієї проблеми виступає антропоцентризм, в якому центром світу є:

А. людина;

В. матерія;

С. буття;

D. свідомість;

E. природа.

Тест 4. Людина характеризується у філософії як індивідуальний. Для такої характеристики використовуються терміни індивід, особа та:

A. індивідуальність

B. геній;

C. неповторність,

D. спадковість;

E. особистість.

Тест 5. Індивід характеризується через поняття індивідуальність і особа.
Вони характеризують індивіда з боку:

A. суспільної цінності і значущості;

B. суспільної природи;

C. суспільної системи;

D. суспільної організації;

E. суспільної свідомості.


4.Короткі методичні рекомендації до роботи на практичному занятті.

Форма проведення — семінарсько-практичне заняття. Заняття проводиться відповідно до технологічної карти. Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття.

Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях; співдоповідачі -доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення; опоненти - задають додаткові питання. Після розгляду кожного питання, робляться висновки. Викладач аналізує виступи, корегує й уточнює їх, звертає увагу на помилки у відповідях.

Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль. Наприкінці заняття підбиваються підсумки.


^ Граф логічної структури до теми 12: Філософська антропологія: буття людини, глобальні проблеми людства.Походження людинирелігійна консистенція

наукова концепція


проблема людини у філософії
антопоцентризм
Людина – центр Всесвіту
індівідуальний феноменособа

індівідуальність

індівід
сенс життя
соціокультурний зміст


Тема 13. Розвиток філософської думки в Україні.


Актуальнність. Розвинена філософська думка завбачає багатоваріантність філософських течій, вчень та напрямків. Та всеж кожна національна культура проводить синтез одних течій відкидає інші.. Як правило, завжди знаходяться філософські вчення, що на теренах конкретної національної культури виробляють окремі загальнозначущі елементи. Їми можуть бути елементи наукового бачення світу, елементи моралі, релігії, естетичного засвоєння світу. Тоді філософія здіймає ці елементи до загальнолюдського знання, виокремлюючи в них загальне і необхідне, і, таким чином, проходить розвиток філософії як цілого.

Ціль.

^ Загальна ціль вміти аналізувати головні ідеї української філософії, її внесок до світової філософської спадщини.

Конкретні: вміти

 1. узагальнити філософські ідеї давніх слв'ян;

 2. трактувати філософію періоду Відродження;

 3. аналізувати філософські досягнення представників Києво-Могилянської
  академії;

 4. трактувати філософію Григорія Сковороди;

 5. трактувати філософію України другої половини XIX - початку XX ст.

Зміст навчання у відповідності з цілями 1.Основні теоретичні питання до теми.

 1. Етапи розвитку філософської думки в Україні. Давньо-київська доба.

 2. Філософські досягнення представників Києво-Могилянської академії.

 3. Філософія Г.С. Сковороди: вчення про буття і мораль.

 4. Філософські погляди Кирило-Мефодіївського товариства.

 5. Сучасна українська філософія.


2.Джерела інформації:

 1. Філософія. Курс лекцій. Навч. пос./ І. В. Бичко та ін. К. 1991. С. 197-225.

 2. Історія української філософії. Навчальний посібник. - 4-те вид.,
  В.С.Горський. - К.: Наукова думка, 2001. С 5 - 28, 101 - 125, 126 - 155.

3.Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Тест 1. Які з історичних пам’яток належить до Давньокиївської доби:

A. Велесова книга;

B. Повість временних літ;

C. Алфавіт духовний;

D. Златоуст;

E. Слово про закон і благодать

Тест 2. До преставників Відрадження долучають:

A. Станіслав Оріховський;

B. Петро Могила;

C. Теофан Прокопович;

D. П.Д. Юркевич;

E. М.П. Драгоманов.

Тест 3. Філософію "серця" розробляв:

A. І.Я. Франко;

B. Т.Г. Шевченко;
С. П.Д. Юркевич;

D. Юрій Дрогобич;

E. Петро Могила.


4.Короткі методичні рекомендації до роботи на практичному занятті.

Форма проведення — семінарсько-практичне заняття. Заняття проводиться відповідно до технологічної карти. Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття.

Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях; співдоповідачі -доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення; опоненти - задають додаткові питання. Після розгляду кожного питання, робляться висновки. Викладач аналізує виступи, корегує й уточнює їх, звертає увагу на помилки у відповідях.

Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль.

Наприкінці заняття підбиваються підсумки.


^ Граф логічної структури до теми 16: Розвиток філософської думки в Україні.


Історія української філософії як філософська дисципліна
Філософська думка у культурі Київської РусіГуманістичні ідеї у філософській думці України кін. XV – поч. XVIIст.
Києво-Могилянська академіяФілософія Г.СковородиПочаток розробки філософії української ідеї.Кирило-Мефодіївське товариство.
Сучасна українська філософія


1   2   3   4

Схожі:

1. Філософське знання: сенс та значення icon1. Філософське знання: сенс та значення
Філософія: методичні рекомендації для викладачів до семінарських занять для студентів студентів I курсу
1. Філософське знання: сенс та значення iconТестові завдання з курсу “Релігієзнавство”
Конфесійне, богословське і релігійно-філософське та неконфесійне, академічне, філософське і конкретно-наукове
1. Філософське знання: сенс та значення iconМіжнародний Соломонів університет
Особливого значення вивчення етики набуває, звичайно, для майбутніх юристів, покликаних відновлювати І розвивати за складних сучасних...
1. Філософське знання: сенс та значення iconФілософський факультет
Основні історичні концепції історії філософії як специфічної форми наукового знання. Історія філософії і філософія. Значення історико-філософського...
1. Філософське знання: сенс та значення iconФілософський факультет
Основні історичні концепції історії філософії як специфічної форми наукового знання. Історія філософії І філософія. Значення історико-філософського...
1. Філософське знання: сенс та значення iconМагістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія”
Основні історичні концепції історії філософії як специфічної форми наукового знання. Історія філософії І філософія. Значення історико-філософського...
1. Філософське знання: сенс та значення icon“Затверджено”
Розуміння будови кісток черепа, знання будови окремих кісток черепа має важливе значення для подальшого вивчення інших розділів анатомії....
1. Філософське знання: сенс та значення icon“Затверджено”
Розуміння будови кісток черепа, знання будови окремих кісток черепа має важливе значення для подальшого вивчення інших розділів анатомії....
1. Філософське знання: сенс та значення iconЗапрошуємо всіх бажаючих!!!
«Значення соціально-психологічного знання у розв’язанні проблем сучасного суспільства»
1. Філософське знання: сенс та значення iconАнотація навчальної дисципліни «Культурологія»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання про сутність, закономірності існування і розвитку культури,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи