В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації icon

В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
НазваВ. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
Сторінка2/2
>В.А.Кречетова ПОЛІТОЛОГІЯ<><><><><>методичні рекомендації
Дата24.08.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2
Стосунки Сходу та Заходу України: суб'єкти, інтереси, цінності: Зб.наук. пр./ Наук.ред. І.Ф. Кононов. - Луганськ: Знання, 2007. - 472 с.

 • Уткін О. Нескорений дух української діаспори //Віче.-2003.-№1.

 • Хотинец В.Ю. О содержании и соотношении понятий этническая самоидентификация и этническое самосознание.//Социс.—1999.—№9—С.67-74.

 • Шестопал М. Євреї на Україні: історична довідка. - К., 2002.

 • Ян Э. Государственное и этническое понимание нации: противоречия и сходство //Полис. - 2000. - № 1.


  Цілі навчання


  Загальна мета: орієнтуватись у сутності взаємодії національних відносин і політики.

  Конкретні цілі:

  у відповідності з темою заняття студент повинен вміти:

  1. Розрізняти принципову різницю сутності термінів «етнополітика», «етнополітологія», «етнологія», «етнографія», «етносоціологія» ;

  2. Виділяти історичні типи, основні елементи та рівні етносу

  3. Розуміти сутність нації та знати концепції формування націй;

  4. Виділяти позитивні та негативні прояви націоналізму;

  5. Аналізувати етнополітичні процеси в сучасній Україні.


  Зміст навчання у відповідності з цілями


  Теоретичні питання


  1. Етнонаціональні спільноти як суб'єкти й об'єкти політики.

  2. Нація та найважливіші теорії націй.

  3. Шовінізм, расизм, сегрегація, геноцид.

  4. Толерантність, ксенофобія, етноцентричне мислення в Україні : стан, прояви.

  5. Формування політичної нації в Україні.  Технологічна карта заняття


  п/п

  Етапи заняття

  Час (хвилини)

  Оснащення

  Місце проведення

  1

  Вступ

  5

  Графологічна структура

  Навчальне приміщення

  2

  Висвітлення теоретичних питань теми по даним рефератів та повідомлень

  35

  Таблиці графологічної структури

  Навчальне приміщення

  3

  Поточний тестовий контроль

  15

  Тестові завдання

  Навчальне приміщення

  4

  Корекція результатів тестового контролю

  20

  Тестові завдання, таблиці графологічної структури

  Навчальне приміщення

  5

  Підведення підсумків

  5  ПРИМІТКА: тривалість заняття – 80 хвилин, перерва 5 хвилин.


  Стислі методичні рекомендації до роботи на практичному занятті.

  Форма проведення заняття - семінар-практикум. Заняття проводиться відповідно до технологічної карти.

  Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях; співдоповідачі – доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення; опоненти - задають додаткові питання. Після розгляду кожного питання робляться висновки. Викладач аналізує виступи, корегує й уточнює їх, звертає увагу на помилки у відповідях. Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль. Наприкінці заняття підбиваються підсумки.


  Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання


  1. Сфера суспільного життя в поліетнічних державах

  1. Етноконфліктологія

  2. Екологія

  3. Економіка

  4. Етнополітика

  5. Етнополітологія


  ^ 2. Етнополітична спільнота, що має спільну територію, політичну культуру, економічну, правову та політичну системи

  1. Мікроетнос

  2. Мегаетнос

  3. Макроетнос

  4. Суперетнос

  5. Нація


  ^ 3. Автохтонним етносом на території України є

  1. Українці

  2. Руські

  3. Білоруси

  4. Молдованє

  5. Кримські татари

  4. Політика знищення етнічних груп, дії, що здійснюються із наміром ліквідувати повністю чи частково якусь етнічну, національну, расову чи релігійну групу як таку

  1. Шовінизм

  2. Расизм

  3. Сегрегація

  4. Геноцид

  5. Ксенофобія


  ^ 5. Бантустаны в ЮАР (до 1980 г.) були проявом

  1. сегрегації де-юре (інституціональної та територіальної)

  2. сегрегації де-факто (інституціональної та територіальної)

  3. сегрегації де-юре и де-факто (інституціональної)

  4. сегрегації де-юре и де-факто (територіальної)

  5. сегрегації де-юре и де-факто (інституціональної та територіальної)


  Еталони відповідей: 1 D, 2 D,E, 3 A,E, 4 D, 5 D


  Оцінювання студентів


  Викладачем оцінюється знання студентів у теоретичних питаннях по темі, згідно плану заняття. Підготовка рефератів та повідомлень, участь в обговоренні реферативних доповідей, розв'язання проблемних ситуацій. Зі студентами проводиться тестування на кожному занятті по усім пунктам теоретичного й практичного матеріалу даної теми.

  Студент, що має 90-100% правильних відповідей, заслуговує оцінки «відмінно», 70-89% - оцінки «добре», 60-69% - оцінки «задовільно», менше 60% - оцінки «незадовільно».


  ^ Тема 14. Політологія міжнародних відносин


  Актуальність теми


  Ще у XVI ст. М. Макіавелі відзначав вплив на політичне життя держави як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Міжнародний чинник завжди відігравав важливу роль у внутріполітичних перетвореннях практично у всіх країнах. Але в умовах взаємозалежності світу, яким світове співтовариство стало зараз, значення цього чинника помітно збільшилося. Окрім того, людство стикнулося із низкою глобальних проблем, подолати які одному абсолютно неможливо. Процес осмислення міжнародних відносин між людьми, народами, державами є невід'ємною частиною політичних теорій та уявлень про політику.

  Аналіз політики як складного багатогранного суспільного явища здійснюється не тільки на інституціональному та персоналізованому рівнях в середині держави, а й на рівні міждержавних відносин. Міждержавні, у дещо ширшому плані – міжнародні відносини є об'єктом зовнішньої політики держави й одночасно тим середовищем, у якому вона відбувається. Тому в політології зовнішня політика аналізується в тісному зв'язку з міжнародними відносинами. Дослідження політики на міжнародному рівні має свої особливості, пов'язані з характером міжнародних відносин, місцем, яке в них посідають міжнародні політичні відносини, й роллю у формуванні і функціонуванні міжнародних політичних відносин різних державних і недержавних організацій.

  Іншими словами, міжнародних відносин – це відносини між державами, політичними партіями, громадсько-політичними організаціями і рухами, міжнародними організаціями та іншими суб'єктами політики на міжнародній арені. За такого змісту міжнародні відносини, навіть суто економічні відносини між державами, набувають актуальності у вивченні сутності політичного змісту міжнародних відносин.

  Джерела інформації


  1. Арон Р. Мир и война между нациями. - К.: "Юнивёрс". -2000.

  2. Бек У. Что такое глобализация. - М.: Прогресс-Традиция. – 2001.

  3. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. — М.: Международные
   отношения, 1998.

  4. Жук П. Психоінформаційна оцінка можливостей стосунків України з
   народами світу //Український час. - 1995. - №1-2.

  5. Каспрук В. Глобалізація як чинник небезпеки США //Сучасність. -
   2003. - №5.

  6. Клепацкий Л. Глобализация и национальные интересы//Международная жизнь. - 2000. -№1.

  7. Концепція національної безпеки України //Національна безпека України.-2003.-№1.

  8. Косолапов Н. Внешняя политика и внешнеполитический процесс субъектов международных отношений // МЭиМО. - 1999. - №3

  9. Кочетов Э. Осознание глобального мира // МЭ и МО. - 2001. - № 5.-С.71-77.

  10. Лебедева ММ. Мировая политика; Учебник для вузов.-М.: Аспект Пресс, 2003.

  11. Лебедева М.М. Вестфальская модель мира и особенности конфликтов на рубеже XXI века// Космополис.-1999.

  12. Мадиссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібник. -К.: Либідь, 1997.

  13. Мандрагеля В. Війни (збройні конфлікти) XXI ст.: зміна базових парадигм//Людина і політика. - 2002. - №5.

  14. Международное право: Учебник. Отв. ред Ю.М.Колосов, Э.С. Кривчикова. - М.: Международные отношения, 2000

  15. Михальченко М. Українська регіональна цивілізація //Політичний менеджмент.-2003. -№ l.

  16. Неклесса А. Внешняя политика нового мира: движение к нестационарной системе мировых связей// Pro et Contra. - Т.7. - 2002.-№4.

  17. Политическая наука: новые направления./Под ред. Р.Гудииа и Х.Д.Клингеманна. Часть 5. Международные отношения. - М.,1999.

  18. Политическая наука: Формирование новой системы международных отношений на востоке Европы: Сб. науч.тр./РАН.ИНИОН. Ред. и сост. Миллер А.И. — М., 2006. – 176 с.

  19. Регионализация посткоммунистической Европы. - 2001. - № 4.

  20. Современные международные отношения./ Под ред. А.В.Торкунова.- М.: «Российская политическая энциклопедия»,1999.

  21. Тарасюк Б. Україна після 11 вересня - зміни у зовнішній політиці. - 2002.-№7,8.

  22. Теория международных отношений на рубеже столетий/Под ред. К.Буса и С.Смита. - М.,2002

  23. Україна в сучасному світі. - К., 2003.

  24. Хантигатон С. Столкновение цивилизаций//Полис. - 1994. -№1.

  25. Цыганков П.А. Теория международных отношений. - М.,2002

  26. Шустов В. Способна ли ООН вести войну // Международная жизнь. - 2000.-№11.-С52-61.


  Цілі навчання

  Загальна мета: надати структурного бачення міжнародних відносин.

  Конкретні цілі: у відповідності з темою заняття студент повинен вміти:

  1. Розрізняти поняття «зовнішня політика», «міжнародна політика» та «міжнародні відносини».

  2. Виділяти та характеризувати структуру міжнародних політичних відносин;

  3. Аналізувати положення України в системі міжнародних відносин;


  Зміст навчання у відповідності з цілями


  Теоретичні питання

  1. Взаємовідношення понять «зовнішня політика», «міжнародна політика» та «міжнародні відносини» (МВ) .

  2. Основні положення теоретичних парадигм MB у дослідженні світової
  політики.

  3. Актори міжнародних відносин: державні та недержавні.

  4. Міжнародні відносини та Україна в системі міжнародних політичних відносин.


  Технологічна карта заняття


  п/п

  Етапи заняття

  Час (хвилини)

  Оснащення

  Місце проведення

  1

  Вступ

  5

  Графологічна структура

  Навчальне приміщення

  2

  Висвітлення теоретичних питань теми по даним рефератів та повідомлень

  35

  Таблиці графологічної структури

  Навчальне приміщення

  3

  Поточний тестовий контроль

  15

  Тестові завдання

  Навчальне приміщення

  4

  Корекція результатів тестового контролю

  20

  Тестові завдання, таблиці графологічної структури

  Навчальне приміщення

  5

  Підведення підсумків

  5
  ПРИМІТКА: тривалість заняття – 80 хвилин, перерва 5 хвилин.


  Стислі методичні рекомендації до роботи на практичному занятті.

  Форма проведення заняття - семінар-практикум. Заняття проводиться відповідно до технологічної карти.

  Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях; співдоповідачі – доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення; опоненти - задають додаткові питання. Після розгляду кожного питання робляться висновки. Викладач аналізує виступи, корегує й уточнює їх, звертає увагу на помилки у відповідях. Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль. Наприкінці заняття підбиваються підсумки.


  ^ Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання


  1. Система економічних, політичних, соціальних, дипломатичних, правових, військових та культурних зв'язків та взаємодій, котрі виникають між суб'єктами світового співтовариства.

  1. Внутрішня політика

  2. Зовнішня політика

  3. Світова політика

  4. Міжнародна політика

  5. Міжнародні відносини


  2. Міжнародні відносини не регулюються через

  1. Митний контроль

  2. Візові режими

  3. Охорону кордонів

  4. Закордонні паспорти

  5. Політичні смаки індивіда


  3. Суб'єктами міжнародних відносин не можуть бути:

  1. Держава

  2. Політичні партії

  3. Індивід

  4. Міжнародні організації

  5. Абсентеїсти


  4. Згідно із класифікацією міжурядових (міждержавних) організацій за геополітичним критерієм Європейський Союз належить до

  1. Універсального рівня

  2. Державного рівня

  3. Міжрегіонального рівня

  4. Регіонального рівня

  5. Субрегіонального рівня


  5. З якого року Україна є повноправним членом ООН?

  1. 1919

  2. 1945

  3. 1948

  4. 1991

  5. 1995


  Еталони відповідей: 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 5 E


  Оцінювання студентів


  Викладачем оцінюється знання студентів у теоретичних питаннях по темі, згідно плану заняття. Підготовка рефератів та повідомлень, участь в обговоренні реферативних доповідей, розв'язання проблемних ситуацій. Зі студентами проводиться тестування на кожному занятті по усім пунктам теоретичного й практичного матеріалу даної теми.

  Студент, що має 90-100% правильних відповідей, заслуговує оцінки «відмінно», 70-89% - оцінки «добре», 60-69% - оцінки «задовільно», менше 60% - оцінки «незадовільно».
 • 1   2

  Схожі:

  В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconВ. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
  Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
  В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconВ. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
  Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
  В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconВ. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008
  Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
  В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconВ. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки із самостійної підготовки до практичних занять для студентів факультету «Сестринська справа» Донецьк 2008
  Політологія. Вони включають обґрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
  В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconВ. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008
  Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
  В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconПолітологія плани І методичні рекомендації
  Політологія: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
  В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconПолітологія плани І методичні рекомендації
  Укл. Бучин М. А., Волинець О. О., Дорошенко С. І., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Луцишин Г. І., Пасічний Р. Я., Плазова Т. І.,...
  В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
  Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників...
  В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
  Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
  В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
  Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи