В. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008 icon

В. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008
НазваВ. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008
Сторінка3/3
Дата24.08.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
1   2   3
Стосунки Сходу та Заходу України: суб'єкти, інтереси, цінності: Зб.наук. пр./ Наук.ред. І.Ф. Кононов. - Луганськ: Знання, 2007. - 472 с.


Додаткова:

 1. Андрусишин С., Гуз А. Від етносу до нації.-Віче.-2002.-№1.

 2. Антонюк А.Е. Формування етнополітики української держави: історичні та теоретико-методологічні засади.-К,1999.

 3. Арон А. Мир і війна між націями: Пер. з фр.-К., 2000.

 4. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.Н. Этносоциология: пройденное и новые
  горизонты //Социс. - 2000. - №4.

 5. Дюльберова Л. Кримські татари: національна ідея і національна
  політика //Політологічний вісник. - 2002. - №12.

 6. Євнух В. Культури етнічних спільнот Криму і процеси глобалізації і українська перспектива//Віче.-№5.-2003.

 7. Копиленко О. Правове регулювання національно-етнічних відносин//Віче,- 2003.-№6.

 8. Лаллукка С. Диаспора. Теоретический и прикладной аспект //Социс. -
  2000. - №7.

 9. Маликова О.Ю. В поисках национализма со знаком плюс//Полис.-№6.-2002.

 10. Маликова О.Ю. Либерализм и концепт нации//Полис.2003.№2

 11. Межэтнические культурные связи в Донбассе: история, этнография,
  культура. Сборник статей. - Донецк, 2000.

 12. Мицик В. На захист національних меншин//Віче.-2001.№1

 13. Морозли А. А. Проблема расизма, ксенофобии и нетерпимости в среде крымских старшеклассников. // Ученые записки ТНУ. Серия: Политические науки. 2006. — Т. 19 (58). 3. — С. 119-139.

 14. Селиванова В.Ю. Национализм-патриотизм: попытка переосмысления понятия.//Вестник Моск.ун-та.-2003.-№1.

 15. Слободян О. Етнос і етнополітика. Корені та крона //Віче.-2002.-№5

 16. Сміт Е. Національна ідентичність.-К.,1998

 17. Степаненко В.Перспективи громадянської нації//Віче.-2002.-№5

 18. Степико М. Становлення політичної нації//Віче.-2001.-№4.

 19. Уткін О. Нескорений дух української діаспори //Віче.-2003.-№1.

 20. Шестопал М. Євреї на Україні: історична довідка. - К., 2002.

 21. Ян Э. Государственное и этническое понимание нации: противоречия и сходство //Полис. - 2000. - № 1.Цільові навчаючі завдання


1. Сфера суспільного життя в поліетнічних державах

 1. Етноконфліктологія

 2. Екологія

 3. Економіка

 4. Етнополітика

 5. Етнополітологія


^ 2. Етнополітична спільнота, що має спільну територію, політичну культуру, економічну, правову та політичну системи

 1. Мікроетнос

 2. Мегаетнос

 3. Макроетнос

 4. Суперетнос

 5. Нація


^ 3. Автохтонним етносом на території України є

 1. Українці

 2. Руські

 3. Білоруси

 4. Молдованє

 5. Кримські татари4. Політика знищення етнічних груп, дії, що здійснюються із наміром ліквідувати повністю чи частково якусь етнічну, національну, расову чи релігійну групу як таку


 1. Шовінизм

 2. Расизм

 3. Сегрегація

 4. Геноцид

 5. Ксенофобія

^ 5. Бантустаны в ЮАР (до 1980 г.) були проявом


 1. сегрегації де-юре (інституціональної та територіальної)

 2. сегрегації де-факто (інституціональної та територіальної)

 3. сегрегації де-юре и де-факто (інституціональної)

 4. сегрегації де-юре и де-факто (територіальної)

 5. сегрегації де-юре и де-факто (інституціональної та територіальної)


Еталони відповідей: 1 D, 2 D,E, 3 A,E, 4 D, 5 D


Стислі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.

Форма проведення заняття - семінар-практикум. Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях; співдоповідачі – доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення; опоненти - задають додаткові питання. Після розгляду кожного питання робляться висновки. Викладач аналізує виступи, корегує й уточнює їх, звертає увагу на помилки у відповідях. Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль.

Наприкінці заняття підбиваються підсумки.


^ Тема 14. Політологія міжнародних відносин


Актуальність теми


Ще у XVI ст. М. Макіавелі відзначав вплив на політичне життя держави як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Міжнародний чинник завжди відігравав важливу роль у внутріполітичних перетвореннях практично у всіх країнах. Але в умовах взаємозалежності світу, яким світове співтовариство стало зараз, значення цього чинника помітно збільшилося. Окрім того, людство стикнулося із низкою глобальних проблем, подолати які одному абсолютно неможливо. Процес осмислення міжнародних відносин між людьми, народами, державами є невід'ємною частиною політичних теорій та уявлень про політику.

Аналіз політики як складного багатогранного суспільного явища здійснюється не тільки на інституціональному та персоналізованому рівнях в середині держави, а й на рівні міждержавних відносин. Міждержавні, у дещо ширшому плані – міжнародні відносини є об'єктом зовнішньої політики держави й одночасно тим середовищем, у якому вона відбувається. Тому в політології зовнішня політика аналізується в тісному зв'язку з міжнародними відносинами. Дослідження політики на міжнародному рівні має свої особливості, пов'язані з характером міжнародних відносин, місцем, яке в них посідають міжнародні політичні відносини, й роллю у формуванні і функціонуванні міжнародних політичних відносин різних державних і недержавних організацій.

Іншими словами, міжнародних відносин – це відносини між державами, політичними партіями, громадсько-політичними організаціями і рухами, міжнародними організаціями та іншими суб'єктами політики на міжнародній арені. За такого змісту міжнародні відносини, навіть суто економічні відносини між державами, набувають актуальності у вивченні сутності політичного змісту міжнародних відносин.


Цілі навчання

Загальна мета: надати структурного бачення міжнародних відносин.

Конкретні цілі:

у відповідності з темою заняття студент повинен вміти:

 1. Розрізняти поняття «зовнішня політика», «міжнародна політика» та «міжнародні відносини».

 2. Виділяти та характеризувати структуру міжнародних політичних відносин;

 3. Аналізувати положення України в системі міжнародних відносин;


Зміст навчання у відповідності з цілями


Теоретичні питання


1. Взаємовідношення понять «зовнішня політика», «міжнародна політика» та «міжнародні відносини» (МВ) .

2. Основні положення теоретичних парадигм MB у дослідженні світової
політики.

3. Актори міжнародних відносин: державні та недержавні.

4. Міжнародні відносини та Україна в системі міжнародних політичних відносин.

^ Граф логічної структури теми

«Політологія міжнародних відносин»


^ ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ^ МІЖНАРОДНА (СВІТОВА) ПОЛІТИКА^ Підходи до співвідношення сутності внутрішньої та зовнішньої політики


Ототожнення

(Моргентау)
Зовнішня визначає внутрішню (Л.Гумилович)
Внутрішня визначає зовнішню (марксизм)
^ ТЕОРЕТИЧНІ ШКОЛИ МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Реалізм і неореалізм

Лібералізм і неолібералізм

Неомарксизм

Постмодернізм

^ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНІ ІНТЕРЕСИНАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
^ АКТОРИ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ
↓ ↓
^ Національні держави
Міжнародні організації
Транснаціональні корпорації (ТНК) і банки (ТНБ)


↓ ↓^ Нетипові державні актори
Міжурядові (міждержавні) організації

Неурядові орган-ції
терористичні організації, національно-визвольні та сепаратистські рухиВатикан, Мальтійський орден,

Вільні міста (Єрусалим)
^ Рівні за геополітичним критерієм^ Мафіозні угруповання, регіональні та міські адміністрації, церкви, окремі особистості…

Універсальний

Міжрегіональний

РегіональнийСубрегіональний^ УКРАЇНА В СИСТЕМІ СВІТОВОГО СПІВТОВАРИСТВА

Література

Основна:

 1. Бородинов В.Д. Политология: Учебное пособие. – Д. 2002. — 392 с.

 2. Политическая наука: Формирование новой системы международных отношений на востоке Европы: Сб. науч.тр./РАН.ИНИОН. Ред. и сост. Миллер А.И. — М., 2006. – 176 с.

Додаткова:

 1. Бек У. Что такое глобализация. - М.: Прогресс-Традиция. – 2001.

 2. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. — М.: Международные
  отношения, 1998.

 3. Клепацкий Л. Глобализация и национальные интересы//Международная жизнь. - 2000. -№1.

 4. Концепція національної безпеки України //Національна безпека України.-2003.-№1.

 5. Кочетов Э. Осознание глобального мира // МЭ и МО. - 2001. - № 5.-С.71-77.

 6. Лебедева ММ. Мировая политика; Учебник для вузов.-М.: Аспект Пресс, 2003.

 7. Мандрагеля В. Війни (збройні конфлікти) XXI ст.: зміна базових парадигм//Людина і політика. - 2002. - №5.

 8. Михальченко М. Українська регіональна цивілізація //Політичний менеджмент.-2003. -№ l.

 9. Неклесса А. Внешняя политика нового мира: движение к нестационарной системе мировых связей// Pro et Contra. - Т.7. - 2002.-№4.

 10. Политическая наука: новые направления./Под ред. Р.Гудииа и Х.Д.Клингеманна. Часть 5. Международные отношения. - М.,1999.

 11. Регионализация посткоммунистической Европы. - 2001. - № 4.

 12. Тарасюк Б. Україна після 11 вересня - зміни у зовнішній політиці. - 2002.-№7,8.

 13. Теория международных отношений на рубеже столетий/Под ред. К.Буса и С.Смита. - М.,2002

 14. Хантигатон С. Столкновение цивилизаций//Полис. - 1994. -№1.

 15. Цыганков П.А. Теория международных отношений. - М.,2002Цільові навчаючі завдання


1. Система економічних, політичних, соціальних, дипломатичних, правових, військових та культурних зв'язків та взаємодій, котрі виникають між суб'єктами світового співтовариства.

 1. Внутрішня політика

 2. Зовнішня політика

 3. Світова політика

 4. Міжнародна політика

 5. Міжнародні відносини


2. Міжнародні відносини не регулюються через

 1. Митний контроль

 2. Візові режими

 3. Охорону кордонів

 4. Закордонні паспорти

 5. Політичні смаки індивіда


3. Суб'єктами міжнародних відносин не можуть бути:

 1. Держава

 2. Політичні партії

 3. Індивід

 4. Міжнародні організації

 5. Абсентеїсти


4. Згідно із класифікацією міжурядових (міждержавних) організацій за геополітичним критерієм Європейський Союз належить до

 1. Універсального рівня

 2. Державного рівня

 3. Міжрегіонального рівня

 4. Регіонального рівня

 5. Субрегіонального рівня


5. З якого року Україна є повноправним членом ООН?

 1. 1919

 2. 1945

 3. 1948

 4. 1991

 5. 1995


Еталони відповідей: 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 5 E


Стислі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.

Форма проведення заняття - семінар-практикум. Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях; співдоповідачі – доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення; опоненти - задають додаткові питання. Після розгляду кожного питання робляться висновки. Викладач аналізує виступи, корегує й уточнює їх, звертає увагу на помилки у відповідях. Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль.

Наприкінці заняття підбиваються підсумки.
1   2   3

Схожі:

В. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008 iconВ. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008 iconВ. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки із самостійної підготовки до практичних занять для студентів факультету «Сестринська справа» Донецьк 2008
Політологія. Вони включають обґрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008 iconВ. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008 iconВ. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008 iconВ. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
В. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008 iconМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008
Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно...
В. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008 iconВ. М. Александровська, В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні вказівки до семінарських занять для студентів
Рецензенти: М.І. Шутов, д економ н., проф каф організації вищої освіти, управління охорони здоров’я та епідеміології фпо
В. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008 iconВ. М. Александровська, В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні вказівки до семінарських занять для студентів
Рецензенти: М.І. Шутов, д економ н., проф каф організації вищої освіти, управління охорони здоров’я та епідеміології фпо
В. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи