Методичні рекомендації для викладачів icon

Методичні рекомендації для викладачів
Скачати 419.98 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для викладачів
Сторінка2/3
Дата24.08.2012
Розмір419.98 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
Тема 4

^ ПІДПРИЄМСТВО, ЗАТРАТИ І РЕЗУЛЬТАТИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ.

ЦІНОУТВОРЕННЯ І ЦІНИ. ЗАРОБІТНА ПЛАТНЯ. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ.


1. Актуальність теми

Тема знайомить студентів із теоретичними основами господарювання в умовах ринкової економіки, що базуються на принципах доцільного вико­ристання обмежених ресурсів. Ефективність підприємництва у ринковій еко­номічній системі досягається завдяки взаємозв'язку витрат на виробництво, що визначають собівартість продукції та рівня цін, що є інструментом досяг­нення підприємством прибутку. Особливе місце займає формування системи оплати праці, як одного з елементів, що з одного боку складає собівартість про­дукції, а з іншого визначає рівень доходів та соціальний захист потенційних споживачів товарів та послуг (наприклад, медичних).

2. Джерела інформації

Основна література

 1. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципи, проблеми и политика.:
  В 2-х т. - Пер. з англ. / Под общ. ред. Пороховского А. А. - Таллин, 1995.
  -ТІ.-С. 150-172,45-57; Т2.-С. 105-108;.

 2. Современная экомомика. Общедоступный учебный курс. - Ростов н/Д.:
  изд-во Феникс, 1999. - С. 322-341.

 3. Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник для студентів вищих за­
  кладів освіти. - К.: Видавничій центр "Академія", 1999. - С. 232-306.

Додаткова література

1. Ильин С. С, Васильєва Т. И. Экономика. Справочник студента. - М.: Фи­
лологическое общество "Слово", ООО Фирма "Издательство ACT", 1999.С. 207-240.

2. Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Экономическая теория. Учебник для вузов. М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М, 1999. - С. 60-96.

3. Основи економічної теорії: Підручник у 2 кн. Кн. 1: Суспільне виробниц­
тво. Ринкова економіка / Ніколенко Ю. В., Демківський А. В., Євтушевсь-
кий В. А. та ін.; За ред. Ю. В. Ніколенка. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.:
Либідь, 1998.- Т 2.-С. 3-13.

3. Цілі навчання

Загальна мета

Вміти проаналізувати основні показники організації та ведення під­приємницької діяльності, визначити їх взаємозв'язки та взаємовплив в умовах ринкової економіки.

^ Конкретні цілі

ВМІТИ:

 • визначити головні ознаки та особливості діяльності підприємства, його
  форми, умови виникнення та діяльності в ринковій економіці;

 • простежити процес накопичення витрат у собівартості продукції, запропо­
  нувати шляхи її зниження;

 • довести роль цін у ринковому механізмі, проаналізувати їх види та функ­
  ції;

 • розкрити взаємозв'язок понять прибутку та рентабельності у процесі підви­
  щення ефективності роботи підприємства;

 • проаналізувати можливі види доходів населення в умовах ринкової еконо­
  мічної системи;

 • визначити форми та системи оплати праці, проаналізувати види та функції
  заробітної платні;

 • визначити напрямки соціального захисту населення в умовах ринку.

4.Технологічна карта практичного заняттяЕтапи

Час (в хвил)

^ Навчальне приладдя

Місце

Засоби навчання

Обладнання

1

Вступна частина

5

Граф логічної структури
Ауд каф.

2

Висвітлення теоретич­них питань, робота з джерелами

60

Граф логічної структури

Закон України "Про підпри­ємства"
3

Поточний контроль

10

Тести4

Підведення підсумків

55. Методика проведення самостійної роботи студентів

Форма цього заняття - двогодинний семінар, що проходить за планом. Під час розгляду питань розв'язуються проблемні завдання. Студентам запропоновується зробити розрахунок собівартості (медичних) послуг та заробітної платні. Наприкінці заняття проводиться тестовий контроль.

^ 6.Оцінювання студентів

Викладачем оцінюється знання студентів у теоретичних питаннях по темі, згідно плану заняття. Участь в обговоренні реферативних доповідей, розв'язання проблемних ситуацій. Зі студентами проводиться тестування на кожному занятті по усім пунктам теоретичного й практичного матеріалу даної теми. Кожен студент отримує набір тестових завдань. За результатами тестування виставляється оцінка.


Приклад розв'язання ситуаційної задачі.

ЗАДАЧА 4.1

Медична установа надає послуги, що пов'язано з витратами різних видів. Дані про ефективність роботи підприємства надані в таблиці.


^ Найменування показника

Сума, тис.грн.

1

Перемінні витрати

70

2

Постійні витрати

10

3

Доходи від реалізації продукції

60

4

Доходи від додаткових видів діяльності

12

5

Пасивні доходи

3

6

Позареалізаційні доходи

10

Завдання. Визначити прибуток і рентабельність роботи установи.

^ АЛГОРИТМ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ

Крок 1. Визначення цілей і задач. Коротко записати умови задачі. Ї

Крок 2. Розрахувати сукупні витрати по формулі:

І = В12

де: В1- постійні витрати

В2 - перемінні витрати

Крок 3. Розрахувати сукупні доходи по формулі:

Д = Д123 + Д4

де: Д1 - доход від реалізації продукції

Д2 - доход від додаткових видів діяльності

Д3 - пасивні доходи

Д4 - позареалізаційні доходи

Крок 4. Розрахувати прибуток установи по формулі:

П = Д-В

де: Д - сукупні доходи

В - сукупні витрати

Крок 5. Розрахувати рентабельність продукції по формулі:

Р = П/В де:

де: П - прибуток

В - сукупні витрати


ЗАДАЧА 4.2

Працівник підприємства за місяць одержав наступні доходи:
^ Найменування показника

Сума, грн.

1

Заробітна плата по основному місцеві роботи

200,00

2

Премія

50,00

3

Відпускні

90,00

4

Аванс

100,00


Завдання. Визначити суму доходів працівника до видачі.

^ АЛГОРИТМ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ

Крок 1. Визначення нарахованого доходу по формулі:

Дн = До + Дд +В ± Пр

До - основний доход, зарплата

Дд - додатковий доход

В - відпускні

П - перерахунок по доходах попередніх періодів.

Крок 2. Визначення нарахувань на ФОТ:

Нп - нарахування в пенсійний фонд (32%):

Нп = ФОТ/100*32

Нтвп - нарахування у фонд соціального страхування по тимчасовій утраті працездатності (2,5%):

Нтвп = ФОТ/100*2,5

Нфссб - нарахування у фонд соціального страхування на випадок безробіття (2,5%):

Нфссб = ФОТ/100*2,5

Нфнсп — нарахування у фонд соціального страхування від нещасливих

випадків на виробництві

Нфнвв =ФОТ/100*ДО,

К - привласнюється представництвами фонду в залежності від рівня можливого травматизму на виробництві.

Крок 3. Визначення утримань з доходів громадян:

Уп - утримання в пенсійний фонд:

Уп = Дн*К,к,

Умова застосування

1%

Дн< 150,00 грн.

2%

Дн> 150,00 грн.

Утвп - утримання у фонд соціального страхування по тимчасовій утраті працездатності:

Утвп = Дн*ДО2


^ Умова застосування

0,25%

Дн< 150,00 грн.

0,5%

Дн> 150,00 грн.

Уфссб - нарахування у фонд соціального страхування на випадок безробіття:

Уфссб = Дн*К3к,

Умова застосування

0,25%

Дн< 150,00 грн.

0,5%

Дн> 150,00 грн.

Крок 4. Розрахунок прибуткового податку по формулі:

ПП = ((Дн - Уп - Утвп - Уфссб) - ПП)*13%,

де ПП - податкова пільга.

Крок 5. Визначення загальної суми утримань по формулі:

У = Уп + Утвп + Уфссб +ПП

Крок 6. Визначення доходу до виплати по формулі:

Двип = Дн - У


Тема 5

Сутність, основні елементи і механізм функціонування ринкової економіки. Ринок і фармацевтична діяльність

1. Актуальність теми

Вивчення теми дозволяє студентам ознайомитись із сутністю ринку як економічної категорії, його видами, функціями, структурою та умовами виникнення та існування. Вивчення основних ринкових законів та механізму функціонування ринку є важливим аспектом формування економічного мислення у студентів.

Також, актуальність теми визначає вивчення форм та методів формування державно-регульованої соціально-орієнтованої ринкової економіки у постсоціалістичних країнах, і зокрема, в Україні. Розглядається податкова та кредитно-грошова політика держави, як інструмент державного впливу на створення умов розвитку ринкових взаємовідносин між підприємствами галузей народного господарства країни.


2. Джерела інформації

Основна література

 1. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципи, проблеми и политика.
  В 2 т.: Пер. з англ. Под общей ред. А.А. Пороховского.- Таллин, 1995.
  -ТІ.-С. 62-75; 94-101.

 2. Современная экомомика. Общедоступный учебный курс. - Ростов н/Д.:
  изд-во Феникс, 1999 - С. 78-96,228-242.

 3. Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник для студентів вищих закладів
  освіти. - К.: Видавничій центр "Академія", 1999. - С 161-170, 378-398.

Додаткова література

 1. Ильин С. С, Васильєва Т. И. Экономика. Справочник студента. - М.:
  Филологическое общество "Слово", ООО Фирма "Издательство ACT",
  1999.-С. 113-144., 39-60.

 2. Селезнев В. В. Основы рыночной экономики. - К.: А.С.К., 2000. - С. 185-
  506.

 3. Медведев В. С. и др. Политическая экономия. - К.: Ника - Центр, Эльга,
  2000.-С. 165-204,474-495.

3. Цілі навчання

Загальна мета

Вміти охарактеризувати ринок як економічну категорію і форму організації суспільного виробництва. Уміти виявити рол держави у створенні основ ринкової економіки.

Конкретні цілі

ВМІТИ:

 • визначити об'єктивні основи виникнення ринку, його характері риси;

 • визначити основні принципи ринкової економіки;

 • проаналізувати функції, структуру та особливості основних ринків;

 • довести сутність основних економічних законів функціонування ринкового
  механізму;

 • розкрити поняття конкуренції та антимонопольного регулювання ринку;

 • проаналізувати форми й методи державного регулювання ринкової
  економіки;

 • визначити поняття роздержавлення й приватизації та їх роль у переході до
  ринкової економіки.

^ 4. Технологічна карта практичного заняттяЕтапи

Час хвил.)

Навчальне приладдя

Місце

Засоби нав­чання

Обладнання

1

Вступна частина

5

Граф логічної структури
Ауд. каф.

2

Висвітлення теоретич­них питань

60


3

Підведення підсумків

10


4

Вступна частина

5


5

Висвітлення теоретич­них питань, робота з першоджерелами

60

Граф логічної структури

Кодекс законів про оподатку­вання: Закони України "Про податок на прибуток", "Про податок на додану вар­тість"
6

Поточний контроль

10

Тести7

Підведення підсумків

55. Методика проведення самостійної роботи студентів

Форма цього заняття - двогодинний семінар, що проходить за планом. Під час розгляду питань розв'язуються проблемні завдання. Студентам запропоно-вується зробити графічний аналіз ринкової рівноваги та розрахунок податків на діяльність із надання (медичних) послуг. Наприкінці заняття проводиться тестовий контроль.

^ 6.Оцінювання студентів

Викладачем оцінюється знання студентів у теоретичних питаннях по темі, згідно плану заняття. Участь в обговоренні реферативних доповідей, розв'язання проблемних ситуацій. Зі студентами проводиться тестування на кожному занятті по усім пунктам теоретичного й практичного матеріалу даної теми. Кожен студент отримує набір тестових завдань. За результатами тестування виставляється оцінка.

^ Тема 6.

Фінанси і кредит та грошовий обіг. Управління економікою.Особливості в аптечній справі.

1. Актуальність теми

Фінансова система є важливою частиною економічної системи в цілому, яка не може функціонувати без нормально організованого руху грошових кош­тів. Вона є чинником розвитку й індикатором становища національної еконо­міки, добробуту. Разом із кредитною системою її можна порівняти із системою кровообігу для людського тіла. Суб'єктами фінансових відносин виступають держава, підприємства та установи, громадські організації, населення. З роз­витком суспільства ускладнюється й фінансова система..


2. Джерела інформації

Основна література

 1. Башнянин Г. І, Лазур П. Ю., Медведев В. С Політична економія. - К.:Ніка

Центр, Ельга, 2000.

 1. Мочерний С В. Економічна теорія. - К.:Видавничий центр "Академія",
  1999.-С 353-377.

 2. Основи економічної теорії: У 2-х кн. / За ред. Ніколенка Ю. В., 1998. - К.:
  Либідь, 1998.-С. 145-190.

Додаткова література

 1. Океанова 3. К. Экономическая теория. - М.: «Вердикт-1М», 2001.

- С 387-430.

 1. Экономическаятеория: Учебник для вузов/ Под общ.ред. Добрынина А. И.,
  Тарасевича Л. С. - СПб: «Питер», 1999. - С. 382-387.

 2. Пруссова Л.Г. Экономика в схемах. Экономика в таблицах. - С. 173-177.


3. Цілі навчання

Загальна мета

Вміти розкрити сутність й механізм функціонування фінансової й кредитної систем, розкрити структуру управління економікою.

Конкретні цілі

ВМІТИ:

 • дати визначення фінансів та фінансової системи;

 • розкрити сутність державного бюджету й роль податкової політики держави;

 • проаналізувати кредитно-грошову політику держави;

 • показати значення системи страхування;

 • визначити роль цінних паперів та фондового ринку в економіці;

 • охарактеризувати функції та основні органи управління на народногоспо­
  дарському, галузевому, територіальному рівнях;

 • визначити особливості управління основною ланкою економіки, зокрема, в
  системі охорони здоров'я.^ 4. Технологічна карта практичного заняттяЕтапи

Час

(в хви.і.)

Навчальне приладдя

Місце

Засоби нав­чання

Обладнання

1

Вступна частина

5

Граф логічної структури
Ауд. каф.

2

Висвітлення тео­ретичних питань, робота з першодже­релами

60
Кодекс законів про оподаткуван­ня
3

Поточний контроль

10

Тести4

Підведення підсумків

55. Методика проведення самостійної роботи студентів

Форма цього заняття — двогодинний семінар, що проходить за планом. Під час розгляду питань розв'язуються проблемні завдання. Студенти повинні застосувати надбані теоретичні знання до аналізу сучасних процесів у фінансовій і кредитній системі України. Наприкінці заняття проводиться тестовий контроль.


^ 6.Оцінювання студентів


Викладачем оцінюється знання студентів у теоретичних питаннях по темі, згідно плану заняття. Участь в обговоренні реферативних доповідей, розв'язання проблемних ситуацій. Зі студентами проводиться тестування на кожному занятті по усім пунктам теоретичного й практичного матеріалу даної теми. Кожен студент отримує набір тестових завдань. За результатами тестування виставляється оцінка.


1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації для викладачів iconФілософія методичні рекомендації для викладачів до семінарських занять для студентів ІІ курсу медичних факультетів
Філософія: методичні вказівки для викладачів до семінарських занять для студентів ІІ
Методичні рекомендації для викладачів iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів та студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт / укладач А. М. Куліш – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 75 с
Методичні рекомендації для викладачів iconМетодичні рекомендації щодо укладання робочої програми
Методичні рекомендації щодо укладання робочої програми та регламенту модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни:...
Методичні рекомендації для викладачів iconМетодичні рекомендації щодо укладання робочої програми
Методичні рекомендації щодо укладання робочої програми та регламенту модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни:...
Методичні рекомендації для викладачів iconМетодичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів (для викладачів) Навчальна дисципліна
Засоби стимуляції регенерації тканин періодонта у хворих на хронічний періодонтит
Методичні рекомендації для викладачів icon1. Філософське знання: сенс та значення
Філософія: методичні рекомендації для викладачів до семінарських занять для студентів студентів I курсу
Методичні рекомендації для викладачів iconМетодичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету
Пошкодження м'яких тканин і кісток щелепно-лицевої ділянки. Черепно-лицева травма
Методичні рекомендації для викладачів iconМетодичні рекомендації до практичних занять на тему „Волейбол" з дисципліни „Фізичне виховання" для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання та викладачів
Методичні рекомендації до практичних занять на тему „Волейбол” з дисципліни „Фізичне виховання“ для студентів усіх спеціальностей...
Методичні рекомендації для викладачів iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації для викладачів iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи