Заступники голови: Тарангул Людмила Леонідівна icon

Заступники голови: Тарангул Людмила Леонідівна
Скачати 104.98 Kb.
НазваЗаступники голови: Тарангул Людмила Леонідівна
Дата20.09.2012
Розмір104.98 Kb.
ТипДокументи

Організаційний комітет

  ГОЛОВА:

  Мельник Петро Володимирович,

  ректор Національного університету ДПС України, д.е.н., професор

  ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:

Тарангул Людмила Леонідівна,

  проректор з наукової роботи Національного університету ДПС України, д.е.н., професорВарналій Захарій Степанович,

  начальник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України, д.е.н., професор

  ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Серебрянський Д.М., Голова Ради молодих вчених Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України

  ^ ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Андруліс Й.Ю. начальник факультету податкової міліції Національного університету ДПС України, полковник податкової міліції.

^ Калач Г.М. декан факультету економіки та оподаткування Національного університету ДПС України, к.е.н., доцент.

Лисенко В.В. перший заступник начальника НДЦ ПО Національного університету ДПС України, д.ю.н., професор.

^ Мацелюх Н.П. декан обліково-економічного факультету Національного університету ДПС України, к.е.н., доцент.

Новицький С.В. начальник науково-організаційного відділу Національного університету ДПС України.

^ Самілик Г.М. декан юридичного факультету Національного університету ДПС України, к.ю.н., доцент.

Тарангул Д.О. - в.о. вченого секретаря НДЦ ПО Національного університету ДПС України, к.г.н., доцент.

Унинець-Ходаківська В.П. декан факультету фінансів та банківської справи Національного університету ДПС України, к.е.н., доцент.

  ^ СЕКРЕТАРІАТ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

  Серебрянський Дмитро Миколайович

  Теліщук Мирослава Миколаївна

Галюта Анна Анатоліївна

Субіна Тетяна Володимирівна

Пелепей Наталя Павлівна


В разі виникнення питань що стосуються умов, організації проведення Конкурсу, прохання звертатися:

1. В телефонному режимі:

тел: (04497) 62-588;

факс: (04497) 62-588.

2. В електронному режимі:

E-mail: rmv@asta.edu.ua та (або) sdm@asta.edu.ua


Більш детальнішу інформацію про Конкурс можна отримати на офіційному веб-сайті Ради молодих вчених:

www.asta.edu.ua/rmv


Державна податкова адміністрація України

Національний університет державної податкової служби України

Науково-дослідний центр з проблем оподаткування

Рада молодих вчених^
ІІ Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих вчених ім. М.І. Туган-Барановського

(юридичні, фінансові, економічні проблеми)

м. Ірпінь, 2008 рік

Науково-дослідний центр з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України оголошує ІІ Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих вчених імені М.І. Туган-Барановського на кращу наукову роботу.

Для переможців першого, другого та третього місця в кожній номінації передбачені грошові винагороди.

  Конкурс проводиться за трьома конкурсними напрямами:а) податкові аспекти економічного розвитку України;

б) податкова політика в контексті функціонування фінансової системи України;

в) правове забезпечення оподаткування в Україні.

  Умови участі у конференції1. Вік осіб (незалежно від громадянства), які претендують на участь у Конкурсі, не повинен перевищувати 35 років на час висунення роботи.

2. У Конкурсі можуть брати участь окремі особи (кандидати) персонально.

3. Колектив претендентів, робота якого висувається на участь у Конкурсі, не може перевищувати трьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи і йому повинен належати значний творчий внесок (не менше 30 %).

4. Конкурс проводиться за трьома конкурсними напрямами:

а) податкові аспекти економічного розвитку України;

б) податкова політика в контексті функціонування фінансової системи України;

в) правове забезпечення оподаткування в Україні.

5. Конкурсні напрями є незалежними один від одного і переможці визначаються за кожним з них окремо.

6. Наукові роботи (опубліковані протягом 2006-2008 року) подаються на Конкурс в таких конкурсних номінаціях:

6.1 монографічні видання;

6.2 брошури, а також НДР, оформлені у вигляді брошур;

6.3 навчальні посібники та підручники;

6.4 наукові статті, опубліковані у фахових виданнях.

7. До розгляду не приймаються роботи, за які їхніх виконавців (або одного з них) уже було удостоєно державних або інших нагород (премій, дипломів, грамот, знаків тощо).

8. Право рекомендувати кандидатів до участі у Конкурсі надається:

а) академікам і членам-кореспондентам Національної академії наук України, галузевих академій наук;

б) вченим радам вищих навчальних закладів;

в) вченим радам науково-дослідних установ;

г) докторам наук, професорам (лише для пункту 6.4).

9. Для участі у Конкурсі конкурсанти подають не пізніше 21 квітня 2008 року необхідний пакет матеріалів, який складається з

- переліку документів, необхідних для участі в Конкурсі роботу;

- наукової роботи;

- анотації роботи.

10. Конкурсні роботи, що не відповідають встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

11. Надіслані на конкурс роботи авторам не повертаються.

12. Результати Конкурсу будуть оприлюднені до 23 травня 2008 року.

  Вимоги до оформлення матеріалів1. Робота може бути подана у вигляді:

 • монографічного видання; оформленого відповідно до вимог, що висуваються до даного виду наукової продукції;

 • брошури або науково-дослідної роботи, оформленої у вигляді брошури, що відповідає вимогам Державного стандарту України від 01.01.1996 р. б/н “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення ДСТУ 3008-95”;

 • навчальних посібників та підручників, оформлених згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України;

 • наукових статей, оформлених відповідно до вимог, встановлених Вищою атестаційною комісією України (Постанова ВАК України від 15.01.2003 р.)

2. Відгуки та інші документи, оформлені іноземною мовою, подаються разом із перекладом на українську мову, засвідченим у встановленому порядку.

3. Наукову роботу та всі інші документи необхідно оформляти державною мовою.

4. Матеріали та документи повинні бути підшиті у папку-швидкозшивач.

  Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі1. Лист-подання, у якому вказується точна назва юридичної особи, яка висуває роботу, назва роботи, наукова значимість, масштаби реалізації, економічні показники та їхнє порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист друкується на бланку юридичної особи, яка подає роботу, підписується її керівником і скріплюється печаткою.

2. Витяг з протоколу (протоколів) засідання вченої ради установи про висунення роботи на конкурс або рекомендація академіка (члена-кореспондента) НАНУ / галузевої академії завіряються печаткою.

3. Зовнішня рецензія, завірена в установленому порядку.

4. Особовий листок з обліку кадрів претендента на участь у Конкурсі за підписом начальника кадрової служби за місцем роботи, скріплений печаткою.

5. Копії паспорта та ідентифікаційного коду.

6. Анкета претендента на участь у Конкурсі (зразок додається).

Зазначені у пунктах 1-6 документи повинні бути підшиті у швидкозшивач у вказаній послідовності.

  Зміст анотації до поданої роботиВ анотації роботи зазначається:

 • прізвище, ім’я, по-батькові автора /авторів (рік народження);

 • назва наукової роботи;

 • актуальність;

 • наукова новизна;

 • аналіз останніх публікацій, в яких започатковано дослідження даної проблеми і на які спирається автор;

 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямі;

 • досягнутий економічний ефект (бажано).

Анотація роботи повинна бути підписана автором (авторами).

  Критерії якості наукових робіт молодих вчених поданих для участі у КонкурсіКритерії якості наукових робіт поданих для участі у Конкурсі згруповані в чотири блоки:

І. Загальні критерії (актуальності наукової роботи, відповідність роботи чинним вимогам оформлення наукових робіт, ступінь розкриття змісту наукової роботи та відповідність визначеній темі);

ІІ. Критерії змістовності наукової роботи (рівень охоплення літературних джерел, ступінь використання статистичних даних, логіка викладення матеріалу, наявність практичної частини);

ІІІ. Критерії наукового рівня роботи (новизна одержаних результатів, методологія наукового дослідження, рівень обґрунтованості та достовірності теоретичних та практичних положень дослідження, використання спеціалізованого категоріального апарату тощо);

ІV. Критерії науково-практичної значущості наукової роботи (рівень індивідуальності наукової роботи, впровадження наукових результатів в практику господарювання, наявність фактичного або розрахункового економічного ефекту від впровадження наукових результатів, наявність рецензій у всеукраїнських чи міжнародних наукових журналах на видану наукову працю).  Анкета претендента на участь у Конкурсі*Дані про автора (авторів)

Прізвище
Ім’я
По батькові
Рік народження
Освіта
Спеціальність
Науковий ступінь і вчене звання
Почесні звання
Кількість опублікованих наукових праць (в т.ч. і д.а.)
Сфера наукових інтересів
Конкурсний напрям
Тема роботи
Місце проживання

Область
Місто/район/село
Вулиця
Будинок / квартира
Контактний телефон
E-mail
Місце роботи

Організація, підприємство, установа
Адреса
Рік навчання в докторантурі, аспірантурі /ад’юнктурі, курс
Відомості про рецензента

П.І.Б.
Місце роботи
Посада
Науковий ступінь і вчене звання
Почесні звання
Адреса
Контактний телефон
e-mail
* Анкета підписується претендентом на участь у Конкурсі, завіряється керівником організації, де працює претендент, скріплюється печаткою, вказується дата заповнення.


^ Примітка: якщо після подання роботи змінилися дані про претендента (тів), про це необхідно протягом двох тижнів повідомити в організаційний комітет.

  Адреса організаційного комітету Конкурсу:


08200 Київська обл., м. Ірпінь,

вул. К. Маркса, 31,

Національний університет державної податкової служби України,

Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, корпус № 1, кімната 344.

тел. (04497) 62-588; 60-247

Інтернет-сторінка: www.asta.edu.ua/rmv.

E-mail: rmv@asta.edu.ua

sdm@asta.edu.ua.


Схема проїзду

8

Їхати з м. Києва (ст. метро Святошин)

електропоїздом до ст. Ірпінь (15 хв.),

потім автобусом № 6 або 7 до зупинки

Академія”


або автобусом № 381 з м. Києва (ст. метро Святошин), до зупинки “Академія”

Схожі:

Заступники голови: Тарангул Людмила Леонідівна iconЗаступники голови тарангул Людмила Леонідівна
Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету дпс україни, д ю н., с н с
Заступники голови: Тарангул Людмила Леонідівна iconЗаступники голови тарангул Людмила Леонідівна
Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету дпс україни, д е н., професор
Заступники голови: Тарангул Людмила Леонідівна iconЗаступники голови тарангул Людмила Леонідівна
Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету дпс україни, д е н., професор
Заступники голови: Тарангул Людмила Леонідівна iconЖурі олімпіади голова журі: Тарангул Людмила Леонідівна
Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
Заступники голови: Тарангул Людмила Леонідівна iconНаукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л
Тарангул Л. Л., Григорович М. В. Транспортный фактор в формировании и развитии апк // Географические исследования для развития агропромышленных...
Заступники голови: Тарангул Людмила Леонідівна iconНаукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л
Тарангул Л. Л., Григорович М. В. Транспортный фактор в формировании и развитии апк // Географические исследования для развития агропромышленных...
Заступники голови: Тарангул Людмила Леонідівна iconЗаступники голови Петров О. С. д т. н., проф., завідуючий кафедрою «Безпека інформаційних систем»
Голубенко О. Л. Герой України, д т н., проф., чл кор. Апн україни, ректор сну ім. Володимира Даля
Заступники голови: Тарангул Людмила Леонідівна iconМолошна Олена Леонідівна
Нагороджена заохочувальною відзнакою Дніпропетровської облдержадміністрації – пам’ятною медаллю «За вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської...
Заступники голови: Тарангул Людмила Леонідівна iconТарангул Любов Миколаївна
Тарангул Любов Миколаївна. У своєму виступі вона охарактеризувала основні вимоги щодо організації та проведення міжнародного порівняльного...
Заступники голови: Тарангул Людмила Леонідівна iconСпецвипуск нтса біологічного факультету міжнародна діяльність
Студентка четвертого курсу біологічного факультету, заступник голови Наукового товариства студентів та аспірантів біологічного факультету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи