Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст icon

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст
НазваМетодичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст
Сторінка3/11
Дата15.12.2012
Розмір1.05 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

4.2. Титульний лист, завдання наукового керівника, анотація, довідка про впровадження результатів дослідження у виробництво та змістСтруктура дипломної роботи складається з наступних частин, які потрібно розташовувати у вказаній послідовності:

титульна сторінка (дод. А2);

бланк оцінювання дипломної роботи (дод. А3);

завдання наукового керівника (дод. А4);

анотація (дод. А5);

довідка про впровадження результатів дослідження у виробництво (дод.А6);

зміст дипломної роботи (дод. А7);

вступ;

розділи та параграфи основної частини;

висновки;

список використаних джерел;

додатки.

Довідка про впровадження результатів дослідження у виробництво – це бажана, але не обовязкова складова дипломної роботи.

Тема дипломної роботи знаходить своє відображення у змісті, який складається із вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків, де аргументовано, у послідовному логічному зв’язку розкриваються результати дослідження. При цьому потрібно уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Текст дипломної роботи повинен викладатися від третьої особи, без вживання займенників «я», «ми». Таких термінів, як «за нашого часу», «тепер», «у цьому році», «в минулому році» слід уникати. Краще вказувати конкретно рік і місяць.

Не допускається скорочення слів і назв (крім загальноприйнятих). Не рекомендується перенасичувати текст спеціальними термінами, тобто ускладнювати читання.

За зміст дипломної роботи, достовірність та об’єктивність усіх даних відповідає студент – автор роботи.

4.3. ВступОбсяг вступу – 5 сторінок рукописного тексту або 3-4 сторінки комп’ютерного тексту з використанням шрифту Times New Roman розміру 14 текстового редактора Word та полуторного міжрядкового інтервалу.

У вступі слід:

- розкрити роль і значення обраної теми;

- обґрунтувати актуальність теми і важливість її для конкретного підприємства або галузі;

- вказати мету та завдання дипломної роботи;

- розкрити ступінь вивчення проблеми в економічній літературі;

- визначити об’єкт, предмет та вказати базу дослідження, за матеріалами якої виконується дипломна робота;

- вказати методи, які використовувались для дослідження;

- вказати практичне значення одержаних результатів;

- описати структуру та обсяг дипломної роботи;

- вказати джерела дослідження.

Актуальність. Тема дипломної роботи повинна бути актуальною як для підприємств відповідної галузі так і для України в цілому, тому її роль і значення слід розкривати не лише для конкретних підприємств відповідної галузі, але і для держави в цілому. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання. Обґрунтовують актуальність і доцільність роботи шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими роботами, в яких розглядались питання проблем за обраною темою дослідження.

^ Мета дипломної роботи – повинна бути тісно пов’язана з назвою її теми та відображати кінцевий очікуваний результат. Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту виділити в ній основний напрямок дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань.

Не слід формулювати мету як: «Дослідження...», «Вивчення...», «Аналіз…», «З’ясування…», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Приклади невдалого формулювання мети дипломної роботи: «Мета дипломної роботи – проаналізувати сутність запасів, вивчити стан їх обліку на підприємстві та розробити пропозиції по усуненню виявлених недоліків».

Приклади формулювання мети дипломної роботи: «... розробити рекомендації щодо вдосконалення організації та методики обліку і аналізу…»; «... визначити можливості використання сучасних методик обліку і аналізу для покращення фінансових результатів діяльності підприємства».

На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв’язати в процесі виконання дипломної роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи: їх визначення, пов’язане з назвами основних розділів. Основними завданнями дипломної роботи є розкриття пунктів плану.

Крім того, студент повинен розкрити ступінь висвітлення проблеми в економічній літературі та перерахувати авторів, що займались вивченням даного питання.

^ Об’єктом дослідження є господарські операції за темою дипломної роботи, які підлягають відображенню в бухгалтерському обліку.

Базою дослідження є відповідна галузь промисловості та конкретні підприємства.

^ Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень бухгалтерського обліку обраного об’єкта дослідження. Далі необхідно вказати методи дослідження. Як правило, в основу дослідження покладено системний аналіз ринкових процесів, що визначають специфіку бухгалтерського обліку досліджуваного об’єкта.

При здійсненні аналізу сучасного стану досліджуваної проблеми застосовуються методи системного аналізу та синтезу, математичного моделювання, економіко-статистичного спостереження і узагальнення, історичний метод. Дослідження проводяться на основі діалектичного підходу, за допомогою методів індукції та дедукції, аналогії і порівняння. Керуючись методами систематизації, єдиної подібності та розбіжності пропонують загальні підходи до визнання та первісної оцінки об’єкта дослідження. Для вивчення питань методики ведення обліку використовують методи класифікації, групування тощо.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці комплексного підходу до побудови системи бухгалтерського обліку об’єкта дослідження і що це дає бухгалтерам підприємств на практиці при здійсненні господарської діяльності.

^ Джерела дослідження, це – законодавчо-нормативні документи, навчальна література, матеріали періодичних друкованих видань, вихідні дані, використані для написання дипломної роботи (первинні документи, облікові регістри підприємства, обраного за базу дослідження, його форми звітності) тощо.

Роботу над дипломною роботою з підбору та вивчення спеціальної літератури за даною темою.

Пошук літературних джерел та їх критичний аналіз – це необхідні елементи дипломної роботи, з підбору яких слід розпочинати дослідження. У процесі вивчення відібраних за темою літературних джерел необхідно враховувати їх хронологічну послідовність. Щодо статей окремих авторів перевагу слід надавати останнім публікаціям на відповідну тему. Книги і брошури, за інших рівних умов, мають більшу перевагу, ніж статті і короткі реферати.

^ Структура і обсяг дипломної роботи – це перелік частин, з яких вона складається; кількість сторінок, на яких викладено матеріал дипломної роботи, кількість таблиць та рисунків, що містяться в тексті. Крім того, необхідно вказати кількість додатків та використаних літературних джерел.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для підготовки фахівців за окр «магістр»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності
...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «менеджмент» 030. 601 денної форми навчання
Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «менеджмент» 030. 601 денної форми...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу "Історія держави І права зарубіжних країн" для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр бакалавр галузь знань 03040 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство"

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу "Історія держави І права зарубіжних країн" для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр бакалавр галузь знань 03040 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи