Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст icon

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст
НазваМетодичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст
Сторінка4/11
Дата15.12.2012
Розмір1.05 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

4.4. Основна частинаОсновна частина дипломної роботи розкриває її зміст. Структура дипломної роботи повинна складатися з трьох розділів, в яких викладаються самостійні взаємопов’язані питання теми.

Зміст кожного розділу розглядається в його параграфах. На початку кожного параграфа необхідно вказувати, які питання в ньому розглядаються, а в кінці – викласти основні висновки. Між всіма суміжними параграфами повинен бути взаємозв’язок.

При висвітленні питань стосовно теми дослідження необхідно робити посилання на використані джерела.

Зміст першого розділу (3-4 параграфа) повинен носити теоретичний характер. Обсяг першого розділу – 25-30 сторінок рукописного або 17-20 сторінок друкованого тексту з використанням комп’ютеру.

В розділі висвітлюється економічний зміст об’єктів дослідження та їх класифікація, розкривається роль і значення досліджуваних питань в різні періоди розвитку економіки, у тому числі, з використанням практичного матеріалу досліджуваної галузі, виділяються проблемні моменти дослідження.

Викладені теоретичні положення повинні обумовлювати методи та способи обліку, аналізу та контролю, які розглядаються у наступних розділах дипломної роботи. Особлива увага при цьому повинна приділятися огляду літератури за темою та законодавчо-нормативній бази. Опис законодавчо-нормативних актів можна подати у табличній формі.

При викладенні спірних питань необхідно наводити думки різних авторів (без скорочень) та критично розглядати точку зору кожного з них. Критика повинна носити об’єктивний характер. Якщо є різноманітні підходи до вирішення даної проблеми, необхідно робити порівняння рекомендацій нормативних положень та праць різних авторів.

Після цього студент обґрунтовує свою думку зі спірного питання або погоджується з однією із існуючих точок зору, висовуючи в будь-якому випадку відповідні аргументи.

Слід також показати зростаючу роль та значення досліджуваної проблеми в найбільш повному виявленні та мобілізації резервів підвищення ефективності господарювання, економії ресурсів, поліпшенні кінцевих результатів роботи підприємств.

Наприклад, при розкритті економічної сутності виробничих запасів в роботі необхідно навести визначення поняття «запаси» та «виробничі запаси» відповідно до нормативних актів України та думок провідних науковців, а також вказати, яке з наведених визначень найбільш відповідає даному об’єкту. Також необхідно критично оцінити різні варіанти класифікації виробничих запасів та вибрати найбільш доцільну, на думку студента, класифікацію. При цьому важливо наводити дані про склад виробничих запасів, ефективність їх використання на базових підприємствах галузі.

При розкритті порядку оцінки виробничих запасів необхідно не тільки проаналізувати порядок формування їх первісної вартості та методи оцінки, що використовуються при вибутті запасів, згідно П(С)БО 9 «Запаси», але й навести способи оцінки запасів, що використовуються в інших країнах та пропонуються науковцями. Більш детально слід зупинитись на тих методах оцінки, які використовують базові підприємства галузі, та на основі практичних розрахунків зробити висновки про доцільність їх використання.

^ В останньому параграфі першого розділу необхідно дати стислу характеристику стану бази дослідження, показати виробничий, технічний та економічний рівень. Для цього слід навести перелік основних економічних показників діяльності об’єкта дослідження (звести їх до аналітичних таблиць), основну увагу серед яких потрібно приділити показникам проблеми, яка вивчається.

Слід також звернути увагу на організаційні та технологічні особливості галузі, які впливають на методологію і організацію бухгалтерського обліку та контролю.

До складу основних економічних показників діяльності підприємства слід віднести показники звітності : доходи, витрати та фінансові результати (від різних видів діяльності), середньоспискову чисельність працівників, середньомісячну оплату праці працівника, а також найважливіші показники з досліджуваної проблеми.

У другому розділі (4-7 параграфів) викладається діюча практика бухгалтерського обліку з досліджуваної проблеми та пропозиції щодо вдосконалення його організації. Обсяг другого розділу – 35-40 сторінок рукописного або 23-26 сторінок друкованого тексту.

В параграфах другого розділу дипломної роботи слід розкрити порядок бухгалтерського обліку об’єкта дослідження, вказати на виявлені в обліковому процесі недоліки, а також навести пропозиції щодо його удосконалення.

Методика ведення бухгалтерського обліку викладається на практичному матеріалі досліджуваних підприємств з використанням даних за останній звітний період, на підставі яких проводяться розрахунки, бухгалтерські записи і робляться обґрунтовані висновки.

Обов’язково необхідно дослідити порядок ведення обліку певного об’єкта згідно законодавчо-нормативної бази та світового досвіду. За даними таких досліджень обґрунтовуються пропозиції з удосконалення обліку.

Важливим питанням розділу є питання облікової політики базового підприємства. Тому необхідно висвітлити елементи облікової політики підприємства щодо організації, техніки та методики обліку, які підприємство визначає самостійно і зазначає в документах про власну облікову політику.

Висвітлення питань ведення первинного, аналітичного, синтетичного обліку та відображення його результатів у звітності потрібно розглядати як складові частини в єдиній системі.

Оскільки викладання методики бухгалтерського обліку проводиться на практичному цифровому матеріалі, до роботи слід додати заповнені первинні документи, зведені та накопичувальні відомості, журнали та інші регістри.

^ Розглянемо порядок висвітлення на прикладі організації обліку виробничих запасів.

Організація обліку виробничих запасів передбачає:

розробку і впровадження найбільш раціональних носіїв первинної інформації, способів документування господарських операцій з руху виробничих запасів, прийомів документообігу та розробку графіків руху документів;

впровадження нових удосконалених способів і методів обліку виробничих запасів;

розробку порядку обліку виробничих запасів у картках складського обліку за технічними групами до їх номенклатури;

вибір системи кодування запасів та розробку їх номенклатури;

організацію обліку запасів на складах підприємства та розробку порядку проведення інвентаризації;

організацію поточного обліку виробничих запасів в бухгалтерії;

організацію обліку виробничих запасів в умовах використання комп’ютерної техніки.

При висвітленні питань з обліку виробничих запасів потрібно дотримуватися певної схеми викладення матеріалу.

Оскільки першим етапом облікового процесу є реєстрація показників господарських операцій у первинних документах, то студенти повинні вивчити методику розробки номенклатур первинного обліку запасів, склад первинної документації та методику і порядок заповнення документів. Організація первинного обліку запасів починається із визначення переліку облікових номенклатур первинного обліку (таблиця 1).

Таблиця 1

^ Перелік облікових номенклатур з обліку виробничих запасів

на етапі первинного обліку

^ Характерис-тика даних для обліку

Використання

облікових даних

У виразі

У яких носіях

інформації з’являються вперше

Примітки

^ Нату-

рально-му

Вартіс-

ному

Надходження виробничих запасів

Облік наявності та руху; облік за матеріально-відповідальними особамиПрибутковий ордер, акт про приймання матеріалів, товарно-транспортні накладні
  • назва виробничих запасів

+


-  • історична вартість
+

+  • джерело надходження
Відпуск виробничих запасів у межах підприємства:


Облік наявності та руху ;

облік за матеріально-відповідальними особами.Лімітно-забірна картка,

акт-вимога на заміну матеріалів, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
 назва виробничих запасів
+

- первісна вартість
-

+ підрозділ, що передає
+

- підрозділ, що

приймає
+

-
При відсутності на базовому підприємстві облікових номенклатур первинного обліку, студент повинен розробити такі номенклатури і запропонувати їх для використання на підприємстві з метою раціоналізації документування господарських операцій.

В першу чергу студент повинен опрацювати первинну документацію за операціями з надходження виробничих запасів та встановити їх юридичну достовірність, правильність і своєчасність складання (надходження). Необхідно висвітлити особливості оформлення приймання виробничих запасів на склад при різних варіантах надходження.

При вивченні первинної документації визначається склад документів, які застосовуються на підприємстві і з’ясовується їх відповідність типовим формам.

При невідповідності окремих документів типовій формі необхідно з’ясувати причину відхилень. Якщо вона полягає в тому, що показники первинних документів в типовій формі не дозволяють відображати специфіку господарських операцій на досліджуваному підприємстві, то студент повинен запропонувати шляхи удосконалення існуючих форм документів або розробити та запропонувати нові форми первинних документів (заміну одноразових і однорядкових документів на багаторядкові, накопичувані, багаторазового використання, суміщення первинних документів із обліковими реєстрами, впровадження уніфікованих, стандартизованих форм документів).

Після вивчення складу документів необхідно встановити повноту і правильність їх оформлення, своєчасність складання, з’ясувати, чи забезпечує первинна документація контроль за збереженням товарно-матеріальних цінностей та їх ефективним використанням.

При перевірці правильності оформлення первинних документів встановлюється відповідність їх реквізитів вимогам нормативних документів.

Студенту слід знати, що формування документопотоків (потоків інформації) залежить від організаційної структури підприємства, форми організації обліку, типу, виду і характеру технічних засобів та комп’ютерної техніки, що використовуються в обліку. Вони є різної інтенсивності, що вимагає уваги при розробці проекту організації облікового процесу. Об’єктом організації обліку виступає рух первинних документів, їх масивів, а також рух інших носіїв облікової інформації - облікових регістрів і звітних форм. При цьому організація руху носіїв облікової інформації повинна охоплювати час і шлях від першого запису, що був здійснений в носії (наприклад, виписування товарно-транспортних накладних) до здачі його в архів.

Розглядаючи стадії документообігу, необхідно зазначити, що обробка даних в обліковому процесі полягає в перетворенні вхідної інформації у вихідну шляхом різних механічних і логічних операцій, що здійснюються вручну або із застосуванням комп’ютерних машин. У будь-якому випадку поділ облікового процесу на частини залежить від масштабів робіт та наявності технічних засобів.

Операції з передачі інформації умовно можна поділити на чотири види: складання або одержання документів ззовні; переміщення від місця складання (або одержання) до місця обробки; рух в процесі обробки; рух після обробки до місця зберігання - архіву.

У роботі необхідно критично висвітлювати стадії документообігу кожного документу, що використовуються на підприємствах галузі для обліку запасів, виявити їх недоліки та запропонувати заходи з їх раціоналізації.

Оскільки, найбільш поширеним і раціональним є графічний метод організації руху носіїв облікової інформації, то в роботі повинно бути докладно висвітлено порядок його застосування на підприємстві. При цьому слід пам’ятати, що іноді при відображенні руху окремого документу застосовують описувальний (текстуальний) метод. Форма графіка не регламентована. Порядок його складання і обсяг показників в кожному конкретному випадку визначаються на розсуд підприємства.

Частіше всього в графіках фіксуються лише основні характеристики руху, що забезпечують виконання облікового процесу і плановість в роботі виконавців: строки здачі (передачі) документів; особа або структурний підрозділ, що відповідають за дотримання цих строків; посади виконавців і їх прізвища; строки виконання - в днях і в годинах.

Графіки руху носіїв облікової інформації бувають трьох видів: індивідуальні (на кожний носій), зведені (з обліку окремих об’єктів) і сітьові (за допомогою умовних позначень відображають послідовність виконання облікових робіт).

Для організації руху носіїв облікової інформації доцільно застосовувати графіки табличної форми.

Побудова графіків залежить від їх виду. В індивідуальних (по кожному документу) графіках фіксуються: підмет - види робіт, присудок - служби, структурні підрозділи (частіше всього конкретні посадові особи), строки виконання і деякі інші показники. Такі графіки називаються оперограмами, або документограмами.

У процесі дослідження організації руху первинних документів студент повинен установити дотримання строків складання, обробки і передачі документів, які передбачені відповідними графіками або оперограмами (документограмами). Для цього необхідно співставити фактичні строки складання, обробки і передачі документів, які указані у відповідних документах (звітах, супровідних документах на відправку документів тощо) із строками, наведеними у відповідних графіках або оперограмах. При виявленні порушень установлених строків необхідно з’ясувати причини відхилення та внести пропозиції з їх усунення.

При відсутності на базовому підприємстві графіків або оперограм студент може розробити їх і запропонувати підприємству для використання (зразок оперограми (документрограми) з обліку матеріалів наведено у табл.2).

Таблиця 2

^ Оперограма (документограма) накладної на відпуск матеріалів


^ Найменування роботи

Виконавець

цех, відділ

відділ поста-чання

склад

Бух гал-терія

архів

Виписка накладної


*
Видача дозволу на відпуск
*


Відпуск матеріалів (кількість відпущених матеріалів, облікова ціна, порядковий номер записів за карткою складу)*Приймання накладних, їх перевірка


*
Обробка накладних та запис їх даних до регістрів


*
Передача накладних на зберігання в архів

*В роботі важливо представити порядок ведення складського обліку виробничих запасів. При цьому з’ясовується порядок укладання договорів про матеріальну відповідальність, наводяться принципи кодування товарно-матеріальних цінностей по групам (видам, сортам, розмірам), досліджується побудова картотеки чи книги складського обліку, а також порядок ведення записів в них, встановлюється порядок здачі документів у бухгалтерію та складання звіту матеріально-відповідальними способами.

Також розкривається порядок аналітичного і синтетичного обліку виробничих запасів в бухгалтерії підприємства, при цьому особлива увага приділяється правильності відображення в аналітичному і синтетичному обліку формування первісної вартості виробничих запасів та вартості їх вибуття.

При висвітленні порядку і методики організації аналітичного і синтетичного обліку запасів необхідно розробити робочий план рахунків з обліку запасів (табл. 3), опанувати методику обробки первинних документів та заповнення регістрів обліку, а також критично розглянути метод обліку запасів та форму ведення облікового процесу.

Таблиця 3

Робочий план рахунків з обліку запасів _________________________

(назва підприємства)

Субрахунок

Група

^ Порядковий номер в групіОскільки можуть застосовуватися різні методи кількісно-сортового обліку, то студенти повинні критично висвітлити переваги та недоліки кожного з них і запропонувати найбільш раціональний.

При вивченні регістрів синтетичного та аналітичного обліку, які використовуються на підприємстві, установлюється відповідність їх типовим формам, з’ясовується у якій мірі інформація, що міститься в них, задовольняє потребам управління підприємством та складання фінансової звітності.

Потім дається детальна характеристика рахунків, що застосовуються для обліку досліджуваної проблеми (табл.4).

Таблиця 4

^ Характеристика рахунків з обліку виробничих запасів

Шифр

Найменування

Характеристика рахунку

^ За змістом

Призначенням

Обороти

Сальдо

Розмі-щення у

балансі

20

Виробничі запаси

Основний, балансовий, активний

Для узагальнення інформації про наявність та рух запасів сировини і матеріалів, будівельних матеріалів, матеріалів сільсько-господарського призначення, палива, тари, відходів основного виробництва

Дт – надходження виробничих запасів, їх дооцінка

Кт – витрачання на виробництво переробка, відпуск на сторону, уцінка тощо

Залишок виробничих запасів на кінець звітного періоду за первісною вартістю

ІІ розділ активу


В дипломній роботі потрібно навести й кореспонденцію рахунків у відповідності із підсумковими сумами облікових регістрів. Бухгалтерські проводки слід подавати по тексту або зводити в таблицю. Запис по тексту простої бухгалтерської проводки виконується таким чином:

В цехи виробництва видано виробничі запаси:

Дт 23 «Виробництво»

Кт 20 «Виробничі запаси» 12140 грн. (ж 5).

При здійсненні складної бухгалтерської проводки запис виконується наступним чином:

перераховані кошти постачальникам за виробничі запаси:

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 5000 грн.

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 3000 грн. (ж 1)

Кт 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» 2000 грн. (ж 1).

Після цього доцільно виявити господарські операції, по яких кореспонденція рахунків складається з відхиленням від діючих рекомендацій з ведення бухгалтерського обліку. Співставляючи кореспонденцію рахунків, яка складена на підприємстві, з кореспонденцією, передбаченою діючими рекомендаціями з ведення бухгалтерського обліку, установлюються відхилення (табл.5).

Таблиця 5

^ Відображення в обліку господарських операцій з надходження

та випуску виробничих запасів


^ Зміст операції

Документ

Сума, грн

Бухгалтерський облік

^ Податковий облік

Кореспонденція рахунків

Валові доходи, грн

Валові витрати, грн

за даними базового підприємства

Сума, грн

^ За норматив-ними даними

Сума, грн

Дт

Кт

Дт

Кт


Оприбутковано виробничі запаси виготовлені власними силами

Накладна

1000,00


20

“Виробничі запаси”

23

“Виробництво”

1000,0020

23

1000,00

-

1000,00

Оприбутковано запаси, придбані підзвітною особою

Авансовий звіт

300,00


20

“Виробничі запаси”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

300,0020

372

300,00

-

300,00


Оприбутковано запаси, що надійшли безкоштовно

акт про прий-

мання матері-алів

200,00


20

“Виробничі запаси”

745 “Дохід від безоплатного одержання активів”

200,0020

745

200,00

200,00
Відпущено зі складу виробничі запаси для виробництва продукції

лімітно-забірна картка

350,00


23

“Виробництво”

20

“Виробничі запаси”

350,00

23

20

350,00

-

-

Списано облікову вартість реалізованих виробничих запасів


І т.ін.

Наклад-

на на відпуск матеріа-лів на сторону

450,00


943

“Собівартість реалізованих виробничих запасів”

20

“Виробничі запаси”

450,00

943

20

450,00

450,001   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для підготовки фахівців за окр «магістр»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності
...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «менеджмент» 030. 601 денної форми навчання
Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «менеджмент» 030. 601 денної форми...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу "Історія держави І права зарубіжних країн" для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр бакалавр галузь знань 03040 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство"

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу "Історія держави І права зарубіжних країн" для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр бакалавр галузь знань 03040 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи