Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст icon

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст
НазваМетодичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст
Сторінка6/11
Дата15.12.2012
Розмір1.05 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4.5. ВисновкиВисновки повинні містити узагальнене викладення результатів виконаної роботи, де коротко, але повно оцінюється постановка обліку, аналізу та контролю. При цьому основна увага приділяється розкриттю позитивних та негативних результатів діяльності підприємства, виявленню резервів підвищення ефективності господарювання.

Окремо в дипломній роботі слід виділити рекомендації з впровадження або удосконалення автоматизованої обробки інформації.

Якщо окремі параграфи дипломної роботи закінчуються практичними пропозиціями, найважливіші із них повинні бути відображені і в заключній частині роботи.

Обсяг висновків – 5 сторінок рукописного тексту або 3 сторінки при друкуванні дипломної роботи з використанням текстового редактора Word.

^

4.6. Список використаних джерелСписок використаних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та наказу ВАК України №63 від 26 січня 2008 року «Про внесення змін у правила оформлення бібліографічного опису у списку джерел».

У списку використаних джерел (від 40 назв) мають бути вказані лише ті джерела, які дійсно використовувалися. Список використаних джерел подається на мові оригіналу, розміщується в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або назв, та нумерується в порядку їх зростання.

Список літературних джерел обов’язково повинен містити прізвище та ініціали автора, повну назву джерела, місто видавництва, видавництво та рік видання, кількість сторінок чи посилання на сторінки тощо. Загальний обсяг книги в сторінках вказується, якщо посилання на неї проводиться повністю, сторінки (від... до) відмічаються, якщо посилання відносяться до окремої частини літературного джерела. Зразок оформлення списку літературних джерел наведено у таблиці 18.

Таблиця 18

^ Зразок оформлення списку використаних джерел

Характеристика

джерела

^ Приклади оформлення бібліографічного запису

Один автор


Аналітичний опис (стаття)


Два автори


^ Аналітичний опис (статтяі)


Три автори


Чотири автори


П’ять та більше авторів


Перекладні видання

Усач Б. Ф. Контроль і ревізія : підручник / Б.Ф. Усач. – [4-те вид.]. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 253 с.

1.Горицька Н. Удосконалення обліку основних фондів – усвідомлена необхідність здійснення процесу відтворення / Н. Горицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №10. – С. 22-27.

2.Зюкова М. М. Проблемні питання оцінки та переоцінки основних засобів у бухгалтерському обліку / М. Зюкова // Вісник Донецького національного університету. – 2008. – № 4. – С. 238-244.


Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К. : Екаунтінг Ю, 2000. – 348 с.

1.Гринчук І.П. Сучасні економічні проблеми фінансування машинобудівних підприємств України / І.П. Гринчук, М.В. 2.Ніколайчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький. – 2010. – №6. – Т.3. – С. 75 – 79.


1.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік : навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 448 с.

2.Мурашко В. М. Контроль і ревізія діяльності підприємств промисловості України: навчальний посібник / В.М. Мурашко, Т.М. Сторожук, О.В. Мурашко; заг. ред. П. В. Мельника. – Київ : ЦУЛ. – 2003. – 311 с.


1.Лень В.С. Звітність підприємств : підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко, М.П. Бочок, Л.П. Іванов. – К. : Знання – Прес, 2004. – 474 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

2.Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф. та ін.]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).


Економіка підприємства : Альбом наочних матеріалів : навчальний посібник. / [Семенда Д.К., Бурляй О.Л., Коротєєв М.А. та ін.]. – Умань : Видавець «Сочінський», 2009. – 228с.


Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета : [пер. с англ.] / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 496 с.

Багатотомний документ

Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005 – . – (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 1. – 2005. – 277 с.

Без автора

1.Статистичний щорічник України за 2007 рік / Державний комітет статистики; під ред. О.Г. Осауленка. – К. : Українська енциклопедія, 2008. – 624 с.

2.Статистично-аналітичний огляд стану ринку праці у 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/pres-reliz/dop2007.html

Законодавчі та нормативні документи


1.Податковий кодекс України. // Все про бухгалтерський облік : – 2011. – №1-3. – 506 с.

2.Основні засоби : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 : [затв. Наказом МФУ від 27.04.2000 р. № 92] // Бухгалтерія. – 2008. – № 47. – С. 22-27.

3.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України від 16.07.1999 № 996-XIV (в редакції від 01.01.2011 р.). – [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/

4.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 (в редакції від 25 вересня 2009 р.). – [Електронний ресурс] : Бібліотека бухгалтерського обліку. – Режим доступу : http://www.pro-u4ot.info/

5.Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. № 356 (за станом на 10.09.2008). – [Електронний ресурс] : Бібліотека бухгалтерського обліку. – Режим доступу : http://www.pro-u4ot.info/

Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів, документів і розрахунків від 11.08.94 № 69. // Баланс. – 2004. – 49. – С. 12-18.

6.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (в редакції від 14.10.2008 р.). – [Електронний ресурс] : Закони України. Інформаційно-правовий портал. – Режим доступу: http://uazakon.com/big/text620/pg1.htm

Стандарти

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст]: (ГОСТ 7.1-2003, IDT): ДСТУ ГОСТ 7.1 :2006. - Чинний з 2007-07-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2007. - ІІІ, ІІІ, 47 с. ; 29 см. - (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).

Матеріали конференцій

1.Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. –Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.

2.Проблемы экономики, организации и управления реструктуризацией и развитием предприятий промышленности, сферы услуг и коммунального хозяйства : материалы IV междунар. науч.-практ. конф., 30 марта 2005 г. Новочеркасск / редкол. : Б. Ю. Серебряков (отв. ред.). – Новочеркасск : Темп, 2005. – 58 с.

Тези доповідей на конференції

Степуріна С. О. Цілі та методи прогнозування фінансового стану промислового підприємства / С. О. Степуріна, І. М. Чуйко // Проблеми економічної кібернетики : ХІV Всеукраїнська науково-методична конференція, 08-09 жовтня 2009 р. : тези доповідей. –Харків. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С.231-233.

Дисертації

Сулима М.І.. Формування системи мотивації праці в сільськогосподарських підприємствах: дис. кандидата екон. наук 08.00.04 / Сулима Михайло Іванович. – К., 2009. – 199 с.

Автореферати дисертацій

Поліщук О.А. Інвестиційне забезпечення відтворювальних процесів споживчого ринку регіону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О.А. Поліщук. – Полтава – 2009. – 20 с.Примітки:

1. Усі умовні розділові знаки, котрі відділяють окремі зони чи елементи у межах зон бібліографічного опису (за винятком граматичної пунктуації у назві видання) відділяються проміжками з двох сторін.

2. Якщо видання має лише одного автора, його прізвище все одно повторюється в області відповідальності після скісної лінії.

3. Дані, котрі взяті не з титульного аркуша книжкового видання, беруться у квадратні дужки: відомості про упорядників, авторів, вид видання, котрі наведені на звороті титульного аркуша.

У квадратні дужки береться також вся інформація, котра взята не безпосередньо з видання, а встановлена самостійно на основі аналізу видання.

4. Усі частини бібліографічного опису, крім перших слів нових зон бібліографічного опису та власних назв, пишуться з малої літери, у тому числі, додаткові відомості про назву, інформація про відповідальність тощо.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для підготовки фахівців за окр «магістр»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності
...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «менеджмент» 030. 601 денної форми навчання
Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «менеджмент» 030. 601 денної форми...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу "Історія держави І права зарубіжних країн" для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр бакалавр галузь знань 03040 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство"

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу "Історія держави І права зарубіжних країн" для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр бакалавр галузь знань 03040 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи