Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст icon

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст
НазваМетодичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст
Сторінка7/11
Дата15.12.2012
Розмір1.05 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4.7. ДодаткиОформленню додатків у дипломній роботі слід приділити увагу, оскільки їх кількість та якість свідчать про те, наскільки глибоко та старанно студент вивчив практичний та теоретичний матеріал з обраної теми, чи в повній мірі підібрав ці матеріали і наскільки ґрунтовно підтвердив свої висновки та пропозиції.

Додатки наводяться в кінці дипломної роботи у вигляді форм первинних, зведених документів, облікових регістрів, форм звітності. У додатки слід також включати допоміжний матеріал, який в основній частині захаращує текст (проміжні розрахунки; таблиці допоміжних та вихідних цифрових даних; методики, розроблені в процесі виконання роботи; ілюстрації допоміжного характеру; запропоновані форми документів тощо).

Додатки оформляються як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуються у порядку появи посилань в тексті.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок, надрукований угорі з великої літери симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком друкується слово «Додаток ___» , велика літера, що позначає додаток та його номер.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Нумерація додатків здійснюється в межах кожного розділу. Наприклад, додатки до першого розділу : А.1, А.2 і т. ін.; додатки до другого розділу : Б.1, Б.2, Б.3 і т. ін.; додатки до третього розділу : В.1, В.2, В.3 і т. ін.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка, наприклад : Додаток В.3. 1; Додаток Д.4.2.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад : рис. Д.1.2 – другий рисунок додатка Д.1; формула (А.1.1) – перша формула додатка А.1.

У разі посилання у тексті на додатки, вказується їх номер, наприклад : (дод. А1).

Документи, що додаються та використовуються у дипломній роботі : облікові реєстри, форми звітності та інші матеріали, повинні бути правильно оформлені (усі реквізити заповнені) та достовірні. Замість підпису на документах вказуються прізвища посадових осіб.

Додатки, розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку і згортають за форматом листів дипломної роботи

^

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

5.1. Загальні вимоги до оформленняОстанній етап завершення дипломної роботи – її зовнішнє оформлення. Оформлення дипломної роботи повинно відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

^ Загальний обсяг дипломної роботи повинен становити – 115-135 сторінок рукописного тексту або 76-88 сторінок при друкуванні роботи, без врахування сторінок із списком використаних джерел та додатків.

Текст роботи повинен бути написаний чітким почерком пастою або чорнилом чорного кольору, без скорочень, на одній стороні білого паперу формату А4 (розмір 210х297мм) або, при використанні комп’ютерів для оформлення, друкований на вказаному форматі паперу з використанням шрифту Times New Roman розміру 14 текстового редактору Word та полуторним міжрядковим інтервалом. Можна також, за необхідністю, подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3.

Текст дипломної роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів : ліве, верхнє, нижнє – не менше 20мм, праве – 10мм.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися під час написання дипломної роботи, можна виправляти зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинним способом або друкарськими літерами чорною пастою (чорнилом). Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин дипломної роботи : ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкують великими літерами симетрично до тексту (дозволяється жирне начертання заголовков). При написанні роботи вручну їх пишуть великими друкованими літерами.

Заголовки підрозділів починаються з абзацного відступу маленькими літерами (крім першої – великої). Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Заголовки пунктів друкують (пишуть) маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу на початку абзацу. В кінці такого заголовка ставиться крапка.

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3-ом міжрядковим інтервалам (2 полуторних міжрядкових інтервали) за винятком заголовка пункту.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту.

Кожна структурна частина дипломної роботи починається з нової сторінки.

Не можна вміщувати заголовок у кінці однієї сторінки, а текст починати з іншої. Новий параграф потрібно починати на тій же сторінці, на якій закінчився попередній, за умови, що на ній поміститься 2-3 рядки тексту.

5.2. НумераціяНумерація сторінок. Всі сторінки зазначених у п.4.1 складових дипломної роботи підлягають суцільній нумерації. Сторінки роботи мають бути пронумеровані в правому верхньому куті арабськими цифрами без знака № та крапки в кінці.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, але на титульному аркуші номер сторінки не ставлять, як і на сторінках із завданням, рефератом та довідкою про впровадження.

На сторінках із списком джерел та додатками нумерація проставляється продовженням попередніх сторінок.

^ Нумерація структурних частин дипломної роботи. Такі структурні частини дипломної роботи як ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ не мають порядкового номера.

Розділи дипломної роботи нумеруються, наприклад : Розділ 1.

Параграфи, ілюстрації, таблиці і формули також нумеруються, але послідовно у межах розділу. В кінці номера розділу, параграфа, та ілюстрації повинна стояти крапка.

Приклад нумерації параграфу : 2.3. (третій параграф другого розділу).

Пункти також можуть мати нумерацію у межах кожного підрозділу. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад : 1.3.2. (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту. Але пункт може не мати заголовка.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) позначають словом «Рис.» або «Мал.». Приклад нумерації ілюстрації : Рис.1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують під ілюстрацією симетрично.

Приклад нумерації таблиці : Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). Надпис : «Таблиця (номер)» розміщують у правому верхньому куті над заголовком таблиці без крапки у кінці.

Формули нумерують аналогічно – послідовно в межах розділу, але нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в тексті. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша без крапки у кінці на рівні відповідної формули в круглих дужках. Приклад нумерації формули : (3.1) – перша формула третього розділу.

^ До тексту і таблиць можуть наводитися примітки з довідковими і пояснювальними даними. Їх нумерують послідовно в межах одної сторінки. Якщо приміток на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ...

2. ...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для підготовки фахівців за окр «магістр»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності
...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «менеджмент» 030. 601 денної форми навчання
Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «менеджмент» 030. 601 денної форми...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу "Історія держави І права зарубіжних країн" для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр бакалавр галузь знань 03040 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство"

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу "Історія держави І права зарубіжних країн" для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр бакалавр галузь знань 03040 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи