Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна icon

Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна
Скачати 87.81 Kb.
НазваЗаступники голови тарангул Людмила Леонідівна
Дата27.04.2013
Розмір87.81 Kb.
ТипДокументи

Організаційний комітет

  ГОЛОВА

  Мельник Петро Володимирович,

  ректор Національного університету ДПС України,

  д.е.н., професор

  ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ

Тарангул Людмила Леонідівна,

  проректор з наукової роботи Національного університету ДПС України, д.е.н., професор

Новицький Андрій Миколайович,

  начальник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України, д.ю.н., с.н.с.

  ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Селезень П.О., голова Ради молодих вчених Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України, к.ю.н., с.н.с.

  ^ ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Геєць В.М., директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», д.е.н., професор, академік НАН України (за згодою)

^ Варналій З.С., професор кафедри фінансів КНУ імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор (за згодою)

Долгий О.А., начальник відділу дослідження проблем фінансової безпеки НДЦ ПО Національного університету ДПС України, д.держ.упр., професор

Іванов Ю.Б., завідувач кафедри оподаткування Харківського національного економічного університету, д.е.н., професор (за згодою)

Касьяненко Л.М., завідувач кафедри фінансового права Національного університету ДПС України, д.ю.н., професор

^ Крисоватий А.І., завідувач кафедри податків і фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету, д.е.н., професор (за згодою)

Лисенко В.В., перший заступник начальника НДЦ ПО Національного університету ДПС України, д.ю.н., професор

^ Лютий І.О., завідувач кафедри фінансів, проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор (за згодою)

Новицький С.В., начальник науково-організаційного відділу Національного університету ДПС України

^ Ріппа С.П., начальник відділу інформаційно-аналітичних технологій у сфері оподаткування НДЦ ПО Національного університету ДПС України, д.е.н., професор

Серебрянський Д.М., директор НДІ ФП, к.е.н., с.н.с.

Скоромцова Т.О., начальник відділу податкового прогнозування та моделювання НДЦ ПО Національного університету ДПС України, к.е.н., с.н.с.

^ Тарангул Д.О., вчений секретар НДЦ ПО Національного університету ДПС України, к.г.н., доцент

Тимченко Л.Д., начальник відділу вивчення міжнародного досвіду в сфері оподаткування НДЦ ПО Національного університету ДПС України, д.ю.н., професор

^ Швабій К.І., заступник начальника НДЦ ПО Національного університету ДПС України, д.е.н., с.н.с.

  Анкета претендента на участь у Конкурсі*

Дані про автора (авторів)

Прізвище
Ім’я
По батькові
Рік народження
Освіта
Спеціальність
Науковий ступінь і вчене звання
Почесні звання
Кількість опублікованих наукових праць (у т.ч. і в друк. арк.)
Сфера наукових інтересів
Конкурсний напрям
Тема роботи
Місце проживання

Область
Місто/район/село
Вулиця
Будинок / квартира
Контактний телефон
E-mail
Місце роботи

Організація, підприємство, установа
Адреса
Рік навчання в докторантурі, аспірантурі / ад’юнктурі, курс
Відомості про рецензента

П.І.П.
Місце роботи
Посада
Науковий ступінь і вчене звання
Почесні звання
Стаж наукової, науково-технічної і / або науково-педагогічної діяльності
Адреса
Контактний телефон
E-mail

* Анкета підписується претендентом на участь у конкурсі, завіряється керівником організації, де працює претендент, скріплюється печаткою, вказується дата заповнення.


Державна податкова служба України

Національний університет державної податкової служби України

Науково-дослідний центр з проблем оподаткування

Рада молодих вчених^VI Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих вчених
ім. М.І. Туган-Барановського

(юридичні, фінансові, економічні проблеми)

м. Ірпінь, 2013 рік

Національний університет державної податкової служби України оголошує VI Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих вчених імені М.І. Туган-Барановського на кращу наукову роботу.

Для переможців (перше, друге та третє місця в кожній номінації) передбачені призи та грошові винагороди.

  Умови участі у конкурсі

1. Вік осіб (незалежно від громадянства), які претендують на участь у конкурсі, не повинен перевищувати 35 років на час подачі роботи на конкурс.

2. У конкурсі можуть брати участь окремі особи (претенденти) персонально.

3. Колектив претендентів, робота якого висувається на участь у конкурсі, не може перевищувати трьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи і йому повинен належати значний творчий внесок (не менше 30 %).

4. Конкурс проводиться за трьома конкурсними напрямами:

 • податкові аспекти економічного розвитку України;

 • податкова політика в контексті функціонування фінансової системи України;

 • правове забезпечення оподаткування в Україні.

5. Конкурсні напрями є незалежними один від одного і переможці визначаються за кожним із них окремо.

6. Наукові роботи (опубліковані протягом 2011–2013 рр.) подаються на конкурс у таких конкурсних номінаціях:

1) монографічні видання;

2) брошури, а також НДР, оформлені як брошури;

3) навчальні посібники та підручники;

4) наукові статті, опубліковані у профільних виданнях.

7. До розгляду не приймаються роботи, які подавалися на попередні конкурси наукових робіт молодих вчених ім. М.І. Туган-Барановського.

8. Для участі у конкурсі конкурсанти подають не пізніше 15 травня 2013 року необхідний пакет документів, а саме:

 • перелік документів, необхідних для участі в конкурсі (див. нижче);

 • наукову роботу;

 • анотацію до наукової роботи (обсягом до 5 000 символів (без пробілів), підписана претендентом (претендентами).

9. Конкурсні роботи, що не відповідають встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

10. Надіслані на конкурс роботи авторам не повертаються.

11. Результати конкурсу будуть оприлюднені до

5 липня 2013 року.

  Вимоги до оформлення матеріалів

1. Робота може бути подана у вигляді:

 • монографічного видання, оформленого відповідно до вимог, що висуваються до даного виду наукової продукції;

 • брошури або науково-дослідної роботи, оформленої у вигляді брошури, що відповідає вимогам Державного стандарту України від 01.01.1996 р. б/н “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення ДСТУ 3008-95”;

 • навчальних посібників та підручників, оформлених згідно з вимогами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 • наукових статей, оформлених відповідно до вимог, встановлених Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та чинних на момент подання роботи.

2. Рецензії та інші документи, оформлені іноземною мовою, подаються разом із перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому порядку.

3. Наукова робота може бути подана українською, російською, англійською мовами, а необхідний пакет супровідних документів має бути виконаний виключно на державній мові.

  ^ Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

1. Рецензія особи, яка рекомендує претендента до участі у конкурсі з оцінкою поданої роботи за критеріями актуальності, наукової новизни, практичної значущості, обґрунтованості отриманих результатів, а також професійного досвіду кандидата. Рецензія має бути підписана і завірена печаткою установи, в якій працює рецензент.

2. Особовий листок з обліку кадрів претендента на участь у конкурсі за підписом керівника кадрової служби за місцем роботи, скріплений печаткою.

3. Копії паспорта та ідентифікаційного коду.

4. Анкета претендента на участь у конкурсі (зразок додається).

Зазначені у пунктах 1–4 документи повинні бути підшиті у швидкозшивач у вказаній послідовності.  ^ Критерії оцінювання якості наукових робіт молодих вчених, поданих для участі у конкурсі

Критерії якості наукових робіт, поданих для участі у конкурсі, згруповані в чотири блоки:

І. Загальні критерії (актуальність наукової роботи, відповідність роботи діючим вимогам до оформлення наукових робіт, глибина розкриття теми та дотримання відповідності їй).

ІІ. Критерії змістовності наукової роботи (якість опрацювання робіт інших дослідників, повнота списку використаних джерел, ступінь використання статистичних даних, логіка викладення матеріалу, наявність практичної значущості).

IV. Критерії наукового рівня роботи (новизна одержаних результатів, використаний методологічний апарат, рівень обґрунтованості та достовірності теоретичних та практичних положень дослідження, використання спеціалізованого категоріального апарату тощо).

ІV. Критерії науково-практичної значущості наукової роботи (рівень індивідуальності наукової роботи, впровадження наукових результатів у практику, наявність фактичного або розрахункового економічного ефекту від впровадження наукових результатів, наявність рецензій у всеукраїнських чи міжнародних наукових журналах на видану наукову працю).

  Адреса організаційного комітету конкурсу

08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31,

Національний університет державної податкової служби України,

Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, корпус № 1, кімната 348.

тел. (04597) 62-588; 60-338

Інтернет-сторінка: www.asta.edu.ua/rmv.

E-mail: pselezen@i.ua або/та rada_NDCPO@i.ua

Схожі:

Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconЗаступники голови тарангул Людмила Леонідівна
Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету дпс україни, д е н., професор
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconЗаступники голови: Тарангул Людмила Леонідівна
Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету дпс україни, д е н., професор
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconЗаступники голови тарангул Людмила Леонідівна
Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету дпс україни, д е н., професор
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconЖурі олімпіади голова журі: Тарангул Людмила Леонідівна
Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconНаукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л
Тарангул Л. Л., Григорович М. В. Транспортный фактор в формировании и развитии апк // Географические исследования для развития агропромышленных...
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconНаукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л
Тарангул Л. Л., Григорович М. В. Транспортный фактор в формировании и развитии апк // Географические исследования для развития агропромышленных...
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconЗаступники голови Петров О. С. д т. н., проф., завідуючий кафедрою «Безпека інформаційних систем»
Голубенко О. Л. Герой України, д т н., проф., чл кор. Апн україни, ректор сну ім. Володимира Даля
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconМолошна Олена Леонідівна
Нагороджена заохочувальною відзнакою Дніпропетровської облдержадміністрації – пам’ятною медаллю «За вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської...
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconТарангул Любов Миколаївна
Тарангул Любов Миколаївна. У своєму виступі вона охарактеризувала основні вимоги щодо організації та проведення міжнародного порівняльного...
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconСпецвипуск нтса біологічного факультету міжнародна діяльність
Студентка четвертого курсу біологічного факультету, заступник голови Наукового товариства студентів та аспірантів біологічного факультету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи