Пояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена icon

Пояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена
Скачати 148.43 Kb.
НазваПояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена
Дата08.10.2014
Розмір148.43 Kb.
ТипПояснювальна записка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена відповідно до чинної програми з географії для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (основна школа) та програми з географії рівня стандарту, академічного рівня для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (старша школа).

Програма вступного екзамену з географії включає всі розділи програмних курсів з географії відповідно до стандартного та академічного рівня знань.

Метою вступного екзамену з географії є оцінка ступеня підготовленості абітурієнтів до навчання у вищих навчальних закладах для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.
Головним завданням вступного екзамену з географії є:

 • визначити рівень набутих знань і умінь;

 • оцінити сформованість комплексного, просторового, соціально орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів;

 • перевірити здатність застосовувати географічні знання та набуті уміння для аналізу природних, суспільних і господарських процесів, подій, явищ;

 • встановити ступінь сформованості географічних компетенцій, географічної культури.


Програма вступного екзамену з географії складається з пояснювальної записки, змісту вступного екзамену в розрізі тем та критеріїв оцінювання вступного екзамену.

^ ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ГЕОГРАФІЇ

В РОЗРІЗІ НАВЧАЛЬНИХ ТЕМ

Тема 1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень.

Об'єкт та предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін у системі наук. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Розвиток уявлень про форму, розміри та рухи Землі. Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники. Географічні дослідження світу та України в різні історичні епохи. Вітчизняні вчені-географи. Сучасні географічні дослідження та їх значення.
Тема 2. Способи зображення Землі.

Зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку. Поняття «план місцевості», «географічна карта», «топографічна карта», «азимут». Картографічні проекції та спотворення. Елементи градусної сітки. Легенда карт. Види масштабу. Класифікація карт. Топографічні карти та їх практичне використання. Визначення напрямків географічних координат об'єктів, абсолютної та відносної висоти місцевості, глибини морів і океанів. Способи вимірювання відстаней на різних географічних і топографічних картах. Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками. Значення карт у житті людини.
Тема 4. Літосфера та рельєф.

Внутрішня будова Землі. Поняття «земна кора», «літосфера», «літосферна плита», «тектонічні структури», будова та типи земної кори, породи та мінерали що її складають. Геологічне літочислення, геологічний вік, геохронологічна таблиця. Внутрішні процеси в літосфері. Рухи літосферних плит. Походження материків і океанів. Вулкани та землетруси, райони їх поширення. Зовнішні сили, що змінюють земну поверхню. Корисні копалини їх класифікація за походженням. Основні форми земної поверхні: гори і рівнини. Рельєф дна Світового океану. Значення рельєфу в господарській діяльності людини та вплив діяльності людини на рельєф.
Тема 5. Атмосфера та клімат.

Поняття «атмосфера», її склад та будова, значення. Сонячна радіація та її розподіл в атмосфері й на земній поверхні. Теплові пояси та їх межі (тропіки і полярні кола). Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою і розподіл залежно від кута падіння сонячних променів. Атмосферний тиск його вимірювання. Основні пояси атмосферного тиску Землі. Загальна циркуляція атмосфери. Постійні вітри. Циклони й антициклони. Сезонні та місцеві вітри. Вода в атмосфері. Вологість повітря. Хмари. Атмосферні опади та їх утворення. Розподіл опадів на поверхні земної кулі. Повітряні маси й атмосферні фронти. Поняття «клімат». Кліматичні пояси та області. Кліматична карта Залежність клімату від широти місцевості, морських течій, близькості до морів, рельєфу, антропогенного впливу. Погода, добові та сезонні коливання її метеорологічних елементів. Спостереження за погодою та її прогнозування. Вплив клімату та погоди на господарську діяльність.
Тема 6. Гідросфера.

Поняття «гідросфера» та її основні частини. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Суходіл в океані. Властивості вод Світового океану та причини її неоднорідності. Водні маси. Рух води в Світовому океані. Морські течії. Води суходолу. Річка та її частини. Елементи річкової долини. Річкові басейни. Живлення та режим річок. Озера, їх походження. Болота. Льодовики, багаторічна мерзлота. Підземні води. Джерела. Штучні водойми. Використання Світового океану та вод суходолу в господарській діяльності людини.
Тема 7. Біосфера.

Поняття «біосфера», її складові та межі. Ґрунти, їхні властивості та відмінності. Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і океану. Вплив біосфери на інші оболонки. Вплив людини на біосферу. Охорона біосфери.
Тема 8. Географічна оболонка Загальні закономірності природи Землі.

Поняття «географічна оболонка». Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність, комплексність. Зональні та азональні природні комплекси. Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людини.
Тема 9. Фізико-географічний огляд континентів та материків: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида.

План географічної характеристики материка. Особливості фізико-географічного положення. Основні елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння. Геологічна будова. Основні форми рельєфу материка. Корисні копалини та закономірності їх розміщення на материку. Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу: головні річкові системи, озера, басейни підземних вод, їх гідрологічні особливості. Природні зони та закономірності їх розміщення. Особливості ґрунтового, рослинного покриву та тваринного світу. Найбільші національні парки. Населення.
Тема 10. Україна та її географічні дослідження.

Формування території, сучасні розміри, адміністративно-територіальний поділ. Географічне положення, кордони, розташування території України стосовно годинних поясів. Місце України на політичній та економічній карті світу. Господарська оцінка економіко-географічного положення.


Тема 11. Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси України.

Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Особливості геологічної будови території України. Геоморфологічна будова і основні форми рельєфу. Закономірності поширення, характеристика і господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин.
Тема 12. Клімат і кліматичні ресурси України.

Основні кліматотворні чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. Розподіл температур повітря і опадів на території України. Основні кліматичні показники. Несприятливі погодні явища. Енергетичні кліматичні ресурси. Прогноз погоди.
Тема 13. Внутрішні води України.

Загальні гідрографічні особливості території України. Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні річки, річкові басейни. Канали. Озера і водосховища. Підземні води. Болота, їх типи і поширення. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорона.
Тема 14. Ґрунтовий покрив, земельні ресурси України.

Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів. Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси України. Охорона земельних ресурсів.
Тема 15. Рослинність і тваринний світ України.

Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Рослинні комплекси лісів, степів, луків, боліт. Різноманітність видового складу тварин. Фауністичні комплекси лісової, лісостепової, степової зон, Українських Карпат і Кримських гір. Несприятливі фізико-географічні явища і процеси.

Тема 16. Природні комплекси України і фізико-географічне районування України.

Умови розвитку і характерні риси природних комплексів. Фізико-географічне районування України, його наукове і практичне значення. Природно-господарська характеристика природних зон України: мішаних лісів, лісостепової, степової. Українські Карпати і Кримські гори. Природні комплекси морів, що омивають Україну, проблеми використання і охорони.
Тема 17. Економіко- і політико-географічне положення України.

Проголошення незалежності України та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі. Економіко- географічне положення і його господарська оцінка. Сучасний адміністративний поділ. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами. Місце України на політичній і економічні карті світу.
Тема 18. Населення і трудові ресурси України.

Територіальні відмінності і чинники розміщення і густоти населення. Природні і екологічні умови життя населення та їхній вплив на основні показники його розміщення. Природний рух населення. Вікова і статева структура. Погіршення демографічної ситуації та шляхи розв’язання цієї проблеми. Економічна криза і демографічна політика. Міграція населення, види і причини. Національний та етнічний склад населення. Українська діаспора і причини її виникнення. Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях. Типи міських поселень. Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та його територіальні відмінності. Демографічні проблеми сільського населення України, шляхи їх вирішення. Трудові ресурси та їх розподіл за галузями господарства і в регіонах. Раціональне використання трудових ресурсів. Безробіття і його географічні аспекти.
Тема 19. Загальна характеристика господарства України.

Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Історія формування господарського комплексу. Основні риси галузевої структури господарства. Сучасні проблеми розвитку та територіальної організації.

Тема 20. Промисловість України.

Промисловість як сфера матеріального виробництва. Галузева структура паливної промисловості. Сировинна база. Вугільна промисловість. Нафтова промисловість. Нафтопереробна промисловість. Газова промисловість. Електроенергетика як складова ПЕК. Основні типи електростанцій. Енергосистема Альтернативні способи одержання енергії. Чорна металургія. Сировинна база. Чинники розміщення. Кольорова металургія. Склад і сировинна база. Чинники розміщення підприємств галузі. Роль машинобудування у господарстві держави. Структура галузі. Міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв’язки. Чинники розміщення: наукоємні, трудомісткі і металомісткі галузі. Хімічна промисловість, її галузева структура. Природно-сировинна база хімічної промисловості і використання відходів. Структура та значення лісової та деревообробної промисловості, особливості її розміщення. Целюлозно-паперове і лісохімічне виробництво. Галузева структура промисловості будівельних матеріалів. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Галузева структура легкої промисловості. Чинники її розміщення. Галузевий склад харчової промисловості. Чинники розміщення галузей.
Тема 21. Сільське господарство України.

Значення сільського господарства в економіці держави. Галузева структура сільського господарства. Зв’язок сільського господарства з іншими галузями. Природно-географічні фактори розвитку сільського господарства. Сільськогосподарські угіддя, їх структура. Меліорація земель. Галузева структура і виробничі особливості рослинництва. Тваринництво, його структура. Кормова база тваринництва.

Тема 22. Соціальна сфера. Транспорт і зовнішньоекономічні зв'язки України.

Галузева структура, значення. Сфера послуг. Структура галузі. Рекреаційно-туристське господарство. Територіальна організація. Проблеми і перспективи розвитку галузі.

Основні види транспорту, їх характеристика. Особливості розміщення. Географія перевезень. Залізнична мережа України. Автомобільний транспорт, найважливіші автомагістралі. Трубопровідний транспорт, транзитні шляхи транспортування нафти і газу. Водний транспорт, морські і річкові порти. Повітряний транспорт. Зовнішньоекономічні зв'язки України.
Тема 23. Економіко-географічні райони України.

Географічний поділ праці й економічне районування України. Донецький район. Придніпровський район. Північно-Східний район. Столичний район. Центральний район. Причорноморський район. Подільський район. Північно-Західний район. Карпатський район. Економіко-географічна характеристика (за типовим планом: економіко-географічне положення та його господарська оцінка; природні умови і ресурси; населення і трудові ресурси; особливості галузевої та регіональної структури господарства; промисловість та її структура; характеристика основних галузей сільського господарства; транспорт, основні його види та географія; зовнішньоекономічні зв'язки; регіональні відмінності).


Тема 24. Сучасна політична карта світу.

Етапи формування політичної карти світу. Типологія країн. Показники, що визначають рівень економічного розвитку країн. Сучасна політична карта Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії, Океанії. Міжнародні організації.
Тема 25. Географія світових природних ресурсів.

Світові природні ресурси. Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, рекреаційних, Світового океану. Ресурсозабезпеченість і ресурсозберігання.
Тема 26. Географія населення світу.

Чисельність населення світу і його динаміка. Природний рух населення та його відтворення. Демографічна політика. Статевий склад населення. Віковий склад населення. Етнічний (національний) склад населення. Найчисельніші народи. Мовні сім’ї. Релігії народів світу. Нерівномірність розміщення населення на Землі. Урбанізація та її проблеми. Міське і сільське населення світу. Міграційні процеси. Трудові ресурси та зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу.
Тема 27. Світове господарство

Географія промисловості світу. Світова паливно-енергетична система. Географія вугільної, нафтової і газової промисловості. Електроенергетика світу. Чорна і кольорова металургія світу, основні райони розміщення металургійного виробництва. Машинобудування світу: географія основних галузей. Основні райони розміщення: хімічної, лісової і деревообробної, легкої, харчової промисловості .

^ Географія сільського господарства. Особливості розвитку і розміщення галузей рослинництва і тваринництва.

Географія транспорту. Розвиток та розміщення найважливіших видів транспорту: залізничного, автомобільного, водного, повітряного.

^ Міжнародні економічні зв'язки. Основні форми економічного співробітництва. Міжнародний туризм та його різновиди.
Тема 28. Глобальні проблеми людства.

Виникнення і суть глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності: демографічна, екологічна, енергетична, продовольча, війни і миру, освоєння ресурсів Світового океану та шляхи їх розв'язання.

Зовнішні економічні зв'язки.
Тема 29. Економіко-географічна характеристика країн світу.

Природні умови і ресурси. Населення і трудові ресурси. Загальна характеристика господарства. Промисловість та її структура. Характеристика основних галузей рослинництва і тваринництва. Транспорт, основні його види та географія.

Країни Європи і Азії: Німеччина. Великобританія. Франція. Італія. Польща. Білорусь. Росія. Японія. Індія. Китай. Туреччина. Країни Америки: США. Канада.

Загальна характеристика країн Латинської Америки. Загальна характеристика країн Африки. Загальна характеристика країн Австралії і Океанії. Австралійський Союз.

^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Бойко В.М., Міхелі М.М. Географія: Підручн. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К: ВД «Освіта», 2011. – 312 с.

 2. Бойко В.М., Міхелі М.М. Географія: Підручн. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К: ВД «Освіта», 2011. – 314 с.

 3. Дітчук І., Заставецька О, Бойко В.М Фізична географія України: Підручн. для 8 класу. – К: ВД «Освіта», 2011. – 329 с.

 4. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Харків: Оберіг, 2010. – 304 с.

 5. Надтонка О.Ф., Топузов О.М. Географія: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К: Світ знань, 2009. – 208с.

 6. Паламарчук Л.Б., Гільберг Т.Г. Безуглий В.В. Географія: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К: Генеза, 2010. – 298 с.

 7. Паламарчук Л.Б., Гільберг Т.Г., ДовганьА.І. Географія: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К: Генеза, 2011. – 321 с.

 8. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К: Генеза, 2010. – 318 с.

 9. Пестушко В. Ю., Уварова Г.Ш. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. серед. шк. – К: Ґенеза, 2009. – 376 с.

 10. Садкіна В.І., Гончаренко О.В. Географія; Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Харків: Оберіг, 2009. – 268с.

 11. Скуратович О.Я. та ін. Географія: Підручн. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К: ВД «Освіта», 2011. – 319 с.

 12. Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична геогафія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Зодіак – ЕКО, 2008. – 256 с.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ГЕОГРАФІЇ
Вступний екзамен з географії проводиться у строки та згідно з Правилами прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2014 році.

Форма проведення – тестова.

Кількість тестових завдань в екзаменаційному білеті – 30

Тест з географії складається із завдань трьох форм:

– завдання 1 – 20 з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь у бланку відповідей;

– завдання 21 – 25 на встановлення відповідності. До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари);

– завдання 26 – 30 на встановлення правильної послідовності. У завданні пропонується розташувати факти, події, об’єкти позначені літерами, у певній послідовності, де перші факт, подія, об’єкт мають відповідати цифрі 1, другі – 2, треті – 3, четверті – 4.

Тривалість тестування – 2 астрономічні години.

^

Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник за результатами вступного екзамену становить – 60 балів.


Шкала переведення кількості балів, отриманих за результатами вступного екзамену у оцінку за 4-х бальною шкалою

Кількість вірно виконаних тестових завдань

Кількість балів, отриманих за результатами вступного екзамену

Оцінка за 4-х бальною шкалою

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

 • за завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 або 1 тестовий бал;

 • за завдання на встановлення відповідності (логічні пари): 0, 1, 2, 3, 4 тестових бали;

 • за завдання на встановлення правильної послідовності: 0, 1, 2 3 4 тестових бали.

50-60

5 «відмінно»

40-49

4 «добре»

30--39

3 «задовільно»

0-29

2 «незадовільно»Схожі:

Пояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена iconПояснювальна записка програма вступного екзамену з фізики для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти розроблена
Програма вступного екзамену з фізики для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої...
Пояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена iconЗміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка
Програма вступного екзамену з математики для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої...
Пояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена iconПояснювальна записка програма вступного екзамену з німецької мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра галузі знань 0304 «Право» на основі здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (науковий редактор українського видання доктор...
Пояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена iconПояснювальна записка програма вступного екзамену з української мови та літератури до Національного університету державної податкової служби України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти укладена відповідно до програми повної середньої зага
України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти укладена відповідно до...
Пояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
...
Пояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена iconТ. Г. Шевченка Програма вступного випробування з біології для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" Пояснювальна записка
Програму з біології розроблено з урахуванням чинних програм з біології для 5—11 класів
Пояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена iconФахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за напрямом підготовки «Професійна...
Пояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» /...
Пояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Комплексна програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 18010013...
Пояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050803 «Оподаткування» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи