Зміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка icon

Зміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка
Скачати 200.95 Kb.
НазваЗміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка
Дата08.10.2014
Розмір200.95 Kb.
ТипПрограма

ЗМІСТ


 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА…………………………………………...….4

 2. ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ В РОЗРІЗІ ТЕМ………………………..6

 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З МАТЕМАТИКИ……………………………………………………………………….22


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вступного екзамену з математики для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти розроблена відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики, затвердженої Міністерством освіти і науки від 03.12.2013 року № 1689.

Програма вступного екзамену з математики включає зміст, вступ, теми програми, використану літературу.

Метою вступного екзамену з математики є оцінити ступінь підготовленості учасників тестування з математики з метою конкурсного відбору для навчання у вищих навчальних закладах.

Головним завданням вступного екзамену з математики є:

- будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;

- виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв'язувати задачі на пропорції, наближені обчислення тощо);

- виконувати перетворення виразів (розуміти змicтове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);

- будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їxнi властивості;

- розв'язувати рівняння, нepiвності та їх системи, розв'язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їxнix систем;

- знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їxнi властивості;

- знаходити кiлькicнi характеристики геометричних фiгур (довжини, величини кyтiв, площі, об'єми);

- розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачі та обчислювати ймовiрностi випадкових подій;

- аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та інших формах.

Програма вступного екзамену з математики складається з пояснювальної записки, змісту вступного екзамену в розрізі тем та критеріїв оцінювання вступного екзамену.

^ ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

З МАТЕМАТИКИ

В РОЗРІЗІ НАВЧАЛЬНИХ ТЕМ
АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ 1: ЧИСЛА І ВИРАЗИ

Тема 1. Дійсні числа (натуральні, цілі, рацiональнi та iррацiональні), їх порівняння та дії з ними. Числові множини та співвідношення між ними.

^ Вступник повинен знати:

- властивості дій з дійсними числами;

- правила порівняння дійсних чисел;

- ознаки подiльностi натуральних чисел на 2, 3, 5, 9, 10;

- правила округлення цілих чисел і десяткових дробів;

- означення кореня n-го степеня та арифметичного кореня n-го степеня;

- властивості кopeнів;

- означення степеня з натуральним, цілим та раціональним показниками, їхні властивості;

- числові проміжки;

- модуль дійсного числа та його властивості.

^ Вступник повинен вміти:

- розрізняти види чисел та числових проміжків;

- порівнювати дійсні числа;

- виконувати дії з дійсними числами;

- використовувати ознаки подільності;

- знаходити неповну частку та остачу від ділення одного натурального числа на інше;

- перетворювати звичайний дріб у десятковий та нескінченний періодичний десятковий дріб – у звичайний;

- округлювати цілі числа і десяткові дроби;

- використовувати властивості модуля до розв’язання задач.
^ Тема 2. Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі на відсотки.

Вступник повинен знати:

- відношення, пропорції;

- основна властивість пропорції;

- означення відсотка;

- правила виконання відсоткових розрахунків.

^ Вступник повинен вміти:

- знаходити відношення чисел у вигляді відсотка, відсоток від числа, число за значенням його відcoткa;

- розв'язувати задачі на вiдсотковi розрахунки та пропорції.

^ Тема 3. Рацiональнi, iррацiональнi, степеневі, показникові, логарифмiчнi, тригонометричні вирази та їхні перетворення.

Вступник повинен знати:

- означення області допустимих значень змінних виразу зі змінними;

- означення тотожно рівних виразів, тотожного перетворення виразу, тотожності;

- означення одночлена та многочлена;

- правила додавання, вiднiмання i множення одночленів та многочленів;

- формули скороченого множення;

- розклад многочлена на множники;

- означення алгебраїчного дробу;

- правила виконання дій з алгебраїчними дробами;

- означення та властивості логарифма, десятковий i натуральний логарифми;

- основна логарифмічна тотожність;

- означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового аргументу;

- основна тригонометрична тотожність та наслідки з неї;

- формули зведення;

- формули додавання та наслідки з них.

^ Вступник повинен вміти:

- виконувати тотожні перетворення рацiональних, iррацiональних, степеневих, показникових, логарифмiчних, тригонометричних виразів та знаходити їх числове значення при заданих значеннях змінних.

^ Розділ 2: РIВНЯННЯ, НEPIВHOCТI ТА ЇХ СИСТЕМИ

Тема 4. Лiнiйнi, квaдpaтні, рацiональнi, iррацiональнi, показникові, логарифмiчнi, тригонометричні рівняння, неpiвності та їx системи. 3астосування рівнянь, нерівностей та їx систем до розв'язування текстових задач.

^ Вступник повинен знати:

- рівняння з однією змінною, означення кореня (розв'язку) рівняння з однією змінною;

- нepiвність з однією змінною, означення розв'язку нepiвнocтi з однією змінною;

- означення розв'язку системи рівнянь з двома змінними та методи їх розв'язань;

- рівносильні рівняння, нерівності та їх системи;

- методи розв'язування раціональних, ірраціональних, показникових, логарифмiчних, тригонометричних рівнянь.

^ Вступник повинен вміти:

- розв'язувати рівняння i нepiвнocтi першого та другого степенів, а також рівняння i нepiвнocтi, що зводяться до них;

- розв'язувати системи рівнянь i нерівностей першого i другого степенів, а також ті, що зводяться до них;

- розв'язувати рівняння i нepiвнocтi, що містять степеневі, показникові, логарифмiчнi та тригонометричні вирази;

- розв'язувати рівняння, що містять тригонометричні вирази;

- розв'язувати iррацiональнi рівняння;

- застосовувати загальні методи та прийоми (розкладання на множники, заміна змінної, застосування властивостей функцій) у процесі розв'язування рівнянь, нерівностей та систем;

- користуватися графічним методом розв'язування і дослідження рівнянь, нерівностей та систем;

- застосовувати рівняння, нepiвнocтi та системи до розв'язування текстових задач;

- розв'язувати рівняння i нepiвнocтi, що містять змінну під знаком модуля;

- розв'язувати рівняння, нepiвнocтi та системи з параметрами.

^ Розділ 3: ФУНКЦІЇ

Тема 5. Лiнiйнi, квадратичні, степеневі, показникові, логарифмiчнi та триroнометричнi функції, їх основні властивості. Числові послідовності.

^ Вступник повинен знати:

- означення функції, область визначення, область значень функції, графік функції;

- способи задання функцій, основні властивості та графіки функцій, указаних у назві теми;

- означення функції, оберненої до заданої;

- означення арифметичної та геометричної прогресій;

- формули n-го члена арифметичної та геометричної прогресій;

- формули суми n перших членів арифметичної та геометричної прогресій;

- формула суми нескінченної геометричної прогресії зі знаменником |q| > 1.

^ Вступник повинен вміти:

- знаходити область визначення, область значень функції;

- досліджувати на парність (непарність), перiодичнiсть функцію;

- будувати графіки елементарних функцій, вказаних у назві теми;

- встановлювати властивості числових функцій, заданих формулою або графіком;

- використовувати перетворення графiкiв функцій;

- розв'язувати задачі на арифметичну та геометричну прогресії.

^ Тема 6. Похідна функції, її геометричний та фізичний змicт. Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання.

Вступник повинен знати:

- рівняння дотичної до графіка функції в точці;

- означення похідної функції в точці;

- фізичний та геометричний зміст похідної;

- таблиця похідних елементарних функцій;

- правила знаходження похідної суми, добутку, частки двох функцій;

- правило знаходження похідної складеної функції.

^ Вступник повинен вміти:

- знаходити кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в точці;

- знаходити похідні елементарних функцій;

- знаходити числове значення похідної функції в точці для заданого значення аргументу;

- знаходити похідну суми, добутку i частки двох функцій;

- знаходити похідну складеної функції;

- розв'язувати задачі з використанням геометричного та фізичного змісту похідної.

^ Тема 7. Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графiкiв функцій.

Вступник повинен знати:

- достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку;

- екстремуми функції;

- означення найбільшого i найменшоro значень функції.

^ Вступник повинен вміти:

- знаходити проміжки монотонності функції;

- знаходити екстремуми функції за допомогою похідної, найбільше та найменше значення функції;

- досліджувати функції за допомогою похідної та будувати їх графіки;

- розв'язувати прикладні задачі на знаходження найбільших i найменших значень.

^ Тема 8. Первісна та визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ криволінійних трапецій.

Вступник повинен знати:

- означення первicної функції, визначеного інтеграла, криволінійної трапеції;

- таблиця первісних функцій;

- правила знаходження первісних;

- формула Ньютона - Лейбнiца .

^ Вступник повинен вміти:

- знаходити первісну, використовуючи її основні властивості;

- застосовувати формулу Ньютона-Лейбніца для обчислення визначеного інтеграла;

- обчислювати площу криволiнiйної трапеції за допомогою інтеграла;

- розв'язувати найпростіші прикладні задачі, що зводяться до знаходження інтеграла.

^ Розділ 4: ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВIРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ

Тема 9. Перестановки (без повторень). Комбінаторні правила суми та добутку. Ймовiрність випадкової події. Вибіркові характеристики.

^ Вступник повинен знати:

- означення перестановки (без повторень);

- комбінаторні правила суми та добутку;

- класичне означення ймовiрностi події, найпростiшi випадки підрахунку ймовірностей подій;

- означення вибіркових характеристик рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення);

- графiчна, таблична, текстова та інші форми подання статистичної інформації.

^ Вступник повинен вміти:

- розв'язувати найпростіші комбінаторні задачі;

- обчислювати в найпростіших випадках ймовiрностi випадкових подій;

- обчислювати та аналізувати вибіркові характеристики рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення).

ГЕОМЕТРІЯ

Розділ 5: ПЛАНІМЕТРІЯ

Тема 10. Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості.

^ Вступник повинен знати:

- поняття точки і прямої, променя, відрізка, ламаної, кута;

- аксіоми планiметрiї;

- суміжні та вертикальні кути, бісектриса кута;

- властивості суміжних та вертикальних кутів;

- властивість бісектриси кута;

- паралельні та перпендикулярні прямі;

- перпендикуляр і похила, серединний перпендикуляр, відстань від точки до прямої;

- ознаки паралельності прямих;

- теорема Фалеса, узагальнена теорема Фалеса.

^ Вступник повинен вміти:

- застосовувати означення, ознаки та властивості найпростіших геометричних фігур до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy.

Тема 11. Коло та круг.

Вступник повинен знати:

- коло, круг та їх елементи;

- центральні, вписані кути та їх властивості;

- властивості двох хорд, що перетинаються;

- дотичні до кола та її властивості.

^ Вступник повинен вміти:

- застосовувати набуті знання до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy.

Тема 12. Трикутники.

Вступник повинен знати:

- види трикутників та їх основні властивості;

- ознаки рівності трикутників;

- медіана, бісектриса, висота трикутника та їх властивості;

- теорема про суму кутів трикутника;

- нерівність трикутника;

- середня лінія трикутника та її властивості;

- коло, описане навколо трикутника, і коло, вписане в трикутник;

- теорема Піфагора, пропорційні відрізки прямокутного трикутника;

- співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника;

- теорема синусів;

- теорема косинусів.

^ Вступник повинен вміти:

- класифікувати трикутники за сторонами та кутами;

- розв'язувати трикутники;

- застосовувати означення та властивості різних видів трикутників до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy;

- знаходити радіуси кола, описаного навколо трикутника, і кола, вписаного в трикутник.

^ Тема 13. Чотирикутник.

Вступник повинен знати:

- чотирикутник та його елементи;

- паралелограм та його властивості;

- ознаки паралелограма;

- прямокутник, ромб, квадрат, трапеція та їх властивості;

- середня лінія трапеції та її властивість;

- вписані в коло та описані навколо кола чотирикутники.

^ Вступник повинен вміти:

- застосовувати означення, ознаки та властивості різних видів чотирикутників до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy.

^ Тема 14. Многокутники.

Вступник повинен знати:

- многокутник та його елементи, опуклий многокутник;

- периметр многокутника;

- сума кутів опуклого многокутника;

- правильний многокутник та його властивості;

- вписані в коло та описані навколо кола многокутники.

^ Вступник повинен вміти:

- застосовувати означення та властивості многокутників до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy.

Тема 15. Геометричні величини та їх вимірювання.

Вступник повинен знати:

- довжина відрізка, кола та його дуги;

- величина кута, вимірювання кутів;

- периметр многокутника;

- формули для обчислення площі трикутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції, правильного многокутника, круга, кругового сектора.

^ Вступник повинен вміти:

- знаходити довжини вiдрiзкiв, гpaдycнi та радіанні міри кyтiв, площі геометричних фiгур;

- обчислювати довжину кола та його дуг, площу круга, кругового сектора;

- використовувати формули площ геометричних фігур до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy.

^ Тема 16. Координати та вектори на площині.

Вступник повинен знати:

- прямокутна система координат на площині, координати точки;

- формула для обчислення вiдстанi між двома точками та формула для обчислення координат середини відрізка;

- рівняння прямої та кола;

- поняття вектора, довжина вектора, колiнеарнi вектори, рiвні вектори, координати вектора;

- додавання, віднімання векторів, множення вектора на число;

- розклад вектора за двома неколінеарними векторами;

- скалярний добуток векторів та його властивості;

- формула для знаходження кута між векторами, що задані координатами;

- умови колінеарності та перпендикулярності векторів, що задані координатами.

^ Вступник повинен вміти:

- знаходити координати середини відрізка та відстань між двома точками;

- складати рівняння прямої та рівняння кола;

- виконувати дії з векторами;

- знаходити скалярний добуток векторів;

- застосовувати координати і вектори до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy.

^ Тема 17. Геометричні перетворення.

Вступник повинен знати:

- основні види та зміст геометричних перетворень на площині (рух, симетрія відносно точки і відносно прямої, поворот, паралельне перенесення, перетворення подібності, гомотетія);

- ознаки подібності трикутників;

- відношення площ подібних фігур.

^ Вступник повинен вміти:

- використовувати властивості основних видів геометричних перетворень, ознаки подібності трикутників до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy.

^ Розділ 6: СТЕРЕОМЕТРІЯ

Тема 18. Прямі та площини у просторі.

Вступник повинен знати:

- аксіоми і теореми cтepeoмeтpiї;

- взаємне розміщення прямих у просторі, прямої та площини у просторі, площин у просторі;

- ознаки паралельності прямих, прямої і площини, площин;

- паралельне проектування;

- ознаки перпендикулярності прямої і площини, двох площин;

- проекція похилої на площину, ортогональна проекція;

- пряма та обернена теореми про три перпендикуляри;

- відстань від точки до площини, від точки до прямої, від прямої до паралельної їй площини, між паралельними прямими, між паралельними площинами, між мимобіжними прямими;

- ознака мимобіжності прямих;

- кут між прямими, прямою та площиною, площинами .

^ Вступник повинен вміти:

- застосовувати означення, ознаки та властивості паралельних і перпендикулярних прямих і площин до розв'язування стереометричних задач та задач практичного змісту;

- знаходити зазначені відстані та величини кутів у просторі.

^ Тема 19. Многогранники, тіла і поверхні обертання.

Вступник повинен знати:

- двогранний кут, лінійний кут двогранного кута;

- многогранники та їх елементи, основні види многогранників: призма, паралелепіпед, піраміда, зрізана піраміда;

- тіла і поверхні обертання та їх елементи, основні види тіл і поверхонь обертання: циліндр, конус, зрізаний конус, куля, сфера;

- перерізи многогранників та тіл обертання площиною;

- комбінації геометричних тіл;

- формули для обчислення площ поверхонь, об’ємів многогранників i тіл обертання.

^ Вступник повинен вміти:

- розв'язувати задачі на обчислення площ поверхонь та об’ємів геометричних тіл;

- встановлювати за розгорткою поверхні вид геометричного тіла;

- застосовувати означення та властивості основних видів многогранників, тіл і поверхонь обертання до розв'язування стереометричних задач та задач практичного змісту.

^ Тема 20. Координати та вектори у просторі.

Вступник повинен знати:

- прямокутна система координат у просторі, координати точки;

- формула для обчислення вiдстанi між двома точками та формула для обчислення координат середини відрізка;

- поняття вектора, довжина вектора, колiнеарнi вектори, рiвні вектори, координати вектора;

- додавання, віднімання векторів, множення вектора на число;

- скалярний добуток векторів та його властивості;

- формула для знаходження кута між векторами, що задані координатами;

- умови колінеарності та перпендикулярності векторів, що задані координатами.

^ Вступник повинен вміти:

- знаходити координати середини відрізка та відстань між двома точками;

- виконувати дії з векторами;

- знаходити скалярний добуток векторів;

- застосовувати координати і вектори до розв'язування стереометричних задач та задач практичного зміcтy.

^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Основні підручники і посібники


 1. Антонова А.О., Трофименко В.І. Математика. Задачі на складання рівнянь.: Навч.- метод. посібник/ За ред.проф. В.Т.Мовчана. - Київ: КМУЦА, 2000. - 88 с.

 2. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владиміров В.М., Владимірова Н.Г. Геометрія: Підр. для учнів 10-11 кл. з поглибленим вивч. математики в серед. загальноосвіт. закладах. - Київ: Освіта, 2000. - 239 с.

 3. Беланько О.П. Геометрія. Розв'язання вправ і задач до підручника/ За ред. О.В. Погорєлова 10-11 кл. - Харків: Торсін, 2001. - 240 с.

 4. Ломонос Л.М., Муранова Н.П. Математика. Вступне тестування.: Навч.- метод. посібник. - Київ: НАУ, 2006. - 52 с.

 5. Ломонос Л.М., Муранова Н.П.. Гадалін С.І. Тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи: Навч. пос. - Київ: Книжкове вид-во НАУ, 2006. - 148 с.

 6. Муранова Н.П., Бевз В.Г., Баришовець П.П. Геометрія: Навч. посібн. - Київ: Книжкове вид-во НАУ, 2007. - 176 с.

 7. Паньков Г.В., Паньков В.Г., Гордієнко В.М. Геометрія. Розв'язання і відповіді до завдань випускного екзамену на атестат про середню освіту, Ч ІІ. - Харків: Абетка, 2000. - 160 с. - Екзамен з математики за курс середньої школи.

 8. Погорєлов О.В. Геометрія. Стереометрія.: Підручник для 10-11 кл. - Київ: Школяр, 2006. - 128 с.

 9. Репета В.К., Клешня Н.О., Репета Л.А. Задачі з параметрами: Посібник для абітурієнтів і старшокласників/ За ред.проф. В.Т.Мовчана. - Київ: НАУ, 2007. - 88 с.

 10. Тадеєв В.О. Геометрія. Основи стереометрії. Многогранники.: Дворівневий підручник для 10 класу./ За ред В.І.Михайловського. - Вид 3-тє, переробл. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. - 384 с.

 11. Титаренко О.М., Роганін О.М. Математика. Самовчитель майбутнього студента.: Посібник. Зовнішнє + тематичне оцінювання. Випускний + вступний іспити/ Рец. В.А. Золотарьов. - Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. - 448 с. - Теорія. Практика.

 12. Харабовська Л.В., Конет І.М., Семиліт М.Й. Алгебра та початки аналізу: Розв'язання і відповіді до завдань випускного екзамену на атестат про середню освіту. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2000. - 312 с. - Екзамен з математики за курс середньої школи.

 13. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Хмара Т.М. Алгебра і початки аналізу: Підручник для учнів 10 кл. з поглиб. вивч. математики в серед. закладах освіти. - Київ: Освіта, 2000. - 318 с.

 14. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Хмара Т.М. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 кл. - Київ: Освіта, 2004. - 318 с.

 15. Шкіль М.І., Слепкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра та початки аналізу: Підр. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. - Київ: Зодіак-Єко, 2007. - 272 с.

 16. Шкіль М.І., Слепкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра та початки аналізу: Підр. для11 кл. загальноосвіт. навч. закладів. - Київ: Зодіак-Єко, 2007. - 384 с.

 17. Математика для вступників до вузів: Навч. посібник/ За ред.В.В.Семенця Упоряд.: Бондаренко М.Ф., Дікарєв В.А., Мельников О.Ф., Семенець В.В., Шкляров Л.Й. - Харків: "Компанія СМІТ", 2002. - 1120 c.

 18. Математика: Зовніш. оцінювання. Навч. посіб. із підготов. до зовніш. оцінювання учнів загальноосвіт. навч. закл. /Л.П. Дворецька, Ю.О. Захарійченко, А.Г. Мерзляк та ін. - К.: УЦОЯО, 2007. - 64 с.


Додаткові підручники і посібники


 1. Бобылев Н.А. 3000 конкурсных задач по математике.– М.:Рольф, 1997.-608 с.

 2. Габович И.Г. Алгоритмический подход к решению геометрических задач. – К.: Рад. шк., 1989. – 160 с.

 3. Гайштут О.Г., Литвиненко Г.М. Розв’язування алгебраїчних задач. – К.: Рад. шк., 1991. – 224 с.

 4. Горделадзе Ш.Г., Кухарчук М.М., Яремчук Ф.П. Збірник конкурсних задач з математики. – К.: Вища школа, 1988. – 328 с.

 5. Горнштейн П.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи с параметрами. – К.: Евроиндекс лтд, 1995. – 336 с.

 6. Гусев В.А., Мордкович А.Г. Математика. Справочные материалы. – М.: Просвещение, 1988. – 416 с.

 7. Збірник задач з математики для вступників до вузів/ За ред. М.І.Сканаві. – К.: Вища школа, 1992. – 445 с.

 8. Ігначков В.С., Ігначкова А.В. Математика для вступників у вузи. – Х.: Основа, 1992. – 196с.

 9. Конкурсні завдання з математики /Макаренко О.І., Овсієнко В.Г., Жлуктенко В.І. та інші. – К.:КНЕУ, 1999.-412 с.

 10. Математика для поступающих в экономические вузы / Под ред. Кремера Н.Ш. – М.: ЮНИТИ, 1996. – 368 с.

 11. Нелін С., Дворецька Л., Прокопенко Н. та ін. Зовнішнє оцінювання з математики. Інформаційні матеріали. - К.: УЦОЯО, 2006. - 40 с.

 12. Семко М.М., Пискун М.М. Математика. Методичні рекомендації для абітурієнтів Національного університету державної податкової служби України. - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2004.–187 с.

 13. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебраїчний тренажер: Посібник для школярів і абітурієнтів. – Х.: Гімназія, Ранок, 1998. – 320 с.

 14. Олехник С.Н., Потапов М.К., Пасиченко П.И. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств.- М.: Изд-во, 1991-144 с.

 15. Письменный Д.Т. Математика (пособие для старшекласников). – К.: Станица, 1997. – 228 с.

 16. Цыпкин А.П., Пинский А.И. Справочное пособие по методам решения задач по математике для средней школы. – М.: Наука, 1983. – 416 с.

 17. Яремчук Ф.П., Рудченко П.А. Алгебра и элементарные функции. – К.: Наукова думка, 1976. – 686 с.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З МАТЕМАТИКИ
Вступний екзамен з математики проводиться у строки та згідно з Правилами прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2014 році.

Форма проведення – тестова.

Кількість тестових завдань в екзаменаційному білеті - 25 тестових та 5 відкритих задач.

Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді.

Тривалість тестування – 2 астрономічні години.

Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник за результатами вступного екзамену становить – 200 балів.


Кількість завдань

Номер

завдання

Кількість балів

Бали
Критерії

30

Тестовізадачі 1 – 10

4

4
^

Завдання виконано правильно


0

Завдання виконано неправильно

Тестові задачі 11 – 25

6

6

Завдання виконано правильно

0

Завдання виконано неправильно

Від-криті задачі 26 – 30

14

14

Завдання виконано правильно

0

Завдання виконано неправильно

^ Шкала переведення кількості балів отриманих за результатами вступного екзамену у оцінку за 4-х бальною шкалоюКількість вірно виконаних тестових завдань

Кількість балів, отриманих за результатами вступного екзамену

Оцінка за 4-х бальною шкалою

…..

185-200

5 «відмінно»

…..

161-184

4 «добре»

…..

124-160

3 «задовільно»

…..

0-123

2 «незадовільно»Схожі:

Зміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050803 «Оподаткування» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Зміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 030508 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Зміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Зміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Зміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка iconПояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена
Програма вступного екзамену з географії включає всі розділи програмних курсів з географії відповідно до стандартного та академічного...
Зміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка iconПояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва
Комплексний характер підготовки студентів вимагає комплексного підходу до Державного контролю знань, умінь та навичок. Тому зміст...
Зміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Зміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка iconПояснювальна записка програму вступного випробування з математики укладено на основі чинних програм з математики для 5-11 класів та програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики в 2012 р.
Програму вступного випробування з математики укладено на основі чинних програм з математики для 5-11 класів та програми зовнішнього...
Зміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка iconПояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін
Перелік рекомендованих літературних джерел з дисципліни “Організація і методика економічного аналізу”
Зміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка iconПояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін
Перелік рекомендованих літературних джерел з дисципліни “Організація і методика економічного аналізу”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи