Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» icon

Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Скачати 452.19 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Сторінка1/3
Дата09.10.2014
Розмір452.19 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3

ЗМІСТ
Пояснювальна записка……………………………………………………………4

Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін……5

Економіка підприємства…………………………………………………………5

Регіональна економіка…………………………………………….……………..14

Економіка праці та соціально – трудові відносини……………………...…….21

Підприємництво та його оподаткування…………………...…………………..30

Економіка та організація інноваційної діяльності…………………...………..36

Критерії оцінювання фахового вступного випробування…………………….45

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

Для спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» програма фахового вступного випробування включає матеріал державної програми з наступних дисциплін:

 • «Економіка підприємства»;

 • «Економіка праці та соціально – трудові відносини»;

 • «Регіональна економіка»;

 • «Підприємництво та його оподаткування»;

 • «Економіка і організація інноваційної діяльності».

Метою фахового вступного випробування є перевірка теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050401«Економіка підприємства».

Головним завданням фахових вступних випробувань є виявлення у вступників спеціальних знань і практичних навичок з комплексу фахових навчальних дисциплін.

Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, змісту фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін та критеріїв оцінювання фахового вступного випробування.

^ ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

В РОЗРІЗІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ДИСЦИПЛІНА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
Тема 1. Загальна характеристика підприємства

Підприємство як суб’єкт господарювання, його ознаки. Напрямки діяльності підприємств. Види підприємств за класифікаційними ознаками. Добровільні об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, синдикати, трести, холдинги, промислово-фінансові групи): переваги та недоліки їх формування і функціонування. Господарські товариства (товариства з обмеженою відповідальністю, з додатковою відповідальністю, повною відповідальністю, командитне товариство, акціонерні товариства).
^ Тема 2. Управління і структура підприємства

Поняття загальної структури та виробничої структури підприємства. Фактори впливу на характер виробничої структури. Типи виробничих структур, їх характеристика. Переваги та недоліки різних типів виробничих структур. Загальне поняття управління підприємством. Характер управлінської діяльності. Єдність та взаємодія функцій управління підприємством. Характеристика принципів та методів управління суб’єктами господарської діяльності. Організаційна структура підприємства. Типи організаційних структур управління підприємством (лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, дивізіональна, матрична). Переваги та недоліки різних типів організаційних структур управління підприємством.
^ Тема 3. Інфраструктура підприємства

Поняття, види і значення інфраструктури підприємства. Виробнича інфраструктура підприємства: склад та функції. Призначення соціальної інфраструктури підприємства. Капітальне будівництво. Зміст і організація проектування виробничих об’єктів. Підрядний та господарський способи ведення будівельно-монтажних робіт. Загальна характеристика системи технічного обслуговування на підприємстві (ремонтне, інструментальне, енергетичне, транспортне та складське господарства)
^ Тема 4. Виробничі фонди

Засоби виробництва та виробничі фонди. Склад та структура виробничих фондів. Основні фонди та оборотні фонди. Загальні та відмінні ознаки основних виробничих та основних невиробничих фондів. Класифікація основних виробничих фондів (ОВФ) та їх структура (виробничо-технологічна, видова, вікова та галузева). Тенденції в динаміці структури ОВФ.

Призначення оцінки ОВФ. Оцінка основних фондів за натуральними показниками. Вартісна оцінка основних фондів (первісна, відновна, повна, залишкова та ліквідаційна вартості). Показники рівня використання ОВФ. Знос основних виробничих фондів. Види зносу і методи його визначення. Амортизація. Порядок і метод її визначення. Відшкодування зносу: форми та джерела їх функціонування. Ефективність відтворення та використання ОВФ.

Склад та структура оборотних фондів підприємства. Матеріально-сировинні ресурси у виробничому процесі. Класифікація і нормування матеріально-сировинних ресурсів. Показники та шляхи ефективного використання оборотних фондів.

Поняття, елементний склад і структура оборотних коштів підприємства. Нормування окремих елементів і загального розміру оборотних коштів: у виробничих запасах, у незавершеному виробництві, у видатках майбутніх періодів, у залишках готової продукції. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві.

^ Тема 5. Техніко-технологічна база підприємства

Техніко-технологічна база підприємства як основа ефективного його розвитку. Стратегічна характеристика техніко-технологічної бази підприємства. Основні етапи планування технічного розвитку підприємства.

Виробнича потужність підприємства та її види. Методи розрахунку виробничої потужності. Показники ефективного використання виробничої потужності. Лізинг як форма оновлення технічної бази підприємства. Сутнісна характеристика видів лізингу
^ Тема 6. Персонал підприємства і продуктивність праці

Трудові ресурси і персонал підприємства. Класифікація та структура персоналу. Методика обчислення необхідної чисельності промислово-виробничого персоналу: основних і допоміжних робітників, керівників, спеціалістів та службовців. Оцінка персоналу підприємства. Економічна категорія продуктивності праці. Показники продуктивності праці, їх розрахунок. Баланс робочого часу та методика його розрахунку. Фактори та резерви зростання продуктивності праці, їх класифікація.
^ Тема 7. Оплата праці

Мотивація трудової діяльності працівників: системи та методи.

Сучасна політика оплати праці на підприємстві. Функції та види заробітної плати. Державне регулювання оплати праці ( мінімальний рівень, споживчий кошик, індексація доходів ).Організація оплати праці на підприємстві. Форми і системи заробітної плати. Склад заробітної плати та організація матеріального стимулювання.
^ Тема 8. Виробничий процес і його організація

Виробничий процес – основа діяльності підприємства. Елементи виробничого процесу. Класифікація виробничого процесу. Виробничий процес як сукупність виробничих операцій. Принципи раціональної організації виробничого процесу. Ознаки поділу виробництва на типи. Характеристика одиничного, серійного, масового виробництва. Вплив типу виробництва на його ефективність. Виробничий цикл. Методика обчислення тривалості виробничого циклу. Потоковий і непотоковий методи організації виробництва. Особливості непотокового виробництва і його різновиди, їх характеристика. Ознаки потокового виробництва, його переваги і недоліки. Класифікація потокових ліній. Основні параметри потокових ліній і методика їх обчислення.

^ Тема 9. Інноваційний процес

Загальна характеристика інноваційних процесів. Класифікація інноваційних процесів, новин і нововведень за ознаками. Взаємозв’язок технічних, організаційних, інформаційних та інших нововведень.

Вплив інноваційних процесів на розвиток та ефективність виробництва. Показники ефективності нововведень: народногосподарський та внутрішньогосподарський економічний ефект нововведень.Нове економічне зростання підприємств і науково-технічний прогрес. Планування, організація і методи управління НТП на підприємстві.Організаційний процес: напрями та об’єкти. Суспільні форми організації виробництва (концентрація, спеціалізація, конверсія, кооперування, комбінування, диверсифікація) і посилення безперервності та гнучкості виробництва.
^ Тема 10. Нематеріальні ресурси і активи

Нематеріальні ресурси. Інтелектуальна та промислова власність: сутність та об’єкти. Нематеріальні активи підприємства(патент, ліцензія, авторське право, суміжні права). Ліцензійні угоди та класифікація ліцензій. Оцінка, види оплати, облік та амортизація нематеріальних активів.

^ Тема 11. Інвестиційні ресурси

Інвестиційні ресурси: поняття, склад і структура. Елементний склад і структура капітальних вкладень. Визначення необхідного обсягу виробничих інвестицій та джерел їх фінансування.

Загальна характеристика та види фінансових інвестицій підприємства. Державне регулювання випуску та обігу цінних паперів. Необхідність та проблеми залучення, види, форми і +структура іноземних інвестицій.

Планування необхідного обсягу капітальних вкладень. Оцінка ефективності інвестицій.

^ Тема 12. Регулювання, прогнозування та планування діяльності підприємства

Економічні функції держави. Методи, принципи і функції державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання. Економічні інструменти державного регулювання: індикативне планування, програми економічного розвитку, фінансова і кредитна політика, система оподаткування доходів підприємств. Прогнозування розвиту підприємств. Методи прогнозування та їх сутнісна характеристика.Планування як базовий принцип управління підприємством та основа його ефективного економічного розвитку. Сутнісна характеристика видів планування. Методи і принципи планування. Стратегічне планування. Загальна характеристика бізнес-плану підприємства. Тактичне та оперативне планування.
^ Тема 13. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції Поняття та класифікація продукції. Обчислення обсягу продукції в фізичних та вартісних одиницях виміру. Показники валової, товарної, реалізованої та чистої продукції. Формування на підприємстві програми випуску продукції(надання послуг). Маркетинг: суть, функції, принципи і роль в діяльності підприємства. Вивчення ринку, аналіз і прогнозування попиту на продукцію.

Розробка та обґрунтування виробничої програми підприємства. Форми і системи матеріально-технічного забезпечення виробничої програми. Обчислення потреби в матеріалах. Запаси матеріально-технічних ресурсів на підприємстві та їх регулювання.

Економічна суть якості продукції. Показники якості продукції. Методи визначення рівня якості. Конкурентоспроможність продукції. Ефективність і способи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. Стандартизація та сертифікація продукції.

^ Тема 14. Витрати і ціни на продукцію

Загальна характеристика витрат та собівартості продукції та послуг. Класифікація витрат на виробництво продукції. Види собівартості продукції.

Обчислення собівартості окремих видів продукції. Склад статей калькуляції та їх розрахунок. Методи планування собівартості продукції. Аналітичні аспекти співвідношення змінних і постійних витрат. Кошторис виробництва. Кошториси прямих і непрямих витрат. Характеристика окремих елементів кошторису. Суть, функції та елементний склад ціни. Види цін. Методи ціноутворення.
^ ТЕМА 15. Ефективність діяльності та фінансово-економічні результати

Сутнісна характеристика фінансової діяльності підприємства. Формування і використання фінансових ресурсів підприємства.

Дохід, прибуток. Функції і види прибутку. Формування та використання прибутку підприємства.

Рентабельність та її види. Фактори підвищення рентабельності виробництва. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства за показниками платоспроможності (ліквідності), прибутковості, фінансової стійкості і ділової активності.

Економічна суть ефективності. Сутнісна характеристика різновидів ефектів: економічного, соціального, локального, народногосподарського, первинного, мультиплікаційного та інших. Методика визначення показників ефективності виробництва. Оцінка економічної і соціальної ефективності виробництва.
^ ТЕМА 16. Антикризова система господарювання

Поняття і цілі економічної безпеки суб’єктів господарювання. Структурні елементи і схема організації економічної безпеки. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»


 1. Великий Ю. М. Управління витратами підприємства / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна; М-во освіти і науки України. Харк. нац. екон. ун-т. — Х. : ІНЖЕК, 2009. — 188 с.

 2. Володькіна М. В. Економіка промислового підприємства: навч. посіб. / М. В. Володькіна. – К.: Центр навчальної літератури, 2004 – 196 с.

 3. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т.— 2-е вид., переробл. та допов. — К. : Центр учб. л-ри, 2012. — 303 с.

 4. Економіка підприємства : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Краснова та ін.]; за заг. ред. В. В. Краснової; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Екон. ф-т. — Донецьк : ДонНУ, 2012. — 501 с.

 5. Економіка підприємства : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Кирильчук та ін.]; за заг. ред. С. П. Кирильчук; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Крим. екон. ін-т, ДВНЗ ”Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. — Сімф. : КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2013. — 442 с.

 6. Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку : матеріали I всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених : 18-19 груд. 2012 р., м. Дніпропетровськ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. ”Нац. гірн. ун-т”; [відп. ред. В. М. Шаповал]. — Д. : НГУ, 2013. — 100 с.

 7. Козик В.В. Організація виробництва : навч. посібн. / В.В. Козик, А.С. Гавриляк. – К. : Вид-во "Знання", 2011. – 222 с.

 8. Метеленко Н.Г. Систематизація внутрішніх факторів економічного зростання та розвитку промислових підприємств/ Метеленко Н.Г ( Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць.)– Дніпропетровськ, ДНУ, 2009. – Випуск 256. Том 1. – С.100-110.

 9. Метеленко Н.Г. Основи формування інфраструктури промислового підприємства / Н.Г.Метеленко (Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. Праць). – Дніпропетровськ, ДНУ, 2009. – Випуск 257. Том 1. – С.55-67.

 10. Метеленко Н.Г. Підходи до формування стратегії промислового підприємства як цілісної концепції його розвитку/ Метеленко Н.Г ( Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць.)– Дніпропетровськ, ДНУ, 2009.– Випуск 255. Том 2. – С.334-343.

 11. Петрович Й.М. Організація виробництва / Петрович Й.М, Захарчин Г.М. – Львів: „Магнолія плюс”, 2004. – 400 с.

 12. Організація виробництва [Навч. посіб.] / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003. – 336 с.

 13. Сударкіна С. П. Економіка підприємства : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С. П. Сударкіна; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т ”Харк. політехн. ін-т”. - Х. : НТУ ”ХПІ”, 2011. – 288с.

 14. Сумець О. М. Витрати підприємства як об’єкт управління / О. С. Сумець, С. С. Васюта, П. С. Сиромятніков; Акад. внутр. військ МВС України, Каф. менеджменту й віськ. госп-ва.— Препринт. — Х. : Міськдрук, 2012. — 37 с.

 15. Управління витратами промислового підприємства / А.В. Череп, О.В. Болдуєва, А.В. Горбунова, О.С. Богма; ВДНЗ «Запоріз. нац. ун-т» М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. — Запоріжжя : ЗНУ, 2012. — 301 с.

 16. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / А. О. Чугаєв [та ін.]; за ред. Чугаєва А. О.Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2009. - 372 с.

 17. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Гушко С. В., Шайкан А. В., Шайкан Н. П., Гушко О. А.. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2011. - 174 с.

 18. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства : [Навч. посіб. для студ. вузів екон. спец.] / [Ред. Трухан О.Л.]. — Житомир : [ЖІТІ], 2002. — 647 с.

 19. Шваб Л. І. Економіка підприємства (практикум) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Шваб Л. І.; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2009. - 465 с.

 20. Шевців Л. Ю. Логістичні витрати підприємства: формування та оцінювання / Л. Ю. Шевців, І. Петецький; [наук. ред. Є. В. Петецький]; М-во фінансів України, Львів. держ. фін. акад. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 243 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»
Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни

Обґрунтуйте об’єкт, предмет дослідження і завдання регіональної економіки як наукової дисципліни. Взаємозв’язок базових понять: територіальна соціально-економічна система, розміщення продуктивних сил, господарська спеціалізація, територіальний поділ праці, кооперування, комбінування, спеціалізація. Визначте місце і роль регіональної економіки в системі наук.
^ Тема 2. Наукові засади формування регіональних соціально – економічних систем

Обґрунтуйте зміст основних понять «закон», «закономірність», «принцип», «фактор» і їх об’єктивний характер. Розкрийте еволюцію та структуру теорій регіональної економіки. Дайте характеристику теоріям регіонального розвитку. Обґрунтуйте, у чому суть сучасних концепцій розвитку регіонів? Регіональний економічний простір. Його роль у формування соціально економічних систем.
^ Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

Територіальний поділ праці, його суть та зв’язок з формуванням економічних районів. Економічний район та економічне районування, їх суть та основні показники. Критерії, принципи та чинники економічного районування та районоформування. Типи економічних районів та їх цільові функції. Роль районоформування в територіальній організації регіональних господарських систем. Сучасні мережі економічних районів та їх склад.

^ Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці

Обґрунтуйте відмінність понять «територія», «регіон». Основні структурні елементи регіону. Дайте характеристику системі показників рівня життя населення. Які особливості адміністративно-територіального устрою України? Назвіть недоліки цього устрою. Проаналізуйте сучасні теорії розміщення виробництва. Назвіть спільні риси, що поєднують класичні роботи з теорії розміщення. У чому суть теорії територіально-виробничого комплексу?
^ Тема 5. Державна регіональна економічна політика та управління регіональним розвитком

Державна регіональна політика сучасної України. Першочергові завдання державної регіональної політики. Принципи державної регіональної політики. Механізм державного регулювання розвитку регіонів. Загальнодержавні програми. Етапи реалізації регіональної політики. Ефективність регіональної політики. Принципи та методи регіонального управління. Спеціальні (вільні) економічні зони як напрям регіональ­ного розвитку. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-еконо­міч­ного розвитку регіонів. Регіональна система розселення як об’єкт територіального управління.
^ Тема 6. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах

Галузева структура господарства України. Промисловість України: її галузева структура та форми територіальної організації. Проблеми і напрями вдосконалення структури господарства України. АПК України – складна виробничо-економічна система. Будівництво, транспорт і зв’язок: особливості розвитку і розміщення. Науково-технічний потенціал України. Потенціал невиробничої сфери. Електроенергетика і науково-технічний прогрес. Значення нетрадиційних джерел енергії. Розвиток електроенергетики та охорона навколишнього середовища.
^ Тема 7. Природнй трудоресурсний потенціал економіки України

Розкрийте суть та структуру ресурсного потенціалу регіону. Охарактеризуйте методи оцінки природно-ресурсного потенціалу регіону. Як визначається рівень забезпечення регіону трудовими ресурсами? Проаналізуйте інноваційний потенціал на розвиток господарства регіону.

Дайте визначення природно-ресурсного потенціалу та розкрийте його класифікацію. Що таке природокористування та які блоки воно включає. Визначте особливості розвитку інноваційної діяльності в Україні на сучасному етапі її розвитку. Проаналізуйте які регіони України характеризуються ви­сокими результатами науково-технічної діяльності. Розкрийте сутність та склад фінансових ресурсів регіону. Дайте визначення поняття «фінансовий потенціал» та визначте його відмінність від «фінансових ресурсів». Дайте визначення бюджетної системи та охарактеризуйте її склад. Розкрийте сутність діяльності Держказначейства України. Охарактеризуйте доходи місцевих бюджетів. Охарактеризуйте видатки місцевих бюджетів.
^ Тема 8. Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їх регіональні особливості

Сутність, місце і роль ПЕК у господарському комплексі України. Паливно-енергетичний баланс і його структура. Вугільна промисловість України: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку. Нафтова та нафтопереробна промисловість України: сучасний стан, ос­новні проблеми та перспективи розвитку. Газова промисловість України: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку. Роль енергетики в господарському комплексі України та особливості її розміщення. Проблеми і перспективи розвитку електроенергетики в Україні. Види металургійних підприємств і особливості їх розміщення. Місце і значення машинобудування України у розвитку і господарства України. Аналіз галузевої структури та розміщення підприємств машинобудування України. Значення і місце хімічного, лісопромислового та будівель­ного комплексів в економічному розвитку України. Економічна оцінка сировинних ресурсів хімічного, лісопромислового та будівельного комплексів України. Галузева структура лісопромислового комплексу. Умови та чинники розвитку основних галузей.

Галузева структура будівельного комплексу. Умови та чинники розвитку основних галузей. Територіальна структура хімічного комплексу України. Територіальна структура лісопромислового комплексу України. Територіальна структура будівельного комплексу України. Значення агропромислового комплексу в господарстві України. Галузева структура та територіальна організація АПК України. Галузева структура та особливості розміщення сільського господарства в Україні. Сільськогосподарські зони України і їх спеціалізація. Галузева структура та особливості розміщення підприємств харчової промисловості. Роль транспорту в системі виробничих зв’язків. Чинники формування та структура соціального комплексу України.
^ Тема 9. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем

Сутність регіональної економічної політики та її територіальні особливості. Спеціалізація економічних районів України та їх місце в територіальному поділі праці. Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку економіки регіонів України та шляхи їх вирішення.
^ Тема 10. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

Поясніть, яке значення для економічного розвитку Столич­ного району має те, що до його складу належить столиця країни. Назвіть чинники, які визначають рівень розвитку Централь­ного району. Охарактеризуйте структуру природно-ресурсного потен­ціалу Північно-Західного району? Які перспективи для розвитку індустрії туризму має Пів­нічно-Західний район. Дайте оцінку експортного потенціалу Північно-Східного району. Дайте оцінку туристсько-рекреаційним надр Причорноморського району.

Охарактеризуйте рівень розвитку виробничої інфраструк­тури Причорноморського району. Розкрийте особливості розвитку транскордонного співробітництва у карпатському районі. Розкрийте основні чинники соціально-економічного розвитку Донецького району.

Дайте оцінку природно-ресурсному потенціалу Придніпровського району. Проаналізуйте основні проблеми розвитку господарства Подільського району.
^ Тема 11. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури

Міжнародний поділ праці, його суть і значення у формуванні зовнішніх економічних зв’язків. Основні форми зовнішніх економічних зв’язків України. Експортний потенціал України: значення і регіональні особливості структури. Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України. Конкурентні переваги та її регіонів у світовій і господарсь­кій системі за природним, виробничим, науково-технічним і рекреаційним потенціалом. Економічні зв’язки України з країнами СНД: сучасний стан і перспективи розвитку. Економічні зв’язки України з країнами світу в паливно-енергетичному, металургійному, машинобудівному і агропромис­ловому комплексі.
^ Тема 12. Фактори сталого розвитку продуктивних сил

Розкрийте основне призначення регіональних науково-технологічних парків. Розкрийте причини виникнення депресивних регіонів та механізми інвестування їх розвитку. Екологічні проблеми промислового комплексу. Екологічні проблеми агропромислового комплексу. Транспорт і раціональне природокористування. Система розселення як фактор антропогенного впливу на довкілля.

^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»


 1. Економічна географія України / За ред. М.Д.Пістуна. – К.: Вища школа, 1993.Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994.

 2. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994.

 3. Іщук СІ. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). -6-е вид. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. -216 с.

 4. Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України / За наук. Ред. Л.Г.Чернюк: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 728 с.

 5. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України. – Рівне: Вид-во УДАВГ, 1997.

 6. Мельник С.А. Управління регіональною економікою: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2000. – 124 с.

 7. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю., Мельничук А.Л., Пасько В.Ф. Регіональна економіка: Навчальний посібник / За ред. Я.Б. Олійника. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2007. – 444с.

 8. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Підручник / За ред. М.В. Жук, В.П. Круль. - К.: Кондор, 2004. - 296 с.

 9. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навчально-методичний посібник для студ. екон. спец. / За ред. Б.Ф. Заболоцького. - Л.: Вид-во Львівської комерційної академії, 2004. — 107 с.

 10. Розміщення продуктивних сил України: Підручник для студ, вищ. навч. закладів / За ред. Є.П. Качана. - 3-є вид. - К.: Видав, дім "Юридична книга", 2004. -552 с.

 11. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В.В. Ковалевського. - 6-е вид. випр. - К.: Знання, 2004. — 350 с.

 12. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навчальний по­сібник / За ред. М.А. Хвесика, Л.М. Горбача, П.П. Пастушенка - К.: Кондор, 2005. - 344 с.

 13. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навчаль­ний посібник. - К.: Вікар, 2002. - 374 с.

 14. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил України. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 470 с.


^ ДИСЦИПЛІНА «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО – ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ»
Тема 1. Вступ. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни

Загальна характеристика, об’єкт і предмет курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини”. Мета та завдання даного курсу, його структура та логіка викладення. Взаємозв’язок курсу з іншими навчальними дисциплінами.
^ Тема 2. Праця, як сфера життєдіяльності людини та провідний чинник економічної діяльності

Поняття і сутність категорії “праця”. Праця як предмет наукового та економічного дослідження. Роль та функції праці у життєдіяльності суспільства. Соціально-економічна роль праці в історичному розвитку суспільства. Процес праці, форми його прояву, його складність і багатоаспектність. Зміст та характер праці. Види праці.

^ Тема 3. Ринок праці та його регулювання

Поняття ринку праці, його сутність, зміст та структура. Умови виникнення і ефективного функціонування ринку праці. Елементи ринку праці. Кон’юнктура ринку праці, її види. Функції і сегментація ринку праці. Основні моделі ринку праці. Стан ринку праці в Україні та особливості його регулювання.
^ Тема 4. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Населення як суб’єкт економічних та суспільних явищ і процесів та джерело трудових ресурсів. Відтворення населення, його показники. Соціально-економічна категорія “трудові ресурси”. Структура населення та трудових ресурсів. Відтворення трудових ресурсів, його характеристики. Трудовий потенціал суспільства як економічна категорія. Трудоресурсна ситуація в Україні та її регіональні особливості. Баланси трудових ресурсів, їх види та методика розробки.
^ Тема 5. Зайнятість населення та безробіття

Зайнятість як соціально-економічна категорія, її форми і види. Основні концепції зайнятості. Державна політика зайнятості населення в Україні. Система органів і служб сприяння зайнятості населення в Україні. Безробіття, його види, показники та соціально-економічні наслідки. Сучасні тенденції та перспективи зайнятості населення в Україні, соціальний захист безробітних.
^ Тема 6. Соціально-трудові відносини як система

Суть соціально-трудових відносин, їх структура та елементи. Принципи та типи соціально-трудових відносин. Фактори формування та оцінка соціально-трудових відносин. Соціальні індикатори. Державне регулювання соціально-трудових відносин, соціальна політика. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин.
^ Т 7. Соціальне партнерство

Сутність соціального партнерства, його суб’єкти, функції та структура. Основні моделі соціального партнерства. Механізм функціонування соціального партнерства в Україні. Система угод та колективних договорів.

^ Тема 8. Моніторинг у сфері праці та методи його проведення

Сутність моніторингу у сфері праці, його основні завдання, методична та інформаційна база. Напрямки моніторингу у сфері праці. Сутність методики та етапи дослідження ринку праці. Соціологічні дослідження у трудовій сфері. Методи добору інформації у дослідженні соціально-трудової сфери.

^ Тема 9. Організація праці

Поняття, зміст і завдання організації праці. Основні напрямки організації праці. Поділ і кооперування праці, їх види та форми. Бригадна форма організації праці. Характеристика робочого місця, його класифікація та організація. Умови праці та фактори їх формування.
^ Тема 10. Нормування праці як засіб регулювання робочого часу та міри праці

Сутність та значення нормування праці, основні об’єкти. Робочий час, його класифікація та структура. Методи дослідження витрат робочого часу. Система нормативів і норм праці. Облік виконання норм праці. Методи встановлення норм праці. Методи розрахунку норм праці у різних типах виробництва.
^ Тема 11. Продуктивність та ефективність праці

Продуктивність праці як узагальнюючий показник ефективності праці. Показники і методи вимірювання продуктивності праці. Види виробітку та трудомісткості. Методика розрахунку виробітку та трудомісткості. Фактори та резерви підвищення продуктивності праці. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві.


  1   2   3

Схожі:

Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconПрограма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр» Полтава 2012 загальні положення
...
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 03050401, 03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання
Під час фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань та здобутих практичних навичок...
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» зі спеціальності
Державний іспит зі спеціальності за освітньо-професійним рівнем «бакалавр» з напряму підготовки «Економіка підприємства» спеціальність...
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи