Зміст вступного екзамену з німецької мови icon

Зміст вступного екзамену з німецької мови
Скачати 93.94 Kb.
НазваЗміст вступного екзамену з німецької мови
Дата09.10.2014
Розмір93.94 Kb.
ТипПрограма
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вступного екзамену з німецької мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” на основі здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва) та стандартів і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Програма вступного екзамену з німецької мови включає завдання для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетенції, що уніфікуються за видами і формами виконання та враховують особливості німецької мови.

Метою вступного екзамену з німецької мови є визначення рівня підготовки бакалаврів з іноземної мови та їх відбір до вступу до Національного університету державної податкової служби України.

Головним завданням вступного екзамену з німецької мови є перевірка рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції, а саме:

а) уміння читати та повністю розуміти іноземні тексти з побутової, країнознавчої, суспільно-політичної, економічної та фахової тематики;

б) вільного володіння усним монологічним та діалогічним мовленням у межах зазначеної вище тематики;

в) сприйняття іноземного мовлення, яке виголошено в нормальному темпі;

г) володіння навичками перекладу як з іноземної мови на рідну, так і з рідної на іноземну в межах суспільно-політичної, загальноекономічної, країнознавчої та фахової тематики;

д) реферування та анотування суспільно-політичної та економічної літератури як рідною, так і іноземною мовами.

Програма вступного екзамену з німецької мови складається з пояснювальної записки, змісту вступного екзамену та критеріїв оцінювання вступного екзамену.

^ ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Задля забезпечення максимальної об’єктивності та прозорості оцінювання вступний екзамен з іноземної мови до вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра у 2014 році буде проведено у формі тесту: лінгводидактичного тесту загального володіння іноземною мовою для відбору абітурієнтів (Tests).

Зміст лінгводидактичного тесту, який буде запропонований абітурієнтам, визначений наступними документами:

 1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273с.

 2. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. – К.: Ленвіт, 2006. – 35с.

Проведенню лінгводидактичного тесту загального володіння іноземною мовою для відбору абітурієнтів передує кропітка робота щодо планування, складання та випробування тестів, обробки та інтерпретації їх результатів, яка включає три основні стадії:

І стадія – розробка передтесту: планування тесту, складання передтесту, обробка результатів передтесту, інтерпретація результатів перед-тесту;

ІІ стадія – розробка остаточного тесту: перепланування передтесту, складання та оформлення остаточного варіанта тесту, підготовка специфікацій та інструкцій;

ІІІ стадія – реалізація тесту: підготовка тесту до застосування проведення тесту, обробка результатів тесту, інтерпретація результатів.

За метою застосування – діагностуючий тест. ^ За статусом контролюючої програми – локально стандартизований тест. За характером діяльності, що контролюється – тести комунікативної та лінгвістичної компетенції. За спрямованістю тестових завдань – глобальний тест (має інтегральний характер і дає уявлення про загальний рівень володіння іншомовною компетенцією).

Формат комплексного тесту передбачає дві частини – письмову частину (комунікативний тест у читанні та тест лінгвістичної компетенції (визначення рівня сформованості граматичних та лексичних навичок) і усну частину.

Частина 1 (Читання) включає 35 завдань, з яких 10 - на встановлення співвідношення, 15 завдань з вибором правильної відповіді із чотирьох запропонованих, 10 завдань на трансформацію. На виконання Частини 1 відводиться 30 хвилин.

Частина 2 (Лексико-граматична) включає 65 завдань, з яких 53 - з вибором правильної відповіді із чотирьох запропонованих, 10 завдань на зіставлення та 2 завдання на групування. На виконання Частини 2 відводиться 60 хвилин.

Граматичний мінімум охоплює такі теми:

 1. Артикль. Типи артиклів.

 2. Дієслово.

 3. Іменник (рід, число).

 4. Прикметник (рід, число), місце прикметника.

 5. Ступені порівняння прикметників.
 6. Займенник


 7. Числівник

 8. Прислівник

 9. Узгодження часiв

 10. Пасивний стан дiєслова

 11. Активний стан дiєслова

 12. Способи дiєслова

 13. Умовнi речення


Частина 3 (Говоріння) включає два завдання: висловлювання за темою, діалог із екзаменатором за темою. Час усної відповіді – до 5 хвилин на одного тестованого.

Абітурієнт має навести з розмовної теми не менш, як 10 граматично правильно оформлених речень, з тематики в залежності від напряму підготовки на який вступає:


 1. ища освіта в Україні

 2. Вища освіта у ФРН

 3. Вища освіта у Австрії

 4. Економіка України

 5. Економіка ФРН

 6. Економіка Автрії

 7. Економічна діяльність людей. Економіка як наука

 8. Фактори виробництва

 9. Економічні системи

 10. Форми власності в бізнесі

 11. Економічна класифікація ринків. Типи ринків

 12. Попит і пропозиція. Закон попиту та пропозиції

 13. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 14. Цінова система в ринковій економіці. Поняття “ціна”. Основні функції цін

 15. Праця і капітал. Класифікація праці

 16. Заробітна плата

 17. Гроші. Форми та функції грошей

 18. Податки. Оподаткування

 19. Типи податків

 20. Система оподаткування Німеччини та Австрії
^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Басова Н.В., Гайвоненко Т.Ф. Немецкий для економистов Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 384 с.

 2. Білокур В.К. Німецька мова. Навчальний посібник. – Ірпінь НУДПСУ, 2007. – 279 с.

 3. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – К.: „Заповіт”. 2006 – 328 с.

 4. Бориско Н.Ф. Україна: читаємо, говоримо, дискутуємо. – Киів. ТОВ ЛОГОС, 2004. – 256 с.

 5. Бун М., Васильева М., Малышева Л. Говорите по немецки. М.: МГУ, 1991 – 189 с.

 6. Журавльова Е.В., Рабшович Ф.И. Оповідання німецькою мовою для аудіювання. – Київ.: „Рад. Школа”, 1976. – 214 с.

 7. Зав’ялова В.М. Практический курс немецкого языка. Москва, 1998.

 8. Иванов В.А. Настольная книга по немецкомму банковскому делу: М., Логос, 1996. – 168 с.

 9. Колесников А.А. Економика, предприятия и банки Германии – СПб: Антология, 2003. – 112 с.

 10. Ніколаєва С.Ю. Тести з німецької мови. – „Ленвіт” 1995. – 336 с.

 11. Попряник Л.В. Практкум по переводу економических текстов: М. НВИ – ТЕЗАУРУС, 200. – 136 с.

 12. Постнікова Е.М. Бизнес-курс немецкого языка. Киев, 2002. – 284 с.

 13. Смирнова Т.Н. Немецкий язык. - М.: Высшая школа, 1995. – 288 с.

 14. Смирнова Т.Н. Интенсивний курс немецкого языка. – М.: „Высшая школа”, 1995. – 327 с.

 15. Хицко Л.И., Богомазова Т.С. Говори правильно и выразительно по немецки. – М.: Высшая школа, 1992. – 363 с.

 16. Черкас М.А. Німецька мова. Тексти для аудіювання. – Мінск, 2001. – 160 с.

 17. Шапошник Г.Г. Deutsch für Wirtschaftler. Ірпінь, 2003. – 96 с.
 1. Dr. Arno Kappler, Adriane Grevel M.A. Tatsachen uber Deutchschland, - Societas – Verlag, 1995. Газета „Neues Leben” – st. 380

 2. Lothar Jung. Betrieswirtschaft, Max Hueber Verlag, 1998. – st. 347

 3. Rosemarie Buhlmann und Anneliese Fearns. Einfuhrung in die Fachsprache der Betriebswirtschaft. München. Verlag 2000. – 287 st.

21.Бориско Н.Ф. Навчальний посібник з німецької мови. Київ. Знання, 1997.– 98 с.

22.Вейнбендер И. 30 немецких текстов дл русских. Харьков: Единорог, 1996. – 189 с.

23.Збірник журналів „Der Weg yum Ziel”. 1993 – 1997.

24.Збірник текстів для читання. Федеральні землі Німеччини. (Збірник ксерокопій)

25.Корольова М.Р., Лисенко Е.І., Залевська В.Ю. і ін. Німецька мова. – К.: Вища школа, 1992. – 384 с.

26.Кудіна О.Ф. Країни, де говорять німецькою: Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2002.

27.Постнікова Е.М. Бизнес-курс немецкого языка. Киев, 2002

28.Радзевановська О.А. Навчально – методичні матеріали для розвитку навичок аудіювання. Збірник текстів для аудіювання. – Ірпінь,2006.

29.Снегирева Н.С. Тесты по немецкому языку. – М.: Айрис – пресс,2004.

30.Фрайхофф Д., Бекетова О.В. Німецька економічна мова: Навчальний посібник. – Нова книга,2001.

31.Band I und SS – Goethe ß Justitut München: Ref. 42 Arbeitsstelle fur wissenschaftliche Didaktit, 1989. – st. 346
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Вступний екзамен з німецької мови проводиться у строки згідно Правил прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2014році.

Форма проведення – тестово-усна.

^ Шкала оцінювання частини 1 та 2 вступного екзамену.

Загальна кількість тестових завдань (частина1,2) в екзаменаційному білеті – 100 та одне завдання для визначення рівня іншомовної комунікативної компетентності в говорінні.

Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді.

Максимальна кількість балів, за виконання тестових завдань становить 100 балів (правильна відповідь на один тест – 1 бал; неправильна відповідь або відсутність відповіді – 0 балів; виправлена правильна відповідь 0,5 бала).

Тривалість тестування (без урахування часу очікування і інструктажу) до 95 хвилин.
Оцінка частини1 та 2 тесту здійснюється за такою шкалою:


Кількість балів, отриманих за результатами письмової частини

Оцінка за 4-х бальною шкалою

95-100

5

75-94

4

62 - 74

3

0- 61

2


^ Шкала оцінювання частини 3 вступного екзамену.
Критерії оцінювання рівня сформованості умінь монологічного та діалогічного мовлення є наступними:
“2”

Абітурієнт оперує однотипними простими непоширеними реченнями, які побудовані неправильно. Обсяг висловлювання становить менше 5 речень. На запитання не відповідає, тому що розпізнає на слух тільки найбільш поширені слова у мовленні викладача, які звучать в уповільненому темпі.
“3”

Абітурієнт оперує однотипними простими непоширеними реченнями, в яких робить помилки. Обсяг висловлювання становить до 15 речень, тема розкрита неповно. Думки висловлені на початковому рівні засвоєння, порушена послідовність їх викладу. Відповіді на запитання дає вкрай стислі.

Абітурієнт може спілкуватись за умови, що екзаменатор готовий повторити або переформулювати повільніше та допомогти йому сформулювати те, що він намагається сказати.
“4”

Абітурієнт уміє в цілому логічно і достатньо повно розкрити тему. Слововживання правильне, але словниковий запас обмежений. У його мовленні мають місце помилки, які не заважають спілкуванню. Уміє підтримувати бесіду, вживаючи короткі репліки. Обсяг висловлювання до 20 речень.
“5”

Абітурієнт уміє логічно і повно висловлюватись у межах вивчених тем, підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки; у його мовленні мають місце незначні граматичні та фонетичні помилки. Не має жодних труднощів щодо розуміння усного мовлення в прямому спілкуванні з екзаменатором, навіть коли мовлення швидке. Абітурієнт уміє легко співвідносити своє мовлення з мовленням екзаменатора, спонтанно і вільно висловитись без труднощів у доборі слів. Обсяг висловлювання до 25 речень.
^ Оцінка частини 3здійснюється за такою шкалою:


Кількість балів, отриманих за результатами монологічного та діалогічного мовлення

Оцінка за 4-х бальною шкалою

95-100

5

75-94

4

62 - 74

3

0- 61

2Загальний бал (рейтинг) абітурієнта за вступний екзамен виводиться таким чином: до суми балів за перші дві частини тесту (максимально 100 балів) додається сума балів за частину 3 (говоріння) (максимально 100 балів), після чого виводиться середнє арифметичне значення.Схожі:

Зміст вступного екзамену з німецької мови iconМатеріали для вступного екзамену в магістратуру з англійської / німецької / французької мови

Зміст вступного екзамену з німецької мови iconЗміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка
Програма вступного екзамену з математики для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої...
Зміст вступного екзамену з німецької мови iconПрограма вступного фахового випробування з іноземної мови (другої)
Програму до вступного екзамену з іноземної мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою...
Зміст вступного екзамену з німецької мови iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова О. О.,...
Зміст вступного екзамену з німецької мови iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з іноземної (німецької) мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова...
Зміст вступного екзамену з німецької мови iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”/Укладачі: доц. Кононенко...
Зміст вступного екзамену з німецької мови iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”/Укладачі: доц. Кононенко...
Зміст вступного екзамену з німецької мови iconВступні випробування проводяться у формі тестів. Зміст тестів складають
...
Зміст вступного екзамену з німецької мови iconПрограма  фахового вступного  випробування на навчання за  окр магістра  зі спеціальності
Загальна  мета володіння німецької мовою є комплексною, вона, поруч із забезпеченням наступності у викладанні німецької мови включає...
Зміст вступного екзамену з німецької мови iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст викл....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи