Пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін icon

Пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін
НазваПояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін
Сторінка1/5
Дата09.10.2014
Розмір0.57 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
ЗМІСТстор.

Пояснювальна записка

Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін

Дисципліна “Фінансовий облік 1”

Перелік рекомендованих літературних джерел з дисципліни “Фінансовий облік 1”

Дисципліна “Фінансовий облік 2”

Перелік рекомендованих літературних джерел з дисципліни “Фінансовий облік 2”

Дисципліна “Аудит”

Перелік рекомендованих літературних джерел з дисципліни “Аудит”

Дисципліна “Організація і методика економічного аналізу”

Перелік рекомендованих літературних джерел з дисципліни “Організація і методика економічного аналізу”

Критерії оцінювання фахового вступного випробування

3

4

4
10

13
19

22

27

29
31

35


^

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАПрограма фахового вступного випробування із спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит” розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями напряму 0501 “Економіка і підприємництво”, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2006 р. №444

Для спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит” програма фахового вступного випробування включає матеріал державної програми з наступних дисциплін:

  • ^

    «Фінансовий облік 1»;


  • «Фінансовий облік2»;

  • «Аудит»;

  • «Організація і методика економічного аналізу».

Метою фахового вступного випробування є відбір до навчання осіб, які продемонстрували найвищий рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами освіти для бакалавра напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”.


Головним завданням фахового вступного випробування є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу нормативних дисциплін професійної підготовки; оцінювання здатності студента до творчого використання набутих знань.

Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, змісту фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін та критеріїв оцінювання фахового вступного випробування.

^

ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ В РОЗРІЗІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І»
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку

Організація фінансового обліку на підприємствах України. Суть господарського обліку. Види обліку. Поняття про фінансовий облік, його значення та завдання на сучасному етапі. Дві галузі фінансового обліку: фінансовий (загальний) та управлінський (виробничий, аналітичний) облік. Спільні риси та відмінності. Основне призначення та об'єкти фінансового обліку. Значення, завдання та об'єкти управлінського (виробничого) обліку.Складові елементи фінансового обліку як економічного процесу. Принципи побудови фінансового та управлінського обліку.

Підприємство як основний об'єкт фінансового обліку. Основні вимоги організації фінансового обліку на підприємстві. Організація документообороту на підприємстві. Основні фактори визначення облікової політики відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Характеристика фінансового обліку і його основні завдання. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Стандарти бухгалтерського обліку і звітності, які регламентують порядок ведення фінансового обліку. Інструкції, положення, методичні вказівки, які регулюють організацію фінансового обліку безпосередньо на підприємстві.

Облікова політика України на сучасному етапі. Облікова політика в Україні та її зміст в умовах нових економічних відносин і ринкової економіки. Організація фінансової служби в умовах нової облікової політики.

Основні нормативні документи, які регламентують облікову політику в Україні. Облікова політика та її роль у формуванні теоретичних, методологічних і організаційних аспектів бухгалтерського обліку в Україні. Реалізація облікової політики в Україні. Фактори, які впливають на побудову фінансового обліку та їх характеристика: розмір підприємства, вид підприємницької діяльності, характер витрат, методика визначення фінансового результату, фінансова звітність, наявність (відсутність) управлінського обліку. Види підприємств. Залежність форм фінансового обліку від виду підприємства. Відповідальність за ведення фінансового обліку.
Тема 2. Облік грошових коштів

Економічна сутність грошового обігу і розрахунку. Загальний порядок ведення касових операцій. Документальне оформлення касових операцій. Аналітичний і синтетичний облік касових операцій. Порядок заповнення журналу 1 і відомості 1.1. Облік касових операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку. Характеристика рахунку 30 “Каса”. Порядок проведення інвентаризації коштів. Методика і техніка складання касової книги і порядок здавання звіту касира. Порядок перевірки і обробки звіту касира бухгалтером. Облік і шлях грошових коштів. Облік грошових коштів в дорозі та грошових документів.

Основні форми безготівкових розрахунків. Порядок здійснення та відображення в обліку розрахунків платіжними дорученнями, розрахунковими чеками, вимогами, акредитивами. Поняття про поточні та бюджетні рахунки. Порядок відкриття рахунку в банку. Документи, які необхідно подати в кредитну установу для відкриття рахунку. Виписка банку, її зміст, структура, порядок одержання та обробки. Характеристика рахунку 31”Рахунки в банку”. Порядок ведення журналу 1 та відомості 1.2. Відображення руху грошових коштів на рахунках бухгалтерського обліку.

основні поняття з обліку грошових коштів на валютних рахунках. Порядок відкриття та закриття валютних рахунків. Документальне оформлення операцій на валютних рахунках.

Синтетичний та аналітичний облік операцій на валютних рахунках. Порядок проведення перерахунку іноземної валюти. Облік курсових різниць. Облік операцій з купівлі та продажу валюти. Особливості ведення журналу 1 та відомості 1.2 з обліку грошових коштів на валютних рахунках.
Тема 3. Облік короткострокових фінансових інвестицій

Визнання та класифікація фінансових інвестицій. Еквіваленти грошових коштів. Облік цінних паперів. Особливості бухгалтерського обліку різних видів цінних паперів: облік акцій, облігацій. Основні бухгалтерські проводки з обліку руху акцій, облігацій. Облік поточних фінансових інвестицій. Придбання короткострокових фінансових інвестицій. Реалізація (продаж) поточних фінансових інвестицій. Документування господарських операцій з обліку поточних фінансових інвестицій. Характеристика рахунків з обліку поточних фінансових інвестицій. Аналітичний облік короткострокових фінансових інвестицій. Синтетичний облік короткострокових фінансових інвестицій. Порядок ведення журналу 4 та відомості 4.2. Розкриття інформації про короткострокові фінансові інвестиції у фінансовій звітності. Узагальнення операцій з обліку короткострокових фінансових інвестицій у регістрах бухгалтерського обліку.
Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Первісна оцінка довгострокових фінансових інвестицій.

Собівартість фінансових інвестицій, в залежності від способу придбання. Аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій. Характеристика рахунку 14 “Інвестиції”.

Облік фінансових інвестицій, що надають право власності. Відображення довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю, за методом участі в капіталі, за амортизованою собівартістю та за собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

Фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної особи. Фінансові інвестиції у спільну діяльність без створення юридичної особи. Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій у Примітках до фінансової звітності. Узагальнення операцій з обліку фінансових інвестицій у регістрах бухгалтерського обліку.
Тема 5. Облік дебіторської заборгованості

Визнання довгострокової дебіторської заборгованості. Оцінка довгострокової дебіторської заборгованості. Класифікація дебіторської заборгованості. Види довгострокової дебіторської заборгованості. Характеристика рахунку 18 “Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи”. Дебіторська заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду. Характеристика субрахунку 181 ”Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду”. Довгострокові векселі одержані. Характеристика субрахунку 182 “Довгострокові векселі одержанні”. Характеристика субрахунку 183 “Інша дебіторська заборгованість”. Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості. Характеристика субрахунку 184 “Інші необоротні активи”. Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку з обліку довгострокової дебіторської заборгованості. Узагальнення інформації про довгострокову дебіторську заборгованість в облікових регістрах.

Визначення основних понять поточної дебіторської заборгованості. Визнання дебіторської заборгованості покупців і замовників. Оцінка дебіторської заборгованості покупців і замовників.

Характеристика рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” та 34 “Короткострокові векселі одержані”. Документування господарських операцій з покупцями та замовниками. Види векселів: прості і переказні та їх коротка характеристика. Поняття про дисконтований вексель. Організація та документальне оформлення зберігання векселів на підприємстві та в банку. Дебіторська заборгованість забезпечена векселями. Відображення заборгованості покупців і замовників в облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок ведення журналу 3 та відомостей 3.1. – 3.6.

Сутність та види дебіторської заборгованості за нетоварними операціями. Документування та облік розрахунків за виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодування завданих збитків, за позиками членам кредитних спілок, з іншими дебіторами. Облік розрахунків за виданими авансами. Характеристика субрахунку 371 “Розрахунки за виданими авансами”. Поняття про підзвітні особи. Порядок відображення в обліку господарських витрат здійснених підзвітними особами. Характеристика субрахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”. Аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами. Порядок оформлення службового відрядження. Порядок видачі грошей у підзвіт. Правила і порядок оформлення та затвердження звіту про використання коштів наданих на відрядження або під звіт. Розміри відшкодувань витрат на службові відрядження. Порядок стягнення своєчасно неповернених підзвітних сум. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Характеристика субрахунку 373 “Розрахунки за нарахованими доходами”. Поняття дивідендів, роялті, відсотків. Документування операцій з обліку розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями. Характеристика субрахунку 374 “Розрахунки за претензіями”. Порядок оформлення претензії. Момент визнання претензій та відображення їх на бухгалтерських рахунках. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. Характеристика субрахунку 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”. Документування операцій з обліку розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. Інвентаризація дебіторської заборгованості. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності.

Економічна сутність резерву сумнівних боргів. Характеристика П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”. Визнання дебіторської заборгованості сумнівною. Облік резервів сумнівних боргів. Характеристика рахунку 38 “Резерв сумнівних боргів”. Відображення операцій зі створення резерву сумнівних боргів на рахунках бухгалтерського обліку. Методи нарахування резерву сумнівних боргів виходячи з : платоспроможності окремих дебіторів, питомої ваги безнадійних боргів, класифікації дебіторської заборгованості.
Тема 6. Облік основних засобів

Економічна суть необоротних активів та їх оцінка. Характеристика основних засобів. Структура П(С)БО 7 та основні терміни.

Шляхи надходження необоротних активів та облік капітальних інвестицій: придбання основних засобів за грошові кошти, безоплатне отримання основних засобів, отримання основних засобів в рахунок внесків до статутного фонду, переведення оборотних активів до основних засобів, надходження основних засобів внаслідок обміну. Документування операцій з надходження основних засобів. Аналітичний облік надходження основних засобів. Характеристика рахунків 10 “Основні засоби”, 13 “Знос (амортизація) необоротних активів”, 15 ”Капітальні інвестиції”. Синтетичний облік основних засобів. Порядок ведення журналу 4. Облік капітального будівництва. Поняття про капітальні вкладення, їх класифікація та характеристика. Організація обліку фінансування, кредитування і розрахунків при капітальному будівництві. Облік затрат по капітальних вкладеннях, що здійснюється підрядним способом. Облік затрат по капітальних вкладеннях, що здійснюються господарським способом. Синтетичний та аналітичний облік затрат на фінансування капітальних вкладень. Характеристика субрахунку 151 “Капітальне будівництво”. Реєстри з обліку капітальних вкладень (відомість обліку затрат по капітальних вкладеннях №4.1). Порядок відображення затрат та фінансування капітальних вкладень у формах звітності.

Організація та порядок здійснення обліку капітального будівництва, виконаного господарським способом. Первинні документи з обліку затрат по капітальних вкладеннях. Облік закінчених та зданих в експлуатацію об’єктів і відображення їх у балансі. Основні бухгалтерські проводки з обліку капітальних вкладень здійснених господарським способом. Порядок ведення основних облікових реєстрів з обліку капітальних вкладень, що здійснюється господарським способом.

Організація та порядок обліку затрат по капітальних вкладеннях, що здійснюються підрядним способом. Порядок передачі та відображення в обліку капітальних вкладень здійснених підрядним способом. Основні бухгалтерські проводки з обліку капітальних вкладень, здійснених підрядним способом. Порядок ведення основних облікових реєстрів з обліку капітальних вкладень, що здійснюються підрядним способом.

Сутність, об’єкт та період амортизації. Методи амортизації необоротних активів у відповідності по П(С)БО 7 “Основні засоби”. Облік амортизації. Перегляд строку корисного використання та методу амортизації необоротних активів. Поняття про амортизацію та необхідність її нарахування. Методи нарахування амортизації: метод рівномірного списання, виробничий, метод прискореного списання, кумулятивний метод, метод залишку, що зменшується. Документальне оформлення розрахунку амортизації. Порядок відображання в обліку нарахування амортизації. Поняття про знос, розміри нарахування зносу та порядок його відображення в обліку. Характеристика рахунку 13 “Знос (амортизація) необоротних активів”. Порядок відображання нарахування зносу та амортизації в податковому обліку. Порядок відображання розміру амортизаційного фонду та розміру зносу основних засобів у формах звітності. Порядок відображання вибуття необоротних активів. Продаж та передача основних засобів; списання (ліквідація) необоротних активів. Розкриття інформації щодо основних засобів у примітках до фінансової звітності. Документування господарських операцій з обліку вибуття основних засобів. Аналітичний облік руху основних засобів. Інвентаризація основних засобів.

Структура П(С)БО 14 “Оренда”. Поняття та види оренди. Поняття та види лізингу. Відображання орендних операцій в обліку та звітності орендаря. Відображання орендних операцій в обліку та звітності орендодавця. Переоцінка та зменшення корисності необоротних активів.

Відображання даних про основні засоби в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. .

Поняття інших необоротних активів. Характеристика рахунків з обліку інших необоротних матеріальних активів. Документування господарських операцій з обліку інших необоротних матеріальних активів. Облік бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, тимчасових (не титульних) споруд, природних ресурсів, предметів прокату та інших необоротних активів. Загальна характеристика рахунків 11 “Інші необоротні матеріальні активи”, 18 “Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи” та субрахунків 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”, 113 “Тимчасові (не титульні) споруди та 114 “Природні ресурси”. Розкриття інформації про інші необоротні активи в облікових регістрах і фінансовій звітності. Інвентаризація необоротних нематеріальних активів.

Строки корисного використання (експлуатації) інших необоротних матеріальних активів. Методи нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів. Характеристика субрахунку 132 “Знос інших необоротних матеріальних активів”.
Тема 7. Облік нематеріальних активів

Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів. Структура П(С)БО 8 та основні терміни. Характеристика рахунку 12 “Нематеріальні активи”.

Придбання нематеріальних активів за грошові кошти, в обмін на інші активи, безоплатне отримання, як внесок до статутного капіталу. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів. Документація господарських операцій з обліку придбання нематеріальних активів.

Вибуття нематеріальних активів внаслідок продажу, безкоштовної передачі, ліквідації об’єкта нематеріальних активів, здійснення фінансових вкладень нематеріальними активами до статутного капіталу. Регістри аналітичного обліку нематеріальних активів, що вибули. Інвентаризація нематеріальних активів. Порядок ведення журналу 4 та відомості 4.3., призначеної для обліку нематеріальних активів.

Поняття про амортизацію нематеріальних активів. Методи її нарахування. Способи визначення строків корисного використання нематеріальних активів.
Тема 8. Облік запасів

Економічна сутність товарно-виробничих запасів та їх значення. Класифікація запасів. Структура П(С)БО 9 “Запаси”. Оцінка запасів при їх надходженні. Порядок оформлення первісної вартості запасів придбаних за грошові кошти, виготовлених власними силами, внесених до статутного капіталу, одержаних безоплатно, придбаних в результаті обміну на подібні активи, придбаних в результаті обміну на неподібні активи. Оцінка вибуття запасів. Методи оцінки запасів при їх прибутті: ідентифікованої собівартості, середньозваженої собівартості, ФІФО, нормативних затрат, ціни продажу. Характеристика рахунків з обліку запасів. Відображання даних про запаси в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.
Тема 9. Облік виробничих запасів та палива

Поняття і класифікація виробничих запасів. Документування господарських операцій з руху виробничих запасів. Характеристика субрахунків обліку виробничих запасів. Аналітичний облік виробничих запасів. Організація та порядок ведення складського обліку товарно-матеріальних цінностей. Порядок складання та представлення звіту про рух товарно – матеріальних цінностей завідуючими складами. Організація та порядок ведення аналітичного та синтетичного обліку ТМЦ у бухгалтерії. Поняття про сальдовий метод ТМЦ та його переваги. Порядок відображання залишків ТМЦ у формах звітності підприємства. Характеристика рахунку 20 «Виробничі запаси» Синтетичний облік виробничих запасів. Контроль за використанням запасів у виробництві. Облік переоцінки виробничих запасів. Інвентаризація виробничих запасів. Порядок складання інвентаризаційних описів, порівняльних відомостей. Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку. Відображення операцій з руху виробничих запасів на рахунках бухгалтерського обліку.

Поняття про МШП, їх характеристика та класифікація. Особливості обліку МШП. Документування надходження та витрачання МШП. Аналітичний та синтетичний облік МШП. Характеристика рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Бухгалтерське відображення операцій з руху МШП.

Тема 10. Облік витрат виробництва

Склад витрат виробництва та їх групування за різними ознаками. Мета та етапи обліку витрат виробництва. Характеристика основних методів калькулювання. Облік витрат допоміжних виробництв. Аналітичний облік витрат основного виробництва. Характеристика рахунку 23 «Виробництво». Синтетичний облік прямих виробничих витрат. Інвентаризація незавершеного виробництва. Відображення операцій з обліку витрат виробництва на рахунках бухгалтерського обліку. Облік виробничої собівартості продукції. Узагальнення витрат виробництва в облікових регістрах та у фінансовій звітності. Порядок ведення журналу 5 та журналу 5А. Зведений облік витрат на виробництво.

Поняття браку у виробництві. Документування виявленого браку у виробництві. Аналітичний облік браку у виробництві. Відшкодування втрат від браку. Поняття напівфабрикату. Продаж напівфабрикатів. Контроль за рухом напівфабрикатів. Характеристика рахунку 24 “Брак у виробництві ” та 25 “ Напівфабрикати ”.
Тема 11. Облік випуску готової продукції

Поняття та класифікація готової продукції. Порядок формування первісної вартості готової продукції. Документування господарських операцій з руху готової продукції. Аналітичний облік готової продукції. Інвентаризація готової продукції. Характеристика рахунків обліку готової продукції. Характеристика рахунку 26 “Готова продукція”, 27”Продукція сільськогосподарського виробництва”. Порядок організації аналітичного обліку готової продукції. Облік оприбуткування готової продукції. Порядок здійснення складського обліку готової продукції. Первинні документи з оприбуткування та відпуску готової продукції та порядок їх заповнення. Синтетичний облік готової продукції.

Порядок ведення журналу 3 та відомості 3.1. Порядок відображення вартості готової продукції у формах звітності підприємства.
Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів

Характеристика рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів”. Поняття, документування господарських операцій та розподіл витрат майбутніх періодів. Відображення витрат майбутніх періодів на рахунках бухгалтерського обліку. Облік витрат на підготовку й освоєння нової продукції Аналітичний та синтетичний облік витрат майбутніх періодів за їх видами.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін iconПояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін
Перелік рекомендованих літературних джерел з дисципліни “Організація і методика економічного аналізу”
Пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050803 «Оподаткування» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін iconПояснювальна записка 3 зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін 4 дисципліна «Об'єктно-орієнтоване програмування» 4
Перелік рекомендованих літературних джерел з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» 7
Пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 030508 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін iconПояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін
Облік і аудит” розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 0305 “Економіка...
Пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи