Зміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка icon

Зміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
НазваЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Сторінка1/5
Дата09.10.2014
Розмір0.89 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5ЗМІСТ

Пояснювальна записка………………………………………………………….....…5

Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін................ 6

Критерії оцінювання фахового вступного випробування………………………. 49

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма фахового вступного випробування з спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 7.03050801 «Фінанси і кредит».

Для спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» програма фахового вступного випробування включає матеріал навчальної програми з наступних дисциплін:

  • «Фінанси»;

  • «Фінансовий ринок»

  • «Гроші і кредит».

  • «Бюджетна система»

  • «Фінанси підприємств»;

Мета фахового вступного випробування є перевірка і оцінка знань абітурієнтів з дисциплін циклу професійної підготовки і дисциплін за вибором вищого навчального закладу.

Головним завданням фахових вступних випробувань є виявлення якості знань абітурієнта, теоретичну і практичну підготовку абітурієнтів до рішення професійних завдань, що відповідають кваліфікації спеціаліста.

Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, змісту фахових випробувань вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін та критеріїв оцінювання.

^ ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ В РОЗРІЗІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «ФІНАНСИ»
Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

Предмет фінансової науки – специфічна сфера суспільних економічних відносин з приводу формування і розподілу централізованих та децентралізованих грошових фондів. Макро- і мікрорівень у фінансах.

Фінанси як економічна категорія розподілу. Характерні ознаки фінансів. Об’єктивна необхідність фінансів та їх історичні аспекти. Дискусійні питання щодо сутності фінансів. Матеріально – речове втілення фінансів. Фондова та безфондова (потокова) форми руху грошових коштів.

Функції фінансів як форми прояву їх сутності. Зміст розподільної функції. Об’єкти, суб’єкти та види розподілу. Контрольна функція фінансів, її зміст та зв’язок з контролем. Взаємозв’язок розподільної та контрольної функцій фінансів. Дискусійні питання щодо функцій фінансів.

Взаємозв’язок фінансів з іншими розподільними категоріями у процесі вартісного розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту та національного доходу (ціною, кредитом, заробітною платою).

Фінансові ресурси, їх сутність, склад та джерела формування. Фінансові ресурси держави, джерела та методи їх акумуляції. Фінансові ресурси суб’єктів господарювання. Фінансові ресурси домогосподарств. Чинники росту фінансових ресурсів, їх характеристика. Розподіл та використання фінансових ресурсів.

Фінансові резерви, їх необхідність, сутність та призначення. Форми та методи створення фінансових ресурсів.

Поняття фінансової системи. Фінансова система України та принципи її побудови, організаційна структура. Сфери та ланки фінансової системи України, їх характеристика. Загальнодержавні фінанси, їх склад та призначення. Зведений бюджет. Державні цільові фонди. Державний кредит. Бюджетна система як центральна ланка фінансової системи.

Фінанси суб’єктів господарювання. Фінанси підприємств - вихідна ланка фінансової системи. Фінанси установ, організацій, об’єднань громадян (політичних партій, профспілок, добровільних товариств, доброчинних фондів).

Фінанси домогосподарств.

Фінансовий ринок як забезпечувальна ланка фінансової системи. Міжнародні фінанси. Взаємозв'язок ланок фінансової системи.
^
Тема 2 Генезис і еволюція фінансів

Зародження фінансових відносин у Стародавньому світі, їх обумовленість натуральним господарством. Вплив фінансів на розвиток товарно-грошових відносин.

Сутність і складові доходів держав Стародавнього світу: надходження від державного майна, контрибуції, данини, особистих повинностей, натуральних і грошових податків. Зародження прямих і непрямих податків. Відкупна система податків. Податковий імунітет вільних громадян. Державні запозичення.

Видатки держав Стародавнього світу: військові, адміністративні, будівництво доріг, фортець, акведуків, культурних споруд, іригаційних систем тощо.

Управління фінансами в Римській імперії. Вплив грошових доходів і видатків держави на розвиток економічних відносин.

Сутність і складові доходів і видатків феодальної держави. Домени і регалії - основа державних доходів. Феодальна рента як майнові права глави держави. Поземельний і подушний податки. Податковий імунітет дворянства і духовенства. Кредитні запозичення глави держави. Видатки феодальної держави.

Фінанси феодального міста та їх вплив на формування і розвиток державних фінансів. Боротьба міст за фінансову незалежність. Магдебурзьке право. Викуп містами прав на самоуправління, звільнення від феодальних податків і повинностей, на чеканку монет.

Доходи феодального міста в грошовій формі. Прямі майнові податки. Розширення непрямого оподаткування. Розвиток обміну між містами і феодалами, запровадження мита. Митні союзи міст. Місцеві позики.

Видатки феодального міста.

Формування фінансів міст як системи грошового господарства. Грошові податки та їх вплив на виробництво та обмін, руйнування натурального господарства і перехід до ринкових відносин.

Роль державних фінансів у первісному накопиченні капіталу. Державні позики, податки, протекціонізм. Державне стимулювання накопичення капіталу. Виникнення акціонерних товариств - економічна передумова зародження корпоративних фінансів і фінансового ринку. Становлення фінансів як системи грошових відносин.

Фінанси в індустріальній економіці.

Розвиток фінансів у постіндустріальній економіці.

Фінанси Київської Русі. Доходи казни київських князів. Фінанси Запорізької Січі. Доходи січового скарбу. Податкові пільги в Запорозькій Січі. Фінанси Гетьманщини: особливості формування державних доходів.

Тема 3 Становлення та розвиток фінансової науки

Історичні передумови виникнення фінансової науки та її роль у суспільстві.

Сутність та структура фінансової науки. Особливості фінансової науки. Суб’єкти та об’єкт фінансової науки.

Теоретичне відтворення об’єктивної фінансової дійсності як предмет фінансового дослідження. Загальнонаукові функції фінансової науки.

Зміст системи фінансових наукових знань та інструментарій фінансової науки: фінансова теорія, фінансова думка, вчення про фінанси, фінансова доктрина, фінансова концепція, наукова проблема, наукова парадигма.

Методологія фінансової науки та її функції. Методи фінансового наукового дослідження.

Розвиток фінансової науки у 15–19 ст.

Світова фінансова наука у 20 ст.

Нормативна теорія суспільного вибору. Класичний та неокласичний напрям розвитку світової фінансової науки у 20 ст.

Фінансова наука у сучасний період. Теорія суспільного добробуту. Теорія суспільного вибору. Теорія фіскального обміну «податки – блага».
Тема 4 Фінансове право і фінансова політика

Фінансова політика як складова частина економічної політики. Суть та види фінансової політики. Фінансова політика держави, її принципи, характеристика складових: бюджетна, податкова, інвестиційна, боргова, митна, грошово - кредитна. Фінансова політика у міжнародних та міждержавних відносинах. Фінансова політика суб'єктів господарювання. Фінансова політика домогосподарств. Стратегія і тактика фінансової політики.

Реалізація фінансової політики. Поняття фінансового механізму, його значення. Склад фінансового механізму: фінансові методи, фінансові важелі, фінансові інструменти, нормативно – правове, інформаційне та організаційне забезпечення.

Фінансові методи як спосіб впливу фінансових відносин на господарський процес. Сутність фінансових методів: фінансового планування, оперативного управління, фінансового контролю, фінансового забезпечення, фінансового регулювання.

Необхідність фінансового планування. Етапи та існуючі методи фінансового планування. Система фінансових планів та їх взаємозв'язок. Загальна характеристика фінансових планів. Особливості та зміст фінансових планів підприємств, організацій, установ. Оперативні фінансові плани. Поточні та перспективні фінансові плани. Державний бюджет - основний фінансовий план країни. Місцеві бюджети. Особливості бюджету як фінансового плану.

Оперативне управління як діяльність, пов’язана із втручанням у розподільчі процеси. Об’єкти та суб’єкти управління. Стратегічне управління фінансами. Функції органів законодавчої і виконавчої влади та представницьких органів в управлінні фінансами. Оперативне управління фінансами. Фінансовий апарат та його ланки. Фінансовий менеджмент, його місце в управлінні організаційно-господарськими процесами підприємств.

Фінансовий контроль як форма прояву контрольної функції фінансів. Організація фінансового контролю в Україні, його класифікація. Види, форми, та методи фінансового контролю. Органи фінансового контролю в Україні, їх функції, права та обов’язки. Державний фінансовий контроль, громадський фінансовий контроль, внутрішньогосподарський контроль, аудит: їх необхідність, суть, принципи організації, сфера застосування, значення.

Фінансове забезпечення та фінансове регулювання як узагальнюючі методи фінансового механізму. Елементи фінансового забезпечення: самофінансування, кредитування, бюджетне фінансування, оренда, інвестування. Сутність елементів фінансового регулювання: оподаткування, бюджетні трансферти.

Фінансові важелі: доходи, нагромадження, податки, фінансові стимули, фінансові санкції, їх характеристика.

Фінансові інструменти, їх склад та сутність.

Необхідність нормативно – правового , інформаційного та організаційного забезпечення у реалізації фінансової політики.

Вплив фінансового механізму на життя суспільства та розширене суспільне відтворення.

Поняття фінансового права. Предмет фінансового права як галузі публічно-правового права – норми регулювання макрорівня фінансових відносин. Суб’єкти фінансового права. Джерела фінансового права. Загальні і особливі норми фінансового права: бюджетні, податкові, біржові, митні, кредитно-грошові, валютні та інші.

Фінансове право як відображення політичних, економічних і соціальних відносин. Особливості фінансових правовідносин. Ефективність фінансового права, відповідність законів об’єктивній сутності фінансів. Взаємозв’язок і взаємообумовленість фінансової політики і фінансового права.
Тема 5.Податки.Податки система України.

Податки як фінансова категорія, їх економічна сутність і призначення. Історична ретроспектива розвитку податків як невід’ємного елементу суверенітету держави. Податки – вихідна категорія державних фінансів. Характерні ознаки податків як обов’язкових платежів.

Функції податків. Дискусійні питання щодо їх тлумачення і змісту.

Елементи податку. Види податкових ставок. Проста і ступінчата шкала прогресивного оподаткування.

Класифікація податків та її ознаки.

Види прямих податків. Реальні і особисті податки. Розвиток прямого оподаткування у контексті переходу від реальних до особистих податків. Прибуткове оподаткування як основна сучасна форма прямого оподаткування. Види прибуткового оподаткування: особистий прибутковий податок (податок на доходи) і податок на доходи юридичних осіб.

Непрямі податки: фіскальні монополії, акцизи, мита. Акцизи як основна сучасна форма непрямого оподаткування, їх види. Специфічні акцизи, основні підходи до їх застосування. Підакцизні товари. Універсальні акцизи, їх еволюція. Види універсальних акцизів: податок з продаж, податок з обороту, податок на додану вартість. Призначення і види мита. Митний тариф. Митна політика і митні союзи. Міжнародний антидемпінговий кодекс.

Перекладання податків, сутність та напрямки. Податковий тягар, його показники. Податкові пільги і їх роль у системі фінансового регулювання. Види податкових пільг.

Ухилення від сплати податків і відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.

Податкова система: поняття і основи побудови. Податкова система унітарної та федеральної держави. Структура податків і чинники, що її визначають.

Податкова система: поняття і основи побудови. Податкова система унітарної та федеративної держави. Структура податків і чинники, що її визначають. Податкова політика України.

Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби.
Тема 6.Бюджет. Бюджетна система

Бюджет як фінансова категорія, його економічна сутність і призначення.

Функції бюджету. Роль бюджету в перерозподілі вартості ВВП і забезпеченні виконання конституційних зобов’язань держави в умовах зростання потреби в суспільних благах. Межі бюджетного перерозподілу, його вплив на економічний розвиток і соціальну стабільність.

Бюджетна політика і бюджетний механізм.

Бюджетний устрій і бюджетна система. Особливості бюджетної системи при унітарному та федеративному державному устрої. Складові бюджетної системи і принципи її побудови. Критерії і порядок розмежування видатків і доходів між бюджетами. Територіальний та відомчий підходи до розподілу видатків. Розподіл доходів між бюджетами. Власні, закріплені та регулюючі доходи.

Бюджет як основний фінансовий план держави, його правовий статус. Доходи бюджету та їх класифікація. Джерела і методи формування доходів бюджету. Внутрішні джерела бюджетних надходжень. ВВП як основне джерело формування доходів бюджету. Податкові доходи бюджету, їх динаміка, зміни і тенденції розвитку. Неподаткові доходи бюджету. Доходи від власності та підприємницької діяльності. Доходи від операцій з капіталом. Доходи рентного характеру. Інші неподаткові доходи бюджету. Чинники, що впливають на структуру доходів бюджету.

Державні позики та емісійний дохід. Зовнішні джерела надходжень до бюджету.

Видатки бюджету та їх класифікація. Функціональна, економічна, відомча і програмна класифікація видатків. Поточний бюджет і бюджет розвитку. Форми бюджетного фінансування. Чинники, що впливають на структуру видатків бюджету. Діалектичний зв’язок доходів і видатків бюджету.

Бюджетні права і бюджетна ініціатива. Бюджетний процес і його складові. Організація бюджетного процесу на державному та місцевому рівнях.
Тема 7. Бюджетний дефіцит

Бюджетний дефіцит, його економічна сутність і поняття. Дефіцит як фінансовий результат суспільної діяльності держави. Вплив бюджетного дефіциту на розміщення ресурсів в національній економіці.

Причини виникнення бюджетного дефіциту. Класифікація бюджетного дефіциту. Види бюджетного дефіциту за ознаками бюджетної класифікації (плановий, звітний; зовнішній, внутрішній; відкритий, прихований, кваліфікаційний; вимушений, свідомий; активний, пасивний; фактичний, циклічний, структурний; стійкий, тимчасовий).

Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту. Інфляція, державний борг, ріст податків.

Джерела фінансування бюджетного дефіциту. Грошово-кредитна емісія. Внутрішні і зовнішні державні запозичення як основне джерело покриття дефіциту бюджету. Приватизаційні надходження, гранти трансферти від інших органів державної влади.

Методи обмеження та шляхи скорочення дефіциту бюджету. Встановлення його граничного рівня, заборона використання окремих джерел фінансування, обмеження видатків уряду, секвестр бюджетних видатків.
Тема 8.Державний кредит

Державний кредит як фінансова категорія, його економічна сутність, призначення і роль. Держава як боржник, кредитор і гарант. Відмінності між державним кредитом та банківським, комерційним, споживчим, міждержавним.

Внутрішні державні запозичення та їх форми. Державні та місцеві позики. Класифікація державних позик.

Зовнішні державні запозичення. Міжнародний державний кредит. Позики міжнародних фінансових організацій та міжнародних фінансових інституцій. Міжурядові та комерційні позики.

Державний борг, причини його виникнення і зростання. Дискусійні питання щодо тягаря державного боргу. Види державного боргу і обмеження його граничного рівня. Джерела погашення державного боргу. Наслідки державного боргу в коротко- і довгостроковому періоді.

Управління державним боргом і його методи. Рефінансування та реструктуризація боргу, їх зміст і передумови використання. Обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу. Забезпечення повернення боргу і виплати відсотків.

.

Тема 9. Місцеві фінанси бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання

Наука про місцеві фінанси як окрема галузь фінансової науки. Генезис поглядів на сутність місцевих фінансів.

Сутність місцевих фінансів, їх необхідність і призначення, функції. Принципи організації місцевих фінансів. Роль місцевих фінансів в економічній системі держави. Територіальна громада як суб’єкт економічної та фінансової діяльності. Характеристика місцевих фінансових інститутів (місцеві бюджети; місцеві податки і збори; цільові фонди місцевого самоврядування; комунальний кредит; місцеві позики).

Місцеві бюджети як основа фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Доходи місцевих бюджетів (власні та закріплені). Видатки місцевих бюджетів.

Бюджетний федералізм як механізм заохочення до самодостатності та нарощування фінансово-економічного потенціалу самоврядних адміністративно-територіальних утворень. Сутність бюджетної децентралізації. Необхідність проведення фінансового вирівнювання. Підходи до реалізації фінансового вирівнювання. Моделі бюджетного федералізму.

Роль міжбюджетних трансфертів у збалансуванні місцевих бюджетів. Інструменти вертикального фінансового вирівнювання: дотації, субсидії, субвенції, гранти, спеціальні фонди і компенсаційні виплати.
Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди

Сутність та суспільне призначення соціальних позабюджетних фондів. Класифікація соціальних позабюджетних фондів.

Становлення та розвиток соціальних позабюджетних фондів.

Загальна характеристика соціальних позабюджетних фондів. Вітчизняна практика функціонування позабюджетних фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Пенсійне страхування та його організація.

Солідарна (розподільча), накопичувальна (капіталізована) і змішана пенсійні системи. Принципові відмінності, переваги і недоліки реформованої (трирівневої) пенсійної системи України.

Перший рівень. Здійснення загальнообов’язкового державного пенсійного страхування через Пенсійний фонд. Структура Пенсійного фонду: Пенсійний фонд України ( центральний рівень); головні управління Пенсійного фонду в АРКрим, областях, містах Києві та Севастополі, управління Пенсійного фонду в районах, містах і районах у містах. Завдання Пенсійного фонду України. Джерела формування доходів бюджету Пенсійного фонду: страхові внески, обов’язкові збори, кошти Державного бюджету України тощо. Страхувальники та застраховані. Порядок нарахування, обчислення та збору страхових внесків на обов’язкове державне пенсійне страхування. Напрями використання коштів, що зосереджені у бюджеті Пенсійного фонду України: виплата пенсій, надання соціальних послуг, адміністративні витрати, формування резерву, оплата доставки пенсій.

Другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Проблеми запровадження.

Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення. Причини неефективності.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. Джерела формування та напрями використання коштів. Види матеріального забезпечення і соціальних послуг, умови їх надання.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Джерела формування та напрями використання коштів. Види матеріального забезпечення і соціальних послуг.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України від нещасних випадків на виробництві, його завдання. Джерела доходів та види виплат застрахованим особам.
Тема 11.Фінанси суб'єктів господарювання

Поняття суб’єкта господарювання, ознаки його ідентифікації. Класифікація суб’єктів господарювання.

Фінанси суб’єктів господарювання як фінансова категорія. Особливості фінансових відносин на мікрорівні.

Основи організації фінансів суб’єктів підприємництва (підприємств). Функції фінансів суб’єктів підприємств. Принципи організації фінансів суб’єктів підприємництва, джерела і види фінансових ресурсів реального сектору економіки.

Організаційно – правова форма господарювання та її вплив на організацію фінансів.

Основи організації фінансів суб’єктів підприємництва – фінансових установ: банківські установи, інститути спільного інвестування, страхових компаній.

Фінанси організацій і установ, створених органами виконавчої влади.

Фінанси некомерційних організацій – об’єднань громадян.

Фінансова діяльність підприємців – фізичних осіб. Патентування діяльності. Особливості оподаткування підприємців-фізичних осіб.


Тема 12.Фінанси домогосподарств

Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб’єкт фінансових відносин. Особливості фінансів домогосподарств і сфера їх функціонування. Внутрішні та зовнішні фінансові відносини домогосподарств.

Теоретичні основи фінансів домогосподарств. Сімейне підприємництво. Джерела і форми доходів домогосподарств. Грошові та натуральні доходи. Характеристика сукупних доходів та доходів, що залишаються у розпорядженні домогосподарств. Номінальні і реальні доходи. Бюджет прожиткового мінімуму.

Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства. Заробітна плата та її роль у формуванні доходів бюджету домогосподарств. Соціальні і страхові виплати. Доходи домогосподарств від підприємницької діяльності; проценти і дивіденди; доходи від продажу цінних паперів, нерухомості, особистого та домашнього майна; доходи від продажу продукції підсобного господарства; грошові нагромадження у фінансово-кредитній сфері. Вплив держави на формування доходів бюджету домогосподарств.

Витрати бюджету домогосподарств, їх класифікація. Фінансові рішення домогосподарств щодо розміщення доходів. Обов’язкові платежі домогосподарств: податки і відрахування до державних соціальних фондів, комунальні та інші щомісячні платежі. Поточні і капітальні витрати на споживання. Заощадження домогосподарств, їх класифікація, мотиви та чинники.

Особисті (персональні) фінанси, їх розвиток в умовах ринку.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Зміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050803 «Оподаткування» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Зміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Зміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 030508 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Зміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка iconПояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін
Перелік рекомендованих літературних джерел з дисципліни “Організація і методика економічного аналізу”
Зміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка iconПояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін
Перелік рекомендованих літературних джерел з дисципліни “Організація і методика економічного аналізу”
Зміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка iconЗміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка
Програма вступного екзамену з математики для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої...
Зміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Зміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Зміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Зміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи