Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» icon

Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Скачати 53.31 Kb.
НазваЗміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Дата31.08.2012
Розмір53.31 Kb.
ТипДокументи
1. /Денне/Зм_ст курсу.doc
2. /Денне/Методи актив_зац_х.doc
3. /Денне/Питання до _спиту.doc
4. /Денне/Плани лекц_й.doc
5. /Денне/Плани практичних занять.doc
6. /Денне/Система оц_нювання.doc
7. /Денне/Тематика реферат_в.doc
8. /Денне/Тематичний план.doc
9. /Денне/актуальн_сть, мета.doc
10. /Денне/рек л_т-ра.doc
Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Методи активізації навчального процесу дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках
Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни
Тематика рефератів дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Навчально-тематичний план лекцій І практичних занять фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

для бакалаврів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит»


ТЕМА 1 – Система бухгалтерського обліку в банках

Визначення бухгалтерського обліку в банках. Задачі бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік як складова інформаційної системи банку. Етапи та план організації бухгалтерського обліку. Елементи організації бухгалтерського обліку. Міжнародні аспекти бухгалтерського обліку та їх суть. Становлення та розвиток національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Принципи організації бухгалтерського обліку в банках України.


ТЕМА - 2 Облік власного капіталу

Структура капіталу комерційного банку. Джерела формування статутного капіталу банку. Система рахунків для обліку операцій з формування капіталу банку. Методика обліку внесків до статутного капіталу. Бухгалтерський облік емісійних різниць у процесі первинного розміщення акцій. Методика операцій, пов’язаних з випуском, продажем, викупом та перепродажем акцій власної емісії. Порядок обліку нарахування та сплати дивідендів. Облік операцій з формування фондів та резервів банку за рахунок нерозподіленого прибутку.


ТЕМА 3 – Інструменти безготівкових розрахунків та облік операцій за цими розрахунками

Нормативна база, що регламентує сучасну систему безготівкових розрахунків в Україні. Принципи організації безготівкових розрахунків. Форми безготівкових розрахунків. Загальні правила документообігу та вимоги щодо оформлення розрахункових документів. Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень та платіжних вимог-доручень. Облік розрахунків із застосуванням розрахункових чеків. Облік розрахунків за акредитивами. Облік розрахункових операцій з векселями. Облік безготівкових розрахунків з використанням банківської платіжної картки. Облік розрахунків платіжними вимогами в разі здійснення примусового списання (стягнення) коштів.


ТЕМА 4 - Облік грошових коштів банку

Нормативна база організації касової роботи в банку. Організація роботи касового апарату банку. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами. Порядок виконання операцій видатковими касами. Облік прибуткових касових операцій. Документи на прийом готівки, їх оформлення і зберігання. Облік видаткових касових операцій. Документи на видачу готівки, їх оформлення і зберігання. Порядок здійснення операцій вечірніми касами. Організація і порядок роботи каси перерахунку. Облік операцій, що проводяться вечірніми касами та касами перерахунку. Підкріплення операційних кас установ комерційного банку. Порядок підбиття підсумків робочого дня операційної каси. Звірка касових операцій за день.


ТЕМА - 5 Облік депозитів та інших зобов’язань

Нормативна база організації бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України. Класифікація депозитів за економічним змістом та строками використання коштів. Активні і пасивні депозитні операції та відображення результатів їх проведення у фінансовій звітності. Правила бухгалтерського обліку депозитних операцій. Облік номіналу депозиту. Методи виплати процентів: за період та на період. Вплив методу виплати процентів на облік номіналу депозиту. Бухгалтерський облік нарахування процентів за депозитом. Облікова політика банку щодо використання методу нарахування процентів за депозитними операціями. Облік погашення депозиту. Облік депозитів овернайт. Бухгалтерський облік формування і використання спеціальних резервів на покриття можливих втрат за розміщеними вкладами (депозитами).


ТЕМА - 6 Облік кредитних активів та позабалансових зобов’язань кредитного характеру

Характеристика кредитних операцій. Позабалансові кредитні операції та порядок визначення кредиту балансовим активом. Структура відображення кредитних операцій у плані рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій. Облік номіналу кредиту. Облік нарахованих доходів. Облік операцій за овердрафтом. Облік операцій репо. Облік факторингових операцій. Облік операцій з дисконту векселів. Облік операцій з фінансового лізингу. Порядок бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій. Облік застави. Порядок формування резервів на покриття можливих збитків від кредитних операцій. Облік резервів під кредитні ризики.


ТЕМА - 7 Облік фінансових інвестицій

Нормативна база, що регламентує організацію бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України. Структура відображення операцій банку з цінними паперами у плані рахунків бухгалтерського обліку. Теоретичні засади класифікації портфеля цінних паперів банку. Облік вкладень в асоційовані та дочірні компанії. Порядок та облік перекласифікації цінних паперів з одного портфеля до іншого. Облік власних боргових зобов’язань банку. Облік нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами. Облік формування та використання резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами.


ТЕМА - 8 Облік операцій в іноземній валюті

Характеристика валютних операцій, здійснюваних комерційними банками та їх класифікація. Валютна позиція банку за окремими видами валют та її врахування в системі бухгалтерського обліку. Типи операцій, що впливають на розмір відкритої валютної позиції банку. Характеристика рахунків для запису валютної позиції. Правила бухгалтерського обліку обмінних операцій в іноземній валюті. Дата операції. Дата розрахунку. Реалізований та нереалізований результат від операцій з іноземною валютою. Бухгалтерський облік готівкових обмінних операцій в іноземній валюті. Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються за дорученням клієнтів банку. Облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті. Облік доходів (витрат) за операціями, що здійснені в іноземній валюті. Коригування статей балансу при зміні валютних курсів. Відображення результатів коригування в системі рахунків бухгалтерського обліку.


ТЕМА - 9 Облік основних засобів і нематеріальних активів

Класифікація основних засобів та нематеріальних активів та їх вартісна оцінка. Характеристика рахунків з обліку операцій за основними засобами та нематеріальними активами. Бухгалтерський облік придбання основних засобів і нематеріальних активів. Порядок та облік переоцінки основних засобів і нематеріальних активів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів, облік їх вибуття. Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку.


ТЕМА - 10 Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку

Класифікація доходів та витрат банку. Економічна характеристика доходів і витрат банку. Структура відображення у плані рахунків доходів та витрат. Основні правила бухгалтерського обліку доходів та витрат банку. Бухгалтерський облік процентних та комісійних доходів і витрат банку за принципами міжнародних стандартів обліку: нарахування, відповідності, обережності. Особливості податкового обліку валових доходів та валових витрат. Способи ведення обліку валових доходів та валових витрат: позасистемно; на балансових рахунках; на позабалансових рахунках. Порядок закриття рахунків доходів і витрат та підрахунок фінансових результатів поточного року. Облік нарахування, сплати податку на прибуток та розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість. Відображення зазначених операцій у системі фінансового та податкового обліку. Облік відстроченого податку на прибуток.

ТЕМА - 11 Складання фінансових звітів

Характеристика та цілі складання бухгалтерської звітності. Фінансова звітність, мета її складання, структура, порядок подання та оприлюднення. Бухгалтерський баланс. Облікова формула бухгалтерського балансу. Типова структура балансового звіту банку. Звіт про фінансові результати. Типова структура звіту фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів, Типова структура звіту про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал. Примітки до фінансових звітів. Порядок формування коригуючих проведень. Інформація про банк, яку необхідно розкривати у фінансовій звітності.

Схожі:

Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит»
Облік операцій з купівлі – продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів на дату розрахунку
Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
«Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси І кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в...
Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 030508 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconЗ навчальної дисципліни “фінанси підприємств ”
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconГалузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит»
Економіка І підприємництво" напряму 030508 "Фінанси І кредит" згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " математичне програмування" для студентів денної та заочної форм навчання
З напрямів: 030601 –“менеджмент”, 030504 –’’економіка підприємства”, 030508 –’’фінанси І кредит’’, 030509 –’’облік І аудит ’’
Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconН.І. Гордієнко програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
«Фінансовий облік -1» І «Фінансовий облік -2» (для студентів 4 курсу денної І заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка...
Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» icon«гроші та кредит»
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання...
Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconЕкономічний аналіз
Методичні вказівки щодо виконання розрахункових робіт з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної...
Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни " бухгалтерський облік " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної...
Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи