Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508 icon

Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508
Скачати 46.96 Kb.
НазваСписок рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508
Дата31.08.2012
Розмір46.96 Kb.
ТипДокументи
1. /Денне/Зм_ст курсу.doc
2. /Денне/Методи актив_зац_х.doc
3. /Денне/Питання до _спиту.doc
4. /Денне/Плани лекц_й.doc
5. /Денне/Плани практичних занять.doc
6. /Денне/Система оц_нювання.doc
7. /Денне/Тематика реферат_в.doc
8. /Денне/Тематичний план.doc
9. /Денне/актуальн_сть, мета.doc
10. /Денне/рек л_т-ра.doc
Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Методи активізації навчального процесу дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках
Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни
Тематика рефератів дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Навчально-тематичний план лекцій І практичних занять фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ


СПИСОК рекомендованої Літератури


для бакалаврів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит»


Основна:

 1. Облік і аудит у банках : навч. посіб. / О. Г. Коренєва, Н. Г. Славянська, Н. Г. Євченко, О. В. Карпенко. – Суми : Університетська книга, 2007. – 493 с.

 2. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України : навч. посіб. / Л. М. Кіндрацька ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2004. – 432 с.

 3. Облік і аудит у банках / [Кіндраціка Л. М., Кривов’яз Т. В., Боришкевич О. В. та ін.] ; за заг. ред. проф. А. М. Герасимовича ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2004. – 536 с.


Додаткова:

 1. Банківські операції : підручник / за ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав’янської. – К. : Знання, 2006. – 727 с.

 2. Голов С. Международные стандарты финансовой отчетности: современное состояние и применение / Голов С. // Бухгалтерский учет и аудит. – 2005.- № 8.- C.88-101.

 3. Про оподаткування прибутку підприємств [Електронний ресурс] : закон України від 28.12.1994 № 334/94-ВР. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?code=334/94-ВР

 1. Інструкція з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 10.12.2004 №625. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212336

 1. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. № 481. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212014

 1. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від17.11.2004 р. № 555. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212202

 1. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою правління НБУ від 20.10.2004 р. № 495. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212125

 1. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 03.10.2005 №358. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=213747

 1. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів банків України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 20.12.2005 №480. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=214177

 1. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : закон України від 07.12.2000 р. № 2121 – ІІІ. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=411001

 1. Про бухгалтерський облік та звітність в Україні [Електронний ресурс] : закон України від 16.07.1999р. №996-XIV – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?code=996-14

 1. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. № 280. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=211636

 1. Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 . – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=211118

 1. Про інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 № 69. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=217648

 1. Про касові операції в банках України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 р.№ 337. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=210601

 1. Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банківських установах України [Електронний ресурс] : положення, затверджене Постановою Правління НБУ від 30.12.1998 р. № 566. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=220389

 1. Про організацію операційної діяльності в банках України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 254. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=209987

 1. Про порядок складання і оприлюднення фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. № 480. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212373

 1. Кіндрацька Л. Бухгалтерський облік в управлінні банком / Кіндрацька Л. // Вісник Національного банку України. – 2007. - № 7. – С. 49 –51.

 2. Кіндрацька Л. М. Система бухгалтерського обліку в комерційних банках методологія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Кіндрацька Любомира Максимівна. – К., 2002 – 32 с.

 3. Кузьмінська О. Е. Звітність банків : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципл. / О. Е. Кузьминська ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2004.— 457 с.

 4. Магістерські програми. Облік і аудит : програма «Облік і аудит в управлінні банками» 2001/02 навчальний рік. Ч. ІІ. / Колектив авт. під кер. М. Г. Чумаченька ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2001. – 348 с.

 5. Методичні рекомендації щодо організації процесу формування управлінської звітності в банках України [Електронний ресурс]: рекомендації, затверджені постановою Правління НБУ від 06.09.2007 № 324. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=288664

 1. Про затвердження форми декларації з податку на прибуток банку та Порядку її складання [Електронний ресурс] : наказ ДПА від 31.03.2003 № 148. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=209718

 1. Перелік документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання [Електронний ресурс] : перелік, затверджений Постановою Правління НБУ від 08.12.2004 р. № 601. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212346

 1. Про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України [Електронний ресурс] : положення, затверджене Постановою Правління НБУ від 09.10.2001 р. № 427. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=208136

 1. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України [Електронний ресурс] : правила, затверджені Постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 255. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=210010

 1. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України [Електронний ресурс] : правила, затверджені постановою Правління НБУ від 19.03.2003р. №124. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=210724

 1. Ричаківська В. Проблеми розкриття інформації у фінансовій звітності банків / В. Ричаківська // Вісник Національного банку України . – 2004.- № 7. – C.4-6.

 2. Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах : навч. посіб. / С. В. Свірко ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. [вид. 2-ге, без змін] К. : КНЕУ, 2006. – 380 с.

 3. Спяк Г. І. Облік і аудит у банках: навч. посіб. / Г. І . Спяк, Т. І. Фараон. – К. : Атака, 2004. – 328 с.

 4. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні [Електронний ресурс] : закон України від 05.04.2001р. №2346-ІІІ – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?code=2346-14

Схожі:

Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508 iconМіжнародний менеджмент Список рекомендованої літератури
Список літератури, що складається з основної, додаткової літератури та навчально-методичних матеріалів, наведено в таблиці
Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508 iconМіжнародний менеджмент Список рекомендованої літератури
Список літератури, що складається з основної, додаткової літератури та навчально-методичних матеріалів, наведено в таблиці
Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508 iconСписок рекомендованої літератури з дисципліни «Міжнародний маркетинг» Список основної літератури
Академия рынка: маркетинг: Пер с фр. /А. Дастан, Ф. Букерель, рланкар. М.: Экономика, 1993
Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508 iconСписок рекомендованої літератури

Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508 iconМетодичні вказівки щодо організації самостійної роботи, основні поняття до кожної теми, питання для самоконтролю знань, список літератури для обов’язкової роботи з першоджерелами, творчі завдання, а також список рекомендованої літератури
Підготовлено кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи...
Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508 iconСписок рекомендованої літератури
move to 0-13638300
Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508 iconСписок рекомендованої літератури
Авруцкий Г. Я., Недува А. А. Лечение психически больных: Руководство для врачей. – 2-е изд. – М.: Медицина, 1988. – 528 с
Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508 iconСписок рекомендованої літератури з дисципліни«банківське право україни»
move to 0-12686378
Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508 iconСписок рекомендованої літератури для студентів ІV курсу
Боднар П. М михальчишин Г. П., Комисаренко Ю.І., Ендокринологія. Підручник / За ред.: проф. П. М. Боднара. – Вінниця. Нова книга....
Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508 iconСписок рекомендованої літератури для студентів VI курсу
Боднар П. М михальчишин Г. П., Комисаренко Ю.І., Ендокринологія. Підручник / За ред.: проф. П. М. Боднара. – Вінниця. Нова книга....
Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508 iconСписок рекомендованої літератури
Управленческое консультирование /Под ред. М. Кубра. М.: "Интераксперт". В 8-х тт. 1992. 319 и 350 стр
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи