Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни icon

Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни




Скачати 149.7 Kb.
НазваФінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни
Дата31.08.2012
Розмір149.7 Kb.
ТипДокументи
1. /Денне/Зм_ст курсу.doc
2. /Денне/Методи актив_зац_х.doc
3. /Денне/Питання до _спиту.doc
4. /Денне/Плани лекц_й.doc
5. /Денне/Плани практичних занять.doc
6. /Денне/Система оц_нювання.doc
7. /Денне/Тематика реферат_в.doc
8. /Денне/Тематичний план.doc
9. /Денне/актуальн_сть, мета.doc
10. /Денне/рек л_т-ра.doc
Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Методи активізації навчального процесу дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках
Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни
Тематика рефератів дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Навчально-тематичний план лекцій І практичних занять фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ


для бакалаврів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит»


Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни


До основних завдань контролю знань студентів належать:

 • забезпечення об’єктивного оцінювання рівня засвоєння студентами програми курсу;

 • інформування студентів про результативність вивчення дисципліни;

 • мотивація студентів до систематичної активної роботи протягом семестру та підвищення рівня знань;

 • стимулювання пошуково-пізнавальної діяльності студентів;

 • аналіз якості викладання дисципліни, ефективності організації самостійної роботи студентів та навчального процесу в цілому.

Контроль рівня знань дозволяє оцінювати та вимірювати здобуті студентами в процесі навчання знання, уміння та навички, відіграє важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки.

В процесі вивчення дисципліни “Фінансовий облік у банках” застосовується поточний та підсумковий контроль знань студентів. Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. Зазначені форми контролю тісно взаємопов’язані та організуються таким чином, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу студентів протягом семестру та забезпечити об’єктивне оцінювання рівня їх знань.


Поточний контроль знань студентів

У процесі поточного контролю здійснюється перевірка засвоєння студентами програмного матеріалу, набуття ними вміння та навичок щодо здатності опрацювання, публічного та письмового викладу конкретних питань дисципліни. Поточний контроль здійснюється у двох формах:

 • контроль систематичності та активності роботи студентів протягом семестру при вивченні програмного матеріалу дисципліни;

 • проміжний контроль.

Систематичність та активність роботи студентів протягом семестру контролюється за такими напрямами:

 • регулярність відвідування лекційних та практичних занять;

 • підготовка рефератів;

 • участь у обговоренні питань відповідної теми;

 • результативність експрес-тестування та експрес-опитування;

 • участь у студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах за напрямами, що відповідають тематичній спрямованості дисципліни.

Контроль самостійної роботи студентів з дисципліни передбачається на основі застосування таких основних напрямів контролю:

 • перевірка наявності практичних завдань;

 • проведення тестування, виконання розрахункових та ситуаційних завдань, контрольних робіт за основними темами курсу;

 • перевірка здатності самостійно працювати над засвоєнням основних тем в процесі виконання розрахунково-аналітичних завдань;



Визначення об’єкту поточного контролю та форми їх контролю

Об’єкт контролю

Форма контролю

Систематична та активна робота на практичних заняттях, тренінгах

Відповіді і виступи на практичних заняттях; активність при обговоренні питань; результати виконання і захисту практичних робіт, експрес-контролю; вміння вирішувати професійні задачі на тренінгах тощо.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

Самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; проведення розрахунків; написання рефератів, есе; підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів; підготовка рефератів за публікаціями тощо

Здача змістових модулів (індивідуальних завдань, розрахункових робіт та ін.) і залікових кредитів

Захист робіт даного виду

Виконання модульних (контрольних) завдань

Тести, відповіді на теоретичні питання або виконання практичних завдань під час проведення контрольних робіт, індивідуальних завдань, розв'язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо



При оцінці знання студентів з дисципліни необхідно врахувати повноту і правильність відповідей, здатність: узагальнювати отримані знання; застосовувати правила, методи, принципи в конкретних ситуаціях; аналізувати і оцінювати факти, події; викладати матеріал чітко, логічно, послідовно.

"Відмінно" ставиться, якщо студент демонструє знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, матеріал розкрито детально та в повному обсязі, правильно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу, розкритий правильний зміст категорій, дана правильна відповідь на поставлену задачу, правильно зазначене теоретичне обґрунтування відповідних розрахунків.

"Добре" – якщо студент допускає несуттєві неточності, має труднощі при трансформації умінь у нових умовах; матеріал розкрито в повному обсязі, але не вказана назва відповідного інструктивного матеріалу, не в повному обсязі розкрито зміст категорій; дана правильна відповідь на поставлену задачу, але теоретичне обґрунтування (пояснення) відповідних розрахунків наведено узагальнено; правильно зазначене теоретичне обґрунтування відповідних розрахунків, але в розрахунках допущена помилка.

"Задовільно" – якщо студент засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає неточності, що не є перешкодою для подальшого навчання. Уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань.

"Незадовільно" – якщо матеріал не розкрито, не вказана або неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу або використана назва застарілого матеріалу, не в повному обсязі розкрито зміст категорій, дана неправильна відповідь на поставлену задачу; неправильно зазначені теоретичне обґрунтуванні (пояснення) відповідних розрахунків; студент не здатний застосувати знання на практиці, що робить неможливим його подальше навчання.


Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

Вид роботи

Форма контролю

Змістовний модуль №1

Змістовний модуль №2

% від загального обсягу

Максимальна кількість балів за видами робіт

% від загального обсягу

Максимальна кількість балів за видами робіт

Підготовка до

лекційних,

практичних семінарських занять

Систематична та активна робота на лекційних заняттях, перевірка законспектованого матеріалу


30

5*N

20

5*N

Систематична та активна робота на практичних заняттях

Захист практичних робіт

40

5*N

30

5*N

Виконання завдань для самостійного опрацювання

Реферат

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)

-

-

20

5

Підготовка до модульної контрольної роботи

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

30

5

30

5

Інші види робіт (відповідно до програми)

Вибіркові

Доповідь (презентація) за результатами аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій;

Доповідь на конференцію


5



5


Вагові коефіцієнти (%)

20

30


N – кількість контрольних заходів


Оцінювання навчальної діяльності студента здійснюється за принципом розрахунку процента виконання від загального обсягу.


Зразок екзаменаційного білета


ДВНЗ «Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Завдання для іспиту

з курсу „Фінансовий облік у банках”


Затверджено на засіданні кафедри банківської справи

(Протокол № _____ від ______________)

виконав (-ла) студент (-ка) ___ курсу групи ________


I. Теоретичні питання і задачі:

При оцінці знання студентів з дисципліни необхідно врахувати повноту і правильність відповідей, здатність: узагальнювати отримані знання; застосовувати правила, методи, принципи в конкретних ситуаціях; аналізувати і оцінювати факти, події; викладати матеріал чітко, логічно, послідовно.

"Відмінно" ставиться, якщо студент демонструє знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, матеріал розкрито детально та в повному обсязі, правильно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу, розкритий правильний зміст категорій, дана правильна відповідь на поставлену задачу, правильно зазначене теоретичне обґрунтування відповідних розрахунків.

"Добре" – якщо студент допускає несуттєві неточності, має труднощі при трансформації умінь у нових умовах; матеріал розкрито в повному обсязі, але не вказана назва відповідного інструктивного матеріалу, не в повному обсязі розкрито зміст категорій; дана правильна відповідь на поставлену задачу, але теоретичне обґрунтування (пояснення) відповідних розрахунків наведено узагальнено; правильно зазначене теоретичне обґрунтування відповідних розрахунків, але в розрахунках допущена помилка.

"Задовільно" – якщо студент засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає неточності, що не є перешкодою для подальшого навчання. Уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань.

"Незадовільно" – якщо матеріал не розкрито, не вказана або неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу або використана назва застарілого матеріалу, не в повному обсязі розкрито зміст категорій, дана неправильна відповідь на поставлену задачу; неправильно зазначені теоретичне обґрунтуванні (пояснення) відповідних розрахунків; студент не здатний застосувати знання на практиці, що робить неможливим його подальше навчання.


ІI. Тестові завдання: (1 бал – правильна відповідь; 0 балів – неправильна відповідь)


Теоретичні питання:

1. Основні складові облікової політики банку.

2. Правила бухгалтерського обліку обмінних операцій в іноземній валюті.


Задачі:

Задача 1

За даними комерційного банку станом на кінець дня 31 грудня 200Х року залишки за бухгалтерськими рахунками становлять (тис. грн.):

Боргові цінні папери, емітовані банком – 4514;

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії – 88;

Грошові кошти та залишки в НБУ – 308842;

Нараховані доходи до отримання – 41230;

Загальні адміністративні витрати – 40066;

Інші зобов’язання – 119526;

Статутний капітал – 340000;

Кредити та заборгованість клієнтів – 2426074;

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ – 104;

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком – 60;

Інші активи – 65274;

Кошти банків – 995130;

Кошти в інших банках – 695984;

Кошти клієнтів – 2062092;

Резерви переоцінки – 12640;

У тому числі кредити, які отримані від НБУ – 163000;

Цінні папери в портфелі банку на продаж – 20840;

Чисті витрати на формування резервів – 94016;

Нараховані витрати до сплати – 31546;

Нерозподілений прибуток минулих років – 44896;

Операційний дохід – 253278;

Прибуток до оподаткування – 49382;

Основні засоби та нематеріальні активи – 93972;

Прибуток звітного року, що очікує затвердження – 36826;

Резерви та інші фонди банку – 5178.

За наведеними даними скласти річний баланс банку;

Пояснити взаємозв’язок елементів балансу з елементами звіту про фінансові результати.

Розкрити, які саме аспекти фінансової діяльності розкриває баланс, і які звіт про фінансові результати.


Задача 2

01.10.200Х р. Петренком І.В. внесено готівкою на депозит 10 500 грн. Депозит залучено строком на 6 місяців під 20 % річних. Проценти сплачуються при погашенні депозиту. Проценти нараховуються за методом факт/365. Скласти бухгалтерські проведення та зазначити до яких змін в балансі призведе дана операція.

Тестові завдання:

 1. Виберіть вірні відповіді:

Працівники, які виконують функції бек-офісу банку, відповідають за:

а) зберігання інформації про операції;

б) ініціювання або організація операцій (шляхом укладання відповідних угод);

в) реєстрацію операцій і введення потрібних даних до автоматизованої системи;

г) перевіряння правильності відображення операцій;

д) контроль за відображенням у регістрах бухгалтерського обліку всіх операцій, які здійснюються банком.


 1. Виберіть вірні відповіді:

Надані (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) під час первісного визнання банк оцінює:

а) за справедливою вартістю;

б) за справедливою вартістю з урахуванням витрат на операцію;

в) за сумою фактично наданих коштів;

г) за сумою фактично наданих коштів з урахуванням витрат на операцію;


 1. Виберіть вірні відповіді:

Працівники, які виконують функції фронт-офісу банку, відповідають за:

а) зберігання інформації про операції;

б) ініціювання або організація операцій (шляхом укладання відповідних угод);

в) реєстрацію операцій і введення потрібних даних до автоматизованої системи;

г) перевіряння правильності відображення операцій;

д) контроль за відображенням у регістрах бухгалтерського обліку всіх операцій, які здійснюються банком.


 1. Виберіть вірні відповіді:

Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за:

а) валютою операції;

б) типами контрагентів;

в) характером операцій;

г) порядком оподаткування;

д)ступенем ліквідності активів і зобов’язань;


 1. Виберіть вірні відповіді:

Міжнародні стандарти фінансової звітності з питань бухгалтерського обліку кредитних операцій:

а) МСБО 1;

б) МСБО 18;

г) МСБО 37;

д) МСБО 39;

е) МСФЗ 7.


 1. Балансова частина плану рахунків складається з:

а) 1-5 класу

б) 6-7 класу

в) 8-9 класу


 1. Справедлива вартість активу –

а) сума, за якою може бути здійснений обмін активу в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

б) дисконтована сума майбутніх чистих грошових надходжень, які очікуються від використання активу в процесі звичайної діяльності банку;

в) чиста вартість його придбання або реалізації на активному ринку.


 1. Теперішня вартість активу –

а) сума, за якою може бути здійснений обмін активу в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

б) дисконтована сума майбутніх чистих грошових надходжень, які очікуються від використання активу в процесі звичайної діяльності банку;

в) чиста вартість його придбання або реалізації на активному ринку.


 1. Ринкова вартість активу –

а) сума, за якою може бути здійснений обмін активу в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

б) дисконтована сума майбутніх чистих грошових надходжень, які очікуються від використання активу в процесі звичайної діяльності банку;

в) чиста вартість його придбання або реалізації на активному ринку.


 1. Які резерви банківська установа формує за рахунок витрат:

 1. загальні;

 2. спеціальні;

 3. обов’язкові.




 1. Дата операції –

а) дата, з якої актив передається банку (визнається активом банку) або з якої актив передається банком (припинення визнання активу); дата з якої починається (у разі придбання) і припиняється (у разі реалізації) нарахування процентів за активами і зобов’язаннями банку;

б) дата, з якої банк зобов’язується придбати або продати актив;

в) дата, на яку складений баланс банку.


 1. Дата розрахунку –

а) дата, з якої актив передається банку (визнається активом банку) або з якої актив передається банком (припинення визнання активу); дата з якої починається (у разі придбання) і припиняється (у разі реалізації) нарахування процентів за активами і зобов’язаннями банку;

б) дата, з якої банк зобов’язується придбати або продати актив;

в) дата, на яку складений баланс банку.


 1. Відстрочене податкове зобов'язання –

а) сума податку на прибуток, який підлягає сплаті в наступних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню;

б) сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах в результаті:

- тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню;

- перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;

- перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими неможливо скористатися у звітному періоді;

в) сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у звіті про фінансові результати за звітний період;


14. Відстрочений податковий актив -

а) сума податку на прибуток, який підлягає сплаті в наступних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню;

б) сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах в результаті:

- тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню;

- перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;

- перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими неможливо скористатися у звітному періоді;

в) сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у звіті про фінансові результати за звітний період;


15.Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку:

а) за справедливою вартістю;

б) за справедливою вартістю до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних паперів;

в) за собівартістю.


16. Цінні папери, придбані в портфель банку на продаж, первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку:

а) за справедливою вартістю;

б) за справедливою вартістю до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних паперів;

в) за собівартістю.


17. Здійснені інвестиції в асоційовані і дочірні компанії первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку:

а) за справедливою вартістю;

б) за справедливою вартістю до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних паперів;

в) за собівартістю.


18. Уцінка у разі зменшення справедливої вартості акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж відображається таким проведенням:

а) Дт 5102 Кт 3107;

б) Дт 6203 Кт 3007;

в) Дт 7703 Кт 3190.


19. Визнання витрат звітного періоду від зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку на продаж відображається таким проведенням:

а) Дт 5102 Кт 3107;

б) Дт 6203 Кт 3007;

в) Дт 7703 Кт 3190.


20. Якому принципу бухгалтерського обліку відповідає визначення: доходи та витрати відображають в обліку в тому звітному періоді, в якому вони були нараховані або зроблені, незалежно від того, коли були фактично отримані чи сплачені кошти:

а) Перевага змісту над формою

б) Дата операції

в) Нарахування та відповідність доходів та витрат

Скласти бухгалтерські проведення:

  1. Прийнято до оплати платіжне доручення клієнта на перерахування коштів постачальнику, який обслуговується в іншому банку (коштів на коррахунку банку недостатньо для виконання цього доручення).

  2. Продано акції, які попередньо були викуплені у акціонерів.

  3. Покажіть в обліку суму виручки, яку інкасовано до перерахунку.

  4. Списано недостачу по касі за результатами ревізії.

  5. Здавання банком надлишків готівки до оборотної каси територіального управління НБУ.

  6. Нараховано проценти за розміщеним депозитом.

  7. Сплачені авансом проценти за короткостроковим депозитом юридичної особи віднесено на витрати звітного періоду.

  8. Погашення контрагентом раніше списаної за рахунок спеціального резерву суми безнадійної заборгованості за кредитом.

  9. Розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів з дисконтом.

  10. Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам визнані сумнівними.



Дата написання роботи: „____” _____________200_ року

Підпис виконавця _________________________________

Теоретичні питання: _____________________________

Тестові завдання: _____________________________

Задачі: _____________________________

Кількість балів за результатами поточного контролю:

_____________________________

Загальна кількість балів: ___________________________

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни: ___________


Викладач: __________________________

Зав. кафедри: _______________________

Схожі:

Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука «Фінансовий облік-1» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит»....
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука «Фінансовий облік-1» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит»....
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни iconГалузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит»
Економіка І підприємництво" напряму 030508 "Фінанси І кредит" згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит»
Облік операцій з купівлі – продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів на дату розрахунку
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 030508 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни iconДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
«Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси І кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в...
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Податкова система» напрям підготовки 030508 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050901 «Фінанси і кредит»
Порядок обчислення І сплати пдв: податкове зобов’язання та податковий кредит; дата виникнення податкового зобов’язання
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни iconП.І. Б. (повністю): Мохненко Андрій Сергійович
Дисципліни: облік І аудит, фінансовий аналіз, стратегічне управління підприємством, економіка та організація діяльності об’єднань...
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни iconСистема поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання»
Систему рейтингових балiв для рiзних видiв контролю та порядок їх переведення у нацiональну (5-бальну) та європейську (естs) шкалу...
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни iconМіжнародний менеджмент
Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного І підсумкового контролю знань
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни iconКорпоративне управління
Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного І підсумкового контролю знань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи