Методичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» icon

Методичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
НазваМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Сторінка1/7
Дата09.11.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»


Кафедра банківської справи


БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ


Методичні вказівки щодо написання курсової роботи

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

(Банківські технології та процеси)


Суми

ДВНЗ «УАБС НБУ»

2012

УДК 336.717

ББК

Б23

Рекомендовано до друку методичною радою

факультету Банківських технологій

Державного вищого навчального закладу:

«Українська академія банківської справи Національного банку України»,

протокол № ___від ________________ 2012 року


Укладач:

кандидат економічних наук

^ Д.Л. Циганюк


Рецензенти:

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри банківської справи Державного вищого навчального закладу

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

І.В. Сало;


доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри фінансів Сумського національного аграрного університету

^ А.В. Чупіс


Циганюк Д.Л.

Б 23 Банківські операції [Текст]: методичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання / Д.Л. Циганюк. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 46 с.


ISBN


Дані методичні вказівки містять рекомендації щодо послідовності виконання курсової роботи з дисципліни «Банківські операції», а також порядок її оформлення та захисту.

УДК 336.717

ББК


Зміст1 Загальні положення 4

2 Основні етапи роботи 4

3 Структура курсової роботи та вимоги до змісту окремих її частин 6

4 Правила оформлення курсової роботи 14

4.1 Загальні вимоги 14

4.2 Нумерація 16

4.3 Ілюстрації 17

4.4 Таблиці, формули та рівняння 18

4.5 Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 20

4.6 Оформлення списку використаних джерел 21

4.7 Додатки 22

5 Захист курсової роботи 23

6 Порядок оцінювання курсової роботи 23

Додатки 28^

1 Загальні положенняНавчальним планом Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» передбачено виконання курсової роботи студентами 4 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси») по дисципліні «Банківські операції». Робота сприяє закріпленню, поглибленню і узагальненню знань, умінь і навичок, отриманих у процесі вивчення предмета.

Курсова робота являє собою самостійно виконану роботу, в якій студент показує своє вміння аргументації теоретичних положень, систематизації та узагальнення матеріалу і проведення аналізу.

Розробка тематики, встановлення строків подання і захисту курсових робіт проводиться у відповідності до навчальних планів кафедрою банківської справи.
^

2 Основні етапи роботи1. Вибір теми, об’єкта і предмета дослідження. Написання курсової роботи розпочинається з вибору теми, яку студент обирає за власним бажанням або за рекомендацією викладача. Тематика курсових робіт затверджується на кафедрі банківської справи. Перелік тем наведений в додатку А. Студенти можуть вибрати й іншу тему, розроблену самостійно у відповідності з їх науковою спрямованістю, або виходячи із тематики дипломних робіт випускаючих кафедр при затвердженні її з науковим керівником.

У методології наукових досліджень розрізняють поняття «об’єкт» і «предмет» дослідження. ^ Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього треба спрямувати основну увагу, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи. Наприклад, об’єкт дослідження – це кредитні операції, предмет – організація споживчого кредитування.

2. Добір і аналіз джерел інформації по обраній темі, включаючи дослідження законодавчої та нормативної бази.

3. Складання попереднього плану роботи і консультація з викладачем-консультантом. Для написання плану курсової роботи потрібно спочатку вивчити матеріал підручників, потім дослідити офіційні матеріали, нормативні документи та інструкції, монографії, статті в періодичних виданнях. Це дасть змогу окреслити питання і скласти попередній план роботи. План повинен охоплювати 3 основні питання та підпитання. План курсової роботи погоджується з викладачем-консультантом. В процесі виконання роботи він може уточнюватися і коригуватися.

4. Підбір аналітичних даних та їх обробка. Рекомендується студентам самостійно підібрати фактичні дані по темі за допомогою бібліотечного каталогу, офіційних звітів, публікацій періодичних видань. Доцільно даний етап роботи виконувати також під час проходження навчальної практики або на місці роботи (для студентів заочної форми навчання).

5. Написання тексту і оформлення курсової роботи (аналіз і узагальнення результатів). Даний етап буде плідним у разі ретельного виконання попередніх кроків роботи. Під час написання тексту особливу увагу слід приділити тому, що думки, які висвітлюються, повинні не дублювати матеріали статей, інструкцій тощо, а базуватися на них. Не допускається в роботі переписування (передрукування) базового матеріалу. Доцільно використовувати фрази типу: «В результаті вивчення теоретичного матеріалу, щодо сутності ...», «Дослідження думок окремих фахівців за питанням, що є предметом вивчення, можна констатувати (зупинитися) ...», «Статистичні дані, наведені в таблиці дають змогу зробити висновки, що ...» і т.д.

Написання роботи проводиться поетапно, студент отримує консультації протягом всього періоду у відповідності до встановленого графіку.

6. Подання роботи на рецензування. Термін подання курсової роботи на рецензування визначається з урахуванням тривалості семестру, але не пізніше двох тижнів до останньої атестації.

Доопрацювання курсової роботи в разі необхідності. Повернення роботи на доопрацювання є підставою для зниження загальної оцінки.

7. Ознайомлення із зауваженнями викладача-консультанта та підготовка доповіді та відповідей на зауваження.

8. Захист курсової роботи.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни "маркетинг" для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни “Маркетинг” для студентів економічного факультету зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни "маркетинг" для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни “Маркетинг” для студентів економічного факультету зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи Для студентів 4 курсу
Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Української академії банківської справи, протокол №6 від 27. 06....
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр": для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601 "Менеджмент". К.: Усз, 2010. 23 с
Методичні рекомендації щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”: для...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Цивільне право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconВ. Н. Циганок методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «оподаткування»
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Оподаткування» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconВ. В. Жван Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Основи економіки будівництва»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Основи економіки будівництва» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи