Виробнича практика icon

Виробнича практика
Скачати 243.59 Kb.
НазваВиробнича практика
Дата10.09.2012
Розмір243.59 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Державний вищий навчальний заклад

Українська академія банківської справи

Національного банку України

Кафедра банківської справи


ВИРОБНИЧА ПРАКТИКа


Наскрізна програма і методичні вказівки


Для студентів
напряму підготовки

6.030508 «Фінанси та кредит»

(«Банківські технології та процеси»)


Суми

ДВНЗ УАБС НБУ

2012

ВСТУП


Важливою складовою навчального процесу підготовки висококваліфікованих фахівців є виробнича практика, яка є необхідним компонентом виконання навчального плану напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» («Банківські технології та процеси») усіх форм навчання.

Програма виробничої практики підготовки студентів 6.030508 «Фінанси та кредит» («Банківські технології та процеси») складена відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затверджене Наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 № 93 з урахуванням вимог листа Міністерства освіти і науки України від 07.02.09 №1/9-93, кваліфікаційної характеристики, типових програм дисциплін освітньо-професійної програми.

Мета виробничої практики полягає у тому, щоб у процесі виконання реальних операційних, облікових, управлінських задач закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні навчальних дисциплін, навчитися застосовувати їх на практиці, а також набути певного практичного досвіду до завершальної стадії навчання, необхідного для формування фахівця з банківської справи.

Основні завдання практики:

 • закріплення теоретичних знань з навчальних дисциплін «Банківська система», «Банківські операції», «Основи бухгалтерського обліку в банку»;

 • оволодіння практичними навичками, технологією роботи з фаху безпосередньо на робочих місцях;

 • вивчення та аналіз реальної ситуації на ринку банківських послуг у статиці та динаміці, зокрема, безпосередньо на базі проходження практики – конкретної банківської установи;

 • збір матеріалу для здійснення студентської науково-дослідної роботи, виступів на семінарах і конференціях, виконання рефератів, курсових робіт.

У результаті виробничої практики студенти повинні

знати:

 • законодавчі та інструктивні документи, що стосуються вивчених дисциплін;

 • сучасні методи, форми організації банківських операцій та їх обліку;

вміти:

 • використовувати набуті теоретичні знання в практичній діяльності;

 • здійснювати операції на окремих ділянках роботи банку;

 • налагоджувати обліковий процес у банківській установі та його організаційне, інформаційне та технічне забезпечення;

 • застосовувати сучасні інформаційні технології в банківській діяльності;

 • працювати з підприємствами, організаціями, населенням-клієнтами банку.
^

1. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ


Практика проводиться згідно з графіком навчального процесу.

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики покладається на кафедру банківської справи.

Безпосереднє керівництво практикою здійснюється в індивідуальному порядку призначеним викладачем кафедри, який забезпечує проведення всіх організаційних заходів:

 • проводить інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки;

 • надає студентам-практикантам документи за визначеним переліком залежно від виду практики (програму, календарний план, методичні рекомендації та ін.);

 • повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі;

 • у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

 • контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

 • у складі комісії приймає звіти з практики.

З числа висококваліфікованих спеціалістів з банківської справи наказом керівника банківської установи призначається керівник від бази практики, який:

 • персонально відповідає за організацію та проведення практики відповідно до календарного графіка;

 • проводить обов’язковий інструктаж з охорони праці, знайомить з правилами внутрішнього розпорядку;

 • створює необхідні умови для виконання студентами програми практики: організовує робоче місце, вирішує питання дозволу на користування первинними документами, обліковими реєстрами та звітністю, надає необхідні консультації;

 • перевіряє хід виконання роботи відповідно до графіка, затвердженого кафедрою;

 • контролює виконання програми практики, дотримання практикантами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку;

 • за наявності підстав ставить питання про відсунення студента від практики;

 • повідомляє керівника практики від кафедри про порушення студентом трудової дисципліни, техніки безпеки, систематичне невиконання програми практики та про інші об’єктивні причини.

Студент-практикант під час проходження практики зобов’язаний:

 • на початку практики одержати від керівника, призначеного кафедрою, консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

 • своєчасно прибути на базу практики;

 • нести відповідальність за виконану роботу;

 • вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки і правил пожежної безпеки;

 • своєчасно повідомляти керівника практики від кафедри про виникнення труднощів з виконанням програми;

 • згідно з вимогами скласти звіт про виконання програми практики та захистити його у визначений кафедрою термін.

Базами практики виступають наступні установи:

 • територіальні управління НБУ (в окремих випадках центральний апарат Національного банку України);

 • центральні офіси банківських установ;

 • філії банківських установ;

 • відділення банківських установ;

 • інші фінансово-кредитні установи, що мають ліцензію на здійснення банківських операцій.

Перелік баз практики формує Регіональний центр з підвищення кваліфікації та практичної підготовки студентів.

Результати проходження практик аналізуються і обговорюються на засіданнях кафедри, на підставі чого розробляються рекомендації щодо удосконалення навчального процесу підготовки фахівців з банківської справи у теоретичних, прикладних та практичних сферах.

^

2. Оформлення і захист звіту
про проходження практики

2.1. Вимоги до звіту


Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми виробничної практики.

Загальною і характерною формою звітності студента про проходження виробничної практики є подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики.

^ Структура звіту про проходження виробничої практики:

1) титульний аркуш, який містить підпис керівника практики від бази, засвідчений печаткою кадрової служби банківської установи (додаток А);

2) щоденник проходження практики:

 • записи в щоденнику робляться окремо за кожен день і містять дату і зміст роботи за даний період (участь у нарадах, семінарах, навчанні тощо);

 • записи засвідчуються підписом керівника практики на певній ділянці роботи;

 • обов’язковим елементом є·загальний висновок про повноту виконання програми виробничої практики, підписаний керівником практики і засвідчений печаткою кадрової служби банківської установи;

3) характеристика студента-практиканта з бази практики (додаток Б):

 • обов’язкова диференційована оцінка;

 • обов’язковий підпис керівника практики від бази, засвідчений печаткою кадрової служби;

4) рецензія на звіт керівника практики (додаток В);

 • обов’язкова диференційована оцінка;

 • обов’язковий підпис керівника практики від бази практики, засвідчений печаткою банківської установи;

5) зміст звіту;

6) вступ;

7) основна частина згідно з програмою практики;

8) висновки;

9) список використаних джерел;

10) додатки (можливе оформлення в окремій папці).

Зміст подають на початку звіту. Він містить найменування та номери початкових сторінок вступу, всіх розділів, підрозділів та пунктів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Назви розділів і підрозділів повинні співпадати з програмою практики.

У розділ «ВСТУП» (1,5-3 с.) формулюються мета, завдання проходження практики, дається коротка характеристика банківської установи, що є об’єктом практики; наводиться перелік застосованих методів дослідження.

Розрізняють загальнонаукові та конкретно-наукові методи наукового пізнання.

Загальнонаукові методи: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація.

Аналіз (від грец. analysis) – метод дослідження, який передбачає вивчення предмета шляхом мисленого або практичного розчленування його на складові елементи (частини об’єкта, його ознаки та властивості).

Кожна із виділених частин аналізується окремо в межах єдиного цілого. Наприклад, аналіз продуктивності праці службовців проводиться по банку в цілому і за кожним підрозділом окремо.

У наукових дослідженнях при комплексному вивченні діяльності банківської системи в цілому широко застосовується системний аналіз, який являє собою вивчення об’єкта дослідження як сукупності елементів, що утворюють систему. У наукових дослідженнях він передбачає оцінку поведінки об’єкта як системи з усіма факторами, які впливаютьна його функціонування.

Синтез (від грец. synthesis – поєднання, з’єднання, складання) – метод вивчення об’єкта в його цілісності, в єдиному і взаємному зв’язку його частин. У процесі наукових досліджень синтез пов’язаний з аналізом, оскільки дає змогу поєднати частини предмета, розчленованого у процесі аналізу, встановити їх зв’язок і пізнати предмет як єдине ціле (продуктивність праці службовців банку).

Індукція (від лат. inductio – наведення, збудження) – метод дослідження, за яким загальний висновок про ознаки множини елементів формується на основі вивчення цих ознак у частини елементів однієї множини. Наприклад, так вивчаються фактори, які негативно впливають на прибутковість активів за окремим банком, а потім узагальнюють за банківською системою, до складу якої входять ці банки.

Дедукція (від лат. deductio – виведення) – метод логічного висновку від загального до окремого; виведення на підставі законів логіки однієї думки із іншої, прийнятої за істинну.

Аналогія (грец. analogia – відповідність, подібність) – метод наукового дослідження, завдяки якому досягається пізнання одних предметів і явищ на основі їх подібності з іншими. Він ґрунтується на подібності деяких сторін різних предметів і явищ.

Моделювання – метод наукового пізнання, що ґрунтується на заміні предмета або явища, які вивчаються, на їх аналог, модель, що містить істотні риси оригіналу. В економічних дослідженнях широко застосовується економіко-математичне моделювання (коли модель та його оригінал описуються тотожними рівняннями).

Абстрагування (від лат. abstrahere – відволікати) – метод відволікання, який дає змогу переходити від конкретних питань до загальних понять і законів розвитку. Він застосовується в економічних дослідженнях для перспективного планування, коли на основі вивчення діяльності банків за минулий період прогнозується розвиток банківської системи на майбутній період.

Конкретизація (від лат. concretus – густий, твердий) – метод до слідження предметів у всій їх різнобічності, якісній багатосторонності реального існування, на відміну від абстрактного вивчення предметів.

При цьому досліджується стан предметів у зв’язку з певними умовами їх існування та історичного розвитку. Так, перспективи розвитку банківської системи визначають на підставі збалансованості фінансових, трудових і матеріальних ресурсів тощо.

Конкретно-наукові або емпіричні методи включають теоретичні та емпіричні прийоми досліджень.

Теоретичні прийоми – використання існуючих теорій, а також створення нових, притаманних певній науці. До них належать такі: формалізація, гіпотетичний і аксіоматичний методи, створення теорії.

Формалізація (від лат. formula – форма, певне правило) – метод дослідження об’єктів, подання їх елементів у вигляді спеціальної символіки, наприклад, собівартості продукції – формулою, де за допомогою символів показано статті витрат.

Гіпотетичний метод (від грец. hipotheticos – побудований на гіпотезі) ґрунтується на гіпотезі, науковому припущенні, висунутому для пояснення певного явища, яке потребує перевірки та теоретичного обґрунтування, щоб стати достовірною науковою теорією. Він застосовується при дослідженні нових економічних явищ, які не мають аналогів (визначення собівартості нових видів банківських продуктів та ін.).

Аксіоматичний метод передбачає використання аксіом, що є доведеними науковими знаннями, які застосовуються у наукових дослідженнях як відправні початкові положення для обґрунтування нової теорії. Передусім це стосується використання економічних законів у наукових дослідженнях, що є аксіоматичними знаннями наукової теорії, які використовуються для подальшого розвитку науки.

Створення теорії – узагальнення результатів дослідження, знаходження загальних закономірностей у поведінці об’єктів, що вивчаються, а також поширення результатів дослідження на інші об’єкти та явища, які сприяють підвищенню надійності проведеного експериментального дослідження.

Емпіричні прийоми, за якими проводяться конкретно-наукові дослідження (емпіричні), формуються на основі загальнонаукових методів і відображають особливості тієї науки, завдяки якій вони створені.

Це спостереження, експеримент і впровадження результатів дослідження у практичну діяльність.

Спостереження – апробація обґрунтування висунутих гіпотез або проміжних результатів дослідження з використанням аксіоматизовних знань про об’єкт, а також практики його функціонування (хронометраж, анкетування, експрес-діагностика та ін.).

Експеримент (від лат. experimentum – проба, дослід) – науково поставлений дослід відповідно до мети дослідження для перевірки результатів теоретичних досліджень.

^ Склад основної частини звіту повинен відповідати структурі програми.

У ній повинен міститися лише той матеріал, що характеризує самостійно виконану роботу в банку.

Переказ у звіті матеріалів, що викладені в інструкціях, навчальних посібниках та лекційних курсах не дозволяється.

При написанні звіту слід чітко розмежувати джерела походження інформації: що одержано з документів банківської установи, а які дані отримані шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо.

У висновках слід дати найбільш важливі практичні результати дослідження, які випливають із розділів основної частини звіту; вказати основні недоліки та розглянути шляхи (пропозиції) щодо удосконалення діяльності банківської установи. Обсяг висновків – 2-3 сторінки.

Розділ «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» містить складений за встановленими правилами перелік використаних джерел інформації (оформлення передбачає перелік в алфавітному порядку або в порядку звернення до джерел у звіті).

При оформленні даної складової звіту слід застосовувати стандарти – методичні рекомендації для викладачів і студентів усіх форм навчання «Бібліографічне оформлення реферату, курсової та дипломної роботи».

У додатки виносяться громіздкі таблиці (розмір яких сторінка та/або більше) та таблиці допоміжного характеру, блок-схеми, зразки форм таблиць та анкет соціологічного опитування, всі документи, які вказані в програмі проходження практики певного напрямку в заповненому вигляді тощо. Додатки відокремлюються від основного змісту звіту аркушем з написом «ДОДАТКИ». Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д.

Якщо для позначення додатків не вистачає літер абетки, подальше позначення додатків складається з двох літер: літери «А» і послідовно великих літер української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток АА, АБ і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Звіт повинен містити не більше 50-60 сторінок рукописного тексту або 40 сторінок друкованого (Times New Roman, 14 шрифт (у графічному матеріалі та таблицях дозволяється – 12), 1,5 інтервал) (список використаних джерел, а також додатки не враховуються).

Звіт оформлюється згідно з загальними вимогами до оформлення наукових робіт (Правила та зразки оформлення науково-дослідних робіт: методичні рекомендації для викладачів і студентів усіх форм навчання [Текст] / укладачі : І. В. Сало, Д. Л. Лобода, М. А. Ребрик. –Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010).

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок:

 • титульний аркуш включається в загальну нумерацію сторінок, але номер на ньому не ставиться;

 • щоденник вважається за один аркуш;

 • всі обов’язкові документи до звіту вважаються сторінками, проте цифра номера сторінки ставиться, починаючи з другого аркуша вступу (наприклад, титульний аркуш – перша сторінка, щоденник – друга, характеристика – третя, рецензія – четверта, зміст – п’ята, вступ – шоста-сьома, основний розділ починається з восьмої сторінки і т.д. У цьому випадку перша цифра при нумерації сторінок буде 7 (друга сторінка вступу)).

Звіт повинен бути зброшурованим.
^

2.2. Захист звіту про проходження практики


Перевірка виконання студентами вимог до проходження виробничої практики здійснюється у двох формах: поточного та підсумкового контролю.

Поточний контроль здійснює керівник практики від академії.

Після закінчення терміну практики проводиться атестація студентів. Для атестації студенти повинні надати керівникові практики від академії письмовий звіт про проходження виробничої практики з усіма документами згідно з програмою практики, підписаний керівником від бази практики.

Підсумковий контроль здійснюється в ході захисту звіту про практику.

У випадку наявності суттєвих відхилень від вимог до змісту та оформлення звіт повертається студенту на доопрацювання. Якщо звіт відповідає всім вимогам, то він допускається до захисту.

Захист звіту приймає комісія у визначеному завідувачем кафедри складі. Під час захисту визначається якість виконання програми виробничої практики, глибина знань з висвітлених питань, рівень оволодіння студентом практичними навичками самостійної роботи зі спеціальності.

За результатами захисту звіту виставляється загальна диференційована оцінка, яка фіксується на титульному аркуші звіту, у відомості, індивідуальному плані студента та заліковій книжці. Студент, який отримує негативну оцінку з практики на комісії, відраховується з академії.

Студенту, який не виконав програми практики з поважних причин, надається право проходити практику повторно.

Захищений звіт про практику залишається на кафедрі.
^

2.3. Критерії оцінювання результатів практики


Оцінка А (90-100балів) – відмінно – виставляється, якщо студент повністю на 90 - 100 % виконав вимоги програми практики; проводив аналітичну роботу; зібрав необхідний практичний матеріал. Звіт практики виконаний на високому рівні, містить самостійно розроблені висновки, оформлений згідно зі стандартами. Характеристика студента позитивна. Студент дає повні та точні відповіді на всі запитання членів комісії щодо програми практики.

Оцінка В (80-89 балів) – дуже добре – виставляється, якщо студент виконав вимоги програми практики не менш, ніж на 80 %; здійснював необхідні робочі процедури, збирав та аналізував необхідний практичний матеріал, але у тексті звіту є недоліки в оформленні та стилі. Характеристика студента позитивна. У відповідях на запитання членів комісії з програми практики студент припускається окремих неточностей, хоча загалом має міцні знання.

Оцінка С (70-79 балів) – добре – виставляється, якщо студент виконав вимоги програми практики не менш, ніж 70 %; здійснював необхідні робочі процедури, збирав та аналізував необхідний практичний матеріал, але у тексті звіту, додатках до звіту є недоліки в оформленні, стилі, несуттєві помилки. Характеристика студента позитивна. У відповідях на запитання членів комісії з програми практики студент припускається окремих неточностей, хоча загалом має міцні знання.

Оцінка D (60-69 балів) – задовільно – виставляється, якщо студент виконав вимоги програми практики не менш, ніж на 60 %; виконував завдання та збирав необхідні практичні матеріали, але допустив помилки при оформленні цих матеріалів. Звіт носить конспективний характер. Характеристика студента в цілому позитивна. При відповідях на запитання членів комісії з практики студент почувається невпевнено, збивається, припускається помилок, не виявляє міцних знань.

Оцінка Е (50-59 балів) – достатньо – виставляється, якщо студент виконав вимоги програми практики не менш, ніж на 50 %; мав незначні порушення графіку проходження практики, виконав частково завдання практики та підготував необхідні практичні матеріали, але допустив помилки при оформленні цих матеріалів. Звіт носить конспективний характер. Характеристика студента в цілому позитивна. При відповідях на запитання членів комісії з практики студент почувається невпевнено, збивається, припускається помилок, не виявляє міцних знань.

Оцінка FX (30-49 балів) – незадовільно – виставляється, якщо студент виконав вимоги програми практики не менш ніж на 30%; не кожен день знаходився на базі практики, не вважав доцільним прислухатися до зауважень керівника практики. У звіті є грубі помилки у змісті та в оформленні або не представив звіт у визначений строк. Якість матеріалів практики не відповідає вимогам вищої школи. Характеристика студента стосовно ставлення до практики та трудової дисципліни негативна. На запитання членів комісії студент не дає задовільних відповідей.

Оцінка F (0-29 балів) – незадовільно – виставляється, якщо студент виконав вимоги програми практики менш ніж на 30%; несвоєчасно прибув на базу практики, не кожен день знаходився на базі практики, ігнорував рекомендації та зауваження з боку керівників практики. У звіті є грубі помилки у змісті та в оформленні або не представив звіт у визначений строк. Якість матеріалів практики не відповідає вимогам вищої школи. Характеристика студента стосовно ставлення до практики та трудової дисципліни негативна. На запитання членів комісії студент не дає задовільних відповідей.


^

3. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» («Банківські технології та процеси»)


3 КУРС НАВЧАННЯ

3.1. Програма практики


пор.

Найменування розділу, теми

1

Розділ 1. Стан і тенденції розвитку банківської системи України

1.1. Загальна характеристика банківської системи

1.2. Формування ресурсів банківської системи

1.3. Розміщення ресурсів банками

1.4. Фінансові результати діяльності банківської системи

2

Розділ 2. Оформлення традиційних банківських операцій

2.1 Місце і роль банку в системі ринкової інфраструктури

2.2. Розрахунково-касові операції

2.3. Депозитні операції

2.4. Кредитні операції
^

Зміст програми


Найменування
розділу, теми


Питання для вивчення
і ознайомлення


^ Схематичний (табличний) та графічний матеріали. Перелік документів, які необхідно зібрати

Розділ 1. Стан і тенденції розвитку банківської системи України

1.1. Загальна
характеристика банківської
системи

Загальна характеристика та побудова банківської системи України.
Правовий статус та функції НБУ.
Організаційна структура НБУ.
Нормативні документи, що регулюють діяльність НБУ. Операції НБУ.
Банки другого рівня банківської системи. Організаційні основи функціонування. Зареєстрована кількість банків (станом на 1 січня поточного року). Кількість
банків, які мають ліцензію НБУ. Динаміка змін у складі банків за останні три роки. Організаційно-правова форма банків. Кількість банків з іноземним капіталом. Розподіл банків за регіонами.

• аналіз кількісних змін у складі банків;

• динаміка кількості банків за організаційно-правовою формою, належністю капіталу, регіонами.1.2. Формування
ресурсів
банківської
системи

Джерела формування ресурсів банківської системи. Аналіз структури капіталу банківської системи. Аналіз капіталізації банківської системи. Статутний капітал банків. Порівняльний аналіз банків за розміром капіталу.
Аналіз структури зобов’язань банківської системи.
Характеристика ринку депозитів в Україні (за строками, видами, валютою, способами залучення, фізичних і юридичних осіб окремо). Визначення питомої ваги банків-лідерів даного ринку. Аналіз
процентних ставок за депозитами (за строками, валютами, контрагентами).
Аналіз динаміки використання недепозитних джерел у формуванні ресурсів (міжбанківські кредити, емісія цінних паперів) у цілому по банківській системі.
Порівняльний аналіз структури
зобов’язань за групами банків

• аналіз капіталу банківської системи;

• порівняльний аналіз статутного капіталу банків;

• аналіз зобов’язань банківської системи (структура, динаміка);

• аналіз депозитів за різними критеріями;

• аналіз процентних ставок;

• аналіз використання міжбанківського кредиту
у формуванні ресурсів;

• аналіз емісії цінних паперів власного боргу

1.3. Розміщення
ресурсів
банками

Аналіз структури активів банківської системи. Порівняльний аналіз структури активів за групами банків.
Аналіз кредитного портфеля банківської системи. Характеристика ринку банківського кредитування в Україні. Визначення питомої ваги банків-лідерів даного ринку. Порівняльний аналіз продуктів та послуг банків на даному ринку. Аналіз процентних ставок за кредитами (за строками, валютами, контрагентами). Банківські інвестиції: фінансування капітальних вкладень, операції банку з цінними паперами

• аналіз структури активів (структура, динаміка);

• аналіз динаміки обсягу та структури кредитного
портфеля банків України;

• порівняльний аналіз кредитної діяльності банків;

• аналіз процентних ставок за кредитами;

• аналіз динаміки обсягу та структури інвестиційних операцій банків

1.4. Фінансові
результати
діяльності
банківської
системи

Доходи банківської системи: структура та динаміка.
Витрати банків, їх склад та аналіз.
Фінансовий результат діяльності банківської системи.
Основні показники діяльності банківської системи.
Порівняльний аналіз банків або груп
банків за структурою доходів, витрат, величиною прибутку

Аналіз:

• динаміки і структури
доходів;

• динаміки і структури
витрат;

• динаміки прибутку
банківської системи

Розділ 2. Оформлення традиційних банківських операцій

2.1. Місце і роль банку в системі
ринкової
інфраструктури

• історія становлення та розвитку, правова форма та загальна організаційна
структура банку (банківської установи), функції основних підрозділів;

• місія та стратегічні цілі банку;

• склад клієнтури і види послуг,
які надаються.

• схема організаційної структури банку (банківської установи);

• схема структури управління
банку (банківської установи)

2.2. Розрахунково-касові операції

Внутрішні нормативні документи банку, що регулюють здійснення розрахунково-касових операцій банку.
Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків клієнтів в національній та іноземній валютах. Документи, необхідні для відкриття рахунку.
Основні форми безготівкових розрахунків. Порядок здійснення розрахунків платіжними дорученнями, вимогами-дорученнями, вимогами, чеками,
акредитивами, векселями.
Вимоги до оформлення розрахункових документів. Порядок приймання документів банком.
Види і порядок оформлення касових операцій. Вимоги до оформлення
касових документів.• заява на відкриття рахунку. Картка зі зразками підписів і відбитком печатки. Договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування;

• платіжне доручення. Платіжна вимога-доручення. Платіжна вимога. Меморіальний ордер;

• заява на отримання розрахункової чекової книжки;

• заява на акредитив;

• договір про відкриття карткового рахунку;

• заява на отримання грошової чекової книжки;

• прибутковий касовий ордер. Видатковий касовий ордер. Прибутково-видатковий
касовий ордер;

• заява на видачу готівки. Заява на переказ готівки

2.3. Депозитні
операції

Внутрішні нормативні документи банку, що регулюють здійснення депозитних операцій.
Умови відкриття та ведення депозитних рахунків. Документи, необхідні для відкриття рахунків. Укладання депозитної угоди. Порядок зміни умов депозитного договору.
Контроль надходження коштів на депозитний рахунок. Умови нарахування та сплати процентів. Порядок поповнення депозитного вкладу протягом строку дії договору.
Порядок часткового повернення депозитного вкладу протягом строку дії договору. Порядок повернення депозитного вкладу у випадку дострокового розірвання договору. Порядок повернення депозитного вкладу у разі закінчення строку дії договору

• заява на відкриття рахунку;

• договір банківського
рахунку;

• договір строкового
банківського вкладу.

2.4. Кредитні
операції

Внутрішні нормативні документи банку, що регулюють здійснення кредитних операцій.
Порядок видачі кредитів. Документи, які необхідно надати до банку для отримання кредиту.
Види забезпечення, що приймає банк за кредитами.
Порядок нарахування та стягнення
процентів. Порядок погашення кредиту

• заява на отримання кредиту;

• анкета позичальника;

• кредитний договір.

договір овердрафту.

договір застави (поруки, гарантії).

Додаток А

^ Зразок оформлення титульного аркуша звіту
про проходження практики


Державний вищий навчальний заклад

Українська академія банківської справи

Національного банку України

Кафедра банківської справи


ЗВІТ

^ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


студента групи ……..

……………………………………………………..

(прізвище, ім’я, по батькові)

в ……………………………………………………

………………………………………………………

(назва бази практики)

з «…» ……… 2012.р. по «…» …………… 2012 р.


Керівник від кафедри __________________
….....………………………………………………..

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)


Керівник від банку __________________
……....……………………………………………...

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)


Суми – 2012

Додаток Б

^ Зразок оформлення характеристики студента,
що проходив виробничу практику


ХАРАКТЕРИСТИКА

студента ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» групи ……

……………………………………………………………………

(прізвище, ім’я, по батькові)


Студент ……………….......………… проходив виробничу практику в
…………………………………………………………………………….…
в період з «…..» ……….. 2012. р. по «…..» ……………. 2012. р.

Проходження практики здійснювалось згідно з програмою практики.

Під час проходження практики для збору матеріалів студент тісно співпрацював з наступними відділами та службами банку …………… ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….

Особливої уваги заслуговує інтерес практиканта до сфери діяльності банку, пов’язаної ……………………………………………….., що дало можливість достатньо повно виконати програму практики.

Зарекомендував себе з ………………………………………...

Показав ………………………………рівень теоретичних знань, професійної підготовки, навичок роботи з комп’ютерною технікою та технологіями.

Характеристика ділових якостей студента:

 • рівень трудової активності;

 • готовність до сприйняття інформації та критики;

 • ставлення до дорученої роботи;

 • виконавча дисципліна.

Характеристика особистих рис студента:

 • стосунки з клієнтами та банківськими працівниками;

 • коректність;

 • комунікабельність.

Висновки, пропозиції, оцінка …………………………………….…… ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……

Керівник від банку ______________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

РЕЦЕНЗІЯ

на звіт про проходження виробничої практики

студента ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

……………… курсу …………… групи ……..……

……………………………………………………………………

(прізвище, ім’я, по батькові)

спеціальність 6.030508 «Фінанси та кредит»

(Банківські технології та процеси)

денної форми навчання


Відповідно до визначеного переліку питань, окреслених в програмі виробничої практики, а також на основі зібраного, систематизованого і належним чином опрацьованого нормативного і фактичного матеріалу, студентом …………., на наш погляд, досить повно і послідовно висвітлено основні необхідні положення.

У першому розділі звіту про проходження виробничої практики студентом у достатньому обсязі розглянуті ……

Автором проведено детальний аналіз…..

У другому розділі звіту про проходження виробничої практики студентом у достатньому обсязі розглянуті ………, зокрема……

Автором визначено ……………


Розгляд основних питань програми виробничої практики проведений із застосуванням внутрішнього нормативного та інструктивного матеріалу, статистичних даних назва бази практики.

Недоліками звіту про проходження практики, на наш погляд, є ……

Програма виробничої практики виконана повністю. Основні положення розкриті повно, послідовно. Звіт про проходження виробничої практики відповідає всім нормативним вимогам і заслуговує оцінки «________».


Керівник від банку ______________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Схожі:

Виробнича практика iconДисципліни «виробнича практика»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Виробнича практика» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму...
Виробнича практика iconВиробнича практика студентів спеціальності 090209
Необхідним етапом в загальній системі підготовки випускника вищого навчального закладу наряду з другими дисциплінами учбового плану...
Виробнича практика iconВиробнича практика студентів спеціальності 090209
Необхідним етапом в загальній системі підготовки випускника вищого навчального закладу наряду з другими дисциплінами учбового плану...
Виробнича практика iconРобоча програма виробничої практики спеціалістів Для студентів спеціальності «Біологія» спеціалізація «Іхтіологія»
Навчально-виробнича практика спеціалістів –іхтіологів проводиться на 6 курсі в квітні-травні. Виробнича практика дозволяє студентам...
Виробнича практика icon«Затверджую» Проректор з навчальної роботи Гумінський Ю. Й. підпис розкла д
Аптечна технологія лікарських засобів", "Технологія лікарських засобів", "Технологія гомеопатичних лікарських засобів", "Виробнича...
Виробнича практика iconЗвіт про проходження практики та надати його керівникові Скласти залік Зміст фахових знань та вмінь студентів-практикантів
Навчально-виробнича практика спеціалістів –іхтіологів проводиться на 5 курсі в лютому-березні. Виробнича практика дозволяє студентам...
Виробнича практика iconЗ предметів: "Аптечна технологія лікарських засобів", "Технологія лікарських засобів", "Технологія гомеопатичних лікарських засобів", "Виробнича практика з атлз", "Виробнича практика з тлз"
Аптечна технологія лікарських засобів", "Технологія лікарських засобів", "Технологія гомеопатичних лікарських засобів", "Виробнича...
Виробнича практика iconВиробнича практика в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях. Спеціальність: правознавство Робоча програма
Виробнича практика зі спеціальності "Правознавство" в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях, робоча програма...
Виробнича практика iconДокументи
1. /ПРАКТИКА/М_жнародний маркетинг та реклама/практика виробнича бакалаври.doc
2....

Виробнича практика iconДокументи
1. /Виробнича практика 1.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи