Система поточного та підсумкового контролю icon

Система поточного та підсумкового контролю
Скачати 65.07 Kb.
НазваСистема поточного та підсумкового контролю
Дата10.09.2012
Розмір65.07 Kb.
ТипДокументи
1. /денна/Control bank stat denne.doc
2. /денна/Literature.doc
3. /денна/Plan bank stat.doc
4. /денна/Practic bank stat denne.doc
5. /денна/Putannia bank stat.doc
6. /денна/Temi rozrach bank stat.doc
7. /денна/Zmist bank stat.doc
Система поточного та підсумкового контролю
Рекомендована література
Тема Предмет, метод І завдання статистики банківської діяльності. Система статистичних показників банківської діяльності
Плани семінарских (практичних) занять
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми з дисципліни
Тематика розрахунково-аналітичних робіт з курсу «Банківська статистика»
Зміст дисципліни за темами

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮДо основних завдань контролю знань студентів належать:

 • забезпечення об'єктивного оцінювання рівня засвоєння студентами програми курсу;

 • інформування студентів про результативність вивчення дисципліни;

 • мотивація студентів до систематичної активної роботи протягом семестру та підвищення рівня знань;

 • аналіз якості викладання дисципліни, ефективності організації самостійної роботи студентів та навчального процесу в цілому.

Контроль рівня знань дозволяє оцінювати та вимірювати здобуті студентами в процесі навчання знання, уміння та навички, відіграє важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки.

В процесі вивчення дисципліни “Банківська статистика” застосовується поточний та підсумковий контроль знань студентів. Підсумковий контроль здійснюється у формі ПМК. Зазначені форми контролю тісно взаємопов'язані та організуються таким чином, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу студентів протягом семестру та забезпечити об'єктивне оцінювання рівня їх знань

У процесі поточного контролю здійснюється перевірка засвоєння студентами матеріалу, набуття ними вміння та навичок щодо здатності опрацювання, публічного та письмового викладу конкретних питань дисципліни. Поточний контроль здійснюється у двох формах:

 • контроль систематичності та активності роботи студентів протягом семестру при вивченні матеріалу дисципліни;

 • проміжний контроль.

Систематичність та активність роботи студентів протягом семестру контролюється за такими напрямами:

 • виступи на семінарських заняттях та участь у обговоренні питань відповідної теми;

 • розв’язання задач за допомогою ПЕОМ;

 • відповіді на запитання викладача;

 • результативність тестування та опитування;

Оцінювання зазначених видів роботи здійснюється за п'ятибальною шкалою залежно від рівня знань.

Проміжний контроль здійснюється у формі контрольних за окремими розділами дисципліни.

Контроль самостійної роботи студентів з дисципліни передбачається на основі застосування таких основних напрямів контролю:

 • опитування на практичних заняттях за основними темами курсу;

 • розв’язання задач за допомогою статистичних пакетів на ПЕОМ;

 • проведення тестування, виконання розрахункових та ситуаційних завдань, контрольних робіт за основними темами курсу;

 • перевірка здатності самостійно працювати над засвоєнням основних тем в процесі виконання розрахунково-аналітичних завдань;

 • перевірка отриманих студентами знань з курсу .

Основи визначення критеріїв оцінки знань

 1. Навчальна програма визначає необхідний мінімум знань, обов'язкових для кожного студента.

 2. ПМК сприяє виявленню вмінь студентів правильно застосувати здобуті знання для аналізу сучасних явищ, а також для практичної діяльності.

 3. ПМК демонструє, наскільки студент володіє не тільки знаннями, а й навичками, методами самостійної роботи.

 4. За результатами оцінювання засвоєння студентами теоретичного матеріалу та виконання практичного завдання визначається рівень засвоєння програмного матеріалу та виставляється диференційована підсумкова оцінка (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”), яка характеризує успішність студента.


Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента денної форми навчання


Вид навчальної роботи

Форма контролю

Змістовний модуль №1

Змістовний модуль №2

Систематична та активна робота на практичних семінарських заняттях

Систематична та активна робота на практичних заняттях

Захист практичних робіт

5 * 15=75

(15 практичних занять = 17 – 2 (на модулі) )

Виконання модульних контрольних завдань

Модульна контрольна робота № 1

Модульна контрольна робота №2

5*3=15

5*3=15

Інші види робіт (відповідно до програми)

Вибіркові

Доповідь (презентація) за результатами аналітичного огляду наукових публікацій;

розрахункова робота,

Доповідь на конференцію


5*N


Максимальна кількість балів

105 балів, що перераховуються у 100 –бальну шкалу (див. нижче формулу)

N – кількість контрольних заходів

Загальний ступінь засвоєння матеріалу визначається як середньоарифметична величина з якості роботи студентів підчас лекційних, семінарських (практичних) занять, відсотку виконання модульного контролю та контрольної роботи.

Результуюча сума накопичених балів залікового модуля розраховується за формулою:

.


Критерії оцінки знань студентів:

Відповідь студента на підсумковому контролі оцінюється за наступними критеріями:

відмінно” – повна та аргументована відповідь на теоретичні питання та розв’язання практичної задачі. Відповідь має включати розгорнутий та вичерпний виклад суті та змісту теоретичних питань; повне розв’язання практичної задачі і викладення аналітичних висновків.

Вміє будувати статистичні графіки, що є засобами наочного відображення статистичних даних; знає основні статистичні показники оцінки діяльності банків, форми банківської звітності. Вміє розраховувати абсолютні і відносні показники з метою дослідження динаміки процесів банківської діяльності; застосовувати індексні моделі для визначення чинників, які впливають на фінансові результати діяльності банків; використовувати кореляційно-регресійні методи з метою встановлення взаємозв`язку між окремими показниками діяльності банків; аналізувати отримані результати статистичного дослідження діяльності комерційних банків.

«добре» - повна та аргументована відповідь на теоретичні питання та розв’язання практичної задачі. Відповідь має включати розгорнутий та вичерпний виклад суті та змісту теоретичних питань; розв’язання практичної задачі і викладення аналітичних висновків; може містити часткові недоліки в розкритті змісту теоретичних питань, несуттєві помилки при розв’язанні задачі, або відсутність самостійних висновків.

Повністю володіє знаннями, що вказані у п.2 до критерію “відмінно”;

«задовільно» відповідь на теоретичні питання досить аргументована, розв’язання практичної задачі має помилку. Відповідь має включати виклад суті та змісту теоретичних питань; розв’язання практичної задачі; може містити недоліки в розкритті змісту теоретичних питань, несуттєві помилки при розв’язанні задачі, або відсутність самостійних висновків.

незадовільно” – виклад матеріалу за теоретичними питаннями має безсистемний характер і не розкриває їх сутності, або має грубе перекручення їх змісту та недбалу форму викладу, не розв’язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з навчальної дисципліни. Не знає основних статистичних показників оцінки діяльності банків, форми банківської звітності.


Карта самостійної роботи студентаВид навчальної роботи

Форма контролю

Модулі

Змістовний модуль №1

Змістовний модуль №2

Т1

Т2

Т3 

Т4

Т5 

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Систематична та активна робота на практичних семінарських заняттях

Систематична та активна робота на практичних заняттях

Захист практичних робіт

5

5

5

5*2

5*2

5

5*2

5*2

5*2

5

Здача змістових модулів (індивідуальних завдань а ін.)

5*3


5*3


Інші види робіт (відповідно до програми)

Вибіркові

Розрахунково-аналітична робота

5*N


5*N

Максимальна кількість балів за змістовним модулем

5*6=30 балів

5*15=75 балів

Загалом 105 балів, що перераховуються у 100 –бальну шкалу

N – кількість контрольних заходів

Схожі:

Система поточного та підсумкового контролю iconІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань
Контроль успішності студентів із врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної...
Система поточного та підсумкового контролю iconСистема поточного І підсумкового
Контроль успішності студентів із врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної...
Система поточного та підсумкового контролю iconVііі. Система поточного І підсумкового
Контроль успішності студентів із врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної...
Система поточного та підсумкового контролю iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну чотирибальну та європейську (ects) шкалу...
Система поточного та підсумкового контролю iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну чотирибальну та європейську (ects) шкалу...
Система поточного та підсумкового контролю iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну чотирибальну та європейську (ects) шкалу...
Система поточного та підсумкового контролю iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну чотирибальну та європейську (ects) шкалу...
Система поточного та підсумкового контролю iconСистема поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання»
Систему рейтингових балiв для рiзних видiв контролю та порядок їх переведення у нацiональну (5-бальну) та європейську (естs) шкалу...
Система поточного та підсумкового контролю iconСистема поточного та підсумкового контролю
Учбовий курс передбачає організацію учбового процесу, який складається із чотирьох частин
Система поточного та підсумкового контролю iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Система поточного та підсумкового контролю iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологія творчості» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи