Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) icon

Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа)
НазваМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа)
Сторінка4/4
Дата10.09.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
1. /Заочна форма/IнвестКредитування_контр_р(бакалавр).doc
2. /Заочна форма/Зразок екзаменац_йного б_лета.pdf
3. /Заочна форма/МЕТОДИ АКТИВ_ЗАЦ_ф навчального ПРОЦЕСУ.pdf
4. /Заочна форма/ПЛАНИ СЕМ_НАРСЬКИХ.pdf
5. /Заочна форма/Рекомендована Л_ТЕРАТУРа.pdf
6. /Заочна форма/Тематика реферат_в.pdf
7. /Заочна форма/зм_ст курсу.pdf
8. /Заочна форма/контроль знань.pdf
9. /Заочна форма/плани лекц_й.pdf
10. /Заочна форма/тематичний план.pdf
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа)

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бабичева Ю. Б. Банковское дело. — М.: Финансы и статистика, 1993.

 2. Банківські операції: Підручник /A.M. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000.

 3. Банковское дело и финансирование инвестиций: Т. 2. 4.1. / Под ред. Н. Брука. — Всемирный Банк Реконструкции и Развития, 1818. — Н Street, N.W. Washington D.C. 20433, 1995.

 4. Беренс В., Хавранек П. М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. — М.: Экономика, 1995.

 5. Васюренко О.В., Пасічник І. Шляхи розвитку кредитного забезпечення інноваційної діяльності // Економіка України (укр.).- 2000.- № 2.- C.23-29

 6. Ввожов А.П., Бондар О.Л., Бородін С.В., Попова Н.В. Інвестиційне кредитування комерційними банками // Фінанси України (укр.).- 2003.- № 12.- C.84-98

 7. Внукова Н.М. Управління ризиками лізингових операцій (науково-методичні рекомендації).- Х.: Бiзнес-Iнформ, 1997.- 48 с.- ISBN 966-7080-20-Х

 8. Вожжов А.П., Попова Н. Інвестиційне кредитування комерційних банків: зміст і вимоги до формування ресурсної бази // Банківська справа (укр.).- 2003.- № 1.- C.73-80

 9. Вступ до банківської справи / М. 1. Савлук, А. М. Мороз, А. М. Коряк; Відп. ред. М. І. Савлук. — К.: Лібра, 1998.

 10. Гончаренко В.В. Інвестиційна діяльність кредитних спілок: світовий досвід та українська практика // Вісник Української академії банківської справи (укр.).- 1999.- № 2.- C.42-45

 11. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.: Наук, думка, 1998.

 12. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов.- 2-е изд., перераб. и доп..- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 600 c.- ISBN 5-238-00474-5

 13. Задоя А.А., Завгородня О.О. Грошово-кредитні важелі активізації інвестиційної діяльності // Банківська справа (укр.).- 1999.- № 5.- C.11-13

 14. Захарін С.В. Кредитування інвестиційної діяльності // Фінанси України (укр.).- 2004.- № 4.- C.97-106

 15. Зозуля Т.О. Міжнародне кредитування і формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні // Фінанси України (укр.).- 2000.- № 7.- C.102-112

 16. Инвестирование, финансирование, кредитование: Стратегия и тактика предприятия / Под ред. Н. Н. Ушаковой. — К.: КГТЭУ, 1997.- 191 с.

 17. Инвестиционное проектирование: Практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов / Под ред. С. И. Шумилина. — М.: АО «Финстатинформ», 1995.

 18. Інвестування і кредитування в Україні (шляхи залучення капіталу): Альбом до семінару: , 1998.- 250 c.

 19. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1996.

 20. Кот Л.Л. Інвестиційна діяльність в Україні: шлях активізації кредитних установ // Актуальні проблеми економіки (укр.).- 2003.- № 2.- C.36-40

 21. Кочмола К. В. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. — М.: Контур, 1998.

 22. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник / В. В. Віт-лінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний; За ред. В. В. Вітлінського. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.

 23. Лагутін В. Д. Кредитування: Теорія і практика: Навч. посіб-1 ник. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.

 24. Лапішко М.Л., Вербицька М.В. Механізми забезпечення інвестиційного кредитування підприємств // Вісник Української академії банківської справи.- 2002.- № 2.- C.68-71

 25. Липсиц И. В., Коссов В. В. Инвестиционный проект: Методы подготовки анализа: Учеб.-справ. пособие. — М.: Изд-во БЕК, 1996.

 26. Лізинг в Україні: Посібник: Навчальне видання.- К.: , 1999.- 142 c.

 27. Мелкумов Я. А. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. — М.: ИКР «ДИС», 1997.

 28. Мертенс А. В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. — К.: Киев, информ. агентство, 1997.

 29. Методичні рекомендації на допомогу авторам і укладачам навчально-методичної та наукової літератури / Уклад. Н.І. Одарченко. - Суми: УАБС, 2004.-34с.

 30. Мир управления проектами / Под ред. X. Решке. — М.: Алане, 1994.

 31. Міщенко В.І., Луб`яницький О.Г., Слав`янська Н.Г. Основи лізингу: Навчальний посібник: Навчальне видання: .- К.: Знання, 1997.- 138 c.- ISBN 966-7293-48-3

 32. Мороз А. М. Основы банковского дела. — К.: Либра, 1994.

 33. Паливода К. Інвестиційний фонд чи традиційні депозит і кредит: порівняльний аналіз іпотечних інструментів // Банківська справа (укр.).- 2002.- № 1.- C.3-6

 34. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998.

 35. Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування: Навчальний посібник: Навчальне видання. - К.: КНЕУ, 2002.- 271 c.- ISBN 966-574-329-5

 36. Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей.- Х.: Штрих, 2002.- 274 c.- ISBN 966-7757-16-1

 37. Ромаш М.В., Шевчук В.И. Финансирование и кредитование инвестиций и инвестиционная деятельность в Республике Беларусь.- Минск: Беларусь, 1995.- 192 с.- ISBN 3300322000-034

 38. Роуз Питер С. Банковский менеджмент.: Пер. с анг. со 2-го изд. — М.: Дело Лтд, 1995.

 39. Савлук М. /., Мороз А. М., Пуховкіна М. Ф. та ін. Гроші та кредит.—К.: Лібра, 1992.

 40. Савчук В. П., Прилито С. П., Величко Е. Г, Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. — К.: Абсолют-В, Єльга, 1999.

 41. Смирнов А. Л. Организация финансирования инвестиционных проектов. — М.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 1993.

 42. Суторміна В. М, Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій — К.: Либідь, 1993.

 43. Тиркало Р. I., Андрушевський Т. І. Кредитний ринок в системі фінансових ринків України // Фінансова Україна. — 1998. — № 2.

 44. Триф А.А. Инвестиционная и кредитная деятельность коммерческих банков .- М.: Экономика, 1997.- 224 с.- ISBN 5-282-01886-1

 45. Управление инвестициями: В 2 т. / Под ред. В. В. Шеремета. — М: Выс. шк., 1998.

 46. Управление проектами/ Под. ред. В. Д. Шапиро. — СПб.: Два-три, 1996.

 47. Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. — М.: Дело, 1992.

 48. Шенаев В. К, Ирниязов Б. С. Проектное кредитование. — М.: АО «Консалтбанкир», 1996.

 49. Шклярук С.Г. Риски инвестирования в Украине, обусловленные кредитно-финансовой системой // Фондовый рынок (рус.).- 1999.- № 42.- C.6-11


ДОДАТОК 1


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ОБКЛАДИНКИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


ДВНЗ «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

кафедра банківської справи


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ”


Виконав: студент факультету

банківських технологій

групи ЗБС – 61

ПОПОВ ІГОР ОЛЕГОВИЧ

ШИФР 548963


Перевірив: ПЕТРЕНКО ІВАН

МИКОЛАЙОВИЧ


Суми – 2009


ДОДАТОК 2


Таблиця для вибору варіанта

Остання цифра

залікової

Перша книжки

літера прізвища

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А, І, Т

Теорет. завдання

1, 35, 64

2, 36, 63

3, 37, 60

4, 38, 62

5, 39, 61

6, 40, 59

7, 41, 58

8, 42, 57

9, 43, 56

10, 44, 54

Практ. завдання

2, 25

3, 26

4, 27

5, 28

6, 29

7, 30

8, 31

9, 32

10, 33

11, 34

Б, Й, У

Теорет. завдання

21, 45, 53

22, 46, 52

23, 47, 51

24, 34, 50

25, 33, 49

26, 32, 48

27, 31, 47

28, 30,46

29, 29, 45

30, 28,44

Практ. завдання

12, 35

13, 36

14, 37

15, 38

16, 39

17, 40

18, 41

19, 42

20, 43

21, 44

В, К, Ф

Теорет. завдання

41, 27, 13

42, 26, 12

43, 25, 14

44, 24, 15

45, 25, 39

46, 24,38

47, 23, 37

48, 22, 36

49, 21, 35

50, 20, 34

Практ. завдання

22, 45

23, 46

24, 47

25, 48

26, 49

27, 50

1, 28

2, 29

3, 30

4, 31

Г, Л, Х

Теорет. завдання

61, 19, 33

62, 18, 32

63, 17, 31

64, 16, 30

65, 15, 29

1, 27, 48

2, 28, 49

3, 26, 50

4, 25, 51

5, 24, 52

Практ. завдання

5, 32

6, 33

7, 34

8, 35

9, 36

10, 37

11, 38

12, 39

13, 40

14, 41

Д, М, Ц

Теорет. завдання

11, 23, 53

12, 22, 54

13, 21, 55

14, 42, 56

15, 43, 57

16, 44, 58

17, 45, 59

18, 46, 60

19, 47, 61

20, 48, 62

Практ. завдання

15, 42

16, 43

17, 44

18, 45

19, 46

20, 47

21, 48

22, 49

23, 50

1, 24

Е, Н, Ч

Теорет. завдання

31, 49, 63

32, 50, 64

33, 51, 65

1, 34, 52

2, 35, 53

3, 36, 54

4, 37, 55

5, 38, 56

6, 39, 57

7, 40, 58

Практ. завдання

3, 25

4, 26

5, 27

6, 28

7, 29

8, 30

9, 31

10, 32

11, 33

12, 34

Є, О, Ш

Теорет. завдання

8, 51, 60

9, 52, 61

10, 53, 62

11, 54, 63

12, 55, 64

13, 56, 65

14, 31, 57

15, 32, 58

16, 33, 59

17, 34, 60

Практ. завдання

13, 35

14, 36

15, 37

16, 38

17, 39

18, 40

19, 41

19, 43

20, 44

21, 45

Ж, П, Щ

Теорет. завдання

18, 35, 61

19, 36, 62

20, 37, 63

21, 38, 64

22, 39, 65

1, 23, 40

2, 24, 41

3, 25, 42

4, 26, 43

5, 27, 44

Практ. завдання

22, 46

23, 47

24, 48

25, 49

26, 50

1, 27

2, 28

3, 29

4, 30

5, 31

З, Р, Ю

Теорет. завдання

6, 28, 45

7, 29, 46

8, 30, 47

9, 31, 48

10, 32, 49

11, 33, 50

12, 34, 51

13, 35, 52

14, 36, 53

15, 37, 54

Практ. завдання

6, 32

7, 33

8, 34

9, 35

10, 36

11, 37

12, 38

13, 39

14, 40

15, 41

І, С, Я

Теорет. завдання

16, 38, 55

17, 39, 56

18, 40, 57

19, 41, 58

20, 42, 59

21, 43, 60

22, 44, 61

23, 45, 62

24, 46, 64

27, 48, 65

Практ. завдання

16, 42

17, 43

18, 44

19, 45

20, 46

21, 47

23, 48

24, 49

25, 50

1, 261   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
«Фінанси і кредит», спеціалізація «Банківська справа». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки виконанню контрольної роботи з навчальної дисципліни Мотивація персоналу” (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconЗ навчальної дисципліни “фінанси підприємств ”
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМетодичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з науки “Корпоративні фінанси” для всіх форм навчання. /Уклали: О. О. Терещенко, Грицино...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМетодичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з науки “Корпоративні фінанси” для всіх форм навчання. /Уклали: О. О. Терещенко, Грицино...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМетодичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з науки “Корпоративні фінанси” для всіх форм навчання. /Уклали: О. О. Терещенко, Грицино...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “ Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності”...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Магістр” зі спеціальності „Банківська справа” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” за галузю...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconГалузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит»
Економіка І підприємництво" напряму 030508 "Фінанси І кредит" згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) icon«гроші та кредит»
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи