Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності
Скачати 451.68 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності
Сторінка2/4
Дата10.09.2012
Розмір451.68 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
1. /Бакалавр/Зм_ст курсу.pdf
2. /Бакалавр/Контр робота УО 2010.doc
3. /Бакалавр/Методи актив_зац_х навчання.pdf
4. /Бакалавр/План сем_нарських , практичних.pdf
5. /Бакалавр/Плани лекц_й.pdf
6. /Бакалавр/Рекомендована л_тература.pdf
7. /Бакалавр/Система оц_нювання.pdf
8. /Бакалавр/Тематичний план.pdf
9. /Бакалавр/Теми реферат_в.pdf
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності


ВСТУП


Формування механізму управління банківською діяльністю в умовах ринкових відносин приводить до розширення зони інтересів банку. Виникає потреба в опрацюванні ефективних методик управління банком як складною динамічною системою адаптованих до постійного процесу ускладнення бухгалтерського обліку в банку. Управлінський облік виокремився із бухгалтерського як сукупність прийомів і методів, здатних забезпечити керівництво необхідною інформацією щодо поточних результатів діяльності банку, перспектив його розвитку, наслідків окремих управлінських рішень. На цій основі забезпечується можливість проведення аналізу окремих об’єктів і процесів та обґрунтування нових управлінських рішень.

У побудові підсистеми управлінського обліку враховано особливості економічних процесів у банківському бізнесі, які визначаються складністю ринкових відносин не тільки між суб’єктами міжбанківського фінансового ринку, а й між структурними підрозділами кожного банку.

Мета: формування у студентів системи теоретичних і методичних знань у сфері організації та ведення управлінського обліку в банку.

Завдання: розкриття організаційних аспектів управлінського обліку; вивчення механізму реалізації функцій управлінського обліку; оволодіння технікою складання управлінської звітності та методикою її аналізу.

Предмет: особливості організації та ведення управлінського обліку в банку.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати: основне призначення управлінського обліку; елементи методу управлінського обліку; фактори, що впливають на побудову управлінського обліку в банку; основні принципи класифікації витрат; основні принципи калькулювання; методики внутрішнього ціноутворення; взаємозв’язки між рівнями управління банку і його структурними підрозділами.

Вміти: визначати об’єкти управлінського обліку; класифікувати витрати за статтями та елементами; складати операційний, фінансовий та генеральний бюджет банку; складати внутрішню звітність; калькулювати собівартість банківських операцій та послуг; використовувати дані управлінського обліку для прийняття рішень.


1. ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є результати виконання контрольної роботи. Контрольна робота є формою самостійного опанування студентами заочного відділення окремих розділів дисципліни «Управлінський облік у банках».

Контрольну роботу кожен студент повинен виконати у вигляді реферату. Тема контрольної роботи обирається з переліку, який наведено нижче. Тематика контрольних робіт повністю відповідає змісту дисципліни.

Для успішного виконання контрольної роботи, студенти повинні працювати з нормативними актами та періодичними виданнями, які висвітлюють питання оподаткування банківської діяльності. Важливо, щоб дані, наведені в контрольній роботі, дійсно відображали сучасний стан питання.

Для написання контрольної роботи на початковому етапі студент повинен опанувати основні теоретичні аспекти з дисципліни «Управлінський облік у банках», використовуючи рекомендовані джерела інформації.

Мета роботи полягає в тому, щоб допомогти студентам засвоїти всі розділи курсу, перевірити їх уміння самостійно працювати з літературою, обґрунтовувати і правильно використовувати матеріали періодичних видань.

Контрольна робота повинна бути оформлена згідно вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки: структура і правила оформлення».

У роботі повинні бути пронумеровані всі сторінки, першою сторінкою вважається титульна. Вона, як і сторінка змісту та перша сторінка вступу, не нумерується, але враховується до загального обсягу роботи. Нумерація сторінок повинна бути відображена в змісті.


2. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота повинна має мати наступну структуру:

  • Титульний аркуш. Титульний аркуш оформлюється за встановленим зразком (Додаток А).

  • Зміст. Другою сторінкою контрольної роботи є зміст, в якому вказуються номери завдань та сторінки, на яких вони розміщені (Додаток Б).

  • Основна частина, яка містить два теоретичні питання, п’ять тестових та одне практичне завдання.

Інформація в контрольній роботі має бути викладена в якомога простішому та зрозумілішому вигляді.

Під час викладу матеріалу теоретичних питань необхідно спиратися на системність, науковість та комплексність підходів щодо обраної теми. Обов’язково в тексті повинні бути посилання на нормативні та законодавчі акти в сфері оподаткування.

Під час розкриття відповідної інформації щодо змісту теоретичних питань можуть бути відображені такі основні положення:

 • теорія питання;

 • інформація про виникнення проблеми взагалі та визначення місця і ролі досліджуваного питання в системі оподаткування;

 • ретроспективний аналіз питання;

 • характеристика сучасного стану питання;

 • статистичні дані та аналіз стану проблеми, що розглядається;

 • досвід розвинутих країн відносно досліджуваної теми;

 • порівняльна характеристика (теорія – практика, ретроспектива – сучасність, досвід інших країн – ситуація і перспективи в Україні).

Бажано, щоб виклад матеріалу здійснювався науковою, але, разом с тим, доступною мовою. Робота матиме більшу цінність, якщо її проілюструвати таблицями, діаграмами та ін.

Після викладеного матеріалу теоретичного питання необхідно зробити стислі висновки.

Відповідь на тестові завдання складається із номеру тестового завдання та правильного варіанту відповіді. Наприклад 2.1, а). Тестові завдання можуть передбачати як один правильний варіант відповіді, так і декілька. При перевірці тестове завдання вважається правильно виконаним, якщо вказані всі правильні варіанти відповідей.

Під вирішення практичного завдання, студент повинен коротко викласти логіку розв’язання завдання, порядок розрахунків із поясненнями відповідних дій. Відповідь на практичне завдання повинна бути обґрунтована із посиланнями на використані нормативні та законодавчі акти під час вирішення завдання.

 • Список використаних джерел повинен бути оформлений згідно вимог ДСТУ. Зазначена в ньому література повинна бути дійсно використаною і опрацьованою при виконанні контрольної роботи. Необхідними складовими списку використаних джерел є нормативні та законодавчі акти, що регулюють питання, які висвітлюються в роботі, з відповідними посиланнями на них. Необхідно щоб дані, наведені в роботі, дійсно відображали сучасний стан питання, що висвітлюється. Використані джерела можна розміщувати в переліку одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

 • Додатки (за необхідності). Якщо в роботі є додатки, то у тексті на всі додатки повинні бути посилання. Додаток повинен мати заголовок, який записують симетрично тексту з великої літери з абзацу.

В кінці роботи на останній сторінці необхідно поставити дату виконання роботи (зліва) і особистий підпис (справа) студента.

Якщо робота виконана без дотримання викладених вимог, то вона повертається на доопрацювання без перевірки.


3. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРІАНТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Варіант контрольної роботи визначається за першою літерою прізвища та останньою цифрою залікової книжки студента (Додаток В). Перелік завдань для контрольних робіт наведено у наступному розділі.


4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


4.1. Перелік теоретичних питань


 1. Сутність управлінського обліку.

 2. Взаємозв’язок видів бухгалтерського обліку.

 3. Сучасні концепції управлінського обліку.

 4. Професійні організації та етичні норми фахівців з управлінського обліку.

 5. Розвиток управлінського обліку в Україні..

 6. Становлення управлінського обліку в банках України.

 7. Зміст, мета, предмет і об’єкти управлінського обліку в банках.

 8. Функції та методи управлінського обліку в банках.

 9. Призначення і користувачі інформації управлінського обліку.

 10. Роль управлінського обліку в системі фінансового менеджменту в банку.

 11. Управлінський облік у системі рахунків банку.

 12. Поняття центру відповідальності.

 13. Облік за центрами відповідальності.

 14. Центри витрат.

 15. Центри прибутку.

 16. Центри інвестицій.

 17. Класифікація центрів відповідальності банку.

 18. Етапи виділення центрів відповідальності в банку.

 19. Способи виділення центрів відповідальності.

 20. Виділення бізнес-напрямків в банку.

 21. Поняття фінансової структури банку.

 22. Етапи формування фінансової структури банку.

 23. Система внутрішнього госпрозрахунку банку.

 24. Моделі внутрішнього госпрозрахунку в банку

 25. Планування як основа управління діяльністю банку.

 26. Принципи та етапи системи планування в банку.

 27. Види планування в банку.

 28. Сутність бюджетування, його завдання і функції.

 29. Етапи складання та взаємоузгодження бюджетів.

 30. Види бюджетів, що складаються в банку.

 31. Методи складання бюджетів, їх переваги та недоліки.

 32. Аналіз виконання планів та бюджетів.

 33. Поняття витрат в управлінському обліку.

 34. Класифікація витрат в управлінському обліку.

 35. Собівартість банківських продуктів та послуг: поняття, склад, види.

 36. Мета і сутність калькулювання витрат.

 37. Роль калькулювання в обліку витрат в банку.

 38. Класифікація і розподіл прямих витрат центрів відповідальності банку.

 39. Облік і розподіл непрямих витрат центрів відповідальності банку.

 40. Калькулювання собівартості банківських продуктів та послуг.

 41. Порядок розподілу витрат на банківські продукти та послуги.

 42. Методи трансфертного ціноутворення в банку.

 43. Формування трансфертної ціни на банківські продукти.

 44. Моделі ціноутворення в банках.

 45. Сутність та необхідність управлінського аналізу.

 46. Види управлінського аналізу та їх призначення.

 47. Призначення і мета складання управлінської звітності.

 48. Управлінський аспект фінансової звітності.

 49. Структура та види управлінських звітів банку.

 50. Аналіз ефективності роботи структурних підрозділів банку.


4.2. Тестові завдання


Завдання 1.

  1. До центрів прибутку банку відносяться:

 1. Управління валютного контролю;

 2. Юридичне управління;

 3. Фінансове управління;

 4. Кредитне управління;

 5. Управління депозитних операцій;

 6. Управління бухгалтерського обліку і звітності;

 7. Казначейство;

 8. Управління валютних операцій.
  1. Прямі витрати – це витрати, які:

 1. Понесені внаслідок прийняття відповідного рішення;

 2. Можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного банківського продукту;

 3. Можуть контролюватись безпосередньо менеджерами банку;

 4. Розподіляються пропорційно між відповідними банківськими продуктами.
  1. При зростанні обсягу залучених ресурсів, які з наступних видів витрат будуть вище запланованих:

 1. Змінні витрати на одиницю залучених коштів;

 2. Постійні витрати на одиницю залучених коштів;

 3. Загальні постійні витрати;

 4. Загальні змінні витрати.
  1. Оберіть найбільш оптимальну базу розподілу для такої статті витрат як витрати на утримання банківських приміщень:

 1. Пропорційно фонду оплати праці;

 2. Пропорційно площі, що займає структурний підрозділ;

 3. Пропорційно вартості спожитих ресурсів;

 4. Пропорційно середньоспискової чисельності працівників підрозділу.
  1. Оберіть значення точки беззбитковості роботи банку за наступними даними: постійні витрати – 1500 тис. грн.; процентні витрати на залучення ресурсів – 3500 тис. грн..; доход – 7000 тис. грн..

 1. 5000 тис. грн..;

 2. 7000 тис. грн..;

 3. 3000 тис. грн..;

 4. 2560 тис. грн..


Завдання 2.

  1. Нерелевантні витрати – це витрати:

 1. Які не змінюються внаслідок релевантних подій;

 2. Які можуть бути змінені внаслідок прийняття рішень;

 3. Які не залежать від прийняття рішень;

 4. Які менеджер може безпосередньо контролювати.
  1. Постійними витратами є витрати:

 1. Які не змінюються при скороченні витрат на обслуговування банку;

 2. Які не змінюються при зміні обсягів залучених ресурсів;

 3. Які не змінюються при зростанні зобов’язань банку;

 4. Які змінюються при зростанні зобов’язань банку.
  1. Оберіть найбільш оптимальну базу розподілу між окремими центрами відповідальності для такої статті витрат як витрати на придбання канцелярських матеріалів:

 1. Пропорційно фонду оплати праці;

 2. Пропорційно середньоспискової чисельності працівників підрозділу;

 3. Пропорційно площі, що займає окремий структурний підрозділ банку;

 4. Пропорційно обсягу наданих іншим центрам послуг.
  1. На виконання бюджету доходів від кредитних операцій банку впливають фактори:

 1. Обсяг залучених ресурсів банку;

 2. Зміна середньої процентної ставки за кредитами;

 3. Зміна обсягу погашених кредитів;

 4. Зміна обсягу наданих кредитів.


2.5.Для розрахунку впливу зміни обсягу наданих кредитів на виконання бюджету процентних доходів банку за кредитними операціями необхідно:

 1. Фактичний обсяг наданих кредитів помножити на фактичну середню процентну ставку за кредитами;

 2. Відхилення за середньою процентною ставкою за кредитами помножити на обсяг наданих кредитів згідно бюджету;

 3. Відхилення фактичного обсягу наданих кредитів від обсягу кредитів за бюджетом помножити на процентну ставку за бюджетом;

 4. Фактичну процентну ставку за кредитами помножити на відхилення обсягу наданих кредитів від обсягу погашених кредитів.


Завдання 3.

  1. .Для розрахунку впливу зміни процентної ставки за депозитами на відхилення фактичних процентних витрат від бюджетних необхідно:

 1. Середню процентну ставку за депозитами помножити на фактичний обсяг залучених депозитів;

 2. Відхилення фактичної середньої ставки за депозитами від бюджетної помножити на фактичний обсяг залучених депозитів;

 3. Відхилення фактичного обсягу залучених депозитів від бюджетного помножити на середню процентну ставку за бюджетом;

 4. Фактичну середню процентну ставку за депозитами помножити на відхилення від бюджетної.
  1. Оберіть найбільш оптимальну базу розподілу між окремими центрами відповідальності для такої статті витрат як витрати на заробітну плату управлінського персоналу:

 1. Пропорційно фонду оплати праці;

 2. Пропорційно середньоспискової чисельності працівників підрозділу;

 3. Пропорційно обсягу наданих іншим центрам послуг.

 4. Пропорційно обсягу отриманого центром прибутку.
  1. Який метод розподілу непрямих витрат поєднує логічну відповідність економічній суті непрямих витрат, обмежену кількість розрахунків та достатню коректність результатів:

 1. Метод послідовного розподілу

 2. Метод прямого розподілу;

 3. Метод розподілу зустрічних послуг;

 4. Каскадний метод розподілу.
  1. Коефіцієнт складності по здійснених операціях розраховується у випадку:

 1. Якщо продукти чи операції відповідного центру неоднорідні по витратах часу;

 2. Розподілу витрат за банківськими продуктами чи послугами;

 3. Розподілу витрат по відповідних центрах відповідальності;

 4. Розподілу витрат центру розрахунково-касового обслуговування.
  1. Оберіть найбільш оптимальну базу розподілу між окремими центрами відповідальності для такої статті витрат як витрати на утримання відділу кадрів:

 1. Пропорційно фонду оплати праці;

 2. Пропорційно середньоспискової чисельності працівників підрозділу;

 3. Пропорційно обсягу наданих іншим центрам послуг.

 4. Пропорційно обсягу отриманого центром прибутку.


Завдання 4.

  1. Середній розмір витрат на одиницю виданого кредиту при зростанні обсягу кредитних вкладень:

 1. Залишається незмінним для змінних витрат;

 2. Зменшується для постійних витрат;

 3. Збільшується для змінних витрат;

 4. Залишається незмінним для постійних витрат.
  1. До центрів підтримки бізнесу банку належать:

 1. Юридичне управління;

 2. Управління валютного контролю;

 3. Фінансове управління;

 4. Управління бухгалтерського обліку і звітності;

 5. Управління ризиками;

 6. Управління внутрішнього аудиту і контролю;

 7. Управління по роботі з персоналом.
  1. В бюджеті відповідного центру відповідальності враховуються:

 1. Балансові доходи і витрати;

 2. Трансфертні доходи і витрати;

 3. Операційні доходи і витрати;

 4. Перерозподіл доходів і витрат, що не можуть бути віднесені до конкретного центру відповідальності.
  1. Центри витрат, що входять до складу відповідного бізнес-напрямку діяльності банку:

 1. Мають портфельні та витратні бюджетні позиції;

 2. Мають портфельні та доходно-витратні бюджетні позиції;

 3. Мають доходно-витратні бюджетні позиції;

 4. Не мають доходних та портфельних бюджетних позицій;
  1. Щомісячні операційні доходи і витрати з розподілом за відповідними статтями бюджету повинна містити:

 1. Портфельна бюджетна позиція за активом;

 2. Портфельна бюджетна позиція за пасивом;

 3. Доходна бюджетна позиція;

 4. Витратна бюджетна позиція.


Завдання 5.

  1. Нерелевантні витрати – це витрати:

  1. Які не змінюються внаслідок релевантних подій;

  2. Які можуть бути змінені внаслідок прийняття рішень;

  3. Які не залежать від прийняття рішень;

  4. Які менеджер може безпосередньо контролювати.
  1. Постійними витратами є витрати:

 1. Які не змінюються при скороченні витрат на обслуговування банку;

 2. Які не змінюються при зміні обсягів залучених ресурсів;

 3. Які не змінюються при зростанні зобов’язань банку;

 4. Які змінюються при зростанні зобов’язань банку.
  1. Середній розмір витрат на одиницю виданого кредиту при зростанні обсягу кредитних вкладень:

 1. Залишається незмінним для змінних витрат;

 2. Зменшується для постійних витрат;

 3. Збільшується для змінних витрат;

 4. Залишається незмінним для постійних витрат.
  1. До центрів підтримки бізнесу банку належать:

 1. Юридичне управління;

 2. Управління валютного контролю;

 3. Фінансове управління;

 4. Управління бухгалтерського обліку і звітності;

 5. Управління ризиками;

 6. Управління внутрішнього аудиту і контролю;

 7. Управління по роботі з персоналом.
  1. Центром витрат називається:

 1. Центр відповідальності, який контролює як доход так і витрати;

 2. Центр відповідальності який не генерує певні результати, що піддаються фінансовому виміру;

 3. Центр відповідальності, який несе тільки прямі постійні витрати;

 4. Центр відповідальності, який не має конкретного виходу банківського продукту;

 5. Центр відповідальності, який контролює тільки обсяг понесених витрат.Завдання 6.

  1. При зростанні обсягу залучених ресурсів, які з наступних видів витрат будуть вище запланованих:

 1. Змінні витрати на одиницю залучених коштів;

 2. Постійні витрати на одиницю залучених коштів;

 3. Загальні постійні витрати;

 4. Загальні змінні витрати.
  1. Оберіть найбільш оптимальну базу розподілу між окремими центрами відповідальності для такої статті витрат як витрати на придбання канцелярських матеріалів:

 1. Пропорційно фонду оплати праці;

 2. Пропорційно середньоспискової чисельності працівників підрозділу;

 3. Пропорційно площі, що займає окремий структурний підрозділ банку;

 4. Пропорційно обсягу наданих іншим центрам послуг.
  1. Для розрахунку впливу зміни процентної ставки за депозитами на відхилення фактичних процентних витрат від бюджетних необхідно:

 1. Середню процентну ставку за депозитами помножити на фактичний обсяг залучених депозитів;

 2. Відхилення фактичної середньої ставки за депозитами від бюджетної помножити на фактичний обсяг залучених депозитів;

 3. Відхилення фактичного обсягу залучених депозитів від бюджетного помножити на середню процентну ставку за бюджетом;

 4. Фактичну середню процентну ставку за депозитами помножити на відхилення від бюджетної.
  1. До центрів підтримки бізнесу банку належать:

 1. Юридичне управління;

 2. Управління валютного контролю;

 3. Фінансове управління;

 4. Управління бухгалтерського обліку і звітності;

 5. Управління ризиками;

 6. Управління внутрішнього аудиту і контролю;

 7. Управління по роботі з персоналом.
  1. Центри витрат, що входять до складу відповідного бізнес-напрямку діяльності банку:

 1. Мають портфельні та витратні бюджетні позиції;

 2. Мають портфельні та доходно-витратні бюджетні позиції;

 3. Мають доходно-витратні бюджетні позиції;

 4. Не мають доходних та портфельних бюджетних позицій;


Завдання 7.

  1. Основними елементами системи планування в банку є:

 1. Комунікаційне середовище банку;

 2. Інформаційна система банку;

 3. Корпоративні пріоритети банку;

 4. Методологічний апарат;

 5. Контроль і моніторинг;

 6. Характеристика форми та структури банківських планів;

 7. Планово-аналітична служба;

 8. Аналіз ринків та конкурентів;

 9. Види планування.
  1. Фінансовий план банку – це:

 1. документ, який відображає результат процесу визначення цілей банку на майбутнє та шляхів їх досягнення (приблизний обсяг фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації цілей).

 2. документ, який відображає очікувані фінансові результати в плановому періоді (році), джерела формування коштів і напрями їх використання з метою забезпечення діяльності та розвитку банку, а також виконання його зобов'язань;

 3. це план його майбутніх дій та операцій, виражений у кількісних (здебільшого грошових) вимірниках, що відображає доходи та витрати як банку взагалі, так і його окремих структурних підрозділів, на плановий період, і капітал, який необхідно залучити для досягнення планових завдань;

 4. правильні відповіді а) і в).
  1. Процес розробки способів вирішення конкретних завдань діяльності банку з метою досягнення безперебійної збалансованої роботи банку як у часовому розрізі, так і за об'єктами управління – це

  1. Планування в вузькому розумінні;

  2. Стратегічне планування;

  3. Тактичне планування;

  4. Оперативне планування.
  1. На виконання бюджету доходів від кредитних операцій банку впливають фактори:

 1. Обсяг залучених ресурсів банку;

 2. Зміна середньої процентної ставки за кредитами;

 3. Зміна обсягу погашених кредитів;

 4. Зміна обсягу наданих кредитів.
  1. .Для розрахунку впливу зміни процентної ставки за депозитами на відхилення фактичних процентних витрат від бюджетних необхідно:

 1. Середню процентну ставку за депозитами помножити на фактичний обсяг залучених депозитів;

 2. Відхилення фактичної середньої ставки за депозитами від бюджетної помножити на фактичний обсяг залучених депозитів;

 3. Відхилення фактичного обсягу залучених депозитів від бюджетного помножити на середню процентну ставку за бюджетом;

 4. Фактичну середню процентну ставку за депозитами помножити на відхилення від бюджетної.


Завдання 8.

  1. Щомісячні операційні доходи і витрати з розподілом за відповідними статтями бюджету повинна містити:

 1. Портфельна бюджетна позиція за активом;

 2. Портфельна бюджетна позиція за пасивом;

 3. Доходна бюджетна позиція;

 4. Витратна бюджетна позиція.
  1. До основних бюджетів банку належать:

  1. Бюджет продуктів, бюджет прямих матеріальних витрат, бюджет інвестицій, бюджет розподілу прибутку;

  2. Бюджет доходів, бюджет неопераційних витрат, бюджет руху грошових коштів, прогнозний баланс;

  3. Бюджет операційних витрат, бюджет розподілу прибутку, бюджет доходів, бюджет руху грошових коштів;

  4. Бюджет продуктів, бюджет податків, кредитний план.
  1. З наведеного переліку оберіть функції, які виконує бюджетування в банку:

 1. Інформаційна, комунікаційна, контрольна, прогнозна;

 2. Планування, координація, мотивація, оцінка, прогнозування;

 3. Прогнозування, комунікаційна, контрольна;

 4. Планування, організація, мотивація, контроль.
  1. Оберіть правильне твердження:

  1. Центри витрат загального управління не мають портфельних та доходних бюджетних позицій;

  2. Центри витрат, що входять до складу бізнес напрямків, не мають портфельних бюджетних позицій, а тільки доходні і витратні;

  3. До елементів портфельної бюджетної позиції включаються: залишок на початок періоду, рух коштів за даним видом активу чи пасиву, сальдо взаємних розрахунків;

  4. В оперативному бюджеті банку обов’язково враховуються операційні доходи і витрати, трансфертні доходи і витрати та коригування окремих видів доходів і витрат,
  1. З наведеного переліку оберіть чинники зовнішнього середовища, на які банк може активно впливати:

  1. Облікова ставка НБУ;

  2. Коливання ділової активності;

  3. Асортимент банківських продуктів;

  4. Форми управлінської звітності;

  5. Програмне забезпечення банку;

  6. Кон’юнктура ринку фінансових послуг;

  7. Вибір фінансових інструментів;

  8. Контрагенти банку;

  9. Економічні нормативи діяльності.Завдання 9.

9.1. Довгострокове планування

 1. Передбачає формування перспективних цілей та прийняття рішень на основі прогнозів;

 2. Дає змогу пов’язати всі напрями діяльності банку та структурних підрозділів на поточний рік;

 3. Зорієнтовано на виконання певного завдання, що постає перед банком і сформульовано у стратегічному плані;

 4. Має на меті визначення основних цілей і стратегії діяльності банку в умовах конкретного ринку.
  1. До етапів планування в банку належать:

 1. Аналіз ринку та конкурентів;

 2. Формулювання мети банку та конкретних завдань;

 3. Розробка видів планів, їх форм та структури;

 4. Оформлення планів у письмовій формі;

 5. Затвердження процедури складання планів;

 6. Координування планів;

 7. Прийняття рішень та формулювання програми дій.
  1. Для розрахунку впливу зміни обсягу наданих кредитів на виконання бюджету процентних доходів банку за кредитними операціями необхідно:

  1. Фактичний обсяг наданих кредитів помножити на фактичну середню процентну ставку за кредитами;

  2. Відхилення за середньою процентною ставкою за кредитами помножити на обсяг наданих кредитів згідно бюджету;

  3. Відхилення фактичного обсягу наданих кредитів від обсягу кредитів за бюджетом помножити на процентну ставку за бюджетом;

  4. Фактичну процентну ставку за кредитами помножити на відхилення обсягу наданих кредитів від обсягу погашених кредитів.
  1. В бюджеті відповідного центру відповідальності враховуються:

 1. Балансові доходи і витрати;

 2. Трансфертні доходи і витрати;

 3. Операційні доходи і витрати;

 4. Перерозподіл доходів і витрат, що не можуть бути віднесені до конкретного центру відповідальності.
  1. До операційних бюджетів банку належать:

 1. Бюджет продуктів, бюджет прямих матеріальних витрат, бюджет управлінських витрат, бюджет одноразових витрат;

 2. Бюджет доходів, бюджет операційних витрат, бюджет руху грошових коштів, прогнозний баланс;

 3. Бюджет операційних витрат, бюджет розподілу прибутку, бюджет доходів, бюджет руху грошових коштів;

 4. Бюджет продуктів, бюджет податків, кредитний план.


Завдання 10.

  1. Бюджетний регламент – це:

 1. це безперервна процедура складання і виконання бюджетів;

 2. це сукупність внутрішньобанківських документів і наказів, де описано порядок розробки та складання бюджетів;

 3. одиниця вимірювання бюджетного періоду (квартал, місяць, декада тощо) за видами бюджетів або поділ усього бюджетного періоду на окремі під-періоди;

 4. термін, по закінчені якого зіставляються планові та фактичні показники і коригуються подальші бюджети.
  1. Процес розробки способів досягнення цілей та шляхів реалізації певних середньо- і короткострокових завдань, сформульованих у стратегічному плані, по кожній сфері діяльності банку – це

 1. Довгострокове планування;

 2. Стратегічне планування;

 3. Тактичне планування;

 4. Оперативне планування.
  1. Оберіть правильні твердження:

 1. Портфельні позиції бюджету містять інформацію про рух коштів за основними статтями активів і пасивів центрів прибутку банку;

 2. За центрами витрат банку закріплюються доходно-витратні позиції бюджету;

 3. Центр витрат з обслуговування бізнесу не має портфельних позицій бюджету, а тільки витратні бюджетні позиції.

 4. Номенклатура закріплених бюджетних позицій може бути змінена за узгодженість між центрами відповідальності та планово-аналітичним відділом.
  1. Середній розмір витрат на одиницю виданого кредиту при зростанні обсягу кредитних вкладень:

  1. Залишається незмінним для змінних витрат;

  2. Зменшується для постійних витрат;

  3. Збільшується для змінних витрат;

  4. Залишається незмінним для постійних витрат.
  1. Коефіцієнт складності по здійснених операціях розраховується у випадку:

 1. Якщо продукти чи операції відповідного центру неоднорідні по витратах часу;

 2. Розподілу витрат за банківськими продуктами чи послугами;

 3. Розподілу витрат по відповідних центрах відповідальності;

 4. Розподілу витрат центру розрахунково-касового обслуговування.4.3. Практичні завдання


Завдання 1.

Використовуючи прямий метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, розподілити витрати центрів послуг на центри банківських продуктів (кредитне управління та управління по розрахунково-касовому обслуговуванню). При розподілі витрат юридичного управління враховувати базою розподілу витрати часу на обслуговування певного підрозділу, а управління по роботі з персоналом — чисельність працюючих.


Показники

Сума

1. Прямі витрати кредитного управління

50 000

2. Прямі витрати управління розрахунково-касового обслуговування

20 000

3. Витрати юридичного управління

80 000

4. Витрати управління по роботі з персоналом

35 000

5. Всього витрат

185 000

6. Структура витрат часу на юридичне супроводження управлінь (в %):
— кредитного

30%

— розрахунково-касового обслуговування

50%

— по роботі з персоналом

20%

7. Середньоспискова чисельність персоналу по управліннях (осіб):
— кредитного

20

— розрахунково-касового обслуговування

15

— по роботі з персоналом

8

— юридичного

4
1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни "Облік І аудит у банках" для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Б 23 Банківські операції [Текст]: методичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " аудит 1" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1» студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconЗп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Одночасно зі студентом проводиться індивідуальна консультація, на якій викладач з'ясовує ступінь підготовленості студента щодо написання...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Основи біржової діяльності” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи