Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012
НазваДовідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012
Сторінка3/7
Дата03.08.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7

^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ


Для реалізації цих положень в навчальний план включено такі дисципліни варіативної компоненти:

дисципліни, що пов’язані з управлінням та вдосконаленням внутрішнього середовища підприємства: організаційна поведінка, бізнес-планування, реінжиніринг бізнес-процесів, технології роботи з персоналом, віртуальне підприємство та е – бізнес, логістичний менеджмент, маркетинг-менеджмент;

дисципліни, що пов’язані з управлінням та вдосконаленням зв’язків із зовнішнім середовищем підприємства можна розподілити на дві групи: ті, що дають змогу вивчити та проаналізувати середовище (комп’ютерні технології в менеджменті та бізнесі, оподаткування,) та ті, що дозволяють здійснювати ефективні комунікації і активний вплив на нього (бренд-менеджмент, ділове спілкування);

дисципліни, що забезпечують управління функціонуванням та розвитком підприємства: управління розвитком, ризик-менеджмент, прийняття рішень та кількісні методи в бізнесі.


ВИКЛАДАННЯ. Здійснюють 6 докторів економічних наук, професорів, 12 кандидатів економічних наук, доцентів. Очолює кафедру д.е.н., професор Лепейко Т.І.

При проведенні навчального процесу використовуються сучасні методи активізації навчання (ділові ігри, практичні кейси, ситуації, тощо), а також комп’ютерні інтерактивні мультимедійні навчальні матеріали.

Викладання здійснюється українською та англійською мовами.


^ РИНОК ПРАЦІ.


Фахівці з бізнес-адміністрування на ринку праці необхідні на посадах: менеджера з адміністративної діяльності, логістики, ЗЕД, постачання та збуту, реклами, персоналу, з питань регіонального розвитку; керівника МП; професіонала з корпоративного управління; фахівця з ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва або з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; економічного радника, консультанта з економічних питань; члена спостережної ради або правління акціонерного товариства.


^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «бізнес-адміністрування» функціонують наступні магістерські програми:

- «Бізнес-адміністрування»,

- «Подвійний диплом» (спільно з університетом Applied science “Technicum Wienn” (м. Відень, Австрія)

 1. ^ МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

Телефон – (057)758 – 77 – 26 e-mail kaf_eopdp@hneu.edu.ua

kafeoprep@hneu.edu.ua

ФАКС (057) 70 – 20 – 717 Інтернет www.ksue.org.ua


Спеціальність «Менеджмент інноваційної діяльності» є однією з новітніх за напрямом «Менеджмент і адміністрування» (внесена до переліку спеціальностей у 2007 р.), що зумовлено вибором інноваційного напряму розвитку економіки України та існуванням нагальної потреби у підготовці фахівців, які б мали компетенції з розроблення, впровадження та комерціалізації інновацій.


КВАЛІФІКАЦІЯ

 • бакалавр, магістр (денна форма)

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка:

диплом бакалавра з менеджменту організацій,

диплом магістра з менеджменту інноваційної

діяльності


Термін навчання:

денна форма: - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 роки).


^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Особливості спеціальності полягають у набутті фахівцями комплексних компетенцій в управлінській, організаційній, мотиваційній, контрольній, маркетинговій, зовнішньоекономічній, інформаційно-аналітичній, технологічній, дослідницькій, координаційно-інтеграційній, освітньо-методичній діяльності у сфері розробленні, впровадження та комерціалізації інновацій на підприємствах, в консультаційних центрах, консалтингових організаціях, інноваційних структурах центральних державних і регіональних органах управління, інноваційних фондах, фінансово-кредитних установах, науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах, техпарках.

^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. Професійні компетенції магістра із спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» полягають у: здатності виявляти нові можливості для розроблення нових видів продукції (послуг) і нових видів економічної діяльності (бізнесу) та забезпечувати їх реалізацію в умовах високого динамізму та невизначеності; визначенні перспективних цілей і завдань інноваційного розвитку підприємства, організації, підрозділу; проектуванні та реалізації нових бізнес-моделей та форматів підприємницької діяльності, адекватних технологічним та продуктовим інноваціям підприємства; комерціалізації результатів інтелектуальних розробок із забезпеченням прав власників; узгодженні традиційної та інноваційної діяльності підприємства; забезпеченні процесного підходу в дослідженнях, розробленні та просуванні продукції на ринок; прийнятті стратегічних і тактичних інноваційних рішень; координації діяльності функціональних підрозділів підприємства щодо наскрізного управління інноваційними процесами; організації міжфірмової взаємодії підприємств в процесі створення нової продукції; оцінюванні результативності інноваційних проектів, умінні створювати нові знання, формувати і розвивати базу знань та забезпечувати ефективне використання знань в інноваційній діяльності підприємства.


ВИКЛАДАННЯ. Викладання здійснюється з використанням інтерактивних методів навчання, сучасного технічного, програмного й інформаційного забезпечення. Основні дисципліни викладають провідні професори і доценти ХНЕУ, які мають значний досвід викладацької та науково-дослідної роботи і працюють у наукових установах НАН України та приймають участь у розробленні і впровадженні інноваційних проектах на підприємствах. До навчального процесу залучаються фахівці-практики з промислових підприємств, які розробляють і впроваджують інновації у господарську діяльність суб’єктів господарювання.


^ РИНОК ПРАЦІ. Фахівці з менеджменту інноваційної діяльності можуть працювати на середньому рівні управління на підприємствах і в організаціях різних форм власності у сфері інноваційної діяльності, зокрема на таких первинних посадах: керівника малого підприємства, начальника науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва, керівника проектів і програм, менеджера у сфері надходження інформації, досліджень і розробок, дослідження ринку та вивчення суспільної думки, з питань комерційної діяльності та управління, наукового співробітника, консультанта з ефективності підприємництва, фахівця-аналітика з дослідника товарного ринку, спеціаліста державної служби, фахівця з управління проектами, інженера з організації управління виробництвом, викладача (методи навчання).


^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності здійснюється підготовка бакалаврів з викладанням дисциплін англійською мовою. Студенти мають можливість приймати участь у наукових дослідженнях кафедри за тематикою інноваційної діяльності, які фінансуються МОН України, працювати у науковому гуртку «Інноваційний та інвестиційний менеджмент».


1. МАРКЕТИНГ


^ ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ЕКОНОМІКИ ТА МАРКЕТИНГУ»

Телефон (057) 702-02-65 E-mail:kafedra_eim@mail.ru

Факс (057) Інтернет:

Спеціальність «Маркетинг» - сучасні підприємства існують в умовах жорсткої конкуренції, тому переорієнтація діяльності підприємства на маркетинг є неминучою. Для того, щоб діяльність кожного підприємства була успішною, необхідно вивчати потреби ринку, аналізувати напрямки їх змін, розробляти рішення щодо задоволення вимог і запитів споживачів, відслідковувати зміни на самому підприємстві. Комплекс цих проблем є предметом маркетингу.

Головною проблемою для роботодавців є відсутність висококваліфікованих, грамотних, творчих кадрів. Тому спеціальність «Маркетинг» є однією з найбільш необхідних на ринку праці.


КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з маркетингу, диплом магістра з маркетингу, диплом спеціаліста з маркетингу


^ Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік).

^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ - маркетолог є найбільш затребуваним і високооплачуваним фахівцем в умовах ринкової економіки на будь-якому підприємстві будь-якої країни. Це фахівець, основним результатом діяльності якого є забезпечення стійкого функціонування й розвитку підприємства (організації) у конкурентному середовищі на основі гармонізації інтересів споживачів і підприємства (організації).

Маркетолог фахівець, основним результатом діяльності якого є стійке функціонування й розвиток підприємства (організації) у конкурентному середовищі на основі гармонізації інтересів споживачів і підприємства (організації)

^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

В процесі навчання у студентів формуються такі основні компетенції:

- аналіз конкурентної ситуації на цільових ринках та ринкових можливостей підприємства;

- вибір цільових ринків та позиціонування товару;

- обґрунтування маркетингової стратегії підприємства;

- управління маркетинговою діяльністю та розробка маркетингових про­грам підприємства;

- оцінка ринкових та комерційних перспектив інноваційного продукту;

- розробка та реалізація товарної інноваційної політики та формування стратегії просування товару на ринок.

 • Розробка ефективної маркетингової стратегії та координація маркетингової діяльності підприємства

 • Управління взаємовідносинами з клієнтами

 • Рішення організаційно-управлінських задач у сфері маркетингу

 • Проведення маркетингових досліджень та аналітична підтримка маркетингових заходів

 • Управління продуктом на усіх стадіях життєвого циклу

 • Управління конкурентоспроможністю та якістю продукції

 • Економічне обґрунтування маркетингових рішень

 • Проведення маркетингових досліджень з метою підвищення ефективності діяльності підприємства

 • Володіння навичками щодо здійснення викладацькою діяльності (професіоналізм, відповідальність, тактичність, толерантність, комунікабельність, адаптивність та інше)

 • Виконання функції, пов’язаних із здійсненням маркетингової діяльності

 • Використання різних методів маркетингового планування

 • Здійснення процедуру маркетингового контролю

 • Застосування на практиці методів аналізу маркетингового середовища

 • Дослідження та аналіз ринків збуту

 • Дослідження конкурентоспроможності продукції підприємства

 • Організація роботи підприємства з мінімізацією комерційних ризиків

 • Володіння комп’ютерною технікою та основними комп’ютерними програмами, які використовуються на сучасному підприємстві

 • Використання нестандартних методів при дослідженні соціально-економічних процесів (кластерний аналіз, імітаційне моделювання, кореляційно-регресійний аналіз та інші)‏

 • Застосування мотиваційних механізмів в управлінській діяльності

 • Розробка ефективної маркетингової стратегії підприємства на зовнішніх ринках

 • Прогнозування показників кон’юнктури цільового міжнародного ринку

 • Рішення організаційно-управлінських задач у сфері міжнародного маркетингу

 • Обґрунтування рішень про вихід на зовнішній ринок

 • Управління конкурентоспроможністю та якістю продукції на зовнішніх ринках

 • Вибір способу виходу на закордонні ринки

 • Проведення маркетингових досліджень з метою підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

 • Адаптація комплексу маркетингу до закордонних ринків

 • Визначення конкурентоспроможності товару на ринках України та інших держав.

 • Визначення конкурентоспроможності підприємства на ринках України та інших держав.


^ ВИКЛАДАННЯ. – висока якість підготовки фахівців спеціальності «Маркетинг» забезпечується за рахунок високого професійного рівня викладацького складу - доктора й кандидати економічних наук, провідні спеціалісти підприємств; викладання навчальних дисциплін базується на використанні результатів наукових досліджень, оприлюднених у виданих монографіях та наукових статтях; особлива увага приділяється проблемам становлення соціально-орієнтованого маркетингу в Україні; здійснюється постійне удосконалення учбових планів підготовки магістрів з урахуванням запитів роботодавців.


^ РИНОК ПРАЦІ. - виробничо-торгівельна, організаційно-управлінська, комерційна, маркетингова діяльність в організаціях та підприємствах промисловості, оптової, роздрібної торгівлі, готельного господарства, туризму, включаючи структурні виробничо-торговельні підрозділи різних розмірів і форм власності та організаційно-правових форм господарювання, а також у науково-дослідних інститутах, на державній службі, в галузевих і місцевих органах управління, маркетингових фірмах, на  товарних і фондових біржах, брокерських конторах, банківських установах, в навчальних закладах.

^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Маркетинг» функціонують наступні магістерські програми:

- «Стратегічний та оперативний маркетинг»

- «Прикладний маркетинг»

- «Маркетинг-менеджмент у зовнішньоекономічній діяльності»

^ ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ЛОГІСТИКА»


Телефон (057) 702-05-25 E-mail: ogyenko_svetlana@mail.ru

Інтернет: www.logisty.at.ua


Спеціальність «Логістика» спрямована на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр» очної та заочної форм навчання, а також за програмою перепідготовки (друга вища освіта).


КВАЛІФІКАЦІЯ

 • бакалавр, магістр (денна форма);

 • бакалавр, магістр (заочна форма);


^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

Дипломи державного зразка: диплом бакалавра

з менеджменту; диплом спеціаліста та магістра

з логістики

^ Термін навчання:

Денна форма – бакалавр (4 роки)

магістр (1,5 роки)

Заочна форма (на базі вищої освіти) – спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої - спеціальної освіти):

 • бакалавр (5 років)

 • спеціаліст (1 рік).


^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Актуальність спеціальності «Логістика» обумовлена потенційними можливостями істотного підвищення ефективності функціонування промислових та виробничо-комерційних організацій. Готуються висококваліфіковані фахівці з логістики, які можуть ефективно працювати в різних галузях економіки. Кафедра логістики готує фахівців, які орієнтовані на роботу у функціональних сферах логістики промислових підприємств та комерційних організацій.


^ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Область професійної діяльності спеціаліста з логістики включає дослідження, методи та технології, що спрямовані на розробку та оптимізацію управлінських рішень в логістиці різних галузей економіки.

Спеціаліст з логістики під час навчання формує такі компетенції:

- планування (вміння використовувати підходи до дослідження та планування постачальницької,виробничої, збутової, транспортної, складської діяльності);

- мотивації (дослідження різних видів діяльності промислового підприємства та визначення резервів підвищення прибутку);

- організаційні (вміння логічно й послідовно викладати результати досліджень з метою їх подальшого практичного застосування);

- управлінські (вміння досліджувати управлінську та господарську діяльність промислових підприємств);

- координаційні (вміння досліджувати економічні явища і процеси, здійснювати координацію роботи підрозділів підприємства);

- аналітичні (вміння здійснювати аналіз господарської діяльності промислових підприємств) компетенції.


ВИКЛАДАННЯ

Підготовку навчання забезпечують кваліфікований склад викладачів, науковців, практиків і досвідчений методичний персонал. Викладання навчальних дисциплін з логістики забезпечене навчально-методичними виданнями, в тому числі конспектами лекцій, посібниками та підручниками. Базова освіта та кваліфікація професорсько-викладацького складу відповідають профільності викладаємих на кафедрі дисциплін.


^ РИНОК ПРАЦІ

Сьогодні ми є свідками буму проектування та виробництва в Україні логістичних центрів та сучасних складських комплексів. Підвищена увага до застосування логістичних технологій пов’язана з проблемами скорішого подолання відставання вітчизняної логістичної інфраструктури від середньосвітового рівня та підвищення використання стратегії аутсорсинга логістики вітчизняними підприємствами та торгівельними підприємства. Разом з тим, широке використання логістики в практиці господарської діяльності пояснюється необхідністю скорочення загальних витрат підприємства та виходу на міжнародні ринки в якості конкурентоспроможного підприємства, що дозволяє досягти використання логістичних інструментів.

Спеціаліст з логістики може займати на підприємстві, фірмі або компанії різні посади: президент, заступник директора з логістики, керівник інтегрованої служби логістики, керівник регіонального розподільчого центру, управляючий матеріальними потоками, інтегральний менеджер з логістики, начальник відділу збуту, аналітик логістичного планування, начальник організації виробництва, експедитор, менеджер з постачань, менеджер зі збуту, транспортний аналітик, митний брокер.

Підготовка спеціалістів ведеться як для промислового, так і для комерційних підприємств, тому фахівці можуть застосовувати свої знання та навички на промислових підприємствах, в торгівлі,у фінансових установах, в сфері послуг тощо.


^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ.

На спеціальності «Логістика» функціонують такі магістерські програми: «Оптимізація логістичних систем в невиробничій сфері» та «Оптимізація логістичних систем в промисловості», які спрямовані на формування професійних знань, умінь та навичок, що спрямовані на задоволення потреб підприємств та установ України в висококваліфікованих фахівцях з логістики.

Програми націлені на формування у менеджерів промислових, торгівельних підприємств та підприємств сфери послуг різних форм власності та організаційно-правових форм системного погляду на логістику та управління ланцюгами поставок, на знайомство з сучасними концепціями та технологіями, що використовуються передовими підприємствами промислово розвинутих країн у логістиці, на розвиток знань та умінь по стратегічному плануванню, організації і управлінню логістичною системою підприємства, на вирішення проблем міжфункціональної і міжорганізаційної логістичної координації, на розвиток практичних навичок по формуванню мережної структури і управлінню ланцюгами поставок, на інтегроване планування і контролінг діяльності контрагентів у ланцюгах поставок.

Першочерговим завданням кафедри є підготовка процвітаючих спеціалістів з логістики, які мають якісні знання комп`ютера, фінансову та економічну підготовку, посилені знання іноземної мови, здатні визначати проблему з точки зору системного підходу.

^ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

____________________ _______________________________

Сертифікат № 00-00000-від 00.00.20—р.


61001, Харків, проспект Леніна 9-А Телефон приймальної комісії

Факультет МЕВ 702-18-37

Телефон (057) 702-18-32 E-mail: dekmeo@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-07-17 Інтернет: hneu.edu.ua


^ РІК ЗАСНУВАННЯ 1994


ТИП НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ Державний


ДЕКАН ПІДДУБНИЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, професор


КАФЕДРИ

Міжнародної економіки та менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

Економічної теорії

Політичної економії

Туризму

Іноземних мов і перекладу

Іноземних мов

Мовної підготовки іноземних громадян


ЧИСЕЛЬНІСТЬ

СТУДЕНТІВ понад 1000 осіб


ДОДАТКОВА

ІНФОРМАЦІЯ На факультеті міжнародних економічних відносин здійснюється підготовка фахівців з міжнародної економіки, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, туризму та економічної теорії.


У складі факультету 7 кафедр. Навчальний процес забезпечують 126 викладачів, у тому числі - 12 докторів наук, професорів, 76 кандидатів економічних наук, доцентів. Висока якість навчального процесу забезпечується розвиненою інфраструктурою навчального процесу – добре обладнаними аудиторіями, сучасною технікою та комп’ютерними мережами, потужним бібліотечним фондом літератури, сучасною лінгафонною лабораторією з вивчення іноземних мов та технічними засобами навчання.


^ НАПРЯМ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ)

1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА


ВИПУСКОВА КАФЕДРА «Міжнародної економіки та менеджменту ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Телефон (057) 702-18-32 E-mail: dekmeo@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-07-17 Інтернет: hneu.edu.ua


Спеціальність «Міжнародна економіка» - орієнтована на підприємства, організації та установи державної та недержавної форми власності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, а також на органи державного, галузевого та регіонального рівнів управління за напрямом (міжнародною економічною діяльністю України у тому числі торгівельно-економічні місії та представництва.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconКонтролінг у системі менеджменту
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconКонтролінг у системі менеджменту страхової компанії
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти І науки України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconНаказ №26 к по Харківському національному педагогічному
України №1410 від 13. 12. 2012 року Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди доручено проведення...
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconУправління банківськими
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconУправління банківськими операціями: методологія І практика
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconНаказ №16 к по Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди від 28 січня
Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди 06-08 квітня 2011 року буде проведено ІІ тур Всеукраїнської...
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 24-25 лютого 2011 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи