Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012
НазваДовідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012
Сторінка4/7
Дата03.08.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7

КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, диплом магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, диплом спеціаліста з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності


^ Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік).


ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ – міжнародна економіка, визначаються відмінностями функціонування системи міжнародних економічних зв’язків і відносин та закономірностями розвитку світового господарства, пізнання та врахування яких вимагає теоретичних знань, вмінь і навичок, у галузі економічної теорії, міжнародних економічних відносин, організації та управління міжнародною економічною діяльністю, міжнародного бізнес-менеджменту міжнародної рекламної та виставної і ярмаркової діяльності, а також мовної підготовки у спілкуванні з іноземними партнерами контрагентами.


ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ


На факультеті впроваджена система безперервної освіти, індивідуалізації та розширення самостійності у виборі студентом навчальних дисциплін. Оперативне реагування на зміни в зовнішньоекономічній політиці України та на ринку праці створює міцну основу для зростання попиту на випускників факультету. На це спрямована і мовна підготовка студентів, зорієнтована на широкий вибір вивчення іноземних мов, а також гуманітарна підготовка, спрямована на формування у студентів активної, творчої позиції.


ВИКЛАДАННЯ.


Основними видами навчальних занять на факультеті є: лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації.

За допомогою поточного контролю проводиться перевірка теоретичних знань студентів та виконання індивідуальних практичних завдань.

Рівень знань студентів з навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є іспит, здійснюється на основі підсумкової оцінки модульного контролю та результатами письмового іспиту.

РИНОК ПРАЦІ –підприємства, установи та організації – суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України, органи державного, галузевого та регіонального рівнів управління міжнародною економічною діяльністю України у тому числі прикордонного співробітництва та торгівельно-економічні представництва України за кордоном.


^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Міжнародна економіка» функціонують наступні магістерські програми:

- «Управління міжнародною конкурентоспроможністю регіону»

- «Маркетингове забезпечення міжнародного бізнесу»

2. МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


ВИПУСКОВА КАФЕДРА «Міжнародної економіки та менеджменту ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Телефон (057) 702-18-32 E-mail: dekmeo@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-07-17 Інтернет: hneu.edu.ua


КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з міжнародної економіки, диплом магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, диплом спеціаліста (кваліфікація: менеджер-економіст)


^ Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік).

^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ менеджмент зовнішньоекономічної діяльності визначаються відмінностями управління міжнародним бізнесом, та вимагає теоретичних знань, вмінь і навичок у галузі менеджмент, митної справи, міжнародних валютно-фінансових і кредитних операцій і розрахунків, транспортного забезпечення та страхування експортно-імпортних операцій.


^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІН На факультеті впроваджена система безперервної освіти, індивідуалізації та розширення самостійності у виборі студентом навчальних дисциплін. Оперативне реагування на зміни в зовнішньоекономічній політиці України та на ринку праці створює міцну основу для зростання попиту на випускників факультету. На це спрямована і мовна підготовка студентів, зорієнтована на широкий вибір вивчення іноземних мов, а також гуманітарна підготовка, спрямована на формування у студентів активної, творчої позиції.


ВИКЛАДАННЯ.

Основними видами навчальних занять на факультеті є: лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації.

За допомогою поточного контролю проводиться перевірка теоретичних знань студентів та виконання індивідуальних практичних завдань.

Рівень знань студентів з навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є іспит, здійснюється на основі підсумкової оцінки модульного контролю та результатами письмового іспиту.


^ РИНОК ПРАЦІ - підприємства, установи та організації – суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України, органи державного, галузевого та регіонального рівнів управління міжнародною економічною діяльністю України у тому числі прикордонного співробітництва та торгівельно-економічні представництва України за кордоном.


^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» функціонують наступні магістерські програми:

- «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства»

- «Реклама та зв’язки з громадськістю в міжнародному бізнесі»


Напрям (спеціальність)

Економічна теорія

в галузі «Економіка та підприємництво»


ВИПУСКОВА КАФЕДРА

«ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ»

Телефон (057) 702-18-32 E-mail: kafecoth@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-07-1

Інтернет: www.hneu.edu.ua/ua/education/facultet/mev/kaf-et.html


Спеціальність «Економічна теорія» в ХНЕУ - є фундаментальною економічною підготовкою, яка спрямована на формування фахівця з економічної теорії, який може успішно працювати як викладачем економічних дисциплін у вищих та середніх навчальних закладах, так і бути компетентним аналітиком міжнародного рівня, фахівцем чи керівником в різноманітних секторах та галузях національної економіки.

Освітній напрям (спеціальність) «Економічна теорія» входить до складу галузі вищої освіти «Економіка і підприємництво» за кодом 6.030501, що підкреслює фундаментальний характер економічної освіти і професійного спрямування випускників.


КВАЛІФІКАЦІЯ:

- бакалавр, магістр (денна форма);

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ:

дипломи державного зразка

диплом бакалавра з економічної теорії,

диплом магістра з економічної теорії


Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Економічна теорія»

втілені в місії та завданнях спеціальності.


Місія спеціальності «Економічна теорія»: підготувати кваліфікованого фахівця-професіонала для розвитку економічної теорії на рівні світової фундаментальної науки та інноваційного удосконалення господарської практики


Навчання спрямоване на забезпечення таких завдань :

 • зорієнтувати студента в історичному просторі фундаментальних знань та сучасному розумінні сутності економічних процесів;

 • сформувати здатності до самостійного пошуку і створення креативної інформації, використовуючи знання двох іноземних мов;

 • закріпити навички теоретичного узагальнення закономірностей на мікро- та макрорівнях, а також вміння комп’ютерної обробки економічних даних;

 • виховати інтерес до інтелектуального саморозвитку і особистісного зростання


Бакалаврська програма підготовки з напряму «Економічна теорія» передбачає навчання протягом 8 семестрів і завершується складанням державного іспиту та захистом випускної роботи. На 3 і 4 курсах студенти проходять економічну практику на підприємствах. По закінченні навчання студент отримує кваліфікацію «бакалавр з економічної теорії» і можливість працевлаштування за профілем науковця-аналітика, викладача або економіста на підприємстві.

Магістерські програми «Методологія сучасної мікро-та макроекономіки», «Інституціональна політекономія» передбачають навчання протягом 3 семестрів, включаючи дві практики, два тренінги, захист випускної науково-дослідницької роботи і отримання кваліфікації «магістр з економічної теорії».


^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ

ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ПЕРЕДБАЧАЄ

 • оволодіння фундаментальними знаннями з проблем сучасної економічної теорії;

 • ознайомлення студентів з особливостями еволюції економічних парадигм та концепцій, з основними ідеями видатних економістів минулого та сучасного етапів;

 • формування навичок стосовно рішення конкретних економічних задач з використанням сучасних теоретичних моделей,

 • сформувати здатності проведення самостійного аналізу рішення економічних проблем.Система професійних знань і вмінь з економічної теорії

 • орієнтована на глибоку фахову підготовку при збереженні високого рівня фундаментальних знань;

 • враховує вимоги та запити роботодавців шляхом формування ключових компетенцій за різноманітними видами програм, що розроблені на основі міжнародного досвіду;

 • забезпечує чітку спрямованість навчання на наукові та прикладні дослідження, на підготовку економістів, здатних вести ефективний бізнес і творчо розв'язувати проблеми, що виникають у процесі діяльності компаній та організацій.ВИКЛАДАННЯ


 • Нормативні та вибіркові дисципліни спеціальності поєднані таким чином, що максимально наближують рівень навчальних програм до стандартів Євросоюзу. На випусковій кафедрі економічної теорії цей рівень забезпечують 5 професорів, 5 доцентів, інші викладачі.

 • Всі викладачі застосовують сучасні методики навчання, які дозволяють застосувати гнучкість навчального процесу, забезпечити різні варіанти вибору матеріалу і доступності до нього, обов’язково з урахуванням індивідуальності студента.

 • Студенти мають можливості перевірити свої професійні навички в тренінгах, виробничих та педагогічних практиках, в тому числі стажуванні за межами України. В навчальних планах закріплено вивчення двох іноземних мов.

 • Студенти спеціальності «Економічна теорія» в навчанні та самостійних наукових дослідженнях професійно використовують Бібліотеку Світового Банку, доступ в систему URAN, активно застосовують технології дистанційної освіти “Moodle”, “Claroline”.РИНОК ПРАЦІ


Наші випускники працюють на таких посадах:

 • викладачі вузів та коледжів;

 • аналітики підприємств, банків, органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

 • референти громадських та політичних організацій,

 • економісти, менеджери фірм та неприбуткових організацій,

 • економісти-перекладачі відділів зовнішньоекономічної діяльності,

 • менеджери інноваційних проектів та фондів,

 • аналітики-маркетологи дослідницьких центрівДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

На спеціальності «Економічна теорія» функціонують наступні магістерські програми:

- «Методологія сучасної мікро- та макроекономіки»,

- «Інституціональна політекономія»


^ ВИПУСКОВА КАФЕДРА «туризму»

Телефон

(057) 758-77-26 (дод. 4-51) E-mail: turizm@hneu.edu.ua

Інтернет: hneu.edu.ua


Спеціальність "туризм" – галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", напрям підготовки 6.14003 "туризм"


КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з туризму, диплом магістра з туризму, диплом спеціаліста (кваліфікація: спеціаліст з туризму)


^ Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1 рік)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік).


^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ туризм визначаються специфікою входження України у світовий туристичний простір, що потребує від фахівців знань, вмінь і навичок у галузі міжнародних економічних відносин, організації туризму, міжнародного бізнес-менеджменту, міжнародної рекламної та виставної і ярмаркової діяльності, а також мовної підготовки у спілкуванні з іноземними партнерами контрагентами.


^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІН

На кафедрі впроваджена система безперервної освіти та надано самостійність у виборі студентом навчальних дисциплін. Зміни в політиці України в сфері туризму та на ринку праці створюють основу для зростання попиту на випускників факультету.

Набуті знання студенти перевіряють та закріплюють під час проходження виробничої та переддипломної практики на вітчизняних та закордонних туристичних підприємствах.

В віртуальному офісі туристичної фірми, що створено в ХНЕУ використовуються найсучасніші технології в тому числі інформаційна система "Оверія - Туризм", що є продуктом однойменної компанії, яка має статус Золотого Сертифікованого партнера Microsoft і використовується кращими туристичними фірмами України.


ВИКЛАДАННЯ.

Основними видами навчальних занять на факультеті є: лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації, кейс-методи, ділові та рольові ігри.

За допомогою поточного контролю проводиться перевірка теоретичних знань студентів та виконання індивідуальних практичних завдань.

Рівень знань студентів з навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є іспит, здійснюється на основі підсумкової оцінки модульного контролю та результатами письмового іспиту.

З 2008 року відкрито програму підготовки бакалаврів за спеціальністю туризм англійською мовою.

РИНОК ПРАЦІ. – підприємства, установи та організації – суб’єкти господарської діяльності України, органи державного, галузевого та регіонального рівнів управління туристичною діяльністю України, у тому числі торгівельно-економічні представництва України за кордоном.


^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ.

На спеціальності «туризм» функціонує наступна магістерська програма:

- «Менеджмент міжнародного туризму»

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

____________________ _______________________________

Сертифікат РД-IV № 210141 від 26.11.2009р.


61001, Харків, проспект Леніна 9-А Телефон приймальної комісії

Факультет Е і П 702-18-37

Телефон (057) 70-20-547 E-mail: dekep@hneu.edu.ua

Факс (057) 70-20-717 Інтернет: ep.kh.ua


^ РІК ЗАСНУВАННЯ 2001


ТИП НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ Державний


ДЕКАН СЄРІКОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, к.е.н., доцент


КАФЕДРИ: ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

^ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

СОЦІОЛОГІЇ І ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ


ЧИСЕЛЬНІСТЬ

СТУДЕНТІВ понад 1000 осіб


ДОДАТКОВА

ІНФОРМАЦІЯ Факультет є структурним підрозділом ХНЕУ, на якому здійснюється підготовка фахівців по двом спеціальностям: «Економіка підприємства» та «Управління персоналом і економіка праці» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра. Високий якісний склад викладачів і розвинена інфраструктура навчального процесу забезпечують відповідну якість навчально-методичного і наукового процесу навчання. На факультеті функціонує система безперервної освіти, що надає можливість отримання другої вищої освіти. Навчальним планом передбачене поглиблене вивчення правових дисциплін, бо це є необхідною умовою формування майбутнього кваліфікованого економіста. Забезпечується також і безперервна комп'ютерна підготовка, що дає можливість майбутнім фахівцям краще орієнтуватися в інформаційному просторі. Широко використовуються активні форми навчання, такі, як проблемні лекції, ситуаційні семінари, рольові ігри, виконання індивідуальних завдань практичного напрямку. Магістр з економіки підприємства здатен виконувати функції економістів, менеджерів і керівників відповідних служб на підприємствах, у корпораціях, організаціях й установах – скрізь, де потрібно вміти обґрунтовувати ділові стратегії й поточні плани, різноманітні проекти, а також організовувати їх здійснення, керувати процесами й координувати роботу виконавців. Магістр з управління персоналом і економіки праці здатен виконувати професійну роботу в області менеджменту персоналу (мотивація й стимулювання праці), планування ділової кар'єри, розробки стратегії управління персоналом підприємства й соціального розвитку.


^ НАПРЯМ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ)


ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА


ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА І

МЕНЕДЖМЕНТУ»

Телефон (057) 702-18-34 E-mail:--------------

Факс (057) 70-20-717 Інтернет:----


Спеціальність «Економіка підприємства» завжди була однією із самих перспективних і прибуткових. Економісти потрібні кожній організації, підприємству, що виробляє продукцію або надає послуги, державній або недержавній установі, страховій компанії, консалтинговій або туристичній фірмі. Експерти ринку праці впевнені: перевиробництва саме цих спеціалістів бути не може, оскільки вони – основа усього підприємництва і виробництва.

Є декілька економічних спеціальностей. Найбільш прикладна з них – «Економіка підприємства». Саме це ключове слово – економіка – визначає характер майбутньої діяльності випускника.

Вони готові до роботи у фінансово-аналітичних, виробничих, планових, маркетингових, проектно-економічних відділах. Ситуація на сучасному ринку праці така, що і у керівних структурах будь-якого підприємства до запиту перед усім фахівці з економічною освітою.


КВАЛІФІКАЦІЯ

– бакалавр, магістр (денна форма);

– бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з економіки підприємства, диплом магістра економіки підприємства, диплом спеціаліста (кваліфікація: економіст)


^ Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік).


^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТ розробка ефективної стратегії та формування маркетингової політики підприємства; розробка перспективних планів підприємства та бізнес – планів конкретних проектів, контроль за процесом виробництва; проведення комплексного фінансового аналізу на основі даних бухгалтерської звітності; підготовка фінансового плану підприємства та прогноз надходжень грошових коштів; пошук оптимальних джерел фінансування діяльності у процесі реструктуризації та фінансового оздоровлення; управління економічними процесами, виробництвом і соціальним розвитком підприємств із урахуванням галузевої специфіки; техніко-економічне обгрунтування інвестиційних проектів; оцінка конкурентоспроможності підприємства і продукції.

^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІН здійснюється на базі фундаментальної, гуманітарної та загальноекономічної підготовки через спеціальні дисципліни – економіка підприємства; управління витратами; маркетинг; менеджмент; обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків; системний аналіз в економіці; статистика; економічна діагностика; проектний аналіз; управління проектами; організація виробництва; стратегія підприємства; планування і контроль на підприємстві; економіка та організація інноваційної діяльності; потенціал і розвиток підприємства; інформаційні системи і технології на підприємстві; бізнес – інформатика; правознавство; господарське право; фінанси; гроші і кредит; бухгалтерський облік; фінансовий менеджмент; управління стратегічними змінами; міжнародна економіка; ділова іноземна мова; технології виробництва; менеджмент персоналу; міжнародний менеджмент; економічне управління підприємством; управління конкурентоспроможністю підприємства; управління консалтинговою діяльністю; обгрунтування та експертиза бізнес-проектів; антикризова діяльність підприємства; тренінг з економіки підприємства.

ВИКЛАДАННЯ. Високий рівень підготовки забезпечується професійною майстерністю професорсько-викладацького складу, з яких – доктори наук, професори - 3; кандидати наук, доценти – 31. Викладацький склад кафедри має не тільки багатий досвід науково-педагогічної роботи, але й знання сучасної практики господарювання. Кафедра керує студентською науковою працею, проводяться студентські наукові конференції з виданням тез доповідей, студенти беруть участь у різних всеукраїнських і регіональних олімпіадах і конкурсах з економічних дисциплінах.

^ РИНОК ПРАЦІ. Випускники користуються стабільним попитом. Можливі два основних варіанти працевлаштування: штатна робота на підприємствах обраного сектору економіки або консультативно-проектна діяльність у складі консалтингової фірми, робота консультантами та експертами з оцінки бізнесу. Неможливо замінити економістів при розробці бізнес-моделей, складанні перспективних, стратегічних, оперативних планів розвитку та інших подібних документів.

^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Економіка підприємства» функціонують наступні магістерські програми:

- «Менеджмент проектів і консалтинг»

- «Менеджмент підприємницької діяльності»

- «Виробничий менеджмент».

2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconКонтролінг у системі менеджменту
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconКонтролінг у системі менеджменту страхової компанії
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти І науки України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconНаказ №26 к по Харківському національному педагогічному
України №1410 від 13. 12. 2012 року Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди доручено проведення...
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconУправління банківськими
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconУправління банківськими операціями: методологія І практика
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconНаказ №16 к по Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди від 28 січня
Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди 06-08 квітня 2011 року буде проведено ІІ тур Всеукраїнської...
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 24-25 лютого 2011 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи