Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012
НазваДовідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012
Сторінка5/7
Дата03.08.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7

^ ВИПУСКОВА КАФЕДРА «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Телефон (057) 758-77-23 E-mail: human_resource@mail.ru


Спеціальність «Управління персоналом та економіка праці» заснована у 1975 році на машинобудівному факультеті. Підготовка студентів за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» проводиться на основі навчальних програм, які ґрунтуються на останніх, адаптованих до сучасних економічних умов господарювання, досягненнях вітчизняної та зарубіжної наукової думки із використанням новітніх педагогічних технологій. Це робить фахівців з управління персоналом та економіки праці конкурентоспроможними на ринку праці, дозволяє їм ефективно здійснювати підприємницьку та управлінську діяльність.


КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст, магістр (заочна форма)

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з управління персоналом та економіки праці, диплом магістра з управління персоналом та економіки праці, диплом спеціаліста (кваліфікація: управління персоналом та економіка праці)


^ Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік);

- магістр (1,5 роки)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік);

- магістр (1,5 роки)


^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. ХНЕУ єдиний навчальний заклад в м. Харкові, який здійснює підготовку магістрів денної та заочної форми навчання зі спеціальності «управління персоналом та економіка праці» за програмами менеджмент персоналу у виробничій і невиробничій сфері, та спеціалістів денної форми навчання з нормування праці. При цьому навчання студентів денного відділення здійснюється за магістерськими програмами: «наукова організація праці», «менеджмент персоналу», «кадровий консалтинг та рекрутмент».


^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ.

Формування системи професійних знань та вмінь, що здійснюється викладачами кафедри управління персоналом, дозволяє студентам:

аналізувати трудові процеси для визначення вимог до працівників, ефективність використання коштів на розвиток персоналу, ефективність застосовуваних систем поточного і періодичного (атестація) оцінювання працівників, ефективність і привабливість для працівників різних форм і методів мотивування активної трудової поведінки;

організовувати професійний відбір працівників на вакантні робочі місця, виробничу та соціальну адаптацію новоприйнятих працівників, навчання персоналу, складання планів і програм ділової кар’єри для молодих перспективних фахівців, роботу фахівців нижчого посадового рівня;

розробляти стратегію управління персоналом, політику управління персоналом; ефективно використовувати сучасні інформаційні технології в управлінні персоналом.

ВИКЛАДАННЯ. Основні навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі: економіка праці і соціально-трудові відносини, управління персоналом, конфліктологія, нормування праці, організація праці, управління трудовим потенціалом, стратегічне управління трудовими ресурсами, кадрове діловодство, ринок праці, мотивування персоналу, соціальна політика, ділова кар'єра, організаційна поведінка, корпоративне управління, фізіологія й психологія праці, облік, аналіз та аудит персоналу, розвиток персоналу, креативний менеджмент.

^ РИНОК ПРАЦІ. Фахівці з управління персоналом і економіки праці підготовлені до професійної діяльності у малому і середньому бізнесі, на підприємствах та установах різних форм власності, виробничої та невиробничої сфери, органах державного і місцевого управління, освітніх та наукових закладах. Фахівці з управління персоналом і економіки праці можуть обіймати наступні посади: економіст з праці, інженер з нормування праці, інженер з організації праці, інженер з організації та нормування праці, інженер з підготовки кадрів, інженер з профадаптації, профконсультант, фахівець з аналізу ринку праці, фахівець з питань зайнятості, експерт з регулювання соціально-трудових відносин, експерт з умов праці, інструктор передових методів праці, спеціаліст державної служби, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, державний соціальний інспектор, викладач, науковий співробітник.

^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» функціонують наступні магістерські програми:

- «Наукова організація праці»;

- «Менеджмент персоналу»;

- «Кадровий консалтинг та рекрутмент».

Магістерська програма «Наукова організація праці» спрямована на опанування принципів та методів наукового підходу до вирішення завдань щодо підвищення продуктивності праці за рахунок вдосконалення організації, нормування і мотивації праці, виявлення і використання резервів зростання продуктивності праці за рахунок раціонального використання робочого часу, впровадження найбільш ефективних трудових процесів, організації робочих місць і систем їх обслуговування, умов і режимів праці.

Магістерська програма «Кадровий консалтинг та рекрутмент» надає змогу підготовки фахівців, що спроможні дослідити сучасні тенденції на ринку праці, здатні виконувати функції з пошуку висококваліфікованого персоналу у відповідності до вимог роботодавця, формувати навички щодо засобів відбору фахівців, приймати остаточні рішення у виборі найкращого кандидата на вакантну посаду.

Магістерська програма «Менеджмент персоналу» націлена на підготовку фахівців, що здатні виявити взаємозв’язки економічних явищ і процесів, різноманітні їх форми, формувати навички щодо ефективного управління персоналом на рівні менеджерів вищої та середньої ланок, здатність планувати та організовувати менеджмент персоналу, досягати мети організації через формування високоефективної команди, приймати об’єктивні рішення в різних ситуаціях, використовувати набутий досвід та знання.

^ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

____________________ _______________________________

Сертифікат № 00-00000-від 00.00.20—р.


61001, Харків, проспект Леніна 9-А Телефон приймальної комісії

Факультет ЕІ 702-18-37

Телефон (057) 702-18-31 E-mail: dekei@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-07-17 Інтернет: http://www.ei.hneu.edu.ua


^ РІК ЗАСНУВАННЯ 1961


ТИП НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ Державний


ДЕКАН ГРАЧОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, професор


КАФЕДРИ Інформаційних систем

Економічної кібернетики

Комп’ютерних систем і технологій

Статистики та економічного прогнозування

Комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та

природничих наук


ЧИСЕЛЬНІСТЬ

СТУДЕНТІВ більше 900 осіб


ДОДАТКОВА

ІНФОРМАЦІЯ факультет готує фахівців з широкого кола питань пов`язаних з економікою та впровадженням автоматизованих інформаційних систем та технологій на підприємствах.

Завдяки високої кваліфікації викладачів, ефективним формам навчання, сучасним інформаційним технологіям, активним методам навчання випускники:

  • напряму підготовки «Економіка та підприємництво» за спеціальностями «Економічна кібернетика», «Прикладна статистика», «Прикладна економіка» здатні ефективно використовувати сучасні програмні продукти і інформаційні технології у виробничій, науковій та освітній діяльності; виконувати аналітичну обробку інформації в галузі мікро- та макроекономіки, фінансово-кредитної, страхової, банківської і зовнішньоекономічної діяльності; створювати науково обґрунтовані прогнози соціально-економічного розвитку підприємств і регіону; застосовувати статистичні дослідження як інструмент обґрунтування і підтримки управлінських рішень; виконувати комплексну діагностику фінансово-господарської діяльності підприємств.

  • напряму підготовки «Комп’ютерні науки» за спеціальностями «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» здатні проектувати та впроваджувати автоматизовані інформаційні системи та технології на підприємствах; створювати програмне забезпечення, розробку, постачання та документування програм та замовлення користувачів; виконувати роботу з базами даних; створювати та використовувати комп’ютерні та комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління організаційними, технічними і організаційно-технічними об’єктами; оцінювати екологічні наслідки масштабних науково-технічних і технологічних програм.

  • напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» за спеціальностями «Технологія електронних мультимедійних видань» та «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» здатні розробляти дизайн мультимедійних, інтерактивних видань, презентації, веб-сайтів на автономних носіях та в Інтернет-просторі; проектувати та експлуатувати системи комп’ютерної реклами та обробки відеоінформації; працювати із сучасними системами додрукарської підготовки текстової, графічної, відео- та аудіо інформації; управляти технологічним процесом підготовки та видання поліграфічної продукції; проектувати та обслуговувати автоматизовані системи обробки текстової та графічної інформації; виконувати комп’ютерне складання, макетування та редагування книжково-журнальної продукції за допомогою сучасних комп’ютерних видавничих систем.

^ 1. КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ»

Телефон (057) 702-18-31 E-mail: is@ksue.edu.ua

Факс (057) 70-20-717

Інтернет: http://www.ei.hneu.edu.ua/departs/inf-systems

Спеціальність «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» інтегрує підготовку з комп’ютерних наук, інформаційних технологій комп’ютерного моніторингу, еколого-економічного моніторингу навколишнього середовища. Основним об’єктом економічної діяльності є моніторинг екологічного стану промислових підприємств на основі застосування інформаційних та комп'ютерних технологій, вирішення питань, пов'язаних з розробкою і впровадженням комп'ютерних технологій у різних галузях виробництва, в першу чергу - екології та економіки.

КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, спеціаліст, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з комп’ютерних наук, диплом магістра з комп’ютерного еколого-економічний моніторингу, диплом спеціаліста з комп’ютерного еколого-економічного моніторингу

^ Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- спеціаліст (1рік);

- магістр (1рік).

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1рік).

^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ - Оцінка екологічних наслідків масштабних науково-технічних і технологічних програм, а також економічне обґрунтування інвестування в екологічні проекти охоронні неможливі без застосування комп'ютерних технологій. Ця складова забезпечується тим, що кафедра є академічним членом асоціації ІТ-України та Співтовариства ІТ- директорів України, має високий науковий і педагогічний потенціал у сферах програмування на базі .NET, Java-Технологій, управління проектами, програмної інженерії, управління базами даних і знань; співпрацює в галузях науково-технічної, учбової та виробничої діяльності з корпораціями “Майкрософт Україна”, IBM, «СПАЕРО», а також створення філії кафедри в УкрНДІ екологічних проблем.

^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Під час навчання студенти отримують ґрунтовну підготовку, яка дозволяє виконувати аналіз стану еколого-економічних систем та здійснювати системний аналіз задач проблемної області; розробляти проектні рішення з систем комп’ютерного моніторингу та їх частин; виявляти та аналізувати інформаційні потоки і зв`язки об`єктів систем комп’ютерного моніторингу з урахуванням їх просторової прив`язки, екологічних та економічних чинників, використовуючи нормативну документацію, дані про об'єкт та вимоги змісту професійної роботи; проектувати математичне, інформаційне і програмне забезпечення геоінформаційних на основі сучасних методів, засобів і технологій проектування, у тому числі з використанням систем автоматизованого проектування; володіти відомостями про основні типи супутникових систем та апаратуру для дистанційного зондування Землі і проведення космічних зйомок; вирішувати технологічні питання інтеграції цифрової картографічної основи з даними муніципальних та регіональних структур; володіти концепціями сучасного природознавства, використовувати знання природно-наукових аспектів сучасних технологій, енергетики та екології.

^ ВИКЛАДАННЯ – Навчальні програми пройшли експертизу провідних фахівців галузі геоінформаційних технологій та систем моніторингу. Високий рівень викладання забезпечується постійним зв’язком з бізнесом, участю викладачів у семінарах, тренінгах, конференціях, отриманням міжнародних сертифікатів, залученням до викладання провідних фахівці в даній галузі. Ми реалізуємо індивідуальний підхід до підготовки спеціалістів залежно від їхнього потенційного рівня та індивідуальної спрямованості. Важливою частиною технології навчання є безперервне діагностування та моніторинг результатів освітньої діяльності.

Навчальний процес включає принципи командної роботи, тренінги, ролеві ігри, використовує всі переваги технології web 2.0.

^ РИНОК ПРАЦІ. – Випускники спеціальності працюють провідними спеціалістами структурних підрозділів на підприємствах і в установах для проведення екологічного моніторингу, в територіальних центрах моніторингу навколишнього середовища менеджерами проектів, адміністраторами інформаційних та комп’ютерних мереж, аналітиками систем еколого-економічного моніторингу, інженерами комп’ютерних еколого-економічних систем моніторингу.


^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» функціонують наступні магістерські програми:

- «Моделювання прийняття рішень в еколого-економічному моніторингу»

- «Системи еколого-економічного моніторингу на підприємствах»

^ 1. КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ»

Телефон (057) 702-18-31 E-mail: is@ksue.edu.ua

Факс (057) 70-20-717

Інтернет: http://www.ei.hneu.edu.ua/departs/inf-systems

Спеціальність «Інформаційні управляючі системи і технології» є інтегруючою для інших спеціалізацій, тому вимагає формування междисциплінарних компетенцій та фундаментальної підготовки. Ми готуємо аналітиків комп'ютерних систем, які характеризуються високою технічною підготовкою, яка дозволяє їм опановувати комплекс знань з усіх питань комп'ютерної інженерії; системним та математичним мисленням, яке є необхідною умовою системного сприйняття формалізації та комп'ютеризації; професійними знаннями з технологій програмування, проектування інформаційних систем, забезпечення інформаційної безпеки; широкою гуманітарною та економічною підготовкою, що дає змогу вільно орієнтуватися в ринковій інфраструктурі.


КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, спеціаліст, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з комп’ютерних наук, диплом магістра інформаційних управляючих систем і технологій, диплом спеціаліста з інформаційних управляючих систем і технологій


^ Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- спеціаліст (1рік);

- магістр (1рік).

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1рік).

^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ - Кафедра є академічним членом асоціації ІТ-України та Співтовариства ІТ- директорів України, має високий науковий і педагогічний потенціал у сферах програмування на базі .NET, Java-Технологій, управління проектами, програмної інженерії, управління базами даних і знань; співпрацює в галузях науково-технічної, учбової та виробничої діяльності з корпораціями “Майкрософт Україна”, IBM, ТОВ “Глобал Лоджик”, “Никс Солюшенс”, “Інфострой”, “Еклипс”, “СофтПро”, “Парус-Україна”, “Стелла Сістемз”, 1С-Телур та ін. 2 викладачів кафедри входять до складу редакційних колегій фахових міжнародних журналів. На базі кафедри активно працює Microsoft IT- Академія, сумісно з провідними підприємствами галузі реалізовано програму дистанційної підготовки до стажування студентів, що дозволяє отримувати додаткові практичні навики, професійні знання та міжнародні сертифікати.


^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Під час навчання студенти отримують ґрунтовну математичну підготовку, підготовку з теоретичних, методичних і алгоритмічних основ інформаційних технологій; підготовку в області програмування, володіння алгоритмічним мисленням, методами програмної інженерії для реалізації програмного забезпечення; знання стандартів, методів і засобів управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій; знання в області системних досліджень і вміння застосовувати їх під час управління ІТ-проектами, моделюванні систем, системному аналізі об’єктів інформатизації, прийнятті рішень, розробці методів і систем штучного інтелекту; знання в області комп’ютерної інженерії в обсязі, необхідному для розуміння базових принципів організації та функціонування апаратних засобів сучасних систем обробки інформації, основних характеристик, можливостей і областей застосування обчислювальних систем різного призначення; здатність до проектної діяльності в професійній сфері, уміння будувати і використовувати моделі для опису об’єктів і процесів, здійснювати їх якісний аналіз.


^ ВИКЛАДАННЯ – Навчальні програми пройшли експертизу провідних фахівців галузі інформаційних технологій. Високий рівень викладання забезпечується постійним зв’язком з бізнесом, участю викладачів у семінарах, тренінгах, конференціях, отриманням міжнародних сертифікатів, залученням до викладання провідних фахівці в даній галузі. Ми реалізуємо індивідуальний підхід до підготовки спеціалістів залежно від їхнього потенційного рівня та індивідуальної спрямованості. Важливою частиною технології навчання є безперервне діагностування та моніторинг результатів освітньої діяльності.

Навчальний процес включає принципи командної роботи, тренінги, ролеві ігри, використовує всі переваги технології web 2.0.

^ РИНОК ПРАЦІ – Випускники працюють у найпрестижніших компаніях України та світу, ствроюють власні підприємства, а також продовжують навчання за кордоном.

^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Інформаційні управляючі системи і технології» функціонують наступні магістерські програми:

- «Інформаційні системи управління»

- «Інформаційні системи та технології на підприємствах»

^ 1.ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ЕКОНОМІЧНОЇ

__________________________КІБЕРНЕТИКИ»________________

Телефон (057) 702-18-31 (дод. 3-82) E-mail: info@ekhneu.org.ua

Факс (057) 70-20-717 Интернет: www. ekhneu.org.ua


Спеціальність «Прикладна економіка» створена в рамках міжнародного проекту TEMPUS TACIS CD_JEP_21135-2000. У даному проекті приймали участь 3 національних класичних університети України: Донецький, Київський ім. Тараса Шевченка, Харківський ім. В.Н.Каразіна, а також Сандерлендський університет (Великобританія), університет ім. Аристотеля й Македонський університет (Салоніки, Греція), Харківський національний економічний університет (Україна). Метою створення спеціальності є підготовка економістів – аналітиків нового типу, які здатні застосовувати різноманітні кількісні методи та методи моделювання (системна динаміка, нейроні сіті та ін.), сучасні методи аналізу (калманівська фільтрація, часові ряди, коінтеграція), використовувати засоби комп’ютерної техніки та новітні технології в економічній практиці.

КВАЛІФІКАЦІЯ

  • магістр з прикладної економіки (денна форма);

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

диплом державного зразка: диплом магістра з прикладної економіки;

Термін навчання:

денна форма (на основі базової (бакалавр) та повної вищої освіти (спеціаліст, магістр)) – магістр (1,5 роки);

^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ - Сучасні умови функціонування економічних систем (промислових підприємств, фірм, страхових компаній, інвестиційних фондів, комерційних банків і т.д.) формують передумови для радикального повороту в напрямі використання інформаційних технологій і методів економіко-математичного моделювання. Для успішного вирішення практичних завдань удосконалення систем управління економічними об'єктами необхідні відповідним чином підготовлені фахівці – магістри з прикладної економіки, які могли б використовувати нові методи управління економічними системами, що базуються на теорії прийняття рішень із застосуванням методів економіко-математичного моделювання в середовищі інформаційних технологій.

^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ магістра з прикладної економіки передбачає розвиток здібностей студентів до наукової, педагогічної й управлінської діяльності. Професійні компетенції магістра з приладної економіки: розробка інвестиційних, інноваційних проектів, управління їхньою реалізацією на основі використання сучасних методів фінансового, інноваційного менеджменту, методів управління в колективах; застосування сучасних інформаційних і Інтернет-технологій для аналізу стану економічних систем, організації бізнесу; застосування сучасної методології обґрунтування рішень і вибору стратегії економічних об'єктів; комплексне рішення завдань у сфері логістики на основі застосування методів математичного моделювання; розробка й обґрунтування оптимальних рішень на основі застосування методів математичного моделювання й прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності й конфлікту; комплексне рішення завдань у сфері підвищення конкурентоспроможності бізнесу; застосування перспективних методів економіко-математичного моделювання для дослідження динаміки розвитку економічних систем різного призначення й рівня ієрархії; викладання основ економіки, економіко-математичних методів дослідження.

ВИКЛАДАННЯ здійснюється з використанням сучасних інтерактивних технологій дистанційного навчання й програмних продуктів: Mat-Lab+Simulink, MathCad, Statistica, EViews, @RISK, Expert Choice, Decision Grid, Decision Pro, BPWin, VenSim, PowerSim, Arena, MS Project, Project Expert, VisualProlog. За всіма дисциплінами розроблено сучасне навчально-методичне та інформаційне забезпечення. Викладачі кафедри мають значний досвід науково-дослідницької та педагогічної роботи, що дає їм змогу на вищому рівні викладати фундаментальні та прикладні дисципліни.

^ РИНОК ПРАЦІ. Наші випускники працюють: економістами-аналітиками з дослідження товарного ринку; експертами зі зовнішньоекономічної діяльності; економістами-аналітиками в банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, керівниками фінансових, економічних підрозділів; керівниками проектів; керівниками приватних фірм; науковцями; викладачами ВУЗів.

^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Прикладна економіка» функціонує магістерська програма «Оцінка, аналіз та прогнозування соціально-економічних процесів», що передбачає поглиблене вивчення сучасних методів економіко-статистичних досліджень, аналізу часових рядів, методів інтелектуального аналізу даних, методів оптимізації для дослідження й моделювання складних соціально-економічних систем.

^ НАПРЯМ ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconКонтролінг у системі менеджменту
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconКонтролінг у системі менеджменту страхової компанії
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти І науки України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconНаказ №26 к по Харківському національному педагогічному
України №1410 від 13. 12. 2012 року Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди доручено проведення...
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconУправління банківськими
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconУправління банківськими операціями: методологія І практика
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconНаказ №16 к по Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди від 28 січня
Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди 06-08 квітня 2011 року буде проведено ІІ тур Всеукраїнської...
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 24-25 лютого 2011 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи