Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012
НазваДовідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012
Сторінка6/7
Дата03.08.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7

^ ВИПУСКАЮЧА КАФЕДРА «СТАТИСТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ»

Телефон (057) 758-77-10 E-mail: stat_hneu@list.ru

Факс(057) 702-07-17 Інтернет:


^ Спеціальність «Прикладна статистика»


була відкрита при Харківському державному економічному університеті у 1997 році за запитом державної обласної адміністрації та Управління статистики Харківської області з метою задоволення зростаючих потреб у спеціалістах, що здатні здійснювати науково-обґрунтований збір, систематизацію та аналіз інформаційного матеріалу соціально-економічно змісту та, враховуючи потреби часу, здійснювати ефективний менеджмент. Спеціальність має IV рівень акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».


КВАЛІФІКАЦІЯ

 • бакалавр, магістр (денна форма);

 • бакалавр, спеціаліст (заочна форма)


Д^ ОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

диплом державного зразка: диплом бакалавра з

прикладної статистики, диплом магістра з прикладної статистики, диплом спеціаліста (кваліфікація: економіст)

^ Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5 років);

- спеціаліст (1 рік).


^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


- зростаючий попит у кваліфікованих спеціалістах з бізнес аналітики різноманітних соціально-економічних процесів суб’єктів господарювання, що є підґрунтям ефективних управлінських рішень в умовах стохастичного конкурентного середовища економіки України;

- адаптованість учбових планів до міжнародних стандартів та, як наслідок, можливість отримання подвійних дипломів міжнародного зразку у рамках франко-української програми співробітництва ХНЕУ з університетом Ліон – 2 ім. Люм’єра (Франція) за фахом « Інформатика прийняття рішень та статистика»;

- орієнтація підготовки бакалаврів та магістрів на набуття випускниками спеціальності професійних та життєвих компетенцій, необхідних сучасному бізнес-середовищу.


^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ


здійснюється завдяки інноваційного підходу до процесу навчання, заснованому на засадах гармонійного поєднання, з одного боку якості викладання дисциплін навчального плану, що відповідає міжнародним стандартам освіти, з іншого, – безпосередньої участі потенційних роботодавців в процесі навчання. На кафедрі відкрито та працюють філії при Головному управлінні статистики в Харківській області та Харківської обласної дирекції Райффайзен Банк Аваль.

В процесі навчання студенти набувають наступних професійних компетенцій:

- обґрунтування наукового формування інформаційної бази та прикладних аспектах її використання;

- обґрунтування вибору методу дослідження, щодо певної господарської ситуації;

- моделювання та прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем;

- використання загальних й специфічних програмних продуктів у відповідності до проблем дослідження.


ВИКЛАДАННЯ здійснює 1 доктор економічних наук, 2 професори, 5 доцентів, 6 викладачів, що мають відповідну базову освіту, або пов’язані з практикою аналітичної роботи в бізнес структурах.

Очолює кафедру д.е.н., проф. Раєвнєва О.В.

Викладання здійснюється як українською, так й іноземними мовами в залежності від потреб учбового процесу


^ РИНОК ПРАЦІ


Випускники спеціальності є затребуваними в обласних та місцевих статистичних установах, на промислових підприємствах, в консалтингових та аудиторських компаніях, банківських установах, науково-дослідних центрах, тощо.


^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Прикладна статистика» функціонують наступні магістерські програми:

- Статистика аналізу та прогнозування макроекономічних процесів,

- Статистична діагностика функціонування та розвитку підприємств.

обґрунтування вибору методу дослідження, щодо певної господарської ситуації; визначення швидкості зміни соціально-економічних показників з урахуванням багатоаспектності їх застосування та структурних зрушень в процесі прийняття різнорівневих управлінських рішень; обґрунтування впливу факторів на прийняття ефективного рішення в умовах невизначеності; обґрунтування вибору методу дослідження, щодо певної господарської ситуації; визначення швидкості зміни соціально-економічних показників з урахуванням багатоаспектності їх застосування та структурних зрушень в процесі прийняття різнорівневих управлінських рішень; обґрунтування впливу факторів на прийняття ефективного рішення в умовах невизначеності;

Видавничо-поліграфічна справа (спеціальність «Технологія електронних мультимедійних видань»)

^ ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОННИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ

Випускова кафедра «Комп’ютерних систем і технологій»

Телефон (057)758-77-10 (дод.4-01)

Факс (057) 702-07-17

E-mail:vt@ksue.edu.ua


Спеціальність «Технологія електронних мультимедійних видань» забезпечує формування компетенцій у трьох предметних областях:

  • комп'ютерні технології і основи дизайну;

  • розробка мультимедійних видань;

  • видавничо-поліграфічна справа;

  • менеджмент та економіка підприємства

КВАЛИФИКАЦИЯ

   • бакалавр (денна форма навчання);

   • бакалавр (заочна форма навчання).

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з видавничо-поліграфічної справи


Термін навчання:

денна форма – бакалавр (4 роки);

заочна форма – бакалавр на базі вищої освіти (2 роки);

бакалавр на базі середньо-спеціальної освіти (3 роки);

бакалавр на базі пової середньої освіти (5 років).

^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Спеціальність націлена на формування висококваліфікованих фахівців, які здатні

керувати web-студіями, відділами підприємствами електронних видань, відділами реклами і видавництвами на великих підприємствах, організаціях і установах різних форм власності;

створювати сучасну мультимедійну продукцію (Інтернет-портали, сайти, інтерактивні навчальні комплекси, електронні видання, ігри тощо).

Спеціальність є однією з найсучасніших комп’ютерних спеціальностей інформаційної економіки.

^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Фахівці зі спеціальності «Технологія електронних мультимедійних видань» здатні:

   • розробляти дизайн мультимедійних інтерактивних видань, презентацій, web-сайтів, комп’ютерних ігор на автономних носіях та у мережі Інтернет;

   • проектувати різноманітні електронні видання ( електронні книги, мультимедійні навчальні комплекси, Web-сайти та ін.);

 • проектувати та адмініструвати локальні комп’ютерні мережі;

 • проектувати та експлуатувати системи комп’ютерної реклами та обробки відеоінформації;

 • аналізувати ефективність роботи мультимедійних систем;

 • планувати сценарії структури та функціонування електронного видання;

 • працювати з сучасними системами до друкарської підготовкм текстової, грфічной (зокрема растрової та векторної), відео- та аудіо інформації;

 • створювати художні, анімаційні та технічні зображення;

 • виконувати ілюстрування електронних видань;

 • опрацьовувати статичні 3D зображення, створювати динамічні відео кліпи;

 • створювати мультимедійні бази даних та знань;

 • самостійно підвищувати свій професійний і загально-навчальний рівень в умовах науково-технічного прогресу.

ВИКЛАДАННЯ

Основні навчальні курси: технологія комп’ютерного дизайну, основи композиції та дизайну, основи поліграфії, видавнича справ і технічне редагування, технології поліграфічного виробництва, комп’ютерна графіка, технології підготовки та виробництва мультимедійних видань, технологія Web-дизайну, технологія електронного видавництва, системи перетворення та обробки аудіо та відео-інформації, економіка видавництв і поліграфічних підприємств.

В процесі навчання використовуються сучасні форми навчання (мультимедійні дидактичні комплекси, інтерактивні навчальні комплекси навчання), різноманітні види технологічної практики на передових підприємствах електронного видання та web-студіях Харкова.

Викладання курсів забезпечує кафедра, де працюють доктори та професори, кандидати технічних, та економічних наук, керівники та технологи поліграфічних виробництв.

^ РИНОК ПРАЦІ

Отримані знання, вміння і навички дозволять фахівцям  займати посади:

 • керівника web-студії;

 • керівника дизайн-студії;

 • начальника рекламного відділу;

 • начальника відділу поліграфічного підприємства або типографії;

 • технолога;

 • економіста або технолога видавничо-поліграфічного виробництва;

 • дизайнера або web-дизайнера;

 • менеджера мультимедійного проекту і т. ін.

^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

За час навчання можливо здобуття другої вищої освіти з економічних спеціальностей.


Видавничо-поліграфічна справа (спеціальність «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв»)

^ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Випускова кафедра «Комп’ютерних систем і технологій»

Телефон (057)758-77-10 (дод.4-01)

Факс (057) 702-07-17

E-mail:vt@ksue.edu.ua


Спеціальність «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» забезпечує формування компетенцій у трьох предметних областях:

  • видавничо-поліграфічна справа;

  • комп'ютерні технології і основи дизайну;

  • менеджмент та економіка підприємства

КВАЛІФИКАЦИЯ

   • бакалавр (денна форма навчання);

   • бакалавр (заочна форма навчання).

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з видавничо-поліграфічної справи

Термін навчання:

денна форма – бакалавр (4 роки);

заочна форма – бакалавр на базі вищої освіти (2 роки);

бакалавр на базі середньо-спеціальної освіти (3 роки);

бакалавр на базі пової середньої освіти (5 років).

^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Спеціальність націлена на формування висококваліфікованих фахівців, які здатні

керувати відділами видавничо-поліграфічним виробництвом, відділами реклами і видавництвами на великих підприємствах, організаціях і установах різних форм власності;

створювати різноманітну поліграфічну продукцію на основі комп’ютерних технологій (книги, журнали, рекламні проспекти та буклети, барвисту зовнішню рекламу, зручні календарі і яскраві упакування товарів та ін.).


^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Фахівці зі спеціальності "Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв" здатні:

   • керувати технологічним процесом підготовки й видання поліграфічної продукції на будь-якій його стадії (додрукарська, друкарська та післядрукарська);

 • проектувати та обслуговувати автоматизовані системи обробки текстової та графічної інформації;

 • проектувати, виконувати комп’ютерне складання, макетування та редагування книжково-журнальної продукції за допомогою сучасних комп’ютерних видавничих систем;

 • проектувати та використовувати програми, методи та технології створення матеріалів для електронного видання;

 • забезпечувати оперативну поліграфію з використанням локальних та глобальних мереж;

 • розробляти інформаційні системи видавництв та друкарень;

 • втілювати у виробничий цикл сучасні методи та технології;

 • постійно підвищувати свій професійний і загально-навчальний рівень в умовах науково-технічного прогресу.

ВИКЛАДАННЯ

Основні навчальні курси: основи поліграфії, видавнича справ і технічне редагування, технології поліграфічного виробництва, економіка видавництв і поліграфічних підприємств, технологія комп’ютерного дизайну основи композиції та дизайну, комп’ютерна графіка, технології підготовки та виробництва мультимедійних видань, виробничо-інформаційна система поліграфічного виробництва, типографіка, обладнання поліграфічного виробництва.

В процесі навчання використовуються сучасні форми навчання (мультимедійні дидактичні комплекси, інтерактивні навчальні комплекси), різноманітні види технологічної практики на передових поліграфічних виробництвах Харкова (книжкова фабрика «Глобус» та ін.).

Викладання курсів забезпечує кафедра, де працюють доктори та професори, кандидати технічних, та економічних наук, керівники та технологи поліграфічних виробництв.

^ РИНОК ПРАЦІ

Отримані знання, вміння і навички дозволять фахівцям  займати посади:

 • директора видавничо-поліграфічного підприємства (виконавчого, технічного, комерційного);

 • директора рекламної агенції;

 • начальника відділу поліграфічного підприємства або типографії;

 • технолога комп’ютеризованих поліграфічних виробництв;

 • економіста або технолога видавничо-поліграфічного виробництва;

 • дизайнера;

 • менеджера видавничої справи і т. ін.

^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

За час навчання можливо здобуття другої вищої освіти з економічних спеціальностей.

Після закінчення випускники бакалаврату можуть продовжити навчання за фахом в магістратурі за своєю спеціальністю та на українсько-австрійській програмі (подвійний диплом).

Видавничо-поліграфічна справа (спеціальність «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв»)


^ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ


Випускова кафедра «Комп’ютерних систем і технологій»


Телефон (057) 758-77-10 (дод. 401)

Факс (057) 70-20-717

E-mail: vt@ksue.edu.ua


Кваліфікація: магістр (денна форма)


Документ про освіту: диплом магістра з комп’ютеризованих технологій та систем видавничо-поліграфічних виробництв


Термін навчання: денна форма – магістр (1,5 років)


^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Спеціальність націлена на формування висококваліфікованих професійно й педагогічно обізнаних фахівців, знання яких дозволяють створювати різноманітну поліграфічну продукцію (книги, стильні журнали, рекламні проспекти та буклети, барвисту зовнішню рекламу, зручні календарі і яскраві упакування товарів та ін.)

Основними напрямки підготовки магістрантів спеціальності «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» полягають у формуванні професійних, наукових та педагогічних компетенцій.


^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. Магістрант, що здобув фундаментальну та спеціальну підготовку за спеціальністю "Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв", буде здатен:

керувати технологічним процесом підготовки й видання поліграфічної продукції на будь-якій його стадії (додрукарська, друкарська та післядрукарська);

проектувати та обслуговувати автоматизовані системи обробки текстової та графічної інформації;

проектувати, виконувати комп’ютерне складання, макетування та редагування книжково-журнальної продукції за допомогою сучасних комп’ютерних видавничих систем;

проводити наукові дослідження у галузі компютерізовані системи і технології поліграфічного виробництва;

викладати в начальних закладах I-IV акредитацій дисципліни за профілем спеціальності;

забезпечувати оперативну поліграфію з використанням локальних та глобальних мереж;

розробляти інформаційні системи видавництв та друкарень.


ВИКЛАДАННЯ. В процесів навчання магістрів використовуються сучасні форми навчання (мультимедійні дидактичні комплекси, тренінги, круглі столи). Навчання супроводжується активною науково-дослідницькою діяльністю магістрантів (участь у міжнародних наукових симпозіумах та конференціях, виконання робіт на замовлення підприємств). Магістерські роботи мають спрямування на вирішення реальних наукових і практичних проблем галузі.


^ РИНОК ПРАЦІ. Отримані знання, вміння і навички дозволять займати посади директора видавничо-поліграфічного підприємства (виконавчого, технічного, комерційного); начальника відділу поліграфічного підприємства (або типографії); технолога комп’ютеризованих поліграфічних виробництв; економіста або технолога видавничо-поліграфічного виробництва; дизайнера; менеджера видавничої справи наукового співробітника, педагога, продовжити навчання в аспірантурі.


^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. В процесі навчання за спеціальністю, магістранти мають змогу паралельно отримати диплом економіста або менеджера. Якщо магістранти володіють англійською мовою, вони можуть навчатися за українсько-австрійською програмою й отримати подвійний диплом (кваліфікація магістра в MBI (український диплом) а в IMS(австрійський диплом)). Магістри, що володіють французькою мовою можуть навчатися за українсько-французькою магістерською програмою і отримати диплом зі спеціальностей «Прикладна статистика» (український диплом) та «Інформатика прийняття рішень і статистика» (французький диплом).


Видавничо-поліграфічна справа (спеціальність «Технологія електронних мультимедійних видань»)


^ ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОННИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ


Випускова кафедра «Комп’ютерних систем і технологій»


Телефон (057) 758-77-10 (дод. 401)

Факс (057) 70-20-717

E-mail: vt@ksue.edu.ua


Кваліфікація:

магістр (денна форма)

магістр (заочна форма)


^ Документ про освіту: диплом магістра з технології електронних мультимедійних видань


Термін навчання:

денна форма – магістр (1,5 років)

заочна форма – магістр (1 рік)


^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Спеціальність націлена на формування висококваліфікованих професійно й педагогічно обізнаних фахівців, знання яких дозволяють створювати сучасну мультимедійну продукцію (Internet-портали, сайти, інтерактивні навчальні комплекси, електроні видання, ігри та ін.)

Основними напрямки підготовки магістрантів спеціальності «Технологія електронних мультимедійних видань» полягають у формуванні професійних, наукових та педагогічних компетенцій.


^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. Магістрант, що здобув фундаментальну та спеціальну підготовку за спеціальністю "Технологія електронних мультимедійних видань", буде здатен:

розробляти дизайн мультимедійних інтерактивних видань, презентацій, Web-сайтів, комп'ютерних ігор на автономних носіях та у Інтернет-просторі;

проектувати та адмініструвати локальні комп’ютерні мережі;

проектувати та експлуатувати системи комп’ютерної реклами та обробки відеоінформації;

аналізувати ефективність роботи мультимедійних систем.

планувати сценарій структури та функціонування електронного видання;

працювати з сучасними системами додрукарської підготовки текстової, графічної (зокрема, растрової та векторної), відео- та аудіо інформації;

створювати художні, анімаційні та технічні зображення;

опрацьовувати статичні 3D зображення, створювати динамічні відеокліпи.

проводити наукові дослідження у галузі мультимедійних технологій;

викладати в навчальних закладах I-IV рівня акредитацій ні дисципліни за профілем спеціальності.


ВИКЛАДАННЯ. В процесів навчання магістрів використовуються сучасні форми навчання (мультимедійні дидактичні комплекси, тренінги, круглі столи). Навчання супроводжується активною науково-дослідницькою діяльністю магістрантів (участь у міжнародних наукових симпозіумах та конференціях, виконання робіт на замовлення підприємств). Магістерські роботи мають спрямування на вирішення реальних наукових і практичних проблем галузі.


^ РИНОК ПРАЦІ. Отримані знання, вміння і навички дозволять займати посади керівника студії web-дизайну, дизайн-студії мультимедійних видань, рекламного агентства; начальника рекламного відділу; топ-менеджера, технолога; дизайнера або web-дизайнера; менеджера мультимедійного проекту наукового співробітника, педагога, продовжити навчання в аспірантурі.


^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. В процесі навчання за спеціальністю, магістранти мають змогу паралельно отримати диплом економіста або менеджера. Якщо магістранти володіють англійською мовою, вони можуть навчатися на українсько-австрійській програмі й отримати подвійний диплом (кваліфікація магістра в MBI (український диплом) та в IMS (австрійський диплом). Магістри, що володіють французькою мовою можуть навчатися за українсько-французькою магістерською програмою і отримати диплом зі спеціальності «Прикладна статистика» (український) та «Інформатика прийняття рішень і статистика» (французький).

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconКонтролінг у системі менеджменту
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconКонтролінг у системі менеджменту страхової компанії
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти І науки України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconНаказ №26 к по Харківському національному педагогічному
України №1410 від 13. 12. 2012 року Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди доручено проведення...
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconУправління банківськими
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconУправління банківськими операціями: методологія І практика
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconНаказ №16 к по Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди від 28 січня
Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди 06-08 квітня 2011 року буде проведено ІІ тур Всеукраїнської...
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 24-25 лютого 2011 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи