Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012
НазваДовідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012
Сторінка7/7
Дата03.08.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ

____________________ ______________________________________________

Ліцензія Серія АВ № 498467 від 26.11.2009 р.


61001, Харків, проспект Леніна 9-А Телефон приймальної комісії

Факультет О і А 702-18-37

Телефон (057) 702-18-30 E-mail: dekuia@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-18-30 Інтернет:


^ РІК ЗАСНУВАННЯ 1930


ТИП НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ Державний


ДЕКАН АЗАРЕНКОВ ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ, професор


КАФЕДРИ Бухгалтерського обліку

Контролю і аудиту

Економічного аналізу

Економіки та оцінки майна підприємств

Вищої математики та економіко-математичних

методів

Філософії і політології


ЧИСЕЛЬНІСТЬ

СТУДЕНТІВ понад 800 осіб


ДОДАТКОВА

ІНФОРМАЦІЯ факультет готує фахівців з організації обліково-економічних та контрольно-ревізійних процесів на підприємствах різних форм власності; з підготовки та перевірки фінансової звітності; з проведення бухгалтерського консалтингу, контролю, аудиту стану обліку та звітності, контролю виконання Державного бюджету в системі казначейства України.


^ НАПРЯМ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ)


ОБЛІК І АУДИТ


ВИПУСКОВА КАФЕДРА «Бухгалтерського обліку»

Телефон (057) 702-18-30 E-mail: kafacco@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-18-30 Інтернет:


КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з обліку і аудиту, диплом магістра з обліку і аудиту


Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік).


^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТ полягають у поєднанні високого рівня професійної підготовки з формуванням у студентів наукового світогляду та наданням широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній й професійних областях, а саме у галузі бухгалтерського обліку, економічного аналізу, незалежного аудиту, контролю і ревізії, оціночної діяльності, здатних вирішувати реальні проблеми практичної діяльності з застосуванням наукового підходу.


^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІН базується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетенцій, симбіозу наукового та системного підходів. На факультеті викладаються навчальні дисципліни, що надають випускнику необхідні компетенції та формують його як особистість, здатну до вирі-

шення основних професійних задач та проблем. Досягається це за рахунок оптимізації розподілу навчального навантаження між загальноосвітніми, фундаментальними й спеціальними дисциплінами, впровадження безперервної комп'ютерної й практичної підготовки на базі найбільш успішних промислових підприємств, прийняття модульності навчання та використання рейтингових систем діагностики знань студентів. Студентам надається можливість пройти підготовку за програмою сертифікації міжнародний професійний бухгалтер (САР та СІРА) та професійний користувач програмних продуктів «1С-Бухгалтерія» та «Парус», а також приймати участь у щорічних конкурсах. В навчальний процес інтегровані навчальні плани за скороченою підготовкою фахівців на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.


ВИКЛАДАННЯ здійснюється відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних ха­рактеристик та освітньо-професійних програм, що забезпечує державну гарантію якості освіти. Для активізації діяльності студентів широко застосовуються сучасні педагогічні інструменти та інноваційні методи навчання. Висока якість викладання підтверджується повнотою науково-методичного забезпечення усіх дисциплін. Професорсько-викладацький склад має високий кваліфікаційних рівень. Крім того, до викладання залучаються провідні фахівці підприємств різних форм власності, Контрольно-ревізійного Управління в Харківській області, Рахункової палати, Державного казначейства, державних податкових інспекцій. Навчальний процес повністю забезпечено комп’ютерною технікою, необхідним навчальним обладнанням, приладами; наявне сучасне інформаційне, програмне забезпечення, широко використовуються пакети прикладних програм, розроблено комп’ютерні пакети комплексних завдань за профільними дисциплінами, активно використовується моделювання виробничих процесів, ситуацій.

^ РИНОК ПРАЦІ. Отримані професійні компетенції дозволяють випускникам факультету працювати на посадах керівника, головного бухгалтера, бухгалтера-ревізора, аудитора, аналітика, економіста тощо. Безумовною перевагою отриманих професійних знань та практичних навичок майбутнього фахівця є можливість адаптуватися до багатьох напрямів суміжної професійної діяльності (економічної, маркетингової освітньої чи нау­ко­во-дослід­ницької) та до роботи в різних підрозділах державних і фінансових установ.


^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Облік і аудит» функціонують наступні магістерські програми:

- «Облік і аналіз підприємницької діяльності»

- «Облік у бюджетних та фінансово-кредитних установах»

- «Стратегічний облік і консолідація інформації в системі конкурентної розвідки»

- «Державний фінансовий контроль»

- «Аудит виробничої діяльності»

- «Судово-економічна експертиза»

- «Аналітичне забезпечення бізнес-процесів підприємства»

- «Облік і оцінка майна підприємств»


Галузь знань 0305 «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ»              

Телефон (057)702-18-30 E-mail: kafecan@hneu.edu.ua

Інтернет:


^ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «Облік і аудит»

КВАЛІФІКАЦІЯ:

Бакалавр, магістр (денна форма);

Бакалавр, спеціальність (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ:

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з економіки підприємства, диплом магістра економіки підприємства, диплом спеціаліста (кваліфікація: економіст)

^ Термін навчання:

денна форма – бакалавр (4 роки);

  • магістр (1,5 роки)

заочна форма (на базі вищої освіти ) – спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої – спеціальної) – бакалавр (3 роки);

  • спеціаліст (1 рік);

(на базі повної середньої освіти) – бакалавр (5 років);

  • спеціаліст (1 рік)


^ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛЮ КАФЕДРИ ДЛЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ – кафедра економічного аналізу забезпечує аналітичну складову підготовки магістрів та бакалаврів за напрямом «Облік і аудит», формує компетенції економіста-аналітика, бухгалтера-аналітика, здатності ефективно використовувати аналітичний інструментарій в управлінні всіма видами діяльності й при вирішенні стратегічних завдань розвитку підприємства.


^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ – кафедра забезпечує формування таких компетенцій:

  1. Проектні – обґрунтування рішення щодо необхідності діяльності аналітичної служби, розробка основних положень реалізації та структури оціночно-аналітичної системи, її місце у системі управління підприємством.

  2. Організаційні – обґрунтування послідовності, тривалості та строків виконання аналітичного (проекту) забезпечення бізнес-процесів підприємства; планування робіт та взаємодії аналітичної служби, керівника та підрозділів підприємства.

  3. Управлінські – вибір мети та конкретизація процесу досягнення мети, пошук та аналіз можливостей реалізації мети; узгодженість цілей та задач; аналіз та узгодженість інтересів для досягнення мети; контроль над реалізацією бізнес-процесів, коректування цілей під час реалізації бізнес-процесів.

  4. Виконавчі – пошук та оцінка можливостей збору інформації; позначення об’єктів оцінки протягом аналізу; оцінка якості первинної та вторинної інформації; методи та методики аналізу й оцінки, інтерпретації результатів.

  5. Технічні – порядок збору необхідної інформації; склад аналізованих даних, методи та прийоми збору та обробки інформації.


ВИКЛАДАННЯ: за час існування кафедра підготувала 5 докторів наук і понад 100 кандидатів економічних наук. Професорсько-викладацький склад кафедри – 3 професори, серед них 2 доктори економічних наук, 8 доцентів, кандидатів економічних наук. Середній вік професорсько-викладацького складу – 39 років.

Очолює кафедру економічного аналізу ^ Отенко Ірина Павлівна – Заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор Отенко Ірина Павлівна нагороджена золотим знаком Харківського національного економічного університету, Почесними грамотами Дзержинської районної Ради, міського голови, Міністерства освіти та науки України.

Серед викладачів кафедри ^ Куліков Петро Мусійович – Заступник Міністра освіти і науки України (січень 2009 р.), Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, доктор економічних наук, професор.


^ РИНОК ПРАЦІ:

в галузі економіки (економіст; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з планування; економіст з фінансової роботи; економічний радник; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань; член правління акціонерного товариства; член спостережної ради);

в галузі аудиту та бухгалтерського обліку (науковий співробітник з аудиту, бухгалтерського обліку);

аудитор та кваліфікований бухгалтер (аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревізор; бухгалтер-експерт; консультант з податків і зборів);

інспектор податкової служби (ревізор-інспектор; з контролю за цінами; державний податковий інспектор);

керівник фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, начальник: планового відділу, управління, фінансового відділу, централізованої бухгалтерії; директор з економічних питань; директор фінансовий;

менеджер (управлінець) у сфері досліджень та розробок, з питань раціонального розвитку, з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультант з питань комерційної діяльності та управлінню, з зовнішньоекономічної діяльності, зі збуту;

менеджер (управитель) в фінансовій діяльності, в інших видах економічної діяльності, у сфері операцій з нерухомістю;

менеджер (управитель) у сфері надання кредитів;

викладач університету та вищих навчальних закладів (викладач вищого навчального закладу; викладач-стажер; аспірант; асистент).


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ – кафедрою розроблена магістерська програма «Аналітичне забезпечення бізнес-процесів підприємства». Головною метою спеціалізації є підготовка висококваліфікованих спеціалістів-аналітиків для підприємств, аудиторських фірм, науково-дослідних центрів, контролюючих органів, Державних спеціалізованих експертних установ Міністерства юстиції, Фонду держмайна та ін. Кафедра керується тим принципом, що аналітик – це не тільки спеціальність, а й образ мислення.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconКонтролінг у системі менеджменту
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconКонтролінг у системі менеджменту страхової компанії
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти І науки України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconНаказ №26 к по Харківському національному педагогічному
України №1410 від 13. 12. 2012 року Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди доручено проведення...
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconУправління банківськими
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconУправління банківськими операціями: методологія І практика
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconНаказ №16 к по Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди від 28 січня
Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди 06-08 квітня 2011 року буде проведено ІІ тур Всеукраїнської...
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 24-25 лютого 2011 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи