Податкова звітність за прямими податками icon

Податкова звітність за прямими податками
НазваПодаткова звітність за прямими податками
Сторінка2/7
Дата03.09.2012
Розмір1.49 Mb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7
(Єдиний державний ре­єстр підприємств та організацій України), реєстраційний (облі­ковий) номер платника податків (юридичної особи:) або десяти-розрядний ідентифікаційний номер (3 Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових пла­тежів) фізичної особи — податкового агента, який подає розра­хунок. Заповнення клітинок проводиться зліва направо (допов­нюється зліва нулями до восьма цифр, якщо значущих цифр менше 8).

 • Відмічається відповідна клітинка «Юридична особа» або «Фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності.».

 • «Працювало у штаті» — проставляється найбільша з місяч­них за звітний період (на перше число місяця) облікових чисель­ностей штатних працівників облікового складу юридичної особи чи фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності (Згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердже­ною наказом Міністерства статистики України від 28 вересня 2005 року № 286 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 року за № 1442/11722)

 • «Працювало за сумісництвом» — кількість працівників за сумісництвом (крім внутрішніх сумісників) та за договорами ци­вільно-правового характеру в звітному періоді. Реквізити, перед­бачені підпунктами 6 та 7, заповнюються тільки в разі наявності в юридичної особи чи у фізичної особи суб'єкта підприємницької діяльності найманих працівників. Реквізити, передбачені підпун­ктами 6 та 7, заповнюються тільки для першої порції розрахунку.

 • Назва юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові фі­зичної особи, що подає розрахунок.

 • Ідентифікаційний код, органу державної податкової служби куди подається розрахунок, за ЄДРПОУ.

 • Назва органу державної податкової служби, куди подаєть­ся розрахунок.

 • «Звітний період» — відображається арабськими цифрами порядковий номер звітного кварталу і рік.

  Порядок заповнення граф Податкового розрахунку за формою № 1ДФ представлено в табл. 39.

  Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим аген­том помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, ви­явлені органом державної податкової служби.

  У разі необхідності проведення коригувань податкового роз­рахунку до закінчення терміну приймання (протягом 40 календа­рних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу) подається новий звітний податковий розрахунок.

  Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необ­хідності проведення коригувань після закінчення терміну при­ймання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди відповідно до під­пункту 5.1 статті 5 Закону України «Про порядок погашення зо­бов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

  Таблиця 39

  ^ ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ СУМ ДОХОДУ, НАРАХОВАНОГО (СПЛАЧЕНОГО) НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ, І СУМ УТРИМАНОГО З НИХ ПОДАТКУ

  № з/п

  № графи

  Назва графи

  Зміст

  1

  Графа 1

  «№ з/п»

  відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється

  2

  Графа 2

  «Ідентифікаційний номер»

  відображається десяти розрядний ідентифікаційний номер фізичної особи, про яку надасться інформація в розрахунку

  3

  Графа 3а

  «Сума нарахованого до-ходу»

  відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фі-зичній особі, відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак дохо­дів. У разі нарахування доходу, його відображення у графі. За є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі до-ходи чи ні. Нарахований дохід відображається: повністю, без вирахування по­датку з доходів фізичних осіб, збору до Пенсій-ного фонду України чи внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування

  4

  Графа 3

  «Сума виплаченого доходу»

  відображається сума фактично виплаченого доходу платнику подат­ку податковим агентом. Заробітна плата, що виплачується у встано­влені терміни в наступному місяці, повинна бути відо-бражена в по­датковому розрахунку за той період, у який вхо-дить попередній місяць, за який заробітна плата була нарахова-на. Наприклад, до по­даткового розрахунку за І квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена у лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена у берез-ні), за березень (нарахована у березні та виплачена у квітні)

  5

  Графа 4а

  «Сума нарахованого по­датку»

  відображається сума податку, нарахованого та утриманого з до-ходу, нарахованого платнику податку згідно з чинним законо-давством

  6

  Графа 4

  Сума перерахованого по­датку

  відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету

  При

  міт

  ка

  Сума нарахованого доходу у графі За, сума виплаченого доходу у графі 3, сума нарахованого прибуткового податку в графі 4а та сума перерахованого до бюджету прибуткового податку в графі 4 відображаються: у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками), незалежно від того, у якій формі або у якій валюті здійснювалося нарахування та виплата доходу

  7

  Графа 5

  «Ознака доходу»

  зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наве­деним у додатку до цього Порядку, Ознака доходу визнача-ється до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному квар­талі не в повному обсязі і їх остаточна виплата бу-де здійснюватися у наступних кварталах, ознака доходу в разі виплати повинна вказу­ватися відповідно до нарахованого в по-передньому кварталі доходу. Про кожну фізичну особу потріб-но заповнювати стільки*рядків, скі­льки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов'язковими за­повненнями графи 2 «Іден-тифікаційний номер»

  8

  Графа 6 та

  Графа 7

  «Дата прийняття на робо-ту» та «Дата звільнення з роботи»

  заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді. Графа 7 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на яко­му вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отриму-вали доходи у звітному пе­ріоді. Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звіт­ному періоді, графи 6 та 7 не за-повнюються. У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звільнення з роботи у звіт­ному кварталі про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів ін.-формація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітно-му кварталі.

  Наприклад, особу звільнено 1 лютого 2003 року, знову прийнято 20 лютого 2003 року, знову звільнено 3 березня 2003 року і утре-тє прийня­то 25 березня 2003 року. У такому разі в податковому розрахунку на особу потрібно заповнити один рядок з першою датою звільнення 1 лютого 2003 року у графі 7, другий рядок з датою прийнятої 20 лютого 2003 року у графі 6 і датою звільне-ння 3 березня 2003 року у графі 7 та третій рядок з датою прий-няття 25 березня 2003 року у графі 7. У графі 6 «Дата прийняття на роботу» відображається дата (число, порядковий номер міся-ця, рік) прийняття фізичної особи на роботу, наприклад, якщо да-та прийняття 26 грудня 2003 року, то у графі 6 потрібно вказати «26.12.2003»

  9

  Графа 7

  «Дата звільнення з роботи»

  відображається дата звільнення фізичної особи з роботи

  10

  Графа 8

  «Ознака податкової соціа­льної пільги»

  відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з до-відни­ком ознак податкових соціальних пільг. Графа 8 заповню-ється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно з чинним законодавством, за місцем от-римання основного до­ходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді графа 8 заповнюється прочерком. При запов-ненні графи 8 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається на­явність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявнос­ті у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (на­явність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу)

  11

  Графа 9

  «Ознака (0, 1)»

  відображається ознака «0», якщо рядок потрібно ввести, чи озна-ка «1», якщо рядок потрібно вилучити. Графа 9 заповнюється тільки для нового звітного та уточнюючого податкових розра-хунків

  12

  У останньому рядку розрахунку вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаче-ного доходу за графою 3, нарахованого податку за графою 4а та перерахованого податку за графою 4. У кінці податкового розрахунку проставляються: кількість заповнених рядків, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість аркушів у розрахунку, десятирозрядний ідентифікаційний номер керів­ника підприємства, який подає розрахунок, десятирозрядний ідентифікаційний номер головного бухгалтера підприємства, який подає розрахунок


  Для заповнення ознак доходів та пільг користуються наступними довідниками:

  Таблиця 40

  ^ ДОВІДНИК ОЗНАК ДОХОДІВ

  Код ознаки

  Назва ознаки

  Скорочена назва ознаки

  Дата початку дії ознаки

  Дата кінця дії ознаки

  1

  2

  3

  4

  5

  01

  Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику пода­тку (пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  заробітна плата нара­хована (виплачена)

  01.01.2004

  31.12.2004

  01

  Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику пода­тку, відповідно до умов трудового або ци-вільно-правового договору (далі — заробітна плата), крім доходів, зазначених у абзаці друго-му пп. 22.8 ст. 22 Закону (пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону, крім абз. 2 пп. 22.8 ст. 22 Закону)

  заробітна плата нара­хована (виплачена), крім заробітної плати, з якої провадились пе-ре­рахування на пен-сій­ний вклад

  01.01.2005
  02

  Доходи від продажу об'єктів прав інтелектуаль-ної (промислової") власності; доходи у вигляді сум авто­рської винагороди, іншої плати за нада-ння права на користування або розпорядження іншим особам не­матеріальним активом (твора-ми науки, мистецтва, літератури або іншими не-матеріальними активами) (далі — роялті), у то-му числі одержувані спадкоєм­цями власника та-кого нематеріального активу (пп. 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  роялті, у т. ч. одержу­вані спадкоємцями

  01.01.2004
  03

  Сума страхових внесків (страхових премій) за догово­ром добровільного страхування, сплачена особою-резидентом (податковим агентом) за платника податку чи на його користь (пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  страхові внески (стра­хові премії} за платни­ка податку

  01.01.2004

  31.12.2004

  03

  Сума пенсійних внесків у межах недержавного пен­сійного забезпечення відповідно до закону, страхо­вих внесків (премій), пенсійних вкладів, сплачена будь-якою особою-резидентом, іншою ніж платник податку, за такого платника податку чи на його ко­ристь (пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  пенсійні внески, стра­хові внески (премії) за платника податку

  01.01.2005
  04

  Сума страхових внесків (страхових премій) за дого­вором довгострокового страхування життя або не­державного пенсійного страхування, сплачена працедавцем-резидентом за платника податку чи на його користь, що перевищує 15 % нарахованої заро­бітної плати протягом місяця (пп. «в» пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  страхові внески (стра­хові премії) понад 15 % нарахованої заро-бітної плати

  01.01.2004

  31.12.2004

  04

  Сума пенсійних внесків у межах недержавного пен­сійного забезпечення відповідно до закону, страхо­вих внесків (премій), пенсійних вкладів, сплачена працедавцем-резидентом за свій раху-нок за догово­рами довгострокового страхування життя або не­державного пенсійного забезпечен-ня платника по­датку (пп. «в» пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  пенсійні внески, стра­хові внески (премії)

  01,01.2005
  05

  Сума страхових виплат, страхових відшкоду-вань або викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страху-вання життя та недержавного пенсійного стра-хування, у випадках та розмірах, визначених пп. 9.8 статті 9 Закону (пп. 4,2.5 п, 4.2 ст. 4 Закону)

  страхові виплати від­повідно до п. 9.8 ст. 9 Закону

  01.01.2004

  31.12.2004

  06

  Доходи від операцій з продажу нерухомого май-на згідно з положеннями статті 11 Закону (пп. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  продаж нерухомого майна згідно з ст. 11 Закону

  01.01.2005
  07

  Частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статті 12 Закону (пп. 4.2.6 п. 4.2 ст, 4 Закону)

  операції з майном згід­но ст. 12 Закону

  01.01.2004

  31.12.2004

  07

  Доходи від операцій з рухомим майном згідно з по­ложеннями статті 12 Закону (пп.. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4, крім п. 9.6 ст. 9 Закону)

  операції з рухомим майном згідно ст. 12 Закону, крім п. 9.6 ст. 9 Закону

  01.01.2005
  08

  Дохід від надання майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визна-че­ний у порядку, встановленому пунктом 9.1 ста-тті 9 цього Закону (пп. 4.2.7 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  надання майна в орен­ду згідно з пп. 9.1 ст. 9 Закону

  01.01.2004
  09

  Дохід, отриманий платником податку від його пра­цедавця (податкового агента) як додаткове благо (пп. 4.2.9 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  додаткове благо від працедавця

  01.01.2004

  31.12.2004

  09

  Дохід, отриманий платником податку від його пра­цедавця (податкового агента) як додаткове благо (пп. 4.2.9 п. 4,2, з урахуванням пп. «в» пп. 4.3.5, пп. 4.3.14, пп. «б» пп. 4.3,21 п. 4.3 ст. 4 Закону, крім пп. 4.3.30 п. 4.3 ст. 4, пп. «а» пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 За­кону)

  додаткове благо від працедавця

  01.01.2005
  10

  Дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фак­тично одержаних платником податку як відшкоду­вання матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (пп. 4.2,10 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  неустойки, штрафи або пені

  01.01.2004  Дохід у вигляді процентів (дисконтних доходів) (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4 Закону, пп. 9.2.3 п. 9.2 ст. 9 Закону)

  проценти (дисконтні доходи)

  01.01.2004
  12

  Дохід у вигляді дивідендів та роялті (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, п. 9.3 ст. 9 Закону)

  дивіденди та роялті

  01.01.2004

  31.12.2004

  12

  Дохід у вигляді дивідендів та роялті (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, п. 9.3 ст. 9 Закону, крім пп. 4.3.17 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  дивіденди та роялті, крім тих, що не змі-ню­ють участь

  01.01.2005
  13

  Дохід у вигляді виграшів, призів (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, пп. 9.5.1 п. 9.5 ст. 9 Закону)

  виграші, призи

  01.01.2004

  31.12.2004

  13

  Дохід у вигляді виграшів, призів, крім сум дохо-дів, отриманих платником податку від розміще-ння ним коштів у цінні папери, емітовані Мініс-терством фі­нансів України, виграші у державну лотерею (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, пп. 9.5.1 п. 9.5 от. 9 Закону)

  виграші, призи, крім виграшів у держлоте-рею

  01.01.2005
  14

  Інші доходи (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  Інші доходи

  01.01.2004

  31.12.2004

  14

  Інші доходи (пп. 4.2.12 п. 4.2, пп. 4.3.35 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  Інші доходи

  01.01.2005
  15

  Інвестиційний прибуток від здійснення платни-ком податку операцій з цінними паперами та корпорати­вними правами, випущеними в інших, ніж цінні па­пери, формах, крім доходу від опера-цій, зазначених у пп. 4.3.3 та 4.3.17 Закону (пп. 4.2.13 п. 4.2 ст. 4 За­кону)

  Інвестиційний прибу­ток

  01.01.2004

  31.12.2004

  15

  Дохід від операцій з інвестиційними активами (пп. 4.2.13 ст. 4, п. 9.6 ст. 9 Закону)

  дохід від операцій з Ін­вестиційними акти-вами

  01.01.2005
  16

  Сума надміру витрачених коштів, отриманих плат­ником податку на відрядження або під звіт та не по­вернутих у встановлені Законом строки (пп. 4.2.15 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  надміру витрачені кош­ти на відрядження або під звіт

  01.01.2004

  31.12.2004

  16

  Сума коштів, отриманих платником податку на від­рядження або під звіт, з урахуванням норм пункту 9.10 статті 9 цього Закону (пп. 4.2.15, пп. 4.3.2 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.10 ст. 9 Закону)

  кошти на відрядження або під звіт

  01.01.2005
  17

  Сума нецільової благодійної допомоги від юри-дич­ної або фізичної особи (податкового агента), що пе­ревищує розмір мінімального прожитково-го рівня, встановленого на 1 січня такого року за умови отримання податкової соціальної пільги (пп. 9.7.3 п. 9.7 ст. 9 Закону)

  нецільова благодійна допомога

  01.01.2004
  18

  Доходи з джерелом походження з України, ви-пла­чені нерезиденту Іншим нерезидентом (пп. 9.11.2 п. 9.11 ст. 9 Закону)

  доходи з України не-ре­зидента від нерези-ден­та

  01.01.2004
  19

  Кошти, внесені третіми особами (податковими аге­нтами) на пенсійні рахунки фізичних осіб в уповно­важених ХК «Київміськбуд» банках [пп. 22.8 ст. 22 Закону)

  внески на пенсійні ра­хунки в банки ХК «Київміськбуд»

  01.01.2004

  31.12.2004

  20

  Кошти, виплачені фізичним особам згідно з до-гово­рами пенсійних вкладів, укладеними відпо-відно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про проведення експери-менту у житло­вому будівництві на базі холдинго-вої компанії «Київміськбуд» (п. 22.8 ст. 22 Зако-ну)

  виплати з пенсійних вкладів, за експери-мен­том ХК «Київ-міськбуд»

  01.01.2004

  31.12.2008

  21

  Доходи, виплачені фізичній особі з фонду фінан-су­вання будівництва (п. 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  виплати з фонду бу-дів­ництва

  01.01.2005
  22

  Сума державної матеріальної та соціальної допо-мо­ги у вигляді адресних виплат коштів та надан-ня со­ціальних послуг відповідно до закону, жит-лових та інших субсидій або дотацій, компенса-цій (включа­ючи допомогу по вагітності та поло-гах), винагород та страхових виплат, які отриму-ються платником податку відповідно з бюджетів та фондів загально­обов'язкового державного со-ціального страхування згідно із законом (пп. 4.3.1 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  соціальні виплати з відповідних бюджетів

  01.01.2005
  23

  Сума доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у дер-жав­ну лотерею (пп. 4.3.3 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  доходи від цінних па­перів Мінфіну, вигра-ші у державну лоте-рею

  01.01.2005
  24

  Сума відшкодування платнику податку розмі-ру шкоди, завданої йому внаслідок Чорнобильсь-кої ка­тастрофи, у порядку та сумах, визначених законом (пп. 4.3.4 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  сума шкоди, завда-ної внаслідок Чорно-биль­ської катастрофи

  01.01.2005
  25

  Суми виплат чи відшкодувань (крім заробітної пла­ти чи інших виплат та відшкодувань за цвіль-но-правовими договорами), що здійснюються профе­сійними та творчими спілками їх членам, Товарист­вом Червоного Хреста України, іншими неприбут­ковими організаціями, благодійними фондами України та іншими небанківськими фі-нансовими установами (пп. 4.3.5 п. 4.3 ст. 4 Зако-ну)

  виплати профспілка-ми та іншими непри-бутко­вими організа-ціями, небанківськи-ми фінан­совими уста-новами

  01.01.2005
  26

  Сума внесків на обов'язкове страхування платни-ка податку відповідно до закону, інших ніж збір на державне пенсійне страхування або внески на зага­льнообов'язкове державне соціальне страху-вання (пп. 4.3.6 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  сума внесків на обов-'язкове страхуван­ня платника

  01.01.2005
  27

  Сума збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціаль-не страхування платника податку, що вносяться за ра­хунок його працедавця у розмірах, визначе-них за­коном (пп. 4.3.7 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  державне страхування

  01.01.2005
  28

  Кошти або вартість майна (немайнових активів), які надходять платнику податку за рішенням су-ду вна­слідок поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи виз-нанням його недійсним або за добровільним рі-шенням сторін (пп. 4.3.8 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  кошти або вартість майна, які надходять внаслідок поділу вла-с­ності подружжя

  01.01.2005
  29

  Аліменти, що виплачуються платнику податку (пп. 4.3.9 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  аліменти

  01.01.2005
  ЗО

  Кошти або майно (майнові чи немайнові права, вар­тість робіт, послуг), які отримують платники подат­ку як подарунок (пп. 4.3.10 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  подарунки

  01.01.2005
  31

  Вартість товарів, які надходять платнику податку як їх гарантійна заміна у порядку, встановленому за­коном, а також грошова компенсація вартості таких товарів, надана платнику податку у разі їх повер­нення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне об-слугову­вання (заміну) протягом гарантійного строку (пп. 4.3.12 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  вартість товарів, які надходять як їх гаран­тійна заміна

  01.01.2005
  32

  Кошти, отримані платником податку в рахунок ком­пенсації (відшкодування) вартості майна (не-майно­вих активів), примусово відчужених дер-жавою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у формі, відмінній від гро­шової (пп. 4.3.13 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  компенсація вартості майна, примусово від­чуженого державою

  01.01.2005
  33

  Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплат-но на­даних платнику податку (пп. 4.3.15 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  вартість безоплатно наданого вугілля

  01.01.2005
  34

  Дивіденди, які нараховуються на користь платни-ка податку у вигляді акцій (часток, паїв), еміто-ваних юридичною особою — резидентом, що на-раховує та­кі дивіденди, за умови, коли таке нара-хування ніяким чином не змінює пропорцій (час-ток) участі всіх акці­онерів (власників) у статут-ному фонді емітента, та внаслідок чого збільшу-ється статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нара­хованих дивіден-дів (пп. 4.3.17 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  дивіденди у вигляді ак­цій, які не зміню-ють участі

  01.01.2005
  35

  Сума доходу, отриманого платником податку внаслі­док відчуження акцій (інших корпоратив-них прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компен-саційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми йо­го внеску до установ ощадного банку СРСР або до установ державно-го страхування СРСР, або в обмін на приватиза-ційні сертифікати, отримані ним відпо­відно до закону (пп. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  Дохід від відчуження акцій, одержаних в процесі приватизації

  01.01.2005
  36

  Сума доходу, отриманого платником податку внаслі­док відчуження земельних ділянок сільсь-когосподар­ського призначення, земельних часток (паїв), майно­вих паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного за­конодавства (пп.. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  дохід, отриманий вна­слідок відчуження зе­мельних ділянок

  01.01.2005
  37

  Сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості підготовки чи перепід­готовки платника податку — найманої особи за профі­лем діяльності чи загальними ви-робничими потребами такого працедавця (пп. 4.3.20 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  вартість підготовки чи перепідготовки плат­ника

  01.01.2005
  38

  Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку бла-го­дійною організацією, Пенсійним фондом Украї-ни або професійною спілкою (пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 За­кону, крім пп. «б» пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Зако-ну)

  допомога на похован-ня

  01.01.2005
  39

  Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслугову-ван­ня платника податку його працедавцем за ра-хунок коштів, які залишаються після оподатку-вання тако­го працедавця податком на прибуток підприємств (пп. 4.3.22 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 Закону)

  допомога на лікуван-ня

  01.01.2005
  40

  Основна сума депозиту (вкладу), внесеного плат-ником податку до банку чи небанківської фінан-сової устано­ви, яка повертається такому платнику податку, основ­на сума кредиту, що отримується платником податку, а також сума виплат громадя-нам України (їх спадко­ємцям) грошових заоща-джень і грошових внесків, вкладених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР чи в установи державного страхування СРСР або у па-пери цільової державної позики, еміто­ваної на те-риторії колишнього СРСР, погашення яких не відбулося (пп. 4.3.23 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  основна сума депози-ту, кредиту, заощад-жень, що повертають-ся

  01.01.2005
  41

  Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лі­кування на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, які надаються йому бе­зоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зарахову-ються проф­спілкові внески такого платника по-датку — члена такої професійної спілки, створе-ної за законодавст­вом України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язково-го державного соціаль­ного страхування (пп. 4.3.24 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  вартість путівок на від­починок, оздоров-лення та лікування на терито­рії України

  01.01.2005
  42

  Дохід, виплачений самозайнятій особі (ст. 4 Зако-ну)

  дохід, виплачений са­мозайнятій особі

  01.01.2005
  43

  Сума стипендії, яка виплачується з бюджету уч-ню, студенту, ординатору, аспіранту або ад'юнк-ту (пп. 4.3.26 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  сума стипендії

  01.01.2005
  44

  Вартість одягу, взуття, а також суми грошової до­помоги, що надаються дітям-сиротам і дітям, які за­лишилися без піклування батьків (у тому числі ви­пускникам професійних освітньо-вихов-них закладів І вищих освітніх закладів 1111 рівня акредитації) (пп. 4.3.27 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  допомога дітям-сиро-там

  01.01.2005
  45

  Сума грошового або майнового утримання чи за-безпе­чення військовослужбовців строкової служ-би (у тому числі осіб, що проходять альтернатив-ну службу), пе­редбачена законом, яка виплачу-ється з бюджету чи бюджетною установою (пп. 4.3,28 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  забезпечення військо­вослужбовців строко-вої служби

  01.01.2005
  46

  Сума, одержувана платником податку за здаван-ня ним крові, грудного жіночого молока, Інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджет­ною установою (пп. 4,3.29 п. 4.3 ст. 4 За-кону)

  сума доходу від до-нор­ства

  01.01.2005
  47

  Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника по-датку безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) (пп. 4.3.30 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  вартість житла, яке пе­редається з держав-ної або комунальної влас­ності

  01.01.2005
  48

  Сума, одержувана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові від­ходи (пп. 4.3.31 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  доходи від вторинної сировини та побуто-вих відходів

  01.01.2005
  49

  Сума страхової виплати, страхового відшкодував-ння або викупна сума, отримувана платником по-датку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне страхування (пп. 4.3.32 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  страхові виплати за до­говором іншим ніж ДСЖ або НПС

  01.01.2005
  50

  Сума страхової виплати, страхового відшкодував-ння, викупна сума або їх частина, отримувана платником податку за договором довгострокового страхування життя (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Закону)

  страхові виплати (ДСЖ)

  01.01.2005
  51

  Сума пенсійної виплати з системи недержавного пенсійного забезпечення (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Закону)

  пенсійні виплати (НПЗ)

  01.01.2005
  52

  сума виплат за договором пенсійного вкладу (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Закону)

  виплати з пенсійних вкладів (ПВ)

  01.01.2005
  53

  Доходи від продажу сільськогосподарської про-дук­ції (пп. 4.3.36 п. 4.3 ст. 4 Закону)

  доходи від продажу сільськогосподарсь-кої продукції

  30.03.2004
  54

  Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, що були нараховані платнику по-датку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, з яких проводилось перера-ху­вання на його пенсійний вклад, відкритий від-повід­но до закону (п. 22.8 ст. 22 Закону)

  заробітна плата нара­хована (виплачена), з якої провадились пере­рахування на пенсій­ний вклад

  01.01.2005
  55

  Кошти, які вносяться особою, що не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад та-ко­го платника податку (пп. 22.8 ст. 22 Закону)

  кошти, які вносяться третьою особою на пе­нсійний вклад платника

  01.01.2005
  56

  Дохід, отриманий платником унаслідок прийнят-тя ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав відповідно до ст. 13 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  Дохід, отриманий у спадщину згідно зі ст. 13 Закону

  01.01.2005
  57

  Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вар-тість робіт, послуг, подаровані платнику податку згідно з положенням ст. 14 Закону (пп. 4.2.3. п. 4.2. ст. 4 За­кону)

  Дохід, отриманий як подарунок згідно зі ст. 14 Закону

  01.01.2005
  58

  Дохід, отриманий платником унаслідок прийнят-тя ним у спадщину (як подарунок), у вигляді сум стра­хового відшкодування (страхових виплат), сум, що зберігаються на пенсійному рахунку від члена по­дружжя відповідно до пп. «г» п. 13.1 та пп. «б» пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  дохід, отриманий у спадщину (подарова­ний), у вигляді сум страхового відшкоду­вання (страхових ви­плат), сум, що збері-га­ються на пенсійно-му рахунку згідно зі ст. 13, ст. 14 Закону

  01.07.2006

  31.12.2006

  59

  Дохід, отриманий платником унаслідок прийнят-тя ним у спадщину (як подарунок), у вигляді суми ко­штів від члена сім'ї першого ступеня спорідне-ння, що не є членом його подружжя, відповідно до пп. «д» п. 13.1 та пп. «б» пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  дохід, отриманий у спадщину (подарова­ний), у вигляді суми коштів згідно зі ст. 13, ст. 14 Закону

  01.07.2006

  31.12.2006

  60

  Дохід, отриманий платником унаслідок прийнят-тя ним у спадщину (як подарунок), у вигляді сум стра­хового відшкодування (страхових виплат), сум, що зберігаються на пенсійному рахунку від члена сім'ї першого ступеня споріднення відпо-відно до пп. «г» п. 13.1 та пп. «в» пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 За­кону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  дохід, отриманий у спадщину (подарова­ний), у вигляді сум страхового відшкоду­вання (страхових ви­плат), сум, що збері-га­ються на пенсійно-му рахунку згідно зі ст. 13, ст. 14 Закону

  01.07.2006

  31.12.2006

  61

  Дохід, отриманий платником унаслідок прийнят-тя ним у спадщину (як подарунок) у вигляді об'є-кта комерційної власності від члена сім'ї першого сту­пеня споріднення відповідно до пп. «в» п. 13.1 та пп. «в» пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  дохід, отриманий у спадщину (подарова­ний), у вигляді об'єк-та комерційної влас-ності згідно зі ст. 13, ст. 14 Закону

  01.07.2006

  31.12.2006

  62

  Дохід, отриманий платником унаслідок прийнят-тя ним у спадщину (як подарунок) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня спо-ріднення, крім об'єктів, зазначених в ознаці «59», відповідно до п. 13.1 та пп. 13.2.2 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  дохід, отриманий у спадщину (подарова­ний) від фізичної осо­би, що не є членом сі-м'ї першого ступеня споріднення

  01.07.2006

  31.12.2006

  63

  Дохід, отриманий платником унаслідок прийнят-тя ним у спадщину (як подарунок) від нерези-дента відповідно до п. 13.1 та пп. 13.2.3 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  дохід, отриманий у спадщину (подарова­ний) від нерезидента

  01.07.2006
  64

  Дохід, отриманий платником унаслідок прийнят-тя ним у спадщину (як подарунок) від члена сім'ї пер­шого ступеня споріднення відповідно до п. 13.1 та пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  дохід, отриманий у спадщину (подарова­ний) від члена сім'ї першого ступеня спо­ріднення

  01.01.2007
  65

  Дохід, отриманий платником унаслідок прийнят-тя ним у спадщину (як подарунок) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня спо-ріднення відповідно до п. 13.1 та пп. 13.2.2 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  дохід, отриманий у спадщину (подарова­ний) від фізичної осо­би, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення

  01.01.2007
  66

  Дохід, отриманий платником, який є інвалідом І групи або має статус дитини-сироти або дитини, яка позбавлена батьківського піклування, унас-лідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) у вигляді об'єкта нерухомого або рухомого май-на, коштів відповідно до пп. а, б, «д» п. 13.1 та п. 13.6 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

  дохід, отриманий у спадщину (подарова­ний) платником, який є інвалідом І групи або має статус дити-ни-сироти або дити-ни, яка позбавлена батьківсь­кого піклу-вання

  01.01.2007

 • 1   2   3   4   5   6   7

  Схожі:

  Податкова звітність за прямими податками iconПодаткова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів
  Порядок видачі дозволів (із зазначен­ням у них лімітів) на спеціальне водокористування затверджений постановою Кабінету Міністрів...
  Податкова звітність за прямими податками iconРегіональний семінар «Звітність за мсфз: реалії, виклики та застереження»
  Огляд Директиви єс 2013/34 від 26. 06. 2013 «Про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність»
  Податкова звітність за прямими податками iconПодаткова застава
  Податкова застава спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк
  Податкова звітність за прямими податками iconДокументи
  1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
  2. /Куценко_Бюджетно-податкова...

  Податкова звітність за прямими податками iconДокументи
  1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
  2. /Куценко_Бюджетно-податкова...

  Податкова звітність за прямими податками icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
  Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання та їх інтереси у суспільному виробництві,...
  Податкова звітність за прямими податками icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
  Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання на їх інтереси у суспільному виробництві,...
  Податкова звітність за прямими податками icon6. облік І звітність при реорганізації юридичних осіб та напрями удосконалення балансу підприємства верига Ю. А. Облік І звітність при реорганізації суб’єктів господарювання: досвід україни І російської федерації
  Облік І звітність при реорганізації суб’єктів господарювання: досвід україни І російської федерації
  Податкова звітність за прямими податками iconЗвіт про рух сировини, готової І попутної продукції та зворотних виробничих відходів n "­­ " 20 року (найменування цеху або складу) Найменування
  Внутрішня бухгалтерська звітність – це звітність, яка складається бухгалтером-аналітиком І подається як адміністрації підприємства,...
  Податкова звітність за прямими податками iconЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
  Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів заочної...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи