Податкова звітність за прямими податками icon

Податкова звітність за прямими податками
НазваПодаткова звітність за прямими податками
Сторінка3/7
Дата03.09.2012
Розмір1.49 Mb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7
Таблиця 41

^ ДОВІДНИК ОЗНАК ПОДАТКОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ПІЛЬГ

Код ознаки

Назва ознаки

Дата

початку дії

ознаки

Дата кінця дії ознаки

1

2

3

4

01

У розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі з ура­хуванням положень п. 22.4 ст. 22 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі — Закон), вста-новленій Законом на 1 січня звітного податкового року для доходу, отриманого як за­робітна плаха, якщо розмір доходу не перевищує: суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного додаткового року, помноженої на 1,4 та окру­гленої до найближчих 10 гривень

01.01.2004
02

У розмірі., що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної у ознаці «01» за правилами пп. 6.1.1 ст. 6 Закону

01.01.2004
03

У розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги, визначеної у ознаці «01» за правилами пп. 6.1.1 ст. 6 Закону

01.01.2004
04

Додаткова — у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної в ознаці «01» за правилами пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону (пільга для платників згідно з пп. «а» — «в» пп. 6.1.2 п. 6.1 ст. 6 Закону)

08.07.2004

Порядок заповнення нового звітного і уточнюючого податко­вих розрахунків є однаковим і відрізняється лише заповненням відповідних клітинок «Новий звітний» або «Уточнюючий».

Новий звітний та уточнюючий податкові розрахунки пода­ються на підставі інформації з копії попередньо поданого подат­кового розрахунку. Для заповнення також використовується ін­формація з повідомлень про виявлені помилки, які відправля­ються органами державної податкової служби до податкового агента.

Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо вве­деної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» — рядок на вилучення.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повніс­тю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0» — рядок на введення.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилу­чити помилкову інформацію за правилами підпункту 4.5.1 та вве­сти вірну інформацію за правилами підпункту 4.5.2, тобто, повні­стю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий— вносить вірну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1» — рядок на вилучення, а в другому — вказується «0» — рядок на введення.

Податковий розрахунок подається податковими агентами із штатною чисельністю працівників до 1000 осіб єдиним докумен­том на всіх, що працюють з обов'язковим заповненням їхніх десятирозрядних ідентифікаційних номерів — однією порцією. Якщо штатна чисельність працівників є більшою ніж 1000 осіб, можливе подання податкового розрахунку кількома порціями, кожна з яких являє собою окремий податковий розрахунок із своїм номером порції. Термін подання останньої порції не повинен перевищувати встановленого терміну подання податкового розрахунку. Аркуші окремого податкового розрахунку зшиваються.

Релігійні організації, а також створені ними добродійні закла­ди повинні подавати податковий розрахунок на всіх платників податку.

Якщо юридична особа має філію або інший відокремлений підрозділ (далі філія), які мають окремий ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та інше місцезнаходження, не такі як у головного під­приємства, то податковий розрахунок на працівників філії потрі­бно подавати до органу державної податкової служби, де знахо­диться філія. У разі відсутності у філії коду за ЄДРПОУ податковий розрахунок у вигляді окремої порції за філію подає головне підприємство до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.

Податковий розрахунок або друкована копія даних файла на своєму останньому аркуші завіряється:

  • для юридичної особи — підписами керівника юридичної осо­би і головного бухгалтера та засвідчується печаткою;

  • для фізичної особи — податкового агента підписом особи, яка подає податковий розрахунок, а за наявності печатки — нею за­свідчується.

Обов'язково мають бути вказані службові телефони керівника юридичної особи і головного бухгалтера або фізичної особи: — податкового агента.

Податковий розрахунок, отриманий податковим органом від податкового агента, заповнений усупереч правилам, зазначеним у Порядку, а саме: якщо в ньому не зазначено обов'язкових рекві­зитів, його не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено (у разі наявності) печаткою податкового агента,— може бути не визнаний податковим органом як податковий роз­рахунок. При зверненні органу державної податкової служби до податкового агента з письмовою пропозицією надати новий по­датковий розрахунок, податковий агент може подати уточнюю­чий податковий розрахунок або оскаржити рішення податкового органу в порядку апеляційного узгодження.

У додатку Л представлена форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку.

15.3. Плата за землю


Питання оподаткування землі визначене Законом України «Про плату за землю» в редакції від 19.09.1996 р. № 378/96-ВР (далі — Закон про плату за землю), який визначив розміри та по­рядок плати за використання земельних ресурсів, а також напря­ми використання ресурсів, що надійшли від плати за землю, від­повідальність платників та контроль за правильністю обчислення і справляння земельного податку.

Плата за землю має два види: земельний податок та орендна плата. Перший сплачують власники земельних ділянок, земель­них часток (паїв) та землекористувачі, якими є особи, що мають земельну ділянку у постійному чи тимчасовому користуванні (за винятком оренди). Орендарі земельних ділянок сплачують орендну плату на підставі договору оренди згідно Закону України «Про оренду землі» від 06.10.1998 р. № 161-ХІУ, яка згідно Зако­ну України «Про державний бюджет України на 2003 рік» від 26.12.2002 р. № 380-ІУ за строками сплати прирівняна до земель­ного податку.

Земельний податок необхідно сплачувати:

  • у разі набуття прав на земельну ділянку протягом року;

  • у разі набуття прав на будівлю (споруду), якщо документи на землю не оформлені.

Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, а також земельна частка (пай), яка перебуває у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди.

Платники податку — власники та землекористувачі сплачу­ють земельний податок з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. Згідно Земельного Ко­дексу України право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації. Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди і його державної реєстрації.

Розрахунок суми земельного податку здійснюється у відпові­дності до визначених ставок податку за землі, грошову оцінку яких проведено та за землі, грошової оцінки яких не проведено.

Основним звітним документом з плати за землю згідно змін до наказу ДПАУ від 26.10.2001 року № 434, затверджених нака­зом ДПАУ від 02.12.2003 р. №582, є Податковий розрахунок земельного податку, додатки до нього та Довідка до уточненого Розрахунку сум земельного податку, які зменшують або збіль­шують податкові зобов'язання в результаті виправлення само­стійно виявленої помилки, допущеної у попередніх звітних пері­одах.

Податковий розрахунок земельного податку має 6 додатків, зміст яких представлено в табл. 42.

Розрахунок податку складається на підставі державного земе­льного кадастру станом на 1 січня поточного року і щорічно по­дається власниками землі та/або землекористувачами в орган державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки до 1 лютого поточного року з розбивкою річної суми зе­мельного податку рівними частинами за місяцями, а землекорис­тувачами — виробниками товарної сільськогосподарської та ри­бної продукції — з розбивкою на дві рівні частини.

Таблиця 42

^ СКЛАД ЗВІТНОСТІ ІЗ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

Звітність

Назва

Призначення

Податко­вий розра­хунок

Податковий розрахунок земельного подат­ку

Узагальнюють інформацію про розмір земельного по-датку, який платник зобов'язаний сплатити протягом ро-ку за всі землі, що знаходяться у його власності або ко-ристуванні на підставі інфор­мації, яка деталізована в до-датках 1—6

Додаток 1

«Відомості про наявність документів на землю»

Наводять дані про наявність документів, що встановлю-ють право власності (Державні акти на право власності на землю) або право користування земельною ділянкою (Державні акти на право кори­стування земельною ділян-кою); кадастровий номер ділянки (за наявності), її місце розташування, цільове призначення та площу, а також про категорію земель

Додаток 2

«Звіт про пільги на земельний пода-ток»

Зазначають відомості про документи, на підставі яких платнику надають пільги із земельного податку за кож-ною земельною діля­нкою, на яку надано пільгу; обчис-люють суму пільги залежно від розміру та грошової оцінки земельної ділянки, за якою платник користується пільгою

Додаток 3

«Розрахунок суми земельного подат-ку на земельні ділянки сільськогос-подарського призначення»

Обчислюють податок за земельними ділянками сільсь-когосподар­ського призначення з урахуванням наданих платнику пільг

Додаток 4

«Розрахунок земельного податку на земе­льні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку»

Обчислюють податок за земельними ділянками населе-них пунк­тів, грошова оцінка яких встановлена з ураху-ванням наданих пла­тнику пільг

Додаток 5

«Розрахунок земельного податку на земе­льні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцін-ку»

Обчислюють податок за земельними ділянками населе-них пунк­тів, для яких не встановлена грошова оцінка з урахуванням нада­них платнику пільг

Додаток 6

«Розрахунок земельного податку на земе­льні ділянки несільськогоспо-дарського призначення за межами населених пунк­тів»

Обчислюють податок за земельними ділянками несіль-ськогоспо­дарського призначення за межами населених пунктів з урахуван­ням наданих платнику пільгСплата податку здійснюється щомісяця рівними частками за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарно­му місяцю, протягом ЗО календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Громадяни та виробники сільськогосподарської та рибної про­дукції сплачують земельний податок рівними частинами до 15 серпня і 15 листопада.

При обчисленні податку за землі, грошову оцінку яких прове­дено, необхідно виконати умови Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого постановою КМУ від 12.05.2000 р. № 738, згідно з яким визначення коефіцієнту індек­сації здійснюється за формулою:


Кі = (І - 10) : 100, (6)


де І — середньорічний індекс інфляції року, за результатами яко­го проводять індексацію.


Але якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексації не проводять.

При обчисленні земельного податку за землі, грошова оцінка яких не встановлена, площу ділянки (у квадратних метрах) мно­жать на середню ставку податку, скориговану на коефіцієнт інде­ксації, визначений Законом України про Державний бюджет на відповідний рік. Після цього за необхідністю застосовують дода­ткові коефіцієнти:

коефіцієнт, що застосовують у містах Києві, Сімферополі, Се­вастополі та містах обласного підпорядкування;

місцеві коефіцієнти:

а) коефіцієнт до середньої ставки податку;

б) функціональний коефіцієнт; в)локальний коефіцієнт;

г)курортний коефіцієнт (якщо земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту, віднесеного до курортних).


Таблиця 43

^ СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ЗА ВИДАМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У ВІДСОТКАХ ДО ЇХ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ

Стаття Закону про плату за землю

Вид земельних ділянок

Ставка подат­ку з 1 га землі, %

Номер додатка

до Зведеного

розрахунку

1

2

3

4

Землі, податок за які обчислюють виходячи з грошової оцінки земельної ділянки

Ст. 6

Землі сільськогосподарського призначення:
3

— рілля, сіножаті та пасовища

0,10
— багаторічні насадження

0,03

Ст. 7

Землі населених пунктів, грошову оцінку яких встановлено

1,00

4

Землі (за межами населених пунктів), податок за які обчислюють виходячи з грошової оцінки землі по області

Ст. 8

Земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, транс­порту, зв'язку, та землі іншого призначення

5,00

6,4

Ст. 8

Земельні ділянки, надані для залізничного транспорту (у разі ви­користання землі не за цільовим призначенням ставка податку — 5%)

0,02

6,4

Ст. 9

Земельні ділянки, надані в тимчасове користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (за винятком сільськогосподарсь-ких угідь, наданих у встановленому порядку, які викорис-товують за цілющим призначенням)

50,00

6,4

Ст. 10

Земельні ділянки, що входять до складу земель лісового фонду і зайняті виробничими, культурно-побутовими, жили-ми будинками та господарськими будівлями і спорудами

0,30

6,4

Ст. 11

Земельні ділянки, на дані на землях водного фонду (за винят-ком сільськогосподарських угідь, наданих у встановленому порядку, які використовують за цільовим призначенням)

0,30

6,4


Таблиця 44

^ СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ЗА ЗЕМЛІ, ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЯКИХ НЕ ВСТАНОВЛЕНО

Група населених пунктів з чисель-ністю населення (тис. чол.)

Середня ставка податку (коп. за 1 кв. м.)

Середня ставка податку з ураху­ванням коефі­цієнта 3,1 (коп. за 1 кв. м.)

Коефіцієнт, що застосовують у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах облас­ного підпоряд­кування

Середня ставка податку у м. Києві, Сімфе­рополі, Севас­тополі та міс­тах обласного підпорядку­вання (коп. за 1 кв. м.)

До 0,2

1,5

4,65

Від 0,2 до 1

2,1

6,51

Від 1 до 3

2,7

8,37

Від 3 до 10

3,0

9,30

Від 10 до 20

4,8

14,88

Від 20 до 50

7,5

23,25

1,2

27,90

Від 50 до 100

9,0

27,90

1,4

39,06

Від 100 до 250

10,5

32,55

1,6

52,08

Від 250 до 500

12,0

37,20

2,0

74,40

Від 500 до 1000

15,0

46,50

2,5

116,25

Від 1000 і більше

21,0

65,10

3,0

195,30


Крім того, передбачені коефіцієнти для населених пунктів, що прирівнюються до курортних.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Податкова звітність за прямими податками iconПодаткова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів
Порядок видачі дозволів (із зазначен­ням у них лімітів) на спеціальне водокористування затверджений постановою Кабінету Міністрів...
Податкова звітність за прямими податками iconРегіональний семінар «Звітність за мсфз: реалії, виклики та застереження»
Огляд Директиви єс 2013/34 від 26. 06. 2013 «Про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність»
Податкова звітність за прямими податками iconПодаткова застава
Податкова застава спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк
Податкова звітність за прямими податками iconДокументи
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова...

Податкова звітність за прямими податками iconДокументи
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова...

Податкова звітність за прямими податками icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання та їх інтереси у суспільному виробництві,...
Податкова звітність за прямими податками icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання на їх інтереси у суспільному виробництві,...
Податкова звітність за прямими податками icon6. облік І звітність при реорганізації юридичних осіб та напрями удосконалення балансу підприємства верига Ю. А. Облік І звітність при реорганізації суб’єктів господарювання: досвід україни І російської федерації
Облік І звітність при реорганізації суб’єктів господарювання: досвід україни І російської федерації
Податкова звітність за прямими податками iconЗвіт про рух сировини, готової І попутної продукції та зворотних виробничих відходів n "­­ " 20 року (найменування цеху або складу) Найменування
Внутрішня бухгалтерська звітність – це звітність, яка складається бухгалтером-аналітиком І подається як адміністрації підприємства,...
Податкова звітність за прямими податками iconЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи