Податкова звітність за прямими податками icon

Податкова звітність за прямими податками
НазваПодаткова звітність за прямими податками
Сторінка4/7
Дата03.09.2012
Розмір1.49 Mb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7
Таблиця 45

^ КОЕФІЦІЄНТИ ДО СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЩО ПРИРІВНЮЮТЬСЯ ДО КУРОРТНИХ

Територія, на якій розташований населений пункт, віднесений до категорії курортних

Коефіцієнт

Південне узбережжя АР Крим

3,0

Південно-східне узбережжя АР Крим

2,5

Західне узбережжя АР Крим

2,2

Чорноморське узбережжя Миколаївської, Одеської та Херсонської областей

2,0

Гірські та перед гірські райони Закарпатської, Львів­ської, Івано-Франківської та Чернівецької областей*

2,3

Узбережжя Азовського моря та інші курортні місце­вості

1,5

«Крім населених пунктів, віднесених до категорії гірських Законом України від 15.02.95 р. № 56/95-ВР «Про статус гірських населених пунктів в Україні».


Податковий розрахунок земельного податку заповнюється на підставі складених до нього додатків у такому порядку:

  1. У заголовній частині Податкового розрахунку відобража­ються," повна назва підприємства (відповідно до установчих до­кументів), зареєстрованого у встановленому порядку, ідентифі­каційний код, підпорядкованість, види діяльності за ЗКГНГ та КВЕД, організаційно-правова форма господарювання, форма власності, за якою зареєстровано підприємство згідно із Законом України «Про власність», місцезнаходження та номер телефон платника, поточний банківський рахунок платника та назва уста­нови банку, де відкрито цей рахунок, назва податкового органу та область, де юридичну особу зареєстровано як платника податків, назва органу державної податкової служби, до якого подається Зведений розрахунок, та кадастрові номери земельних ділянок (у разі їх наявно'сті), що перебувають у власності та/або користу­ванні платника; у спеціальному полі зазначається тип Розрахунку (загальний або уточнений) відповідного рядка з позначкою «X».

  2. Форма Податкового розрахунку заповнюється в такому по­рядку.

До граф уносяться:

гр. 3 — річні суми земельного податку, розраховані згідно з відповідними додатками з урахуванням пільг, визначених у дода­тку 2 до Зведеного розрахунку;

гр. 4 — заповнюється працівниками органу державної подат­кової служби, до якого було подано Зведений розрахунок.

Сума податку, що підлягає сплаті, округлюється (менше 50 коп. відкидається, а 50 коп., і більше — округлюється до 1 грн.) і розбивається платником на рівні частини за термінами сплати.

  1. Податковий розрахунок податку підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, проставляються число, місяць та рік його складання), скріплюється печаткою і подається до органу держа­вної податкової служби.


^ Порядок заповнення додатка 1 «Відомості про наявність документів на землю»


При заповненні додатка 1 «Відомості про наявність докумен­тів на землю» до Податкового розрахунку зазначаються всі земе­льні ділянки, розташовані в межах адміністративно-територі­альних одиниць, на території яких відповідні органи державної податкової служби здійснюють контроль за додержанням чинно­го законодавства щодо справляння податків. Відомості про кож­ну земельну ділянку зазначаються окремо.

Таблиця 46

^ ЗМІСТ ДОДАТКУ 1. «ВІДОМОСТІ ПРО НАЯВНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ НА ЗЕМЛЮ»

№ з/п

№ графи Додатку

Зміст

1

гр. 1

номер за порядком;

2

гр. 2

державний акт на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, його серія, номер, номер та дата реєст­рації у відповідній книзі записів (реєстрації) державних актів; у разі відсутності державного акта зазначаються: договір на право тимчасового користування землею, його номер, номер та дата реєстрації у відповідній книзі записів (реєстрації) до­говорів та /або рішення про виділення земельної ділянки, но­мер, дата прийняття, якою радою прийнято та/або рішення відповідної ради про затвердження матеріалів інвентаризації землекористування, його номер та дата прийняття та/або до­говір купівлі-продажу земельної ділянки, номер, дата;

3

гр. 3

кадастровий номер кожної відокремленої земельної ділянки (у разі його наявності);

4

гр. 4

для земельної ділянки, яка розташована в межах населеного пункту, зазначається її адреса. Для земельної ділянки, яка роз­ташована за межами населеного пункту, зазначається назва сільської, селищної, міської ради, на території якої розташо­вана ця ділянка;

5

гр. 5

основне цільове призначення земельної ділянки;

6

гр. 6

категорія земель згідно із Земельним кодексом України;

7

гр.7

площа земельної ділянки згідно з документом, який встанов­лює право власності та/або користування землею, а у разі від­сутності такого документа— за даними державного земель­ного кадастру.


Додаток 1 підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, про­ставляються число, місяць та рік його складання), скріплюється печаткою і подається до органу державної податкової служби ра­зом із Податковим розрахунком.


^ Порядок заповнення додатка 2 «Звіт про пільги на земельний податок»


Додаток 2 «Звіт про пільги на земельний податок» до Податко­вого розрахунку подається платниками, які мають пільги щодо сплати земельного податку. У випадках якщо пільги надано по декі­лькох земельних ділянках, дані заповнюються щодо кожної ділянки окремим рядком. Відомості про земельні ділянки, на які пільги що­до сплати податку не надавалися, у цьому додатку не наводяться.

Таблиця 47

^ ЗМІСТ ДОДАТКУ 2 «ЗВІТ ПРО ПІЛЬГИ НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК»

з/п

№ графи Додатку

Зміст

1

гр. 1

номер за порядком;

2

гр. 2, 3, 4

документ, на підставі якого надано пільгу. Якщо пільга надається законодавчим ак-том, зазначаються назва закону, дата прийняття, номер, стаття та пункт або частина цієї статті. Якщо пільга надаєть­ся відповідно до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, а перелік платників, яким надається пільга, за­тверджується Кабінетом Міністрів України, зазначаються назва за­кону, дата прий-няття, номер, стаття та пункт або частина цієї статті, а також назва, номер і дата прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про затвердження відповідного переліку. Якщо пільгу надано рішенням органу місцевого самоврядування, зазна-чається назва цього органу, дата прийняття рішення та його номер. При цьому зазначаються окремо земельні ділянки в межах населених пунктів і окремо — зе-мельні ділянки за їх межами

3

гр. 5

— категорія земель згідно зі ст. 2 Земельного кодексу України;

4

гр. 6

100 відсотків пільга, якщо платник повністю звільняється від сплати податку. У ви-падку часткового звільнення — на який від­соток до загальної суми податку надано пільгу;

5

гр. 7

термін, на який надано пільгу і який визначено документом, що зазначений в графі 2;

6

гр. 8

загальна площа земельної ділянки;

7

гр. 9

— грошова оцінка земельної ділянки з врахуванням коефіцієнта індексації;

8

гр. 10

площа земельної ділянки, на яку надано пільгу;

9

гр. 11

сума, на яку зменшується податок.

У відповідному додатку розраховується графа «Сума нараховано­го земельного податку за даними платника»:

— на весь рік на 100 відсотків — сума пільга дорівнює сумі обра­хованого податку:

— на декілька місяців на 100 відсотків - Σ податку : 12 місяців * гр. 7;

— на весь рік на певний відсоток - Σ податку * гр. 6 : 100 %;

— на декілька місяців на певний відсоток - Σ податку : 12 місяців * гр.7 - гр. б : 100%.

У випадку якщо пільгу надано на частину земельної ділянки, за даними відпо-відного додатка обраховується сума податку за цю частину на загальних підставах:

— на весь рік на 100 відсотків - сума пільги дорівнює сумі обра­хованого податку;

— на декілька місяців на 100 відсотків – Σ податку : 12 місяців * гр. 7;

— на весь рік на певний відсоток - Σ податку * гр. 6 : 100 %;

— на декілька місяців на певний відсоток - Σ податку : 12 міся­ців * гр. 7 * гр. 6 : 100%


Додаток 2 підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, про­ставляються число, місяць та рік його складання), скріплюється печаткою і подається до органу державної податкової служби ра­зом із Податковий розрахунком.


^ Порядок заповнення додатка З

«Розрахунок суми земельного податку на земельні

ділянки сільськогосподарського призначення»


Додаток 3 «Розрахунок земельного податку на земельні ділян­ки сільськогосподарського призначення» до Податковий розра­хунку подається платниками, у власності та/або користуванні яких є землі сільськогосподарського призначення.

Таблиця 48

^ ЗМІСТ ДОДАТКУ З «РОЗРАХУНОК СУМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»

№ з/п

№ графи Додатку

Зміст

1

гр. 3

кадастровий номер кожної відокремленої земельної ділянки (у ра­зі його наявності);

2

гр. 4

загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призна­чення, які перебу-вають у власності та/або користуванні за видами (рілля, сіножаті, пасовища, багато-річні насадження) з урахуванням їх розташування (у межах чи за межами населених пунктів);

3

гр. 5

площа (у межах чи за межами населених пунктів); земельних ді­лянок, яка підлягає оподаткуванню за видами (рілля, сіножаті, па­совища, багаторічні насадження) з ура-хуванням їх розташування;

4

гр. 6

площа земельних ділянок, на які надано пільги щодо оподаткування;

5

гр. 7

середня грошова оцінка одного гектара відповідних сільськогос­подарських угідь;

6

гр. 8

коефіцієнт індексації грошової оцінки землі на поточний рік, який встановлюється відповідно до Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого постановою Кабінету Мі­ністрів України від 12.05.2000 p. N 783;

7

гр. 9

ставка податку відповідно до ст. 6 Закону України «Про плату за землю»;

8

гр. 10

дані визначаються шляхом множення показників граф 4, 7, 8, 9;

9

гр. 11

у разі надання пільги щодо певної земельної ділянки на всю суму податку, то дані визначаються шляхом множення показників граф 6, 7 8 9; якщо земельна ділянка частково звільнена від оподатку­вання, то зазначається сума пільги, яка зазначена в додатку 2;

10

rp. 12

загальна сума нарахованого податку в поточному році визнача­ється шляхом множення показників граф 5, 7, 8, 9, або як різниця між розрахованою у графі 10 сумою податку та сумою пільги, об­численої у графі 11. Якщо платник не має пільги щодо сплати по­датку, дані граф 10 та 12 повинні збігатися;

11

гр. 13

заповнюється працівником органу державної податкової служби після здійснення пе-ревірки додатка.


Додаток 3 підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, про­ставляються число, місяць та рік його складання), скріплюється печаткою і подається до органу державної податкової служби ра­зом із Податковий розрахунком.


^ Порядок заповнення додатка 4 «Розрахунок

земельного податку на земельні ділянки населених

пунктів, яким встановлено грошову оцінку»


Додаток 4 «Розрахунок земельного податку на земельні ділян­ки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку» до По­даткового розрахунку подається платниками, у власності та/або користуванні яких є земельні ділянки, розташовані в межах насе­леного пункту, грошову оцінку земель якого встановлено. Відне­сення земель до категорій провадиться відповідно до їх цільового призначення.

Таблиця 49

^ ЗМІСТ ДОДАТКУ 4 «РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ,

ЯКИМ ВСТАНОВЛЕНО ГРОШОВУ ОЦІНКУ»

№ з/п

№ графи Додатку

Зміст

1

гр. 3

кадастровий номер кожної відокремленої земельної ділянки (у разі його наявності);

2

гр. 4

адреса земельної ділянки;

3

гр.5

площа земельної ділянки, на яку надано пільгу;

4

гр. 6

загальна площа кожної відокремленої земельної ділянки в залеж­ності від її виду (зе-мельні ділянки, які зайняті житловим фондом, кооперативними автостоянками для зберігання особистих транс­портних засобів громадян, гаражно-будівельними, дач-но-будівельними кооперативами, індивідуальними гаражами і дача­ми громадян, а також надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виро­бничими, культурно-побутовими та господарськими будівлями і спорудами, та надані для Збройних сил України та інших війсь­кових формувань, створених відповідно до законодавства Украї­ни, залізниць, гірничодо-бувних підприємств, водойми, надані для виробництва рибної продукції, а також інші землі);

5

гр.7

площа земельних ділянок, яка підлягає оподаткуванню на загаль­них підставах (пло-щі земельних ділянок, які надані в оренду, у цій графі не зазначаються);

6

гр. 8

площа земельних ділянок, які надано в оренду;

7

гр. 9

грошова оцінка земельної ділянки в гривнях за один метр квадра­тний з урахуван-ням коефіцієнта індексації;

8

гр. 10

грошова оцінка земельної ділянки в гривнях за один метр квадра­тний, яку надано в оренду, і при цьому змінилося її функціональ­не використання, з урахуванням відпо-відних коефіцієнтів;

9

гр. 11

сума нарахованого земельного податку розраховується шляхом множення граф 7, 9 та ставок податку, які передбачені ст. 7 Зако­ну України «Про плату за землю»;

10

гр. 12

сума нарахованого земельного податку при здачі в оренду розра­ховується шляхом множення граф 8,10 та ставок податку, які пе­редбачені статтею 7 Закону;

11

гр. 13

сума пільг;

12

гр. 14

сума нарахованого земельного податку, яка підлягає оподатку­ванню в поточному році, визначається як різниця між сумою на­рахованого земельного податку (графа 11 + графа 12) та сумою пільг (графа 13). Якщо платник земельного податку не має пільг щодо сплати податку, то сума граф 11 і 12 та дані графи 14 пови­нні збігатися;

13

гр. 15

заповнюється працівником органу державної податкової служби після здійснення перевірки додатка.


Додаток 4 підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціації, про­ставляються число, місяць та рік його складання), скріплюється печаткою і подається до органів державної податкової служби разом із Податковим розрахунком.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Податкова звітність за прямими податками iconПодаткова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів
Порядок видачі дозволів (із зазначен­ням у них лімітів) на спеціальне водокористування затверджений постановою Кабінету Міністрів...
Податкова звітність за прямими податками iconРегіональний семінар «Звітність за мсфз: реалії, виклики та застереження»
Огляд Директиви єс 2013/34 від 26. 06. 2013 «Про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність»
Податкова звітність за прямими податками iconПодаткова застава
Податкова застава спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк
Податкова звітність за прямими податками iconДокументи
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова...

Податкова звітність за прямими податками iconДокументи
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова...

Податкова звітність за прямими податками icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання та їх інтереси у суспільному виробництві,...
Податкова звітність за прямими податками icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання на їх інтереси у суспільному виробництві,...
Податкова звітність за прямими податками icon6. облік І звітність при реорганізації юридичних осіб та напрями удосконалення балансу підприємства верига Ю. А. Облік І звітність при реорганізації суб’єктів господарювання: досвід україни І російської федерації
Облік І звітність при реорганізації суб’єктів господарювання: досвід україни І російської федерації
Податкова звітність за прямими податками iconЗвіт про рух сировини, готової І попутної продукції та зворотних виробничих відходів n "­­ " 20 року (найменування цеху або складу) Найменування
Внутрішня бухгалтерська звітність – це звітність, яка складається бухгалтером-аналітиком І подається як адміністрації підприємства,...
Податкова звітність за прямими податками iconЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи