Податкова звітність за прямими податками icon

Податкова звітність за прямими податками
НазваПодаткова звітність за прямими податками
Сторінка5/7
Дата03.09.2012
Розмір1.49 Mb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7
Порядок заповнення додатка 5 «Розрахунок суми

земельного податку на земельні ділянки населених

пунктів, яким не встановлено грошову оцінку»


Додаток 5 «Розрахунок земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку» до Подат­кового розрахунку подається платниками, у власності та/або корис­туванні яких є земельні ділянки, розташовані в межах населених пун­ктів, грошову оцінку земель яких не встановлено. Віднесення земель до категорій провадиться відповідно до їх цільового призначення.

Таблиця 50

^ ЗМІСТ ДОДАТКУ 5 «РОЗРАХУНОК СУМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЯКИМ НЕ ВСТАНОВЛЕНО ГРОШОВУ ОЦІНКУ»

з/п

№ графи Додатку

Зміст

1

гр. 3

кадастровий номер кожної відокремленої земельної ділянки (у разі його наявнос-ті);

2

гр. 4

загальна площа кожної відокремленої земельної ділянки;

3

гр. 5

площа кожної окремої земельної ділянки, яка згідно з чинним законодавством під-лягає оподаткуванню на загальних підставах за вилами земельних ділянок;

4

гр. 6

площа земельних ділянок, на які надано пільга щодо оподаткування;

5

гр. 7

середня ставка податку, установлена частиною другою ст. 7 За­кону, з урахуван-ням коефіцієнтів, визначених частішою другою та третьою цієї статті;

6

гр. 8

за наявності у власності та/або користуванні платника земельних ділянок на тери-торіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначен-ня, зайнятих виробничими, культурно-побутовими, господарськими будівлями і спорудами, на територіях та об'єктах історико-культурного призначення, що не пов'язані з функціональним призначенням цих об'єктів, ці ділянки зазначають­ся в рядках «Інші землі» і для них у цій графі зазначаються коефіці­єнти, які встанов-лені частиною 7 або 8 статті 7 Закону;

7

гр. 9

коефіцієнт індексації ставки податку на поточний рік, який встановлюється зако-нами України про Державний бюджет України на відповідний рік;

8

гр. 10

сума нарахованого земельного податку визначається множенням показників граф 4, 7, 8 та 9;

9

гр. 11

якщо по певній земельній ділянці пільгу надано на всю суму по­датку, то дані виз-начаються шляхом множення показників граф 6, 7, 8 та 9. Якщо земельна ділянка частково звільнена від опо­даткування, зазначається сума пільги, яка зазначена в додатку 2;

10

гр. 12

сума земельного податку, яка підлягає сплаті в поточному році, ви­значається як різниця між розрахунковою (графа 10) сумою подат­ку та сумою пільг. Якщо плат-ник земельного податку не має пільг щодо сплати податку, то дані граф 10 та 12 повинні збігатися;

11

гр. 13

заповнюється працівником органу державної податкової служби після здійснення перевірки додатка.


Додаток 5 підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, про­ставляються число, місяць та рік його складання), скріплюється печаткою і подасться до органу державної податкової служби ра­зом із Податковим розрахунком.


^ Порядок заповнення додатка 6 «Розрахунок земельного

податку на земельні ділянки несільськогосподарського

призначення за межами населених пунктів»


Додаток 6 «Розрахунок земельного податку на земельні ділян­ки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів» до Податкового розрахунку подається платниками, у власності та/або користуванні яких є землі несільськогосподарсь­кого призначення за межами населених пунктів.

Таблиця 51

^ ЗМІСТ ДОДАТКУ 6 «РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ»

№ з/п

№ графи Додатку

Зміст

1

гр. 3

кадастровий номер кожної відокремленої земельної ділянки (у разі його наявнос-ті);

2

гр. 4

загальна площа окремо кожної земельної ділянки;

3

гр.5

площа окремо кожної земельної ділянки, яка згідно з чинним законодавством під-лягає оподаткуванню на загальних підставах за видами земельних ділянок;

4

гр. 6

площа земельних ділянок, на які надано пільги щодо оподатку­вання;

5

гр. 7

грошова оцінка одного гектара ріллі по області з урахуванням коефіцієнта індек-сації грошової оцінки землі на поточний рік, який встановлюється відповідно до Порядку проведення індек­сації грошової оцінки земель, затвердженого постано-вою Кабі­нету Міністрів України від 12.05.2000 р. № 783;

6

гр. 8

ставка податку залежно від виду земель;

7

гр. 9

дані визначаються шляхом множення показників граф 4, 7, 8 та 9;

8

гр. 10

якщо певній земельній ділянці пільгу надано на всю суму пода­тку, то дані визна-чаються шляхом множення показників граф 6, 7, 8 та 9. Якщо земельна ділянка частково звільнена від оподат­кування, то зазначається сума пільги, яка зазначена в додатку 2;

9

Гр. 11

загальна сума нарахованого земельного податку, яка підлягає оподаткуванню в поточному році, визначається як різниця між розрахунковою (графа 9) сумою по-датку та сумою пільг. Якщо платник не має пільги щодо сплати податку, то дані граф 8 та 11 повинні збігатися;

10

гр. 12

заповнюється працівником органу державної податкової служ­би після здійснення перевірки додатка.


Додаток 6 підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, про­ставляються число, місяць та рік його складання); скріплюється печаткою і подається до органу державної податкової служби ра­зом із Податковим розрахунком.


^ Порядок заповнення Довідки про суми земельного

податку, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання

в результаті виправлення самостійно виявленої помилки


До кожного уточненого Податкового розрахунку земельного податку (за відповідний період) подається окрема Довідка (дода­ток 7), крім випадків, якщо у разі зміни протягом звітного року об'єкта оподаткування при встановленні чи зміні грошової оцін­ки землі, введенні протягом року права на пільгу проводиться перерахування суми податку за термінами сплати, що не настали, та подається уточнений Податковий розрахунок. Одночасно із уточненим Податковим розрахунком повинні подаватися усі не­обхідні додатки до нього. При цьому оскільки перерахування су­ми податку проводиться з об'єктивних причин. Довідка про суми земельного податку, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої по­милки, допущеної в попередніх звітних періодах, не подається, і штраф у розмірі 10 відсотків не нараховується.

До Довідки платником уносяться дані звітного періоду, що уточнюються, назва підприємства, установи, організації, іденти­фікаційний код із єдиного державного реєстру підприємств, ор­ганізацій України (ЄДРПОУ), адреса та телефон.

Дані показників, що впливають на суми податкового зобов'я­зання в картці особового рахунку платника земельного податку, заносяться до Довідки у такому порядку:

Таблиця 52

^ ЗМІСТ ДОДАТКУ 7 ^ДОВІДКА ПРО СУМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ,

ЯКІ ЗМЕНШУЮТЬ АБО ЗБІЛЬШУЮТЬ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИПРАВЛЕННЯ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНОЇ ПОМИЛКИ»

№ з/п

№ графи Додатку

Зміст

1

Гр. 3

У зазначається звітний період, в якому виявлено помилку.

2

Гр.4

ряд. 1

загальна сума земельного податку, що підлягає сплаті згі­дно Із попереднім поданим Зведеним розрахунком (зага­льним або уточненим), у якому вияв-лено помилку;

3

ряд.

2

загальна сума земельного податку, що підлягає сплаті згі­дно з цим уточне-ним Зведеним розрахунком;

4

ряд. 3

сума земельного податку, яка збільшує податкові зо­бов'язання у зв'язку з виправленням помилки, тобто різ­ниця між сумою податку згідно з уточне-ним Зведеним розрахунком, який подається, та сумою податку згідно, з по-передньо поданим Зведеним розрахунком (загальним або уточненим);

5

ряд. 4

сума земельного податку, яка зменшує податкові зо­бов'язання у зв'язку з виправленням помилки, тобто різ­ниця між сумою податку згідно з попе-редньо поданим Зведеним розрахунком (загальним або уточненим) та су­мою податку згідно з уточненим Зведеним розрахунком, який подається;

6

ряд. 5

зміст поминки платника, яка призвела до збільшення або зменшення по-даткового зобов'язання.

7

ряд. 6

сума штрафу, яку платник повинен сплатити до бюджету внаслідок зани-ження податкового зобов'язання.


Довідка підписується керівником підприємства і головним бу­хгалтером (зазначаються повністю їх прізвища, ініціали, простав­ляються число, місяць та рік його складання), скріплюється печа­ткою і подається до органу державної податкової служби разом із Податковим розрахунком.

Суми земельного податку зменшуються (збільшуються) рів­ними частками за термінами сплати, що не настали, на підставі виникнення (скасування) у платника прав на пільгу.

Якщо до виникнення у платника прав на пільгу сума земель­ного податку повністю внесена платником до бюджет)' за весь податковий період, то ці суми повертаються платнику (згідно із заявою) або зараховуються за його бажанням у рахунок наступ­ного звітного періоду.


15.4. Податок з власників транспортних засобів


Податок з власників транспортних засобів в Україні запрова­джено згідно Закону України «Про податок з власників транспо­ртних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 06.12.2006 р. 427-У (далі — Закон про транспортний податок) як джерело фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування.

Платниками податку з власників транспортних засобів та ін­ших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи (далі — юридичні особи), а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі — фізичні особи), які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєст­рацію транспортних засобів та/або мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які відповідно до статті 2 Закону є об'єктами оподаткування.

Податок з власників транспортних засобів справляється згідно визначених ставок в гривнях до об'єму двигуна в см. кубічних, потужності двигуна в кВТ, та до сантиметра довжини.

Об'єктами оподаткування є:

 • трактори (колісні) — код за Українською класифікацією това­рів зовнішньоекономічної діяльності (далі— код)— 8701, крім гусеничних;

 • тільки сідельні тягачі — код 8701 20;

 • автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, включаючи водія, — код 8702;

 • автомобілі легкові — код 8703;

 • автомобілі вантажні — код 8704;

 • автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, — код 8705 (крім пожежних і швидкої допомоги);

 • мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установле­ним двигуном— код 8711, крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 куб. см, — код 8711 10;

 • яхти та судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних) — код 8903 91;

 • човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних), — код 8903 92;

 • інші човни (крім спортивних) — код 8903 99.


Транспортні засоби, що не є об'єктами оподаткування:

 • трактори на гусеничному ходу — код 8701 30;

 • мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установле­ним двигуном з об'ємом циліндра двигуна до 50 куб. см — код 8711 10;

 • тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомо­ги та пожежні — код 8705;

 • транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення ван­тажів на короткі відстані, — код 8709;

 • машини і механізми для сільськогосподарських робіт — коди 8432; 8433;

 • тільки яхти, судна парусні і човни спортивні — коди 8903 91; 8903 92; 8903 99.

Транспортні засоби, які є об'єктами оподаткування, та ставки податку представлено в табл. 53.

Від сплати податку звільняються:

а) фізичні особи, зазначені у пунктах 1 і 2 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статтях 4-11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статтях б і 8 Закону України «Про основні засади соціаль­ного захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту) — щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом цилін­дрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом цилі­ндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м;

б) фізичні особи, зазначені у пунктах 314 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжи­ною корпусу до 7,5 м до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зо­ни посиленого радіоекологічного контролю;

в) на 50 відсотків — громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, взяті на облік в Україні до 1990 року включно, та вантажні автомобілі (код 8704) з об'ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см до 1990 року випуску включно, — щодо одного з за­значених автомобілів;

г) особи, які згідно із законодавством є платниками фіксова­ного сільськогосподарського податку, — за трактори колісні (код 8701, крім сідельних тягачів — код 8701 02) та вантажні автомо­білі (код 8704).

Таблиця 53

^ СТАВКИ ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ


Код

Опис об'єктів оподаткування

Ставка податку на рік (з 100 куб. см об'єму циліндрів дви­гуна, з 1 кВт потужності дви­гуна або 100 см довжини)

1

2

3
При першій реєстрації в Україні:
8701

трактори колісні (крім гусеничних— код 8701 ЗО та тільки сідель­них тягачів)

2,5 грн. з 100 куб. см

8701 20

тільки сідельні тягачі
нові

15 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

15 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

500 грн. з 100 куб. см

8702

автомобілі для перевезення не менш як 10 осіб, включаючи водія, з об'ємом циліндрів двигуна:
до 6000 куб. см
нові

5 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

5 грн. з 100 куб. см

8702

що використовувалися понад 8 років

500 грн. з 100 куб. см

від 6001 куб. см і більше
нові

5 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

5 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

10 грн. з 100 куб. см

8703

автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном — код 8703 90 10 00) з об'ємом циліндрів двигуна:
до 1000 куб. см
нові

3 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

5 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

100 грн. з 100 куб. см

від 1001 куб. см до 1500 куб. см
нові

4 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

5 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

200 грн. з 100 куб. см

від 1501 куб. см до 1800 куб. см
нові

5 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

7 грн. з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 років

300 грн. з 100 куб. см

від 1801 куб. см до 2500 куб. см
нові

10 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

12 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

500 грн. з 100 куб. см

від 2501 куб. см до 3500 куб. см
нові

25 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

30 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

750 грн. з 100 куб. см

від 3501 куб. см і більше
нові

40 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

45 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

1000 грн. з 100 куб. см

8703 90 10 00

транспортні засоби, оснащені електродвигунами

0,5 грн. з 1 кВт

8704

автомобілі вантажні з об'ємом циліндрів двигуна:
до 8200 куб. см
нові

15 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 5 років

50 грн. з 100 куб. см

що використовувалися від 5 до 8 років

700 грн. зі 00 куб. см

що використовувалися понад 8 років

1000 грн. з 100 куб. см

Від 8201 куб. см до 15 000 куб. см
нові

20 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 5 років

30 грн. з 100 куб. см

що використовувалися від 5 до 8 років

50 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

1000 грн. з 100 куб. см

від 15001 куб. см і більше
нові

25 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 5 років

30 грн. з 100 куб. см

що використовувалися від 5 до 8 років

50 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

300 грн. зі 00 куб. см

8705

автомобілі спеціального призначення (крім пожежних і швидкої до­помоги)
нові

5 грн. з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

5 грн. з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

100 грн. з 100 куб. см

При проведенні реєстрації, перереєстрації та чергового технічного огляду:
8701

трактори колісні (крім гусеничних— код 8701 30 та тільки сідель­них тягачів)

2,5 грн. з 100 куб. см

8701 20

тільки сідельні тягачі

15 грн. з 100 куб. см

8702

автомобілі для перевезення не менш як 10 осіб, включаючи водія, з об'ємом циліндрів двигуна:
до 6000 куб. см

5 грн. з 100 куб. см

від 6001 куб. см і більше

5 грн. з 100 куб. см

8703

автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном — код 8703 90 10 00) з об'ємом циліндрів двигуна:
до 1000 куб. см

3 грн. з 100 куб. см

від 1001 куб. см до 1500 куб. см

4 грн. з 100 куб. см

від 1501 куб. см до 1800 куб. см

5 грн. з 100 куб. см

від 1801 куб. см до 2500 куб. см

10 грн. з 100 куб. см

від 2501 куб. см до 3500 куб. см

25 грн. з 100 куб. см

від 3501 куб. см і більше

40 грн. з 100 куб. см

8703 90 10 00

транспортні засоби, оснащені електродвигунами

0,5 грн. з 1 кВт

8704

автомобілі вантажні з об'ємом циліндрів двигуна:
до 8200 куб. см

15 грн. з 100 куб. см

від 8201 куб. см до 15 000 куб. см

20 грн. з 100 куб. см

від 15001 куб. см і більше

25 грн. з 100 куб. см

8705

автомобілі спеціального призначення (крім пожежних і швидкої до­помоги)

5 грн. з 100 куб. см

8711

мотоцикли (мопеди), велосипеди з двигуном (крім тих, що ма-ють об'єм циліндра двигуна до 50 куб. см,— код 8711 10 00 00) з об'ємом циліндрів двигуна:до 500 куб. см

3 грн. з 100 куб. см

від 501 до 800 куб. см

5 грн. з 100 куб. см

від 801 куб. см і більше

10 грн. з 100 куб. см

яхти і судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних):
8903 91 10 00

морські

14 грн. з 100 см довжини

8903 91 91 00

яхти і судна парусні масою не більш як 100 кг

7 грн. з 100 см довжини

8903 91 93 00

яхти і судна парусні масою понад 100 кг та завдовжки не більш як

7,5 м

7 грн. з 100 см довжини

8903 9199 00

яхти і судна парусні масою понад 100 кг та завдовжки понад 7,5 м

14 грн. з 100 см довжини

човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних):
8903 92 10 00

морські

14 грн. з 100 см довжини

8903 92 91 00

човни моторні і катери завдовжки не більш як 7,5 м

7 грн. з 100 см довжини

8903 92 99 00

човни моторні і катери завдовжки понад 7,5 м

14 грн. з 100 см довжини

плавучі засоби (крім спортивних):
8903 99 10 00

з масою не більш як 100 кг

7 грн. з 100 см довжини

8903 99 91 00

завдовжки не більш як 7,5 м та масою понад 100 кг

7 грн. з 100 см довжини

8903 99 99 00

завдовжки понад 7,5 м та масою понад 100 кг

14 грн. з 100 см довжини


Пільги, визначені цією статтею, не поширюються на транспо­ртні засоби, які вперше реєструються в Україні, крім легкових автомобілів для інвалідів (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відпові­дно до законодавства України.

Органи місцевого самоврядування відповідно до їх повнова­жень мають право приймати рішення щодо звільнення від сплати податку осіб, які мають посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, щодо одного легко­вого автомобіля (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного вантажного автомобіля (код 8704) з об'ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см на одну особу, крім транспортних засобів, які вперше реєструються в Україні.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохід­них машин і механізмів сплачується:

 • фізичними особами — перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспо­ртних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд;

 • юридичними особами — щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби податок сплачується перед їх реєстрацією по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому проведе­но реєстрацію транспортного засобу. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації пода­ється до відповідного податкового органу. За транспортні засоби, зняті протягом року з обліку, податок не повертається.

Фізичні особи— платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або техніч­ний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручен­ня про сплату податку як за попередній, так і за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, — відповідний до­кумент, що дає право на користування цими пільгами.

Юридичні особи— платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку по наземним транспортним засобам до територіальних дорожніх фон­дів, а по водним транспортним засобам — до відповідних бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських).

У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, реєстрація, перереєстра­ція і технічний огляд транспортних засобів не провадяться.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохід­них машин і механізмів обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та ін­ших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня поточ­ного року. Обчислення податку з власників наземних транспорт­них засобів провадиться виходячи з об'єму циліндрів або потужності двигуна кожного виду і марки транспортних засобів, а податок з власників водних транспортних засобів — виходячи з довжини транспортного засобу.

У порядку, визначеному податковими органами, юридичні особи подають за місцем свого знаходження та за місцем постій­ного базування транспортних засобів до податкових органів, у строки, визначені законом для річного звітного періоду — 60 днів після закінчення звітного року, на основі бухгалтерського звіту (балансу) розрахунки суми податку за формою, затвердже­ною центральним податковим органом України.

У разі викрадення транспортного засобу податок його власни­ком не сплачується, якщо факт викрадення підтверджується від­повідними документами органів, якими порушено відповідну кримінальну справу.

Якщо право користування транспортним засобом передано фі­зичною особою за дорученням іншій особі, податок з власників транспортних засобів сплачується його власником або від його імені особою, якій це право передано, якщо це передбачено в до­рученні на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу.

У разі виявлення юридичних чи фізичних осіб, які не сплачу­вали податок з власників транспортних засобів та інших самохід­них машин і механізмів, вони зобов'язані сплатити податок не більш як за три попередніх роки.

Перерахування неправильно сплаченого податку допускається не більш як за три попередніх роки.

У разі приховування (заниження) об'єктів оподаткування з вла­сників транспортних засобів стягуються сума несплаченого подат­ку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законом.

Посадові особи, винні у приховуванні (неврахуванні) об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку чи веденні його з порушенням встановленого порядку, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні не за встановленою формою розрахунків чи інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податку, притягаються до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Недоїмки по податку, а також суми штрафів, пеня стягуються з платників податку згідно з законодавством.

Складання Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів здійснюється на підставі ст. 6 Закону про транспортний по­даток та Порядку заповнення і подання Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та Довідки про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення само­стійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних пері­одах, до органу державної податкової служби, затвердженого нака­зом ДПАУ від 17.09.01 р. № 373 (далі — Порядок).

Розрахунок подають до податкової за місцем знаходження юридичної особи та за місцем постійного базування транспорт­них засобів, тому, коли адреси підприємства і «місця постійного базування» збігаються, то подається один розрахунок. Якщо гос­подарство знаходиться в одному місті (районі), а його автомобілі розміщені по кількох інших містах (районах), то розрахунків по­трібно здавати кілька. Крім цього, до податкової інспекції необ­хідно подавати Розрахунок сум податку за транспортні засоби, які зареєстровані протягом року. Це треба зробити в 10-денний термін після реєстрації транспортних засобів.

Загальна сума транспортного податку складається з сум пода­тку з наявних видів транспортних засобів, зазначених в окремих рядках Розрахунку. Формула розрахунку суми податку наступна:

П = К * О * С, (7)


де П — сума податку, грн.;

К — кількість автомобілів однієї марки;

О — об'єм циліндрів двигуна одного автомобіля, см. кубічних (потужність в кВт, довжина в сантиметрах);

С — ставка податку згідно Закону про транспортний податок.

Згідно Порядку заповнення і подання Розрахунку суми подат­ку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів в окремих графах зазначається наступна інформація:

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Податкова звітність за прямими податками iconПодаткова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів
Порядок видачі дозволів (із зазначен­ням у них лімітів) на спеціальне водокористування затверджений постановою Кабінету Міністрів...
Податкова звітність за прямими податками iconРегіональний семінар «Звітність за мсфз: реалії, виклики та застереження»
Огляд Директиви єс 2013/34 від 26. 06. 2013 «Про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність»
Податкова звітність за прямими податками iconПодаткова застава
Податкова застава спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк
Податкова звітність за прямими податками iconДокументи
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова...

Податкова звітність за прямими податками iconДокументи
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова...

Податкова звітність за прямими податками icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання та їх інтереси у суспільному виробництві,...
Податкова звітність за прямими податками icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання на їх інтереси у суспільному виробництві,...
Податкова звітність за прямими податками icon6. облік І звітність при реорганізації юридичних осіб та напрями удосконалення балансу підприємства верига Ю. А. Облік І звітність при реорганізації суб’єктів господарювання: досвід україни І російської федерації
Облік І звітність при реорганізації суб’єктів господарювання: досвід україни І російської федерації
Податкова звітність за прямими податками iconЗвіт про рух сировини, готової І попутної продукції та зворотних виробничих відходів n "­­ " 20 року (найменування цеху або складу) Найменування
Внутрішня бухгалтерська звітність – це звітність, яка складається бухгалтером-аналітиком І подається як адміністрації підприємства,...
Податкова звітність за прямими податками iconЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи