Податкова звітність за прямими податками icon

Податкова звітність за прямими податками
НазваПодаткова звітність за прямими податками
Сторінка6/7
Дата03.09.2012
Розмір1.49 Mb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7
Таблиця 54


^ ЗМІСТ РОЗРАХУНКУ СУМИ ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ


№ з/п

№ графи

Зміст

Приклад заповнення

1

Графа 1

№ запису

Порядковий номер рядка (1, 2, 3...)

2

Графа 2

Код транспортного засобу згідно Га­рмонізованої системи опису та коду­вання товарів

8701— для тракторів, 8702— для автобусів, 8703— для легкових автомобілів, 8704 — для вантажних автомобілів, 8705 — для спецмашин, 8711 — для мотоциклів

3

Графа 3

Марка транспортного засобу

«ВАЗ», «ГАЗ», «Опель» тощо

4

Графа 4

Модель транспортного засобу

«2121 «Нива», «52», «Омега» тощо

5

Графа 5

Об'єм циліндрів двигуна за кожною маркою і моделлю транспортного за­собу в кубічних сантиметрах (поту­жність електродвигуна в кВт, дов­жина корпусу в сантиметрах)

2500

6

Графа 6

Кількість однорідних транспортних засобів

Кожної марки і моделі станом на 1 січня звітного року

7

Графа 7

Ставка податку в грн. на рік: зі 100 см куб. з 1 кВт зі 100 см

Згідно ст. 3 Закону (див. Таблицю 53)

8

Графа 8

Сума нарахованого податку

Окремо за кожним транспортним засобом (розраховується як добуток значень граф 5, 6 та 7, поділений на 100)

9

Графа 9

Код пільги згідно з довідником пільг

Код пільги (згідно з Довідником пільг № 19, затверджений ДПАУ 22.10.2001 р.), за якою транспортний засіб повністю або частково звільняється від сплати податку

10

Графа 10

Сума пільг

Сума пільг, наданих за транспортними засобами

11

Графа 11

Сума податку, що підлягає сплаті

Загальна сума податку, що підлягає сплаті за звітний рік (значення графи 8 мінус значення графи 10)


Підсумок графи 11 — це сума, яку підприємство повинно спла­тити до державного бюджету за всіма транспортними засобами. Цю суму розбивають на чотири рівні частини і відображають в розрахунку за поквартальними термінами сплати. Юридичні особи сплачують транспортний податок щоквартально рівними частина­ми до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Якщо підприємство самостійно виявило помилки, що містять­ся у раніше поданому ним Розрахунку, то воно зобов'язане пода­ти до податкової інспекції уточнений Розрахунок з виправленими показниками (за формою основного Розрахунку з відповідною відміткою у визначеному в заголовній частині розрахунку полі). До уточненого Розрахунку додається Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і ме­ханізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допу­щеної у попередніх звітних періодах. Дані показників, що впли­вають на суму податку в картці особового рахунку платника по­датку, заносять до Довідки в такому порядку:


Таблиця 55

^ ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ДОВІДКИ ПРО СУМИ ПОДАТКУ

З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ

МАШИН І МЕХАНІЗМІВ, ЯКІ ЗМЕНШУЮТЬ АБО ЗБІЛЬШУЮТЬ

^ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИПРАВЛЕННЯ САМОСТІЙНО

ВИЯВЛЕНОЇ ПОМИЛКИ, ДОПУЩЕНОЇ У ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ


№ з/п

№ рядка

Зміст

1

Рядок 1

Загальна сума податку, що підлягає сплаті згідно з попередньо поданим Розрахунком (підсумок значень графи 11 Розрахунку)

2

Рядок 2

Загальна сума податку, що підлягає сплаті згідно з уточненим Розрахунком

3

Рядок 3

Сума, яка збільшує податок у зв'язку з виправленням помилки (різниця між значенням рядка 2 і рядка 1 Довідки). Якщо внаслі­док виправлення помилки сума транспортного податку зменшу­ється, цей рядок прокреслюється.

4

Рядок 4

Сума, яка зменшує податок у зв'язку з виправленням помилки (різниця між значенням рядка 1 і рядка 2 Довідки). Якщо внаслі­док виправлення помилки сума транспортного податку збільшу­ється, цей рядок прокреслюється.

5

Рядок 5

Зміст помилки платника, яка призвела до збільшення або змен­шення податку

6

Рядок 6

Сума штрафу, яку платник повинен сплатити до бюджету внаслі­док заниження податку (суму, зазначену в рядку 3, треба помно­жити на 0,1)


Строки подання уточненого Розрахунку суми податку з влас­ників транспортних засобів та інших самохідних машин і механі­змів не передбачені. Але, якщо визначена сума недоплати та штрафні санкції, то вони повинні бути сплачені платником про­тягом 10 календарних днів із дня подання уточненого Розрахун­ку. Якщо ж у випадку подання уточненого розрахунку визначено зменшення податкових зобов'язань, то вони за окремою заявою платника податку повинні бути повернені. Згідно п. 7 Методич­них рекомендацій по дотриманню строків давності при повер­ненні надміру сплачених сум податків і зборів (обов'язкових пла­тежів), викладених у листі ДПАУ від 28.03.2001 р. №4065/7/19-1117 така заява повинна бути подана не пізніше 1095-го дня, на­ступного за днем здійснення переплати.


15.5. Фіксований сільськогосподарський податок


Механізм справляння фіксованого сільськогосподарського по­датку визначає Закон України «Про фіксований сільськогоспо­дарський податок» (із змінами і доповненнями, внесеними Зако­нами України від 3 лютого 1999 року № 414-ХІУ, від 3 березня 1999 року №466-ХІУ, від 1 червня 2000 року № 1777-111, від З квітня 2003 року № 659-ІУ, від 19 червня 2003 року № 974-ІУ)

Фіксований сільськогосподарський податок— це податок, який сплачується виробниками сільськогосподарської продукції на умовах, визначених Законом, не змінюється протягом визна­ченого Законом терміну і справляється з одиниці земельної

площі.

Фіксований сільськогосподарський податок сплачується в ра­хунок таких податків і зборів (обов'язкових платежів):

 • податку на прибуток підприємств;

 • плати (податку) за землю;

 • комунального податку;

 • збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

 • плати за придбання торгового патенту на здійснення торго­вельної діяльності;

 • збору за спеціальне водокористування.

Інші податки та збори (обов'язкові платежі), визначені Зако­ном України «Про систему оподаткування», сплачуються сільсь­когосподарськими товаровиробниками в порядку і розмірах, ви­значених законодавчими актами України.

Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства усіх організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші госпо­дарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переро­бкою та збутом сільськогосподарської продукції, а також рибни­цькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водо­ймах (озерах, ставках та водосховищах), в яких сума, одержана від реалізації такої продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу підприємства, за на­явності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ та багаторічних насаджень), або/та земель водного фонду, які ви­користовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (далі — земельні ділянки).

Платниками цього податку також є суб'єкти господарювання, утворені в результаті реорганізації сільськогосподарського під­приємства — платника фіксованого сільськогосподарського по­датку (незалежно від терміну реорганізації), які також займають­ся виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільсько­господарської продукції. Новостворені суб'єкти господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво (вирощування), переробка та збут сільськогосподарської продукції, у рік ство­рення є платниками фіксованого сільськогосподарського подат­ку. Підприємства, які займаються іншими видами діяльності, крім сільськогосподарської, зазначеної у цій статті, з метою опо­даткування ведуть окремий облік фінансових результатів від ін­ших видів господарської діяльності відповідно до пункту 7.20 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підпри­ємств», які підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

У разі, коли у звітному періоді валовий доход від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки становить менш як 75 відсотків загаль­ного обсягу реалізації, підприємство сплачує податки у наступ­ному звітному періоді на загальних підставах.

До платників фіксованого сільськогосподарського податку на­лежать також власники земельних ділянок та землекористувачі, в тому числі орендарі, які виробляють товарну сільськогосподар­ську продукцію, крім власників та землекористувачів земельних ділянок, переданих для ведення особистого підсобного господар­ства, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного будів­ництва, а також наданих для городництва, сінокосіння та випа­сання худоби.

Зміна порядку сплати податків і зборів (обов'язкових плате­жів) протягом звітного (податкового) року не допускається.

Об'єктом оподаткування для платників фіксованого сільсько­господарського податку (далі — платники податку) є площа сіль­ськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському то­варовиробнику у власність або наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди, а також земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовець­кими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах).

У випадку коли у звітному періоді відбувається зміна площ сільськогосподарських угідь, у зв'язку з набуттям права землевла­сника або землекористувача відповідно землевласник чи землеко­ристувач зобов'язаний здійснити уточнення сум податкових пла­тежів на період до закінчення податкового року і протягом місяця надати розрахунки до органів державної податкової служби за мі­сцем розташування земельної ділянки та до органу державної по­даткової служби за місцем знаходження платника податку.

Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 1995 ро­ку, відповідно до Методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, в таких розмірах:

 • для ріллі, сіножатей та пасовищ — 0,5;

 • для багаторічних насаджень — 0,3;

 • для земель водного фонду, які використовуються рибниць­кими, рибальськими та риболовецькими господарствами для роз­ведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах, — 1,5 відсотка грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та Автономній Республіці Крим.

Грошова оцінка сільськогосподарських угідь у разі необхідно­сті може уточнюватися згідно із законодавством.

Платники податку визначають суму фіксованого сільськогос­подарського податку на поточний рік у порядку і розмірах, пе­редбачених цим Законом, і подають розрахунок органу державної податкової служби за місцем знаходження платника податку до 1 лютого поточного року.

Сплата податку проводиться щомісячно протягом 30 календа­рних днів, наступних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця у розмірі третини суми податку, ви­значеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких роз­мірах:

у І кварталі —10 відсотків;

у II кварталі —10 відсотків;

у III кварталі —50 відсотків;

у IV кварталі — 30 відсотків.

Платники податку перераховують у визначений строк кошти на окремий рахунок відділень Державного казначейства України у районах за місцем розташування земельної ділянки.

Відділення Державного казначейства України у районах на­ступного дня після надходження коштів перераховують суми фі­ксованого сільськогосподарського податку у таких розмірах: до місцевого бюджету — 30 відсотків, на обов'язкове державне пен­сійне страхування— 68, до фонду соціального страхування — 2 відсотки.

Зазначені відділення повідомляють відповідний орган держа­вної податкової служби про загальну суму податку та її розмежу­вання.

Закон України «Про фіксований сільськогосподарський пода­ток» діє до 31 грудня 2009 року.

У разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, дія обставин непереборної сили), за винятком безнадійного пода­ткового боргу, який підлягає списанню відповідно до Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», по кож­ному конкретному платнику податку за його клопотанням Вер­ховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київсь­кою та Севастопольською міськими радами за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством аграрної полі­тики України приймається рішення про реструктуризацію (від­строчку) сплати фіксованого сільськогосподарського податку. Порядок реструктуризації (відстрочки) сплати цього податку ви­значається центральним податковим органом.

Податкова звітність з фіксованого сільськогосподарського по­датку визначена Порядком розрахунку фіксованого сільськогос­подарського податку та складання податкового розрахунку, за­твердженого наказом ДПАУ від 27.04.1999р. №230 (в редакції наказу ДПАУ від 26.03.2004 р. № 170) із змінами і доповнення­ми, внесеними постановами КМУ від 1 жовтня 1999 року № 1822, від 31 серпня 2000 року № 1363, від 17 липня 2003 року № 1066).

Валовий доход, який береться за основу при визначенні част­ки сільськогосподарського виробництва, визначається як загаль­на сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отри­маного (нарахованого) протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

У валовий дохід від реалізації сільськогосподарської продук­ції включаються:

 • вартість реалізованої продукції рослинництва і тваринниц­тва власного виробництва;

 • вартість реалізованої сільськогосподарської продукції, ви­робленої із сільськогосподарської сировини власного виробницт­ва на власних переробних підприємствах;

 • вартість реалізованої продукції, виробленої із власної сиро­вини на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства;

 • вартість наданих послуг (послуги машинно-тракторного парку, будівельних і ремонтних бригад, інші послуги), пов'яза­них із сільськогосподарським виробництвом.

Із загальної суми доходу виключаються суми коштів фінансо­вої підтримки, отримані з державного бюджету, а саме:

 • суми ПДВ, акумульовані на спеціальних рахунках у банку при використанні спеціальних режимів обкладення ПДВ (п. 11.21 та 11.29 Закону про ПДВ);

 • суми доплат і дотацій за реалізоване молоко та м'ясо в живій вазі, отримані як від переробних підприємств, так і з бюджету;

 • дотації. Субсидії та компенсації, отримані з державного бюджету (за сівбу озимих та ярових культур, за кредитами, за придбану сільськогосподарську техніку тощо).

Методика розрахунку питомої ваги доходу (виручки) від реа­лізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальному обсязі валового доходу під­приємства визначена Методичними рекомендаціями для визна­чення питомої ваги доходу від реалізації продукції сільського та рибного господарства власного виробництва та продуктів її пере­робки в загальній сумі валового доходу підприємства за попере­дній звітний (податковий) рік, затверджених наказом Міністерст­ва аграрної політики України від 12.01.2007 р. № 6 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МАПУ від 29.01.2007 р. № 54).

При складанні Розрахунку підприємства сільського та риб­ного господарства незалежно від організаційно-правових форм та форм власності керуються даними бухгалтерського обліку, дані якого повинні відображатися відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'я­зань і господарських операцій підприємств і організацій, за­твердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 «Про затвердження Плану рахунків бухгал­терського обліку та Інструкції про його застосування» (зареєс­тровано в Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за № 892/4185), та/або наданих форми державного статистичного спостереження 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2006 рік» (далі — фор­ма № 50-сг), затвердженої наказом Державного комітету ста­тистики України від 26.06.2006 р. № 280 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільсь­кого та рибного господарства», та Інструкції по її заповненню, затвердженої наказом Державного комітету статистики Украї­ни від 05.11.2004 р. № 607 (зі змінами та доповненнями, вне­сеними наказом Державного комітету статистики України від 13.11.2006 р. №515).

Якщо після проведення Розрахунку, сума доходу (виручки) сільськогосподарських підприємств, одержана від реалізації сіль­ськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75 відсотків від загальної суми валового доходу підприємства, то такі підприємства, згідно зі статтею 2 Закону України «Про фік­сований сільськогосподарський податок», за наявності сільсько­господарських угідь, є платниками фіксованого сільськогоспо­дарського податку.

Підприємства у разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, дія обставин непереборної сили) даний Розраху­нок подають разом із висновком Торгово-промислової палати України про наявність форс-мажорних обставин у попередньому звітному (податковому) році.

При цьому до таких підприємств не застосовується виконання вимоги Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок» щодо перевищення 75 відсотків питомої ваги доходу від реалізації продукції сільського та рибного господарства влас­ного виробництва і продуктів її переробки в загальній сумі вало­вого доходу підприємства.

Таблиця 56

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ РОЗРАХУНКУ ПИТОМОЇ ВАГИ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДУКТІВ її ПЕРЕРОБКИ В ЗАГАЛЬНІЙ СУМІ ВАЛОВОГО ДОХОДУ

№ з/п рядків

Назва показників

Зміст

1

Доходи, отримані від реалізації продукції рос­линництва, що вирощена на угіддях, які нале­жать сільськогосподарському то-варовиробнику на праві власності або на-дані йому у користу­вання та продуктів її переробки на власних під­приємствах

зазначають суму доходу, отриману від реалізації продук-ції рослинницт­ва, що вирощена на угіддях, які належать сільськогосподарському това­ровиробнику на праві влас-ності або надані йому у користування, та продуктів її пе-реробки на власних підприємствах. Для цього підсумо­ву-ють кредитові обороти субрахунку 701 «Дохід від реаліза-ції готової продукції» аналітичних рахунків продукції рос-линництва за мінусом ПД В та/або використовують дані форми № 50-сг (рядок 0010, графа 8)

2

Доходи, отримані від реалізації продукції тва­ринництва, що вироблена на угіддях, які нале­жать сільськогосподарському то-варовиробнику на праві власності або на-дані йому у користу­вання і продуктів її переробки на власних під­приємствах

зазначають суму доходу, отриману від реалізації продук-ції тваринницт­ва, що вироблена на угіддях, які належать сільськогосподарському то­варовиробнику на праві влас-ності або надані йому у користування, та продуктів її пе-реробки на власних підприємствах. Для цього підсумо­ву-ють кредитові обороти субрахунку 701 «Дохід від реаліза-ції готової продукції» аналітичних рахунків продукції тва-ринництва за мінусом ПДВ та/або використовують дані форми № 50-сг (рядок 0130, графа 8)

3

Доходи, отримані від реалізації продукції риб­ництва, що вирощена у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосхови-щах), які належать товаровиробнику на праві власності або надані йому у корис-тування та продуктів її переробки на власних підприємствах

зазначають суму доходу, отриману від реалізації продук-ції рибництва, що вирощена у внутрішніх водоймах (озе-рах, ставках та водосхови­щах), які належать товаровироб-нику на праві власності або надані йому у користування, та продуктів її переробки на власних підприємствах. Для цього рибницькі, рибальські та риболовецькі господарст-ва, які займаються розведенням, вирощуванням та вило-вом риби у внутрі­шніх водоймах (озерах, ставках та водо-сховищах), які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), підсумовують кредитові обороти субра-хунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналі-тичних рахунків продукції рибництва за мінусом ПДВ

Сільськогосподарські товаровиробники, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутріш-ніх водоймах (озерах, став­ках та водосховищах), викорис-товують дані форми № 50-сг (рядок 0215, графа 8)

4

Доходи, отримані від реалізації продук-ції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіа­льного розміще-ння переробного підприємства

зазначають суму доходу, отриману від реалізації продук-ції, що виро­блена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємст­ва. Для цього підсу-мовують кредитові обороти субрахунку 701 «До­хід від реалізації готової продукції» аналітичних рахунків реалі-зації продуктів переробки (крім підакцизних товарів) за мінусом ПДВ та/або використовують дані форми № 50-сг (рядок 0220, графа 8 мі­нус рядок 0250, графа 8)

5

Доходи, отримані протягом останнього податко­вого періоду від надання супут-ніх послуг (запо­внюють тільки сільсько-господарські підприємс­тва, які протягом звітного періоду утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поді­лу або виділення)

зазначають суму доходів, отриманих протягом останнього податково­го періоду від надання супутніх послуг. Перелік супутніх послуг за­тверджується наказом Міністерства аг-рарної політики України за по­годженням з Міністерством фінансів України і Державною податковою адміністраці-єю України (далі — Перелік). Для цього ви­користовують суму кредитових оборотів по субрахунку 703 «Дохід від надання супутніх послуг (відповідно до Переліку)» за мінусом ПДВ

6

Вартість послуг (послуги машинно-трак-торного парку, будівельних і ремонтних бригад, інші по­слуги), пов'язаних із сіль-ськогосподарським ви­робництвом, які були надані у період з 1 січня 2006 року по 24 травня 2006 року

зазначають вартість послуг (послуги машинно-тракторно-го парку, бу­дівельних і ремонтних бригад, інші послуги), пов'язаних із сільсько­господарським виробництвом, які були надані у період з 1 січня 2006 року по 24 травня 2006 року. Для цього використовують суму креди­тових оборо-тів за період з 1 січня 2006 року по 24 травня 2006 року по субрахунку 703 «Дохід від надання супутніх послуг» за мінусом ПДВ

7

Сума, отримана сільськогосподарським підпри­ємством від реалізації сільськогос-подарської продукції

визначають суму, отриману платником податку від реалі-зації сільсь­когосподарської продукції власного виробниц-тва та продуктів її пере­робки (крім підакцизних товарів), для чого підсумовують дані рядків 1+2 + 3 + 4 + 5 + 6 Розрахунку

8

Загальна сума доходу підприємства

зазначають загальну суму доходу підприємства.


Загальна сума доходу підприємства визначається відпо-відно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвер­дженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку».


Для визначення загальної суми доходу підприємства під-сумовують кредитові обороти по рахунках 791 «Результат основної діяльності», 792 «Результат фінансових опера-цій», 793 «Результат іншої звичайної діяльності» та/або використовують показники форми № 2 «Звіт про фінансо-ві результати» (додають дані рядків 035, 060, ПО, 120, 130, графа 3)

9

Сума, на яку зменшують загальну суму валового доходу підприємства:

— сума одержаних з державного бюдже-ту кош­тів фінансової підтримки

визначають суму, на яку зменшують загальну суму вало-вого доходу підприємства, визначивши суму одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки (до-плати, дотації, суми ПДВ, акумульо­вані на спеціальних рахунках тощо). Для цього підсумовують креди­тові обо-роти по рахунку 48 «Цільове фінансування та цільові на-дхо­дження» (відповідні субрахунки)

10

Скоригована сума валового доходу під-приємства

зазначають скориговану суму валового доходу підприєм-ства, для чого визначають різницю між даними рядка 8 та рядка 9.

11

Питома вага доходу від реалізації сільсь-когоспо­дарської продукції власного ви-робництва та про­дуктів її переробки в за-гальній сумі валового до­ходу підприєм-ства за попередній звітний (податковий) рік

визначають питому вагу доходу від реалізації продукції сільського та рибного господарства власного виробництва і продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу у відсотках, як відношення даних, визначених у пункті 5.7 до суми, визначеної у пункті 5.10, помножене на 100 %


Загальний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік на всю площу земельних ділянок, які під­лягають оподаткуванню подається щорічно до 1 лютого поточного року платником податку до органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації. У цей самий термін платник податку подає звітний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку окремо за кожною земельною ділянкою до органу державної подат­кової служби за місцем розташування такої земельної ділянки.

Платники податку, утворені в результаті реорганізації сільсь­когосподарського підприємства, та новостворені суб'єкти госпо­дарювання у рік створення подають розрахунки фіксованого сільськогосподарського податку за період від дня їх створення і до кінця року у терміни, передбачені законодавством для місяч­ного базового податкового (звітного) періоду (протягом 20 кале­ндарних днів, наступних за останнім календарним днем місяця їх реорганізації або створення), і обліковуються з дня, що настає за останнім календарним днем місяця їх реорганізації або створення.

У разі коли у звітному періоді відбувається зміна площі земель­ної ділянки у зв'язку з набуттям на неї права власності або корис­тування, землевласник чи землекористувач зобов'язаний здійснити уточнення суми фіксованого сільськогосподарського податку на період до закінчення податкового року і протягом місяця надати розрахунки щодо набутої площі земельної ділянки до органів дер­жавної податкової служби за місцем розташування земельної діля­нки та до органу державної податкової служби за місцем своєї ре­єстрації. Крім того, платник податку стосовно сільськогоспо­дарських угідь подає витяг з державного земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь та їх грошову оцінку.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку визна­чають суму фіксованого сільськогосподарського податку на по­точний рік у порядку і розмірах, передбачених Законом України «Про фіксований сільськогосподарський податок», виходячи з площі земельних ділянок та її грошової оцінки, проведеної ста­ном на 1 липня 1995 року, відповідно до Методики грошової оці­нки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213.

Ставка ФСП на 2007 рік з одного гектара сільськогосподарсь­ких угідь установлюється у відсотках до їх грошової оцінки. Ста­вка ФСП:

 • для ріллі, сінокосів і пасовищ становить 0,15 %;

 • багаторічних насаджень — 0,09 %;

 • земель водного фонду— 0,45 % від грошової оцінки оди­ниці площі ріллі в областях та Автономній Республіці Крим.

Для платників ФСП, що провадять діяльність у гірських зонах і на поліських територіях, ставка податку становить:

 • для ріллі, сінокосів і пасовищ — 0,09 %;

 • багаторічних насаджень — 0,03 %.

Розрахунок суми фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється платниками податку за формулою:


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Податкова звітність за прямими податками iconПодаткова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів
Порядок видачі дозволів (із зазначен­ням у них лімітів) на спеціальне водокористування затверджений постановою Кабінету Міністрів...
Податкова звітність за прямими податками iconРегіональний семінар «Звітність за мсфз: реалії, виклики та застереження»
Огляд Директиви єс 2013/34 від 26. 06. 2013 «Про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність»
Податкова звітність за прямими податками iconПодаткова застава
Податкова застава спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк
Податкова звітність за прямими податками iconДокументи
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова...

Податкова звітність за прямими податками iconДокументи
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова...

Податкова звітність за прямими податками icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання та їх інтереси у суспільному виробництві,...
Податкова звітність за прямими податками icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання на їх інтереси у суспільному виробництві,...
Податкова звітність за прямими податками icon6. облік І звітність при реорганізації юридичних осіб та напрями удосконалення балансу підприємства верига Ю. А. Облік І звітність при реорганізації суб’єктів господарювання: досвід україни І російської федерації
Облік І звітність при реорганізації суб’єктів господарювання: досвід україни І російської федерації
Податкова звітність за прямими податками iconЗвіт про рух сировини, готової І попутної продукції та зворотних виробничих відходів n "­­ " 20 року (найменування цеху або складу) Найменування
Внутрішня бухгалтерська звітність – це звітність, яка складається бухгалтером-аналітиком І подається як адміністрації підприємства,...
Податкова звітність за прямими податками iconЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи