Податкова звітність за прямими податками icon

Податкова звітність за прямими податками
НазваПодаткова звітність за прямими податками
Сторінка7/7
Дата03.09.2012
Розмір1.49 Mb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7де Пріл — площа ріллі;

Псін — площа сіножатей;

Ппас — площа пасовищ;

Пб/нас — площа багаторічних насаджень;

Пзем в/фон — площа земель водного фонду, які використовують­ся рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарст­вами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищ), що перебувають у власності платника податку або надані йому у користування, у тому числі на умовах оренди;

Гріл — грошова оцінка ріллі, проведена станом на 01.07.95 р. і розрахована за Методикою;

Гсін — грошова оцінка сіножатей, проведена станом на 01.07.95 р. і розрахована за Методикою;

Гпас — грошова оцінка пасовищ, проведена станом на 01.07.95 р. і розрахована за Методикою;

Гб/нас— грошова оцінка багаторічних насаджень, проведена станом на 01.07.95 р. і розрахована за Методикою;

Спод. Для ріл. — ставка податку у відсотках до грошової оцін­ки 1 га ріллі;

Спод. для сін. — ставка податку у відсотках до грошової оцінки 1 га сіножатей;

Спод. для пас — ставка податку у відсотках до грошової оцінки 1 га пасовищ;

Спод. для б/нас. — ставка податку у відсотках до грошової оцін­ки 1 га багаторічних насаджень;

Спод. для зем. в/фон. — ставка податку у відсотках до грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та Автономній Республі­ці Крим для земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах);

Σподатку — загальна сума фіксованого сільськогосподарського податку.


Платники податку, які не займаються розведенням, вирощу­ванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, став­ках та водосховищах), не включають до розрахунку суми фіксо­ваного сільськогосподарського податку площу земель водного фонду.

Платник фіксованого сільськогосподарського податку виправ­ляє самостійно виявлені ним помилки майбутніх або минулих податкових періодів у порядку, установленому пунктом 5.1 статті 5 і пунктом 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок пога­шення зобов'язань платників податків перед бюджетами та дер­жавними цільовими фондами».

У разі зміни об'єкта оподаткування протягом року, що змен­шує суму фіксованого сільськогосподарського податку за звіт­ний місяць, платник податку до закінчення граничних строків подання податкових декларацій за такий місяць, установлених підпунктом «а» підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників подат­ків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (про­тягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця), подає новий загальний розрахунок за мі­сцем своєї реєстрації і новий звітний розрахунок за місцем роз­ташування земельної ділянки з виправленими показниками за такий звітний місяць (а за потреби — і за наступні за звітним місяці) без нарахування штрафів, установлених пунктом 17.2 статті 17 цього Закону.

Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку може бути поданий до податкового органу за доброві­льним рішенням платника податку в електронній формі за умо­ви дотримання вимог чинного законодавства, що регулює ці пи­тання.

Сплата фіксованого сільськогосподарського податку здійсню­ється протягом 30 календарних днів, наступних за останнім кале­ндарним днем базового звітного (податкового) місяця.

Платники податку щомісяця сплачують протягом 30 календа­рних днів, наступних за останнім календарним днем базового зві­тного (податкового) місяця, третину суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у такому обсязі:

Таблиця 57

^ ФОРМУЛИ РОЗРАХУНКУ ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ


щомісяця у І кварталі

[(Σподатку * 10) : 100] : 3

щомісяця у II кварталі

[(Σподатку * 10) : 100] : 3

щомісяця у III кварталі

[(Σподатку * 50) : 100] : 3

щомісяця у IV кварталі

[(Σподатку * 30) : 100] : 3


У податковому розрахунку фіксованого сільськогосподарсь­кого податку заокруглення суми нарахованого фіксованого сіль­ськогосподарського податку за базові податкові (звітні) місяці року, крім суми за останній базовий податковий (звітний) місяць року, здійснюється за загальними правилами заокруглення. Сума фіксованого сільськогосподарського податку за останній базовий податковий (звітний) місяць року визначається як різниця річної суми фіксованого сільськогосподарського податку і суми фіксо­ваного сільськогосподарського податку за базові податкові (звіт­ні) місяці року, крім останнього.

Складання податкового розрахунку фіксованого сільськогос­подарського податку здійснюється у такому порядку.

1. У разі якщо платником податку подається загальний розра­хунок податку на всі площі земельних ділянок, які підлягають оподаткуванню, до органу державної податкової служби за міс­цем своєї реєстрації, то у верхній частині розрахунку у клітинці «Загальний розрахунок» за рядком 1-им робиться позначка «X».

Якщо платником податку подається розрахунок за земельну ділянку до органу державної податкової служби за місцем розта­шування такої земельної ділянки, то позначка «*» робиться у клі­тинці «Звітний розрахунок» за рядком 1-им.

Якщо у платника податку у власності або/та користуванні, у тому числі на умовах оренди, є тільки земельні ділянки в межах території одного органу місцевого самоврядування, до бюджету якого зараховується відповідна частина фіксованого сільськогос­подарського податку, то у звітному розрахунку позначка «х» ро­биться у двох клітинках «Звітний розрахунок» та «Загальний розрахунок» за рядком 1-им, а окремий загальний розрахунок не подається.

У разі коли у майбутніх податкових періодах платник податку самостійно виявляє помилки минулих податкових періодів, що містяться у раніше поданому ним розрахунку, і подає уточнюючий загальний і уточнюючий звітний розрахунки, що містять ви­правлені показники, а у разі виявлення недоплати — з нараху­ванням штрафу, установленого пунктом 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», то позна­чка (х) робиться відповідно у клітинках «Уточнюючий загальний розрахунок» та «Уточнюючий звітний розрахунок» за рядком 1-им. При цьому на суми недоплати за базові податкові (звітні) мі­сяці, граничний термін подання податкових декларацій за які, ви­значений відповідно до підпункту «а» підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», не настав, штраф, встановлений пунктом 17.2 статті 17 цього Закону, не нараховується.

У разі якщо платником подається розрахунок фіксованого сіль­ськогосподарського податку у зв'язку з набуттям права власності або/та користування на земельну ділянку, то позначка (х) робиться у клітинках «За нові земельні ділянки» і «Звітний розрахунок» за рядком 1-им у розрахунку податку, який подається за місцезнахо­дженням земельної ділянки, та у клітинках «За нові земельні діля­нки» і «Звітний розрахунок» за рядком 1-им у розрахунку податку, який подається за місцем реєстрації земельної ділянки.

Уточнення суми фіксованого сільськогосподарського податку у розрахунку податку за нові земельні ділянки відбувається у по­рядку, установленому для уточнення податкового зобов'язання у звітному розрахунку з тією різницею, що в уточнюючих і нових розрахунках за нові земельні ділянки додатково робиться познач­ка «х» у клітинці «За нові земельні ділянки» за рядком 1-им у розрахунку податку.

2. У відповідні клітинки колонки 2 (к. 2) «Категорія земельних ділянок» рядків 1.1—1.3 і т. д., 2.1—2.3 і т. д., 3.1—3.3 і т. д., 4.1—4.3 і т. д., 5.1—5.3 і т. д. розрахунку записуються категорії земельних ділянок на підставі даних витягу з державного реєстру земель — документу, який містить відомості, що надаються з ба­зи даних Автоматизованої системи державного земельного када­стру, видача якого регламентується Наказом Державного коміте­ту України по земельних ресурсах від 02.07.2003 р. № 174 «Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 лип­ня 2003 року за № 641/7962.

3. У відповідні клітинки колонки 3 (к. 3) «Площа (га)» рядків 1.1—1.3 і т. д., 2.1—2.3 і т. д., 3.1—3.3 і т. д., 4.1—4.3 і т. д., 5.1—

5.3 і т. д. розрахунку записуються площі земельних ділянок у ге­ктарах.

4. У відповідні клітинки колонки 4 (к. 4) «Грошова оцінка 1 га с/угідь та одиниці площі ріллі по областях та АР Крим (грн.)» ря­дків 1.1—1.3 і т. д., 2.1—2.3 і т. д., 3.1—3.3 і т. д., 4.1—4.3 і т. д., 5.1—5.3 і т. д. розрахунку записується розмір грошової оцінки земельної ділянки, установлений на відповідній території.

5. У відповідні клітинки колонки 5 (к. 5) «Ставка податку (% до грошової оцінки)» рядків 1.1—1.3 і т. д., 2.1—2.3 і т. д.. 3.1— 3.3 і т. д., 4.1—4.3 і т. д., 5.1—5.3 і т. д. розрахунку записуються ставки у відсотках до грошової оцінки 1 га сільськогосподарсь­ких угідь (для ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних наса­джень) або/та ставка у відсотках до грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та Автономній Республіці Крим (для зе­мель водного фонду, які використовуються рибницькими, ри­бальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ста­вках та водосховищах), передбачені статтями 3 і 4 Закону Украї­ни «Про фіксований сільськогосподарський податок».

6. У відповідні клітинки колонки 6 (к. 6) «Сума фіксованого сільськогосподарського податку (к. З • к. 4 • к. 5 / 100)» розрахун­ку записується результат добутку значень відповідних клітинок к. З, к. 4, к. 5, поділеного на сто.

Рядок 1 к. 6 вираховується як сума значень клітинок за рядка­ми 1.1—1.3, тобто р. 1 к. 6 = р. 1.1 к. 6 + р. 1.2 к. 6 + р. 1.3 к. 6. Аналогічно вираховуються рядки 2 — 5 к. 6.

Значення за рядком 6 «Загальна сума нарахованого фіксовано­го сільськогосподарського податку на звітний рік, усього (сума р. 1 к. 6 + р. 2 к. 6 + р. З к. 6 + р. 4 к. 6 + р. 5 к. 6)» розрахунку дорі­внює сумі значень клітинок к. 6 за рядками 1-5.

6.1. Значення за рядком 6.1 «На перший квартал (р. 6 • 10 %)» розрахунку становить десять відсотків від показника за рядком 6.

У відповідні клітинки рядків 6.1.1—6.1.3 розрахунку запису­ється значення, яке становить третину показника за рядком 6.1.

6.2. Значення за рядком 6.2 «На другий квартал (р. 6 • 10 %)» розрахунку становить десять відсотків від показника за рядком 6.

У відповідні клітинки рядків 6.2.1—6,2.3 розрахунку запису­ється значення, яке становить третину показника за рядком 6.2.

6.3. Значення за рядком 6.3 «На третій квартал (р. 6 - 50 %)» роз­рахунку становить п'ятдесят відсотків від показника за рядком 6.

У відповідні клітинки рядків 6.3.1—6.3.3 розрахунку запису­ється значення, яке становить третину показника за рядком 6.3.

6.4. Значення за рядком 6.4 «На четвертий квартал (р. 6 • 30 %)» розрахунку становить тридцять відсотків від показника за рядком 6.

У відповідні клітинки рядків 6.4.1—6.4.2 розрахунку запису­ється значення, яке становить третину показника за рядком 6.4.

У рядку 6.4.3 вираховується різниця рядка 6 і значень рядків 6.1.1—6.1.3, 6.2.1—6.2.3, 6.3.1—6.3.3, 6.4.1 і 6.4.2.

7. Клітинки рядків 7, 7.1.1—7.1.12, 8, 8.1.1—8.1.12, 9, 9.1.1— 9.1.12, 10, 11 заповнюються у разі подання уточнюючого розраху­нку з використанням показників звітного або нового звітного розрахунків за відповідний період.

У разі подання загального, звітного або/та нового загального, звітного розрахунків клітинки рядків 7, 7.1.1—7.1.12, 8, 8.1.1— 8.1.12, 9, 9.1.1—9.1.12, 10, 11 не заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.

У рядку 1 «Нараховано фіксованого сільськогосподарського податку за рік за даними раніше поданого розрахунку, що уточ­нюється* (р. 6 розрахунку, що уточнюється)» і у клітинах рядків 7.1.1—7.1.12 записуються значення клітинок за рядками 6, 6.1.1—6.1.3, 6.2.1—6.2.3, 6.3.1—6.3.3, 6.4.1—6.4.3 розрахунку, показники якого уточнюються.

8. У рядку 8 «Сума податку, яка збільшує податкове зо­бов'язання у зв'язку з виправленням помилки записується сума рядків 8.1.1—8.1.12.

У клітинках за рядками 8.1.1—8.1.12 записуються різниці зна­чень клітинок за рядками 6.1.1—6.1.3, 6.2.1—6.2.3, 6.3.1—6.3.3, 6.4.1—6.4.3 і клітинок за відповідними рядками 7.1.1—7.1.12 уточнюючого розрахунку податку, що містить виправлені показ­ники, у разі додатного значення цієї різниці.

9. У рядку 9 «Сума податку, яка зменшує податкове зо­бов'язання у зв'язку з виправленням помилки записується сума рядків 9,1.1—9.1.12.

У клітинках за рядками 9.1.1—9.1.12 записується додатне зна­чення різниці значень клітинок за рядками 7.1.1—7.1.12 уточню­ючого розрахунку, що містить виправлені показники, і клітинок відповідних рядків 6.1.1—6.1.3, 6.2.1—6.2.3, 6.3.1—6.3.3, 6.4.1— 6.4.3 у разі додатного значення цієї різниці.

10. У рядку 10 «Сума штрафу (нараховується платником само­стійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України «Про по­рядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами») (р. 8 • 5 %)» записується зна­чення, яке становить п'ять відсотків від показника за рядком 8 уто­чнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.

Розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку під­писується керівником підприємства і головним бухгалтером (вка­зуються їх прізвища, ініціали, проставляється дата заповнення розрахунку), скріплюється печаткою підприємства.

Працівником органу державної податкової служби, який здій­снив камеральну перевірку розрахунку податку, у спеціальному полі для службових відміток проставляється відмітка про внесен­ня даних до електронної бази податкової звітності, дата, прізвище службової особи органу державної податкової служби, ставиться підпис. При цьому у разі потреби за наслідками камеральної пе­ревірки, вноситься інформація про виявлені порушення (помил­ки), дата і номер складання акта цієї перевірки, прізвище службо­вої особи органу державної податкової служби, ставиться підпис.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку пере­раховують у визначений строк кошти на окремий рахунок відді­лення Державного казначейства України в районі за місцем роз­ташування земельної ділянки, відкритий на балансовому рахунку 2512 «Кошти державного бюджету цільового характеру» (код бюджетної класифікації 16040000 «Фіксований сільськогоспо­дарський податок»).
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Податкова звітність за прямими податками iconПодаткова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів
Порядок видачі дозволів (із зазначен­ням у них лімітів) на спеціальне водокористування затверджений постановою Кабінету Міністрів...
Податкова звітність за прямими податками iconРегіональний семінар «Звітність за мсфз: реалії, виклики та застереження»
Огляд Директиви єс 2013/34 від 26. 06. 2013 «Про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність»
Податкова звітність за прямими податками iconПодаткова застава
Податкова застава спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк
Податкова звітність за прямими податками iconДокументи
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова...

Податкова звітність за прямими податками iconДокументи
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова...

Податкова звітність за прямими податками icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання та їх інтереси у суспільному виробництві,...
Податкова звітність за прямими податками icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання на їх інтереси у суспільному виробництві,...
Податкова звітність за прямими податками icon6. облік І звітність при реорганізації юридичних осіб та напрями удосконалення балансу підприємства верига Ю. А. Облік І звітність при реорганізації суб’єктів господарювання: досвід україни І російської федерації
Облік І звітність при реорганізації суб’єктів господарювання: досвід україни І російської федерації
Податкова звітність за прямими податками iconЗвіт про рух сировини, готової І попутної продукції та зворотних виробничих відходів n "­­ " 20 року (найменування цеху або складу) Найменування
Внутрішня бухгалтерська звітність – це звітність, яка складається бухгалтером-аналітиком І подається як адміністрації підприємства,...
Податкова звітність за прямими податками iconЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи