Розділ 7 облік власного капіталу icon

Розділ 7 облік власного капіталу
Скачати 204.89 Kb.
НазваРозділ 7 облік власного капіталу
Дата04.09.2012
Розмір204.89 Kb.
ТипДокументи

РОЗДІЛ 7


ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ


7.1. Структура капіталу і вимоги до його відображення у фінансовій звітності.

7.2. Характеристика рахунків, призначених для обліку капіталу.

7.3. Облік операцій з формування капіталу.

7.4. Облік операцій з власними акціями при їх викупі і перепродажу.

7.5. Облік результатів поточного року та розподілу прибутку.

7.6. Облік нарахування і виплати дивідендів.

7.7. Облік інших джерел капіталу банку.

Запитання і завдання для самоконтролю.

Практичні завдання.

Основні поняття розділ.


Вивчивши цю тему, ви зможете:

 1. Визначити структуру капіталу банку та вимоги Міжнародних та націо­нальних Стандартів бухгалтерського обліку щодо відображення капіталу в балансі

 2. Здійснити облікові процедури формування статутного капіталу за рахунок внесків акціонерів та інших джерел.

 3. Пояснити особливості нарахування та обліку дивідендів.

 4. Здійснити облікові процедури формування та розподілу прибутку.7.1. Структура капіталу банку і вимоги до його відображення у фінансовій звітності


В основі бухгалтерського обліку лежить фундаментальна облікова мо­дель (принцип збалансованості):


^ Активи = Зобов'язання + Капітал (А = З + К).


З цієї формули видно, що певна частина активів покривається капіталом власників, ще якась частина капіталу надається власникам (акціонерам) банку як при його створенні, так і в подальшому при збільшенні обсягу статутного капіталу, інша частина капіталу створюється в процесі діяльності банку.

Капітал банку — це залишковий інтерес в активах банку після вираху­вання його зобов'язань. Відповідно до ст. ЗО Закону України "Про банки і банківську діяльність" капітал банку включає:

1) основний капітал;

2) додатковий капітал.


^ До основного капіталу банку належать сплачений і зареєстрований ста­тутний капітал та розкриті резерви, створені або збільшені за рахунок прибутку, надбавок до номінальної вартості акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік.

Бухгалтерський облік акціонерного капіталу ґрунтується на концепції джерел капіталу, згідно з якою капітал власників відображають за різни­ми рахунками розділу "Статутний капітал та інші фонди банку" (рис. 7.1).

Для обліку капіталу відповідно до його складових (джерел) використо­вуються рахунки 5-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку ко­мерційних банків України.


^ 7.2. Характеристика рахунків, призначених для обліку капіталу


Капітал банку обліковується у 5-му класі Плану рахунків, який скла­дається з двох розділів:

50 Статутний капітал та інші фонди банку

51 Результати переоцінки
Рис. 7.1. Джерела акціонерного капіталу


Група 500 "Статутний капітал" включає рахунки, призначені для об­ліку зареєстрованого статутного капіталу (5000, пасивний) та несплаченого зареєстрованого статутного капіталу (5001, контрпасивний), власних акцій, придбаних у акціонерів (5002, контрпасивний), та капіталізованих дивідендів (5003, пасивний).

Залишки за рахунками 5001 та 5002 зменшують залишок за рахунком 5000, завдяки чому банківський баланс завжди дає реальну картину щодо суми сплаченого зареєстрованого статутного капіталу.


Приклад

Залишок за рахунком 5000 П становить 5,5 млн грн. Залишок за рахунком 5001 КП становить 3 млн. грн. Таким чином, сума сплаченого зареєстрованого статутного капіталу — 2,5 млн. грн.


Група 501 "Емісійні різниці" має рахунок з такою самою назвою, при­значений для обліку різниць понад номінал акцій, з якими акції можуть реалізуватись акціонерам.

Рахунки групи 502 "Загальні резерви банку" призначені для обліку резервів, що створюються за рахунок прибутку.

За рахунком групи 503 "Результати минулих років" обліковується не­розподілений прибуток, отриманий банком.

Рахунок групи 504 "Результати минулого року, що очікують затвер­дження" призначений для обліку прибутку (збитку), отриманого за звітний рік до його затвердження зборами акціонерів і розподілу.

Рахунки розділу 51, групи 510 призначені для обліку результатів пере­оцінки основних засобів (рахунок 5100) та нематеріальних активів (раху­нок 5101).

Слід звернути увагу на те, що рахунки 5-го класу пасивні (5000, 5003, 5010, 5020, 5101), контрпасивні (5002, 5002) та активно-пасивні (5030, 5040).

За пасивними рахунками обліковуються складові банківського капіта­лу: статутний капітал, емісійні різниці, резерви, результати переоцінки.

Контрпасивні рахунки, зменшуючи вартість відповідного пасиву, по­казують його реальну вартість: так, несплачений капітал свідчить, що не всі зареєстровані акції реалізовані, наявність власних акцій, викуплених у акціонерів, також вказує на те, що фактично реалізовано акцій менше, ніж зареєстровано.

За активно-пасивними рахунками обліковуються фінансові результати діяльності банку, оскільки вони можуть збільшувати капітал — у разі отри­мання прибутку, чи зменшувати — в разі отримання збитку.

Рахунки цього класу можуть кореспондувати з рахунками дебіторів, кредиторів та рахунками грошових коштів лише у разі сплати дивідендів та внесків акціонерів. У всіх інших випадках рахунки 5-го класу корес­пондують між собою.


^ 7.3. Облік операцій з формування капіталу


Формування статутного капіталу акціонерного комерційного банку здійснюється шляхом випуску акцій на заплановану суму статутного ка­піталу банку, що передбачається установчою угодою та статутом банку.

Додатковий випуск акцій можливий тоді, коли всі раніше випущені акції повністю сплачені. Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю акціонерного товариства.

До реєстрації комерційного банку в територіальному управлінні На­ціонального банку України йому відкривається тимчасовий рахунок для формування статутного фонду шляхом накопичення внесків акціонерів. Після державної реєстрації акціонерного банку сума статутного капіталу відображається в обліку:

^ Д-т 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ — сплачена частина

Д-т 5001 Несплачений зареєстрований статутний капітал — несплачена частина

К-т 5000 Зареєстрований статутний капітал — сума зареєстрованого капіталу


Формування статутного капіталу після реєстрації банку здійснюється шляхом продажу акцій акціонерам за номінальною вартістю чи з емісій­ною різницею. Відображення цих операцій в обліку покажемо на прикладі.

Комерційний банк реалізує 100 власних акцій фізичним особам за го­тівку на суму 10 200 грн. при номінальній вартості однієї акції — 100 грн. У синтетичному обліку операції відображаються так:

Д-т 1001 - 10 200 грн.

К-т 5001 - 10 000 грн.

К-т 5010 - 200 грн.


Особливістю обліку наступних емісій, призначених для збільшення ста­тутного капіталу, є те, що внески акціонерів до реєстрації статутного капі­талу накопичуються на пасивному рахунку 3630 "Внески за незареєстрованим статутним капіталом". Після реєстрації статутного капіталу здійсню­ються облікові процедури:

 • на суму сплаченої частини збільшення статутного капіталу:

Д-т 3630

К-т 5000

 • на суму несплаченої частини:

Д-т 5001

К-т 5000


Банк повинен реєструвати кожного акціонера. Кожному акціонерові відкривається аналітичний рахунок за рахунком 5001.

Акції, що випускаються у фізичному вигляді, та сертифікати акцій ви­даються акціонеру після повної сплати передплаченої суми. Акції та сер­тифікати обліковуються на активному рахунку 9820 "Бланки цінних па­перів" в умовній оцінці — 1 грн.

Приклад

Після повної сплати передплачених акцій 5 акціонерам видані серти­фікати, що відображається в обліку:

Д-т 9910 - 5 грн.

К-т 9820 - 5 грн.


^ 7.4. Облік операцій з власними акціями при їх викупі і перепродажу


АКБ може викупити власні акції у акціонера та перепродати їх іншому акціонеру. У разі викупу власних акцій без продажу іншим акціонерам зменшується статутний капітал банку, тому викуп акцій у такий спосіб можливий тільки на підставі рішення загальних зборів акціонерів, а та­кож у разі ліквідації комерційного банку.

Для обліку операцій з власними акціями, викуплених у акціонерів, застосовується рахунок 5002 "Власні акції банку, які придбані в акціо­нерів". За цим рахунком акції обліковуються за номіналом.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості акцій, викуплених у власників. За кредитом проводяться суми знову реалізованих акцій чи суми фактичного зменшення статутного капіталу. Викуплені у акціонерів акції зберігаються банком як готівка відповідно до Інструкції НБУ про органі­зацію емісійно-касової роботи.

Перепродаж акцій здійснюється за ринковою вартістю. Різниця між ринковою вартістю та номіналом має визнаватись як емісійний дохід або витрати і обліковується за рахунком 5010 "Емісійні різниці" чи 5030 (5040) в разі недостатності коштів за рахунком 5010.

У разі негативного результату між номіналом акцій та ціною їх викупу (перепродажу) різниця списується в межах кредитових залишків спочат­ку з рахунка 5010, потім — з рахунка 5030 "Прибутки та збитки минулих років", а в разі нестачі — з рахунка 5040 "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження".

Одночасно з продажем акцій здійснюється закриття та відкриття ана­літичних рахунків акціонерів. Анулювання викуплених у акціонерів акцій проводиться за номінальною вартістю і відображається в обліку:

^ Д-т 5000 Зареєстрований статутний капітал банку

К-т 5002 Власні акції банку, які придбані в акціонерів


Бухгалтерські проводки

1. Комерційний банк "Старт" викупив у акціонерів 10 простих акцій номі­налом 100 грн. на суму 1000 грн. за готівку, що відображається в обліку:

Д-т 5002

К-т 1001

2. Комерційний банк "Старт" реалізував за готівку 10 акцій номіналом 100 грн. кожна, що були викуплені раніше, у тому числі: 7 акцій за ціною 707 грн., 3 акції за ціною 294 грн., що відображається в обліку:

 • реалізація 7 акцій:

Д-т 1001 - 707 грн.

К-т 5002 - 700 грн.

К-т 5010 - 7 грн.

 • реалізація 3 акцій:

Д-т 1001 - 294 грн.

Д-т 5010 - 6 грн.

К-т 5002 - 300 грн.

Проаналізувавши операції з викупу та перепродажу акцій, можна зро­бити висновок, що результатом є збільшення капіталу банку на 1 грн. за рахунок емісійної різниці.


^ 7.5. Облік результатів поточного року та розподілу прибутку


Прибуток — це фінансовий результат діяльності банку за звітний пе­ріод.


Прибуток є частиною банківського капіталу і визначається як різниця між доходами та витратами:


Прибуток = Доходи — Витрати.


В останній робочий день звітного року рахунки 6-го класу "Доходи" та 7-го класу "Витрати" закриваються перерахуванням залишків на рахунок 5040 "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження":

^ Д-т 6-й клас "Доходи" Д-т 5040

К-т 6 5040 К-т 7-й клас "Витрати"


Кредитовий залишок за рахунком 5040 свідчить про отриманий прибу­ток, дебетовий — про збиток.

Зароблений за звітний період прибуток (збиток) затверджується і роз­поділяється зборами акціонерів. Комерційні банки за рахунок прибутку створюють резервний фонд, загальні резерви, фонди дивідендів, що відоб­ражається в обліку:

^ Д-т 5040 Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження

К-т 5020 Загальні резерви

К-т 5021 Резервний фонд

К-т 5003 Дивіденди, які спрямовані на збільшення статутного капіталу

К-т 3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами


Залишок нерозподіленого прибутку обліковується банком за рахунком 5030 "Прибутки та збитки минулих років":

Д-т 5040

К-т 5030


В аналітичному обліку банк на власний розсуд може відкривати окремі рахунки для деталізації сум, врахованих за рахунком 5030 "Прибутки та збитки минулих років". Наприклад, рахунки фонду надання допомоги, преміального фонду, фонду надання позик працівникам. Деталізація може також здійснюватися за рахунками 8-го класу "Управлінський облік".

Банк не повинен допускати ситуації, за якої суми збитків спричинять зменшення капіталу банку, що в свою чергу призведе до погіршення по­казників діяльності банку, а можливо, і до банкрутства.

Впродовж фінансового року облік доходів та витрат ведеться за наростаю­чими підсумками (методом накопичень), поточний фінансовий результат відображається в обліку технічним рахунком, який протягом року відіграє роль рахунка 5040. Так, наприклад, для визначення фінансового результа­ту поточного місяця доходи (6-й клас) та витрати (7-й клас) перераховують­ся на цей рахунок:

^ Д-т Технічний рахунок Д-т 6-й клас

К-т 7-й клас К-т Технічний рахунок


Кредитовий залишок за цим рахунком свідчить про отриманий прибу­ток, дебетовий залишок за цим рахунком відображає збиток. Проміжний фінансовий результат має місце в щоденних банківських балансах, але рахунки 6-го та 7-го класів фактично не закриваються.


^ 7.6. Облік нарахування і виплати дивідендів


Дивіденди визначаються у гривнях за акцію або як процент від номі­нальної вартості та сплачуються після їх оголошення загальними зборами акціонерів або радою банку. Як правило, між датою оголошення та датою сплати дивідендів є певний проміжок часу.

На дату оголошення здійснюється нарахування дивідендів, що відобра­жається бухгалтерськими проводками:

^ Д-т 5040 Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження

К-т 3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами — у разі сплати дивідендів акціонерам

К-т 5003 Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу — у разі прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про капіталізацію дивідендів


Сплата дивідендів акціонерам відображається в обліку:

^ Д-т 3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами

К-т 1001, 1200 Рахунки акціонерів


Капіталізація дивідендів відображається в обліку:

Д-т 5003 Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу

К-т 5000 Зареєстрований статутний капітал банку


^ 7.7. Облік інших джерел капіталу банку


У попередніх розділах розглянуті облікові процедури формування основ­ного капіталу банку. Іншим джерелом формування капіталу банку є переоцін­ка основних засобів та нематеріальних активів у зв'язку зі зміною справед­ливої вартості цих об'єктів. Якщо балансова вартість об'єкта основних засо­бів збільшується в результаті переоцінки, то збільшення має відображатись як зростання додаткового капіталу, що обліковується таким чином:

^ Д-т 4400 Основні засоби

Д-т 4500 Інші необоротні матеріальні активи

К-т 5100 Результати переоцінки основних засобів

одночасно:

Д-т 5100 Результати переоцінки основних засобів

^ К-т 4409 Знос основних засобів

К-т 4509 Знос інших необоротних матеріальних активів


Уцінка основних засобів здійснюється за рахунок дооцінки за цим об'єк­том, а за недостатності суми дооцінки — за рахунок витрат банку (рахунок 7499 "Інші небанківські операційні витрати", аналітичний рахунок "Пе­реоцінка основних засобів").

При цьому здійснюється така проводка:

^ Д-т 4400 Основні засоби

Д-т 4500 Інші необоротні матеріальні активи

одночасно:

Д-т 4409 Знос основних засобів

Д-т 4509 Знос інших необоротних матеріальних активів

К-т 5100 Результати переоцінки основних засобів


Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки — у складі витрат звітного періоду. Результати дооцінки нематеріальних активів відоб­ражаються такою проводкою:

^ Д-т 4300 Нематеріальні активи

К-т 5101 Результати переоцінки нематеріальних активів

одночасно:

Д-т 5101 Результати переоцінки нематеріальних активів

К-т 4309 Знос нематеріальних активів


Уцінка нематеріальних активів здійснюється за рахунок дооцінки за цим об'єктом, а за недостатності суми дооцінки — за рахунок витрат бан­ку (рахунок 7499 "Інші небанківські операційні витрати", аналітичний рахунок "Переоцінка нематеріальних активів":

^ К-т 4300 Нематеріальні активи

одночасно:

Д-т 4309 Знос нематеріальних активів

К-т 5101 Результати переоцінки нематеріальних активів


Приклад

Облік операцій з переоцінки основних засобів. Комерційний банк при­дбав автомобіль за 15 000 грн. Протягом строку користування автомобіль переоцінювався. Банк реалізував автомобіль за 17 000 грн., що відображено у табл. 7.1.


Таблиця 7.1. Відображення в обліку операцій з придбання та переоцінки основ­них засобів (розрахунки умовні)

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума (грн.)

Дебет

Кредит

1

Оплата рахунків постачальника

3511

Кор. Рахунок

15 000

2

Оприбуткування автомобіля

4400

3511

15 000

3

Нарахування амортизації

7423

4409

2 000

4

Відображення дооцінки на суму 900 грн.

4400

5100

5100

4409

1035 135

5

Відображення уцінки на суму 450 грн.

5100

4409

4400

5100

520

70

6

Відображення уцінки на суму 500 грн.

5100

7499

4409

4400

4400

5100

527

50

77

7

Відображення дооцінки на суму 600 грн.

4400

4400

5100

6499

5100

4409

50

673

87

8

Відображення реалізації автомобіля за ціною 17 000 грн

4409

Кор. рахунок Кор. рахунок

5100

4400

4400

6490

5040

2 075 13 550

3 450 550Запитання і завдання для самоконтролю


 1. Охарактеризуйте поняття "капітал банку".

 2. Назвіть та охарактеризуйте джерела капіталу.

 3. Охарактеризуйте рахунки 5-го класу Плану рахунків бухгалтерсько­го обліку КБ України.

 4. У чому полягають особливості обліку зареєстрованого статутного капіталу банку?

 5. Як відображається в обліку формування статутного капіталу шля­хом емісії акцій?

 6. Як відображається в обліку формування банківського капіталу за рахунок інших джерел?

 7. Що таке дивіденди і що є їх джерелом?

 8. Визначте порядок бухгалтерського обліку дивідендів відповідно до МСБО та національних стандартів (положень).

 9. Яким чином сплата дивідендів впливає на складові банківського балансу (А= 3+К)?

 10. Як обліковується результат звітного року та розподіляється прибу­ток комерційного банку?


Практичні завдання

Вправа 7.1

АКБ "Гарант" формує статутний капітал за рахунок 2-ї емісії акцій. Зареєстрована сума статутного капіталу — 1000000 грн. Акціонерами банку на дату реєстрації статутного капіталу внесено 840 000 грн.

Несплачена сума капіталу акціонерами:

 • завод "Азот" — 60 000 грн.;

 • ПФ "Інтер" — 80 000 грн.;

 • МП "Дельта" — 20 000 грн.


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки за операціями.

2. Відобразити в особових рахунках акціонерів суми несплаченого за­реєстрованого капіталу.


Вправа 7.2

АКБ "Дилер" здійснює продаж власних акцій для збільшення статут­ного капіталу за ціною, вищою номінальної вартості на 20 %.

Реалізовано акції (вказана номінальна вартість):

 • заводу "Сокіл" — 25 000 грн.;

 • населенню за готівку — 5000 грн.


Завдання

1. Визначити ринкову вартість акцій

2. Скласти бухгалтерські проводки за операціями


Вправа 7.3

АКБ "Акцепт" викупив у акціонера МП "Сатурн" акції за ціною 21 000 грн. для перепродажу. Номінальна вартість акцій — 20 000 грн. Банк продав викуплені акції заводу "Сокіл" за ціною 23 000 грн. "Сокіл" обслуговуєть­ся в АКБ "Дилер".


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки за операціями

2. Пояснити вплив операції з випуску акцій на капітал банку


Вправа 7.4

АКБ "Діалог" здійснені операції (у грн..):

1. Отримано внесків готівкою за оголошеним та незареєстрованим

статутним капіталом 15 000

2. Зареєстрований статутний капітал, у тому числі: 200 000

 • сплачена частка, перерахована з тимчасового рахунка в іншому банку 15 000

 • несплачений статутний капітал 50 000

3. Продані акції номіналом 40 000 грн. СГД 40 200

4. Продані акції фізичним особам готівкою номіналом 7000 грн. за ціною

7090 грн. перерахуванням з коротко­строкових депозитів

(номіналом — 3000 грн.). 3 060


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Скласти особові рахунки акціонерів:

 • юридичної особи (сума 10 000 грн.);

 • фізичної особи (сума 3000 грн.).


Вправа 7.5

АКБ "Діалог" здійснені операції (у грн..):

1. Зареєстрований статутний капітал 2-ї емісії (на день реє­страції сплачена

частка — 150 000 грн.) 300 000

2. Продані акції іногороднім СГД — клієнтам банку за номі­налом 100 000 грн. 102 000

3. Продані акції СГД — клієнтам банку за номіналом 25 000

4. Продані акції фізичній особі за готівку номіналом 1000 грн. 1 020

5. Викуплені власні акції в акціонера-СГД 200

6. Нараховані дивіденди для сплати акціонерам 200 000

7. Нараховані дивіденди за акціями для капіталізації 30 000

8. Виплачені дивіденди СГД 50 000

9. Виплачені дивіденди фізичним особам 10 000

10. Дивіденди капіталізовані 30 000


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Записати операції в рамках фундаментальної облікової моделі.

3. Оформити документи первинного обліку за операціями.


Вправа 7.6

АКБ "Соло" протягом звітного періоду здійснені операції (у грн..):

1. Викуплені власні акції у фізичних осіб:

 • перерахуванням на короткостроковий депозит 500

 • за готівку 1 000

2. Продані викуплені раніше акції юридичних осіб клієнту

філії АКБ "Соло" (номінал 1500) 1 600

3. Нарахована амортизація за основними операційними засо­бами

(вартість — 40 000 грн.) 300

4. Зменшена вартість основних засобів на суму зносу

5. Проведена дооцінка основних операційних засобів до ринкової ціни 1 000

6. Для визначення фінансового результату перераховане сальдо рахунків груп:

а) 610 20 000

6) 611 50 000

в) 710 15 000

г) 742 25 000

7. Створений резервний фонд величиною 5 % від при­бутку Визначте

суму

8. Оголошені дивіденди величиною 30 % від прибутку для подальшої Визначте

капіталізації суму


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Відобразити операції за елементами фундаментальної облікової мо­делі й у звіті про прибутки та збитки.

3. Пояснити вплив доходів і витрат на капітал банку.


Вправа 7.7

АКБ "Старт" здійснені операції (у грн.):

1. Зареєстрований статутний капітал,

несплачена частка якого 10 000 000

сплачена частка 5 000 000

2. Продані акції фізичним особам за номіналом:

а) за готівку 10 000

б) перерахуванням з вкладів "до запитання" 5 000

в) з короткострокових депозитів 10 000

3. Продані акції юридичним особам:

а) клієнтам банку (100 акцій номіналом 1000 грн. за акцію) 120 000

б) клієнтам іншого банку (50 акцій за номіналом 1000 грн. за акцію) 60 000

4. Видані сертифікати акції 28

5. Нарахований фонд дивідендів для сплати акціонерам 250 000

6. Фізичні особи капіталізують доходи за акціями 50 000

7. Нарахований податок на дивіденди фізичних осіб 4 500

8. Виплачені дивіденди фізичним особам готівкою 25 500

9. Нарахований податок на дивіденди юридичних осіб 5 100

10. Виплачені дивіденди юридичним особам 164 900

11. Викуплені акції у своїх акціонерів юридичних осіб номіналом 10 000

12. Продані акції, викуплені раніше, юридичним особам — клієнтам інших

банків (номінал 10 000 грн.) 10 200


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Визначити документи первинного обліку.

3. Оформити документи первинного бухгалтерського обліку за опера­ціями.

4. Скласти аналітичні рахунки акціонерів за операціями 2а, За.


Вправа 7.8

За 20x1 АКБ "Альянс" отриманий прибуток становить 300 000

Банком здійснені операції (у грн.):

1. Збори акціонерів затвердили прибуток 300 000

2. Створений резервний фонд 15 000

3. Створений загальний резерв за кредитами клієнтів 50 000

4. Нараховані дивіденди для сплати акціонерам 60 000

5. Нараховані дивіденди для капіталізації 40 000


Завдання

Скласти бухгалтерські проводки та оформити документи первинного об­ліку.


Вправа 7.9

АКБ "Акцепт" здійснені операції протягом звітного періоду (у грн.):

1. Зареєстрований статутний капітал чергової емісії — 500 000, сплачена

частка якого на день реєстрації становить 400 000

2. Реалізовані всі акції чергової емісії:

 • СГД — клієнтам банку 50 000

 • СГД — клієнтам іншого банку (номінал — 30 000 грн.) 31 000

 • населенню за готівку 20 000

3. Створений резервний фонд 5 000

4. Нараховані дивіденди за акціями для виплати акціонерам 15 000

5. Дивіденди оподатковані 4 500

6. Дивіденди, виплачені шляхом перерахування на рахунки:

 • в інший банк 3 500

 • СГД — клієнтам цього банку 6 000

 • готівкою населенню 1 000


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Розрахувати суми дивідендів за простими і привілейованими акціями за умови, що статутний капітал 500 000 грн. емітується за рахунок:

 • простих акцій — 90 % ;

 • привілейованих — 10 % (гарантований дохід — 7 % на 1 акцію).


Вправа 7.10

АКБ "Діалог" протягом операційного дня виконані операції (у грн.):

1. Викуплені власні акції для подальшого перепродажу, спла­тивши готівку

(номінал акцій — 2000 грн.) 1 970

2. Реалізовані викуплені власні акції за готівку (номінал — 200 грн.) 210

3. Реалізовані викуплені власні акції суб'єктам господарської діяльності

(номінал — 800 грн.) 790

4. Реалізовані решта акцій перерахуванням коштів на поточний рахунок

фізичної особи 990


Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Визначити емісійний результат діяльності банку, якщо залишок коштів за рахунком 5010 на початок операційного дня становив 100 грн.


^ Основні поняття розділу


Балансовий звіт — складова пакету фінансової звітності, що характе­ризує фінансовий стан банку й відображає активи, зобов'язання та капі­тал банківської установи у грошовій формі станом на певну дату.

Дивіденди — частка прибутку банку, що розподіляється між акціоне­рами у вигляді доходу відповідно до кількості та видів акцій, що їм нале­жать.

Капітал — різниця між загальними сумами активів і зобов'язань банку.

Прибуток банку — перевищення доходів над витратами, у тому числі:

 • прибуток до оподаткування — різниця між сумами доходів та витрат банківської установи до моменту виплати нею обов'язкових та інших платежів до бюджету;

 • прибуток після оподаткування — сума прибутку до оподаткування мінус сума платежів до бюджету.

Статутний капітал — кошти, внесені акціонерами банку шляхом придбання його акцій.

Схожі:

Розділ 7 облік власного капіталу iconТема 11
Вартість і оптимізація структури капіталу ( Особливості формування власного капіталу)
Розділ 7 облік власного капіталу iconФінансовий менеджмент Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу»
Вартість і оптимізація структури капіталу ( Особливості формування власного капіталу)
Розділ 7 облік власного капіталу iconЄріс Любов Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми методичні підходи щодо оцінки достатності власного капіталу банку
Л. М. Методичні підходи щодо оцінки достатності власного капіталу банку / Єріс Л. М. // Проблеми І перспективи розвитку банківської...
Розділ 7 облік власного капіталу iconТаблиця 1 − Динаміка та структура власного капіталу ват з 01. 01. 2009 р по 01. 01. 2011 р

Розділ 7 облік власного капіталу iconКафедра фінансів
Тема Оцінка ефективності використання власного І позиченого капіталу. Ефект фінансового важеля
Розділ 7 облік власного капіталу iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладанні дисципліни
Банківський баланс – це бухгалтерський баланс, який відбиває стан активів, пасивів та власного капіталу у грошовій формі на певну...
Розділ 7 облік власного капіталу iconКласифікація вкладень капіталу в підприємство
Вищевикладене твердження навело автора на думку про необхідність розмежування в обліку нових та повторних вкладень капіталу, а також...
Розділ 7 облік власного капіталу iconЗвіт про прибутки та збитки Звіт про зміну власного капіталу Звіт про рух грошових коштів Облікова політика та пояснювальна записка Звіт ерівництва про стан компанії Висновок аудиторів

Розділ 7 облік власного капіталу iconЗвіт про прибутки та збитки Звіт про зміну власного капіталу Звіт про рух грошових коштів Облікова політика та пояснювальна записка Звіт керівництва про стан компанії Висновок аудиторів

Розділ 7 облік власного капіталу icon«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Використання фінансових інструментів стає дедалі актуальнішим. Так, найбільше уваги приділяється фінансовим активам та зобов’язанням,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи