Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку icon

Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку
НазваРозділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку
Сторінка2/4
Дата04.09.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

Бухгалтерські проводки

1. Позитивний гудвіл:

 • на суму платежу з придбання активів:

Д-т 3511

К-т Кореспондентський рахунок

 • на суму придбаних активів:

Д-т Різні рахунки активів

К-т 3511

 • на суму різниці за результатами розрахунку:

Д-т 4300, аналітичний рахунок "Гудвіл"

К-т 3511

2. Негативний гудвіл:

 • на суму платежу з придбання активів:

Д-т 3511

К-т Кореспондентський рахунок

 • на суму придбаних активів:

Д-т Різні рахунки активів

К-т 3511

 • на суму різниці за результатами розрахунку:

Д-т Різні рахунки активів

К-т 4320


6.2.6. Інвентаризація основних засобів


Інвентаризація здійснюється для встановлення і приведення у відпо­відність даних бухгалтерського обліку до фактичної наявності основних засобів.

Інвентаризація проводиться:

 • не рідше одного разу на рік перед складанням річного звіту;

 • у разі зміни матеріально відповідальних осіб;

 • при встановленні фактів крадіжок, зловживань, пошкодження цінно­стей;

 • у разі пожежі або стихійного лиха;

 • у разі реорганізації чи ліквідації установи банку.


Для проведення інвентаризації створюється інвентаризаційна комісія.

Основні засоби і нематеріальні активи реєструються в інвентаризацій­них описах. Після звіряння даних описів з даними обліку встановлюються розбіжності, причини яких з'ясовуються.

Результати інвентаризації відображаються у протоколі засідання інвен­таризаційної комісії. Протокол інвентаризаційної комісії має бути розгля­нутий і затверджений керівником банку в 5-денний строк. Затверджені результати інвентаризації мають відображатися в обліку та звітності того місяця, в якому проведена інвентаризація, але не пізніше грудня звітного року. Основні засоби та нематеріальні активи, що виявлені у надлишку, підлягають оприбуткуванню.

Вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, яких не вистачає) необоротних активів списується на витрати звітного періоду. Суми нестач і втрат від псування цінностей до встановлення осіб, які мають відшкоду­вати нестачі чи втрати, відображаються за позабалансовими рахунками.

Після встановлення осіб, які мають відшкодувати збитки, належна до відшкодування сума відображається за рахунком 3552 А "Нестачі та інші нарахування на працівників банку" та зараховується до доходу звітного періоду.


Бухгалтерські проводки

1. Оприбуткування виявлених у надлишку основних засобів:

Д-т 4400, 4500

К-т 6809

2. Виявлення недостач основних засобів:

 • списання з балансу виявлених недостач основних засобів:

Д-т 3552

Д-т 4409, 4509

К-т 4400, 4500

 • відшкодування вартості основних засобів винними особами:

Д-т 1200, 2600, 1001

К-т 3552

 • у разі, якщо винну особу не встановлено чи у стягненні завданих збитків судом відмовлено:

Д-т 7809

К-т 3552


^ 6.3. Облік лізингових операцій: фінансовий і оперативний лізинг


Лізинг — господарська операція, за якою лізингодавець передає лізингоодержувачу право користування активом за плату на певний період часу.


Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг буває двох видів: фінансовий і оперативний. Як при фінансовому, так і при опе­ративному лізингу основні засоби протягом строку дії угоди залишаються власністю лізингодавця.

Облік операцій за основними засобами, переданими чи отриманими в лізинг, ведеться за рахунками 4-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:

4 Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи

44 Операційні основні засоби

45 Неопераційні основні засоби


При оперативному лізингу активи відображаються на балансі лізингодав­ця, а при фінансовому лізингу — на балансі лізингоодержувача. Основні за­соби, передані в оперативний лізинг, обліковуються за окремим аналітичним рахунком балансового рахунка 4400 А "Операційні основні засоби", субра­хунком "Оперативний лізинг". Основні засоби, отримані у фінансовий лізинг, лізингоодержувачем обліковуються на окремому субрахунку "Фінансовий лізинг" рахунків 4400 А "Операційні основні засоби", 4500 А "Неопераційні основні засоби".

Умови лізингу визначаються лізинговою угодою згідно з чинним зако­нодавством України.

У договорі з фінансового лізингу наводиться також графік лізингових платежів так, щоб сума сальдо зобов'язань лізингоодержувача дорівнюва­ла меншій із двох сум — теперішній вартості, яка розраховується із ура­хуванням процентної ставки лізингоодержувача, що прирощується, або ринковій вартості об'єкта, зазначеній у договорі:

Дата платежу

Сума платежу

Сума нарахова­них процентів

Сума зменшен­ня зобов'язань

Сума сальдо зобов'язань


Передача об'єкта лізингу здійснюється у строки і на умовах, визначе­них у договорі лізингу. Лізингоодержувач щомісяця сплачує лізингодавцю певну суму за використання майна у вигляді лізингової плати. Лізингова плата включає в себе частини вартості об'єкта лізингу; суму, що спла­чується як проценти за залучений кредит для придбання майна за догово­ром лізингу; винагороду; інші витрати лізингодавця, передбачені догово­ром лізингу.

Лізингові платежі як у балансі лізингоодержувача, так і у балансі лізин­годавця мають поділятися на процентні платежі за позиками та платежі за основною сумою непогашеної заборгованості.

Процентні платежі розраховуються за кожний обліковий період у розмірі процентної ставки, що застосовується при лізингу, до залишкової суми активу та зобов'язання за фінансовим лізингом.


^ Бухгалтерські проводки

Фінансовий лізинг. Відображення операцій лізингодавцем

1. Передача основних засобів у фінансовий лізинг:

 • у разі придбання основних засобів у фінансовий лізинг на замовлення лізингоодержувача, без оприбуткування їх у балансі лізингодавця:

Д-т 1525, 2075

К-т 1200, 2600, 1001

 • у разі, якщо основні засоби обліковувались у балансі лізингодавця:

Д-т 1525, 2075

К-т 4400, 4500

 • якщо вартість лізингу буде визначена більшою за балансову вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг:

Д-т 1525, 2075

К-т 4400, 4500

К-т 3600

 • якщо вартість лізингу буде визначена меншою за балансову вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг:

Д-т 1525,2075

Д-т 3500

К-т 4400, 4500

2. Нарахування доходів за основними засобами, наданими у фінансо­вий лізинг:

Д-т 1528, 2078

К-т 6018, 6028

3. Амортизація різниці між вартістю лізингу та балансовою вартістю основних засобів, наданих у фінансовий лізинг:

 • якщо вартість лізингу буде визначена більшою за балансову вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг:

Д-т 3600

К-т 6018, 6028

 • якщо вартість лізингу буде визначена меншою за балансову вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг:

Д-т 6018, 6028

К-т 3500

4. Отримання нарахованих доходів за фінансовим лізингом:

Д-т 1200, 2600, 1001

К-т 1528,2078

5. Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом:

Д-т 1529, 2079

К-т 1528, 2078

6. Списання сумнівних до отримання доходів за фінансовим лізингом з рахунків прострочених нарахованих доходів:

Д-т 9600, 9601

К-т 9910

7. Погашення основної суми боргу за фінансовим лізингом:

Д-т 1200, 2600, 1001

К-т 1525,2075


Відображення операцій лізингоодержувачем

1. Отримання основних засобів у фінансовий лізинг:

Д-т 4400, 4500

К-т 1625, 3615

2. Нарахування витрат за основними засобами, отриманими у фінансо­вий лізинг:

Д-т 7018, 7095

К-т 1628, 3678

3. Сплата нарахованих витрат за фінансовим лізингом:

Д-т 1628, 3678

К-т 1200, 2600, 1001

4. Погашення основної суми боргу за фінансовим лізингом:

Д-т 1625, 3615

К-т 1200, 2600, 1001

5. Нарахування амортизації основних засобів, отриманих у фінансовий лізинг:

Д-т 7423, субрахунок "Фінансовий лізинг"

К-т 4409, 4509, субрахунок "Фінансовий лізинг"

6. Перехід за умовою договору лізингу орендованих основних засобів у власність лізингоодержувача:

^ Д-т 4400, 4500, субрахунок "Власні основні засоби"

К-т 4400, 4500, субрахунок "Фінансовий лізинг"

Одночасно на суму зносу:

Д-т 4409, 4509, субрахунок "Фінансовий лізинг"

К-т 4409, 4509, субрахунок "Власні основні засоби"


^ Бухгалтерські проводки

Оперативний лізинг. Відображення операцій лізингодавцем

1. Передача основних засобів в оперативний лізинг:

^ Д-т 4400, субрахунок "Оперативний лізинг"

К-т 4400, 4500, субрахунок "Власні основні засоби"

2. Нарахування амортизації основних засобів, переданих в оператив­ний лізинг:

Д-т 7423, субрахунок "Оперативний лізинг"

К-т 4409, субрахунок "Оперативний лізинг"

3. Нарахування лізингових платежів:

Д-т 3578

К-т 6395

4. Отримання нарахованих лізингових платежів:

Д-т 1200,2600, 1001

К-т 3578

5. Повернення основних засобів, переданих в оперативний лізинг:

Д-т 4400, 4500, субрахунок "Власні основні засоби"

К-т 4400, субрахунок "Оперативний лізинг"


Відображення операцій лізингоодержувачем

1. Прийняття основних засобів в оперативний лізинг:

Д-т 9840

К-т 9910

2. Нарахування лізингових платежів:

Д-т 7395

К-т 3678

одночасно:

Д-т 981 9, субрахунок "Зобов'язання за основними засобами, що використовуються на правах оперативного лізингу"

^ К-т 9910

3. Сплата лізингових платежів:

Д-т 3678

К-т 1200, 2600, 1001

одночасно:

Д-т 9910

К-т 9819, субрахунок "Зобов'язання за основними засобами, що використовуються на правах оперативного лізингу"

4. Добудова, дообладнання, реконструкція, капітальний ремонт об'єкта лізингу лізінгоодержувачем:

 • передоплата:

Д-т 3511

К-т 1200, 2600, 1001

 • виконані роботи:

Д-т 4432, 4532

К-т 3511

одночасно:

Д-т 4438, 4538

К-т 4432, 4532

5. Нарахування амортизації на завершені капітальні вкладення основ­них засобів лізингоодержувачем:

Д-т 7423, субрахунок "Капітальні вкладення за основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг"

К-т 4438, 4538

6. Повернення основних засобів, переданих в оперативний лізинг:

Д-т 9910

К-т 9840


^ 6.4. Методи визначення вартості та облік запасів товарно-матеріальних цінностей


Запаси товарно-матеріальних цінностей — це активи, які визнача­ються як ресурси, що перебувають у власності банку в результаті його дій та поточної діяльності, що передбачають отримання економічної вигоди.


До складу запасів товарно-матеріальних цінностей включаються мате­ріальні активи, призначені для забезпечення безперервної роботи банку, надання послуг, а також отримані в заставу.

Запаси товарно-матеріальних цінностей відображаються в бухгалтерсько­му балансі як активи та складаються з господарських матеріалів та малоцін­них швидкозношуваних предметів.

До складу запасів господарських матеріалів належать товарно-мате­ріальні цінності, потрібні для діяльності банку, ремонту приміщень та інших основних засобів (канцелярське та інше приладдя).

До складу запасів малоцінних предметів включаються предмети дрібно­го інвентарю, вартість яких нижча від граничної вартості предметів, що належать до основних засобів, установленої Міністерством фінансів Украї­ни (наказ від 17.12.98 № 258 "Про зміни граничної вартості предметів").

Швидкозношуваними вважаються предмети зі строком використання менш як один рік.

Вплив операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей на фун­даментальну облікову модель можна подати у такому вигляді:


А = 3 + К (Д - В).

Господарські матеріали.

Малоцінні предмети.

Швидкозношувані пред­мети


Основними завданнями обліку запасів товарно-матеріальних цінностей є:

 • правильне і своєчасне документування і відображення операцій за рухом запасів товарно-матеріальних цінностей;

 • контроль за залишками, надходженням і витратами запасів;

 • контроль за зберіганням запасів.


Облік запасів товарно-матеріальних цінностей ведеться згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку запасів товарно-матеріальних цінно­стей комерційних банків України.

Облік операцій за товарно-матеріальними цінностями ведеться за ра­хунками 3-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку комерцій­них банків України:

3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання

34 Товарно-матеріальні цінності


Аналітичний облік запасів товарно-матеріальних цінностей ведеть­ся в інвентарних картках. Записи в інвентарних картках здійснюються на кожну товарно-матеріальну цінність окремо або на групу однорідних цінно­стей. Ведення інвентарних карток може здійснюватися автоматизовано або вручну. При цьому будь-яка форма ведення певного регістру має забезпе­чувати наявність усіх необхідних реквізитів і звірку аналітичного обліку із синтетичним на будь-яку дату.

Придбання запасів товарно-матеріальних цінностей.

Придбані товарно-матеріальні цінності, що надходять на склад у запас, в бухгалтерському обліку оприбутковуються за первісною вартістю за ра­хунками 3400 "Господарські матеріали на складі" та 3410 "Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі".

У разі ненаявності в розпорядженні банку складу придбані товарно-матеріальні цінності передаються в експлуатацію, а їх первісна вартість списується на витрати.

Вибуття запасів товарно-матеріальних цінностей.

Запаси товарно-матеріальних цінностей можуть вибувати з балансу внаслідок передачі їх в експлуатацію, ліквідації, недостачі, безоплатної передачі іншим чи підвідомчим установам, реалізації тощо.

Передача товарно-матеріальних цінностей зі складу в експлуатацію, їх реалізація тощо здійснюється за вартістю, яка визначається за допомогою загальноприйнятих методів визначення вартості — "перше надходження — перший видаток" (ФІФО), середньозваженої вартості та "останнє надходжен­ня — перший видаток" (ЛІФО).

Вибраний метод визначення вартості запасів товарно-матеріальних цінностей обумовлюється обліковою політикою банку.

Вартість товарно-матеріальних цінностей, переданих в експлуатацію, відображається за рахунками витрат, а використаних для капітального ремонту, будівництва — за рахунками капітальних вкладень.

Безоплатна передача запасів товарно-матеріальних цінностей здійсню­ється аналогічно їх реалізації (крім передачі між підвідомчими установа­ми).


Облік операцій застави запасів товарно-матеріальних цінностей. Предметом застави можуть бути власні запаси товарно-матеріальних цінно­стей, здатні реально забезпечити виконання зобов'язань відповідно до за­конодавчих актів України.

Відповідно до умов, зазначених у договорі про заставу, заставлені цінності можуть перебувати як у заставодавця, так і у заставотримача.

Незалежно від того, перебувають заставлені цінності у заставодавця чи заставотримача до часу направлення цінностей на погашення заборгова­ності чи реалізації застави, облік їх здійснюється заставодавцем.


Бухгалтерські проводки

1. Придбання товарно-матеріальних цінностей за національну валюту:

 • передоплата:

Д-т 3510, 3551

К-т 1200, 2600, 1001

 • отримання товарно-матеріальних цінностей:

Д-т 3400, 3410

К-т 3510,3551

2. Придбання товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту:

 • передоплата:

Д-т 3510

К-т 1200, 2600, 1001

 • відображення затрат (за офіційним курсом НБУ на дату оформлення митної декларації) та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей:

Д-т 3400, 3410

К-т 3510


Різниця між гривневим еквівалентом за рахунком 3510 "Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів" та сумою за рахунками 3400 "Господарські матеріали на складі", 3410 "Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі" відноситься на рахунок 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами".


3. Видача товарно-матеріальних цінностей зі складу в експлуатацію:

Д-т 7409, 7420, 7430, 7431, 7432, 7433, 7442, 7453, 7454, 7455, 7493, 7499

К-т 3400, 3410

4. Використання товарно-матеріальних цінностей для капітального ре­монту та будівництва основних засобів:

 • видача зі складу товарно-матеріальних цінностей:

Д-т 3402

К-т 3400

 • відображення вартості використаних товарно-матеріальних цінностей за рахунками обліку капітальних вкладень (капітальний ремонт влас­них основних засобів):

Д-т 4430, 4530

К-т 3402

 • відображення вартості використаних товарно-матеріальних цінностей за рахунками обліку капітальних вкладень (капітальний ремонт ос­новних засобів, отриманих в оперативний лізинг):

Д-т 4432, 4532

К-т 3402

 • віднесення суми завершеного капітального ремонту на збільшення вар­тості об'єкта власних основних засобів:

Д-т 4400, 4500

К-т 4430, 4530

 • віднесення суми завершеного капітального ремонту основних засобів, отриманих в оперативний лізинг:

Д-т 4438, 4538

К-т 4432, 4532

5. Видача господарських матеріалів зі складу у підзвіт підзвітній особі:

Д-т 3402

К-т 3400

6. Повернення підзвітною особою отриманих господарських матеріалів на склад:

Д-т 3400

К-т 3402

7. Використання підзвітною особою отриманих господарських матеріа­лів за призначенням:

Д-т Рахунки витрат

К-т 3402

8. Списання з балансу пошкоджених, застарілих та зіпсованих товар­но-матеріальних цінностей:

 • у разі притягнення матеріально-відповідальної особи банку до мате­ріальної відповідальності:

Д-т 3552

К-т 3400, 3410

 • у разі коли матеріально-відповідальну особу не встановлено:

Д-т 7499

К-т 3400, 3410

9. Реалізація запасів товарно-матеріальних цінностей:

 • у разі перевищення визначеної вартості товарно-матеріальних цінно­стей над виручкою від реалізації:

Д-т 1200, 2600, 1001

Д-т 7499

К-т 3400, 3410

 • у разі перевищення виручки від реалізації понад визначену вартість товарно-матеріальних цінностей:

Д-т 1200, 2600, 1001

К-т 3400, 3410

К-т 6499

10. Безоплатне передавання запасів товарно-матеріальних цінностей ін­шому банку чи іншій організації:

Д-т 7499

К-т 3400, 3410

11. Безоплатне отримання в запас товарно-матеріальних цінностей від ін­шого банку чи організації:

Д-т 3400, 3410

К-т 6499

12. Безоплатне передавання запасів товарно-матеріальних цінностей між установами одного банку:

Д-т 3902

К-т 3400, 3410

13. Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей при безоплатній пе­редачі між установами одного банку:

Д-т 3400, 3410

К-т 3903

14. Облік банком — заставодавцем заставлених запасів товарно-матеріаль­них цінностей, переданих у заставу:

^ Д-т 3400, 3410 субрахунок "Господарські матеріали на складі, передані в заставу"

К-т 3400, 3410

одночасно:

Д-т 9510

К-т 9900

15. Облік банком — заставотримачем заставлених запасів товарно-мате­ріальних цінностей:

Д-т 9900

К-т 9500, 9501

16. Реалізація банком — заставотримачем заставлених запасів товарно-матеріальних цінностей:

Д-т 9500, 9501

К-т 9900

17. Перехід у власність заставотримача заставлених запасів товарно-ма­теріальних цінностей за ринковою ціною:

Д-т 3400, 3410

К-т Позичковий рахунок

К-т Процентні доходи

одночасно:

Д-т 9500, 9501

К-т 9900

1   2   3   4

Схожі:

Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку icon«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Резерв за активами – це спеціальні (оціночні) резерви, які зменшують балансову вартість активів і необхідність формування яких спричинена...
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладанні дисципліни
Банківський баланс – це бухгалтерський баланс, який відбиває стан активів, пасивів та власного капіталу у грошовій формі на певну...
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку icon«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Резерв за активами – це спеціальний (оціночний) резерв, який зменшують балансову вартість активів і необхідність формування яких...
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку iconДержавний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи
Резерв за активами (за фінансовими активами та за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю банку) – це спеціальні...
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку iconОрієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль Проблеми визначення поняття «неплатоспроможність банку»
Повернення активів банку, які були відчужені до моменту призначення тимчасового адміністратора
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку iconУсач Б. Ф. Аудит: Навч посіб. К.: Знання-Прес, 2002
Розглядаються види, об'єкти, методи і організація аудиту, етапи і процедури аудиту. Значна увага приділяється аудиторському звіту...
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку iconРозділ 2 облік наявних коштів банку
Характеристика грошових коштів згідно з Міжнародними та національними Стандартами бухгалтерського обліку
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку iconРозділ 8 облік фінансових результатів діяльності банку
...
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку iconРозділ 7 облік власного капіталу
Визначити структуру капіталу банку та вимоги Міжнародних та націо­нальних Стандартів бухгалтерського обліку щодо відображення капіталу...
Розділ 6 облік нефінансових активів І пасивів банку iconРозділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку
Характеристика операцій з цінними паперами та вимоги щодо відображення їх у звітності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи