«Фінанси І кредит» icon

«Фінанси І кредит»
Назва«Фінанси І кредит»
Сторінка3/11
Дата04.09.2012
Розмір1.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

^ 5.7. Розробка завдання по ПКР, складання календарного плану її виконання


Відповідно до теми, науковий керівник разом із студентом складає й видає йому індивідуальне завдання на ПКР. Завдання оформляється на спеціальному бланку, підписується науковим керівником і студентом, затверджується завідувачем кафедрою. Це завдання (додаток) разом із ПКР подається в Державну екзаменаційну комісію. У бланку завдання зазначаються реквізити автора, фіксуються тема (із посиланням на об'єкт дослідження) і план у вигляді переліку питань, що підлягають розробці (зазвичай у вигляді переліку назв підрозділів роботи), мета й завдання, графік виконання, а також термін подання готової роботи на кафедру (форма № У-4.01 Міністерства освіти і науки України від 3.08.1989 №253).

Зміст завдання повинен допомогти студенту уявити структуру основної частини, обсяг усієї роботи, яку йому потрібно буде виконати та уяснити задум ПКР й поставлених у ній основних проблем.

Завдання передбачає складання орієнтовного плану майбутньої ПКР і визначає увесь процес подальшої самостійної роботи студента.

При складанні завдання науковий керівник особливу увагу повинен звернути на формулювання питань (у майбутньому - назв розділів ПКР). Вони повинні бути досить короткими, тобто не містити зайвої інформації. Як правило, одне питання виражається одним реченням. Однак, питання не повинні бути й понад міру короткими, адже, чим коротший заголовок, тим він ширший за своїм змістом. Бажано, щоб формулювання питань у завданні на ПКР не співпадали з назвами питань, які містяться в підручниках, бо такий підхід буде обмежувати творчі можливості студента і створить передумови, для механічного переписування цих джерел, що, безперечно, буде відмічено як самим науковим керівником, так і рецензентом (рівні підготовки "спеціаліст", "магістр").

Не можна включати в завдання на ПКР у якості питання (майбутньої назви розділу або параграфу роботи) формулювання, яке виходить за межі теми, що заздалегідь передбачає порушення логіки; вибирати для вивчення проблеми, які не розкривають тему; допускати співпадіння формулювань питань з назвою самої ПКР, що веде до підсвідомого розуміння студентом непотрібності всіх інших питань.

Успішне виконання ПКР багато в чому залежить від чіткого дотримання встановлених термінів і послідовного виконання окремих етапів роботи. Саме з цією метою рекомендується складати календарний план виконання ПКР. Такий план допомагає раціонально розподілити час на розробку складових частин ПКР, своєчасно виконати, оформити, підготувати й представити роботу До захисту в ДЕК.

Календарний план виконання ПКР студент складає на основі завдання, за узгодженням з науковим керівником.

При визначенні термінів представлення закінченої роботи вирішальне слово залишається за науковим керівником, який спирається на навчальний план і рішення Вченої ради ВНЗ, що визначають терміни захисту ПКР і випуску фахівців. Визначений у плані строк подання закінченої ПКР на кафедру повинен відповідати строку, встановленому у завданні на ПКР.

При складанні календарного плану виконання конкретної ПКР і підготовки її до захисту за основу, крім завдання на ПКР, рекомендується брати наступний перелік практичних заходів:

1. Вибір теми ПКР. Остаточне її узгодження з науковим керівником і
редагування. Написання особистої заяви на ім'я завідувача випускової кафедри з проханням дати дозвіл на виконання роботи на певну тему (наводиться точне формулювання теми і повна юридична назва об'єкта дослідження) та призначити наукового керівника і зовнішнього рецензента Розгляд і обговорення теми ПКР на засіданні випускової кафедри. Підготовка завідувачем випускової кафедри проекту наказу й подання його ректору ВНЗ. Затвердження наказом ректора не пізніше ніж за 180 днів до початку роботи ДЕК, погодженої з науковим керівником і завідувачем випускової кафедри теми ПКР. Загалом цим наказом по ВНЗ фіксуються список студентів-дипломників, перелік тем їх ПКР та список наукових керівників.

2. Оформлення науковим керівником і студентом, затвердження завідувачем кафедри та отримання студентом індивідуального завдання на ПКР (після наказу ректора ВНЗ про затвердження тем ПКР, закріплення наукових керівників та зовнішніх рецензентів (останнє - для рецензування дипломних робіт спеціалістів і магістерських робіт).

 1. Підбір наукової літератури й представлення її списку науковому керівнику від кафедри не пізніше ніж за місяць до початку переддипломної практики у студентів денного відділення усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів або по закінченню установчої сесії V курсу в студентів заочного відділення рівня підготовки „спеціаліст” або „магістр” відповідно.

 2. Написання й представлення науковому керівнику від кафедри проекту плану ПКР, чернетки її теоретичного розділу (загалом не менше 25% від усього обсягу роботи) не пізніше 5 днів до від'їзду на переддипломну практику студентів денного відділення і не пізніше двох місяців по закінченні установчої сесії для студентів заочного відділення.

 1. Доробка чернетки теоретичного розділу ПКР з урахуванням зауважень наукового керівника

 2. Завершення всієї ПКР у першому варіанті й представлення її науковому керівнику від кафедри не пізніше ніж за один місяць до орієнтовної дати захисту.

 1. Оформлення ПКР в остаточному варіанті й подання її на рецензування науковому керівнику (не пізніше 15 днів до дати захисту в ДЕК).

 2. Отримання відгуку (відзиву) наукового керівника (не пізніше 12 днів до дати захисту в ДЕК).

 3. Підготовка необхідних супровідних документів до ПКР (письмовий відгук наукового керівника, лист з організації - об'єкта дослідження, замовлення з виробництва (якщо таке є)).

10. Отримання дозволу до попереднього захисту на засіданні
випускової кафедри від її завідувача й реєстрація готової ПКР на випусковій кафедрі.

11. Попередній захист підсумкової кваліфікаційної роботи на кафедрі (не пізніше 12 днів до дати захисту в ДЕК).

12. Доопрацювання ПКР (у разі необхідності), передача її через
завідувача випускової кафедри декану факультету для прийняття ним
остаточного рішення про допущення дипломної роботи спеціаліста та
магістерської роботи на зовнішнє рецензування (не пізніше 12 днів до дати захисту в ДЕК).

13. Ознайомлення випускників рівнів "спеціаліст" та "магістр" із змістом зовнішньої рецензії на їх дипломну роботу спеціаліста або магістерську роботу з метою усунення зазначених недоліків (по можливості) і якісної підготовки до аргументованих пояснень у зв'язку із зауваженнями рецензента (не пізніше 12 днів до дати захисту в ДЕК).

 1. Отримання від завідувача випускової кафедри, на основі перегляду всіх необхідних супровідних документів, допуску ПКР до захисту, що здійснюється шляхом відповідного запису у "Висновку кафедри про ПКР" і на титульній сторінці роботи (не пізніше 12 днів до дати захисту в ДЕК).

У відповідності до календарних етапів студент має подавати ПКР частинами на перегляд науковому керівнику.

Перед представленням окремих розділів ПКР науковому керівнику від кафедри доцільно ознайомити з ними керівника переддипломної практики від організації, на матеріалах якої готується робота, одержати схвалення або зауваження. Консультанти зі спеціальних розділів ПКР також повинні підтвердити їхню завершеність або дати свої зауваження.

^ Контроль термінів і якості виконання ПКР здійснює завідувач випускової кафедри. У випадках відставання від установлених термінів, студент повинен надати пояснення своєму науковому керівнику або завідувачу кафедрою. Порушення студентом календарного плану виконання ПКР фіксується науковим керівником, який інформує про це завідувача кафедрою.

Результатом виконання цього завдання повинні стати:

 1. Оформлене згідно вимог індивідуальне завдання на ПКР;

 2. Календарний план виконання ПКР.^ 5.8. Визначення цілей і конкретних завдань дослідження


Від доведення актуальності обраної теми та визначення об'єкта й предмета дослідження логічно перейти до формулювання мети дослідження (бо визначення теми, мети й об'єкта дослідження - єдиний нерозривний процес), а також вказати конкретні завдання, які мають бути вирішені відповідно до цієї мети. Чітке формулювання мети та завдань дослідження - один із важливих аспектів володіння випускником науковим апаратом

Мета дослідження - це очікуваний кінцевий результат який зумовлює загальну спрямованість і логіку дослідження (теоретичного або прикладного). Вона вже закладена у саму назву обраної для дослідження теми. Мета визначається відповіддю на запитання: "Для чого проводиться дослідження?". Чітке формулювання конкретної мети - одна з найважливіших методологічних вимог до програми прикладного дослідження - сприяє цілеспрямованій діяльності дослідника, активізує його творчий потенціал. На визначення теми дослідження впливають кінцевий результат об'єкт дослідження, а при визначенні мети враховують і шлях досягнення кінцевого результату (конкретної користі), який відсутній у формулюванні теми.

Згідно ГСВО МОНУ, „метою виконання дипломної роботи спеціаліста є вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань для в вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організацій"[3, додаток Г, с. 4]; "метою виконання магістерського дипломного дослідження є поглиблене осмислення професійної проблеми комплекс опанування матеріалу і методів самостійного дослідження, послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю підприємств" [4, додаток Г, с. 4].

Загалом, "цілі наукових досліджень можуть бути найрізноманітнішими і спрямованими на:

 • виявлення залежностей, що існують між якимись факторами;

 • визначення зв'язків між певними явищами;

 • визначення умов для усунення недоліків у процесах;

 • встановлення закономірностей та тенденцій розвитку і т. ін". [6, с.12]

Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначити завдання дослідження. У завданнях дослідження формулюються запитання, на які слід дати відповідь для реалізації мети дослідження. Вони розкривають зміст предмета дослідження й узгоджуються з гіпотезою дослідження (можливою (передбачуваною) відповіддю на питання, яке ставить перед собою дослідник, «ка складається з передбачуваних зв'язків між досліджуваними фактами).

Завдання стосуються окремих складових дослідження: аналізу літератури, стану практики, проведення експерименту, розробки рекомендацій. Це, зазвичай, робиться у сфері перерахування (вивчити…, описати…, встановити…, вияснити…, вивести формулу… і т. ін). кожне з поставлених завдань має бути розв’язаним і описаним у ПКР у вигляді констатацій, висновків та рекомендацій.

Формулювання цих завдань необхідно робити якомога ретельніше, оскільки опис їх вирішення складатиме зміст розділів ПКР. Це важливо також і тому, що назви таких розділів з’являються саме з формулювання завдань дослідження.

Отже, схема дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхом його досягнення. Кінцевий результат дослідження передбачає вирішення студентами проблемної ситуації, яка відображає суперечність між типовим станом об’єкта дослідження в реальній практиці і вимогами суспільства до його більш ефективного функціонування. Кінцевий результат відображає очікуваний від виконання позитивний ефект, який формулюється двоступенева: перша частина – у вигляді суспільної корисності; друга – у вигляді конкретної користі, віднесеної до основного предмета дослідження. Схема формулювання назви і мети дослідження подано на рис. 2.

Завдання дослідження можуть включати такі складові:

 • вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної проблеми дослідження (наприклад, виявлення сутності понять, явищ, процесів, подальше вдосконалення їх вивчення, розробка ознак, рівнів функціонування, критеріїв ефективності, принципів та умов застосування тощо);

 • всебічне (за необхідності й експериментальне) вивчення практики вирішення даної проблеми, виявлення її типового стану, недоліків і труднощів, їх причин, типових особливостей передового досвіду - таке вивчення дає змогу уточнити, перевірити дані, опубліковані в спеціальних неперіодичних і періодичних виданнях, підняти їх на рівень наукових фактів обґрунтованих у процесі спеціального дослідження;

 • обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної проблеми;

 • експериментальна перевірка запропонованої системи заходів щодо відповідності її критеріям оптимальності, тобто досягнення максимально важливих у відповідних умовах результатів вирішення цієї проблеми при певних затратах часу й зусиль;

 • розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання
  результатів дослідження, у практиці роботи відповідних установ
  (організацій)".
Рис. 2. Схема форсування назви і мети дослідження


Результатом виконання цього завдання повинні стати чітко формульовані мета дослідження та конкретні завдання, які мають бути вирішені відповідно до цієї мети.


^ 5.9. Складання змісту ПКР і погодження його з науковим керівником


Зміст ПКР являє собою складений у визначеному порядку перелік розділів і розгорнутий перелік питань, що повинні бути освітлені в кожному розділі. Він має бути складаним і містити:

 1. Вступ.

 1. Чотири розділи рівень «спеціаліст» ( четвертий розділ «Охорона праці») і три розділи рівня «магістр»

 1. Висновки.

 2. Список використаних джерел.

 3. Додатки.

У творчому дослідженні зміст завжди має динамічний, рухливий характер і не може, не повинний зв'язувати розвиток ідеї і задуму дослідника при збереженні якогось чіткого й визначеного наукового напрямку в роботі.

Зміст повинний бути гнучким, щоб можна було включати в нього нові можливі аспекти, виявлені в процесі підготовки тексту.

Тому в процесі роботи зміст ПКР може уточнюватися. Можуть розширюватися окремі розділи й підрозділи, вводитися нові підрозділи за рахунок зібраного матеріалу, що представляє інтерес.

Від самого початку роботи студенту необхідно мати зміст ПКР, в якому визначається послідовність проведення робіт та намічених процедур, хоча б попередній, такий, що буде багато разів коригуватися, оскільки правильно побудований попередній зміст роботи служить організуючим початком у роботі студентів, допомагає систематизувати матеріал, забезпечує послідовність його викладу. Він має містити перелік основних етапів дослідження, методів збирання, обробки та аналізу інформації, видів звітності, очікуваних результатів, матеріальні і трудові витрати, терміни виконання цих робіт. Такий зміст студенту допомагає скласти науковий керівник ПКР. При складанні змісту слід почати з ретельного обміркування таких питань: що уже відомо з розроблюваної теми і про що необхідно довідатися. Потім слід вирішити, у якому порядку студенту потрібно робити перші кроки.

Випускнику після складання змісту ПКР необхідно усвідомити черговість і логічну послідовність намічених робіт. При організаційній черговості завдання виконуються в залежності від наявності можливості, і порядок виконання їх може змінитися з тією умовою, щоб за визначений період роботи вони всі були виконані.

Логічна послідовність диктує розкриття суті задачі. Доки не вивчений перший розділ, не можна переходити до другого. Важливо навчитися знаходити в будь-якій роботі головне, вирішальне, на чому варто зосередити тепер всю увагу. Це дозволить знайти й оптимальні рішення планованих завдань.

Такий методичний підхід приводить до необхідності обліку стратегії й тактики наукового дослідження. Це значить, що дослідник визначає загальну генеральну мету у своїй роботі, формулює центральну задачу, виявляє всі доступні резерви для виконання задуму й ідеї, вибирає необхідні методи і прийоми дій, знаходить найбільш зручний час для виконання кожної операції.

З цього зовсім не випливає, що треба нехтувати другорядними завданнями. Навпаки, стратегія й тактика наукового дослідження вимагають, щоб при концентрації уваги на виконанні основних розділів плану не упускалися з полю зору додаткові сторони справи.


^ 5.10. Написання теоретичного розділу ПКР


У теоретичному розділі ПКР:

- обґрунтовується теоретична база обраної проблеми;

- дається огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, іншої інформації, пов'язаної з темою;

- описуються основні тенденції й особливості розвитку проблеми, розповідається про передовий досвід роботи у відповідній галузі;

- дається оцінка стану вивченості теми сучасною наукою;

- подається оцінка діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною проблемою, розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів;

- окреслюються основні етапи розвитку наукової думки за проблемою, що вивчається, робиться невеликий історичний екскурс;

- на основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури (для рівня "магістр" - в тому числі й іноземної) викладаються погляди інших дослідників з теми, що вивчається, розкриваються їх підходи до розв'язання проблеми, приводяться цитати з робіт ряду авторів, що стоять на різних позиціях, описується знайдена подібність і розходження точок зору різних авторів, дається аналіз і критична оцінка їх поглядів;

- містяться роздуми автора ПКР про його місце у розв'язанні даної проблеми й обґрунтування його позиції, а при необхідності - й спростування доказів опонентів.

Ще раз наголосимо, що особливу увагу при написанні теоретичного розділу дипломної роботи спеціаліста й магістерської роботи слід звернути на те, що теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, ствердженої власної позиції щодо обраних методів дослідження. Крім того, магістерська робоча повинна маги мати псині елементи наукової новизни.

Обсяг першого розділу дипломної роботи спеціаліста й магістерської роботи - 25% загального обсягу роботи. Бажано закінчити теоретичного розділу коротким резюме стосовно необхідності проведення конкретного(их) аналітичного(их) досліджень у даній галузі.


^ 5.11. Вивчення практичного досвіду конкретних реально функціонуючих організацій, щодо яких ведеться дослідження


Другий розділ ПКР (рівні "спеціаліст", "магістр"), повністю присвячується аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства (організації) за даними статистичної, фінансової й бухгалтерської звітності за чотири - п'ять років, а також вивченню досвіду роботи підприємства. Питання аналізу буде розглянуто пізніше, а зараз зупинимось на вивченні досвіду роботи підприємства-об'єкта дослідження.

При виконанні цього завдання студент повинен спочатку звернути увагу на вивчення питань, які допоможуть йому у написанні тексту вступу ПКР, а потім зосередитися на питаннях, які стосуються сучасного стану досліджуваної теми на обєкті дослідження, управління фінансовою діяльністю підприємства (рівні "спеціаліст", "магістр").

З метою якісного виконання першого з вказаних завдань, студент повинен одержати інформацію й уточнити:

 • в чиїй власності знаходиться підприємство, ким і коли воно засновано;

 • організаційно-правову форму і галузеву приналежність підприємства;

 • місію, загальні цілі й завдання підприємства;

 • масштаб діяльності підприємства;

 • імідж підприємства;

 • характер виробничої кооперації, систему постачання і збуту;

- рівень спеціалізації, кооперування й концентрації виробництва;

- організаційну структуру управління підприємством;

- основні економічні показники за звітний період;


^ 5.12. Збір необхідного практичного, статистичного (фактичного) матеріалу для проведення конкретного аналізу


На переддипломній практиці та переддипломному стажуванні студент повинен завершити збір статистичного матеріалу, зробити необхідні виписки зі службової документації підприємства, ознайомитися з інформацією з теми магістерської роботи, зібрати й підготувати графічний матеріал у період, проходження переддипломної практики. Успішний збір практичного матеріалу для ПКР, у значній мірі залежить від того, наскільки чітко студент уявляє собі напрямок роботи і який матеріал йому необхідно одержати.

Характер і обсяг зібраного матеріалу залежать від особливості прийнятої методики дослідження. Тобто, оперативно і в повному обсязі зібрати і систематизувати практичний матеріал допоможе оволодіння студентом основними методами дослідження: спостереженням, експериментом, бесідою, анкетуванням, інтерв'ю, математичними методами обробки кількісних даних, методом порівняльного аналізу та ін. Найкращих результатів можна досягти при комплексному використанні цих методів, проте слід мати на увазі, що залежно від особливостей теми дослідження, специфіки предмета і конкретних умов окремі методи можуть набути пере­важного значення. Так, студентом можуть бути проведені спеціальні спостереження, анкетні обстеження й опитування, або використані інші методи збирання первинної інформації. Однак, результати цих спостережень, опитувань, обстежень і т. ін. - лише одне з джерел інформації для виконання ПКР. Інше, вкрай важливе джерело - це основні відомчі практичні матеріали, до яких відносяться:

 • установчі документи й статут організації (у копії);

 • плани роботи підприємства, організації, установи;

 • фінансова і бухгалтерська звітність за 4 - 5 років;

 • статистичні звіти за 4-5 років;

 • накази, розпорядження й інша службова документація;

 • інші дані, зв'язані з темою ПКР.

Накопичуючи та систематизуючи факти, студент повинен уміти визначити їх достовірність і типовість, найсуттєвіші ознаки для наукової характеристики, аналізу, порівняння.

Результатом виконання цього завдання повинні стати:

 1. Групування і первинна обробка накопиченого фактичного матеріалу, зібраного у період проходження всіх практик, визначення його достатності та вірогідності для розробки ПКР;

 2. Створення добірки практичного, статистичного матеріалу для проведення кваліфікованого аналізу.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

«Фінанси І кредит» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
«Фінанси І кредит» icon7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
«Фінанси І кредит» icon8. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
«Фінанси І кредит» iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Податкова система» напрям підготовки 030508 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050901 «Фінанси і кредит»
Порядок обчислення І сплати пдв: податкове зобов’язання та податковий кредит; дата виникнення податкового зобов’язання
«Фінанси І кредит» iconПрограма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються вступники,...
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються...
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються вступники,...
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються...
«Фінанси І кредит» iconОкр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» iconОкр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи