«Фінанси І кредит» icon

«Фінанси І кредит»
Назва«Фінанси І кредит»
Сторінка7/11
Дата04.09.2012
Розмір1.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

^ 7. ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ НА КАФЕДРІ, НАПРАВЛЕННЯ НА РЕЦЕНЗУВАННЯ Й ЗАХИСТ РОБОТИ У ДЕК


Захист підсумкової кваліфікаційної роботи відбувається у два етапи:

- попередній захист на засіданні випускової кафедри і отримання від завідувача випускової кафедри, на основі перегляду всіх необхідних супровідних документів, допуску ПКР до захисту в ДЕК, що здійснюється шляхом відповідного запису у "Висновку кафедри про ПКР" і на титульній сторінці роботи (зразок бланку такого висновку подано у додатку Д);

- захист підсумкової кваліфікаційної роботи у ДЕК. Попередній захист роботи відбувається на випусковій кафедрі. Студент виголошує текст доповіді, демонструє плакати-ілюстрації, відповідає на запитання присутніх. На попередньому захисті ПКР на кафедрі доповідь може піддатися істотному коректуванню, а наочний матеріал -виправленню. Потім, у міру необхідності й доцільності, студент, усуває ведоліки, виявлені у процесі попереднього захисту.

Після попереднього захисту на кафедрі, разом із замовленням з виробництва (якщо таке є), відзивом керівника організації, яка слугувала об'єктом дослідження і письмовим відгуком наукового керівника, дипломна робота спеціаліста та магістерська робота передаються завідувачу випускової кафедри, який вирішує питання про її направлення декану факультету для прийняття остаточного рішення про допущення на зовнішнє рецензування, яке проводиться для одержання додаткової об'єктивної оцінки праці випускника певного рівня підготовки.

Випускники рівнів "спеціаліст" та "магістр" повинні ознайомитися зі змістом зовнішньої рецензії для того, щоб по можливості усунути зазначені в ній недоліки і підготуватися до аргументованих пояснень у зв'язку з зауваженнями рецензента. Бажано ці пояснення написати на окремому аркуші паперу.

Повністю завершена, зареєстрована на випусковій кафедрі ПКР (дипломна робота спеціаліста або магістерська робота), з повним комплектом обов'язкових супровідних документів. переліки й вимоги до оформлення яких наведено у розділі 9, передається завідувачу кафедри для вирішення питання щодо можливості допуску її до захисту в ДЕК. У разі позитивного вирішення цього питання, завідувач кафедри робить про це відповідний запис у "Висновку кафедри про ПКР" (зразок бланку такого висновку подано у додатку Д) і на титульній сторінці роботи.

У випадку, якщо завідувач кафедри не вважає за можливе допустити ПКР до захисту в ДЕК через її незадовільну якість, спираючись при цьому на результати власного вивчення змісту та визначення правильності її оформлення, зміст відгуку наукового керівника, листа-відгуку з організації-об'єкта дослідження, зовнішньої рецензії, питання про це розглядається на засіданні кафедри за участю її керівника й автора. Обговорення оформляється протоколом засідання кафедри, який передається на затвердження. послідовно, декану факультету й ректору ВНЗ.

ПКР до захисту не допускається у таких випадках:

 • робота представлена науковому керівникові на перевірку або на будь-якому наступному етапі проходження з порушенням термінів встановлених регламентом;

 • написана на тему, яка своєчасна не була затверджена наказом по інституту;

 • виконана несамостійно;

 • зміст і структура роботи не розкриває її теми;

 • робота не переплетена у тверду обкладинку, недбало оформленая написана нерозбірливим почерком;

 • відсутні окремі або всі супровідні документи.

Результатом виконання цього завдання повинні стати:

 • повністю готова до захисту в ДЕК ПКР з усуненими, по можливості недоліками, що виявилися у процесі попереднього захисту та на які було вказано у зовнішній рецензії (останнє - для дипломної роботи спеціаліста магістерської роботи);

 • відкориговані, з урахуванням зауважень, отриманих на попередньому захисті ПКР, тези доповіді;

 • виправлені, в міру необхідності й доцільності, плакати-ілюстрації;

 • записи, зроблені завідувачем випускової кафедри на титульній сторінці ПКР та у "Висновку кафедри про ПКР" про допуск роботи до захисту в ДЕК;

- підготовлений текст аргументованих пояснень у зв'язку з зауваженнями зовнішнього рецензента щодо якості виконання дипломної роботи спеціаліста або магістерської роботи.

^ 8. СТРУКТУРА Й ЗМІСТ СУПРУВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ДОПУСКУ ПКР ДО ЗАХИСТУ


До захисту ПКР супроводжує ряд обов'язкових документів.

 • дипломна робота спеціаліста - відгуком наукового керівника, листом-відгуком з організації, яка була об'єктом дослідження, та зовнішньою рецензією;

 • магістерська робота - відгуком наукового керівника, листом-відгуком з організації, яка була об'єктом дослідження, та зовнішньою рецензією. Нагадуємо, що магістерській роботі передує реферат з трьома анотаціями державною, російською та однією з іноземних мов, який зброшуровується разом з іншим матеріалом роботи.

Завідувач кафедри вивчає наявність і зміст основних супровідних документів і, на підставі їх наявності та відповідності їх змісту вимогам Галузевих стандартів вищої освіти України, а також враховуючи наявність та зміст необов'язкових супровідних матеріалів, таких як тези доповіді випускника на захисті, письмові відповіді на зауваження в зовнішній рецензії, замовлення від виробництва на ПКР, заповнює висновок про допуск роботи до захисту.

За бажанням студента в ДЕК можуть бути також представлені матеріали, що характеризують наукову й практичну цінність виконаної роботи (проекту), наприклад, документи (відгуки, постанови), що вказують на практичне використання пропозицій, друковані статті з теми роботи й інші матеріали. Представлені матеріали можуть сприяти розкриттю наукової й практичної цінності ПКР.


^ 8.1. Лист-відгук з організації - об’єкта дослідження


Закінчивши написання й оформлення ПКР, її основні положення треба обговорити з керівництвом і фахівцями організації (підприємства), яка слугувала об'єктом дослідження, і обов'язково одержати відзив її керівника, завірений печаткою.

Лист-відзив керівника організації-об'єкта дослідження має свідчити про достовірність наведеної у роботі інформації, правдивість фактичних даних, бажано щоб він підтверджував актуальність теми для підприємства, самостійність автора дослідження, аналітичного та рекомендаційного (рівень "спеціаліст") або аналітично-дослідницького та рекомендаційно-проектного (рівень "магістр") розділів, можливості та перспективи впровадження запропонованих випускником рекомендацій. У ньому має бути приведене точне й повне формулювання теми з указівкою автора або колективу авторів для комплексної ПКР, дано повний перелік розроблених при особистій участі випускника або групи випускників питань.


^ 8.2. Відгук наукового керівника


Закінчена ПКР, підписана студентом і консультантами, подається науковому керівнику, який переглядає її, підписує й дає стислу рецензію (інакше її називають відгуком або відзивом) на неї, яку оформляє у вигляді "Висновку керівника ПКР" (зразок бланку такого висновку подано в додатку).

Відзив наукового керівника повинен містити обґрунтування теоретико-практичного рівня підготовки ПКР, аналіз її позитивних та негативних сторін.

Згідно вимог Галузевих стандартів вищої освіти України, відгук наукового керівника має свідчити про самостійність дослідження, актуальність теми, відповідність змісту роботи до плану, оцінювати як якість виконання самої роботи, так і якість праці студента над нею і містити висновок про можливість допуску ПКР до захисту у ДЕК.

Отже, у відгуку науковий керівник ПКР:

 • обґрунтовує її актуальність і практичну значимість, (для магістерської роботи відзначає ще й наявність елементів наукової новизни);

 • визначає ступінь самостійності, активності і творчого підходу, виявлені студентом у період написання ПКР;

 • характеризує сумлінність випускника та його дисциплінованість у виконанні загального графіка роботи над ПКР, а також дотримання ним термінів представлення окремих розділів у відповідності з завданням на ПКР;

 • оцінює відповідність змісту ПКР плану;

 • дає загальну оцінку змісту ПКР з описом її окремих напрямків по розділах: оригінальності проектних рішень, логіки переходів від розділу до розділу, обґрунтованості висновків і пропозицій і т.д.;

 • детально описує позитивні сторони ПКР і формулює зауваження по її змісту й оформленню, рекомендації з можливої доробки, перелік усунутих зауважень керівника в період спільної роботи;

- оцінює доцільність проведеного впровадження, отриманий ефект, дає ї рекомендації з розширення сфери впровадження на виробництві й у навчальному процесі;

- дає попередню оцінку якості виконання роботи (проекту) та якості праці студента над нею;

- дає попередню рекомендацію на конкурс або виставку ПКР; до подовження дослідження, подальшого навчанню в аспірантурі або можливого працевлаштування на випускаючій кафедрі як асистента чи стажиста-викладача, стажиста-дослідника, наукового співробітника;

- робить висновок про можливість допуску ПКР до захисту у ДЕК.

Особливу увагу науковий керівник повинен звернути на помилки в написанні та оформленні ПКР. В літературі наводяться приклади таких помилок:

1. Зміст роботи не відповідає плану ПКР або не розкриває тему повністю чи в її основній частині.

2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну проблемну ситуацію, стан об'єкта.

3. Мета дослідження не пов'язана з проблемою, сформульована абстрактно і не відбиває специфіки об'єкта й предмета дослідження.

4. Автор не виявив самостійності, робота являє собою компіляцію або плагіат.

5. Не зроблено глибокого й всебічного аналізу сучасних офіційних і нормативних документів, нової спеціальної літератури (останні 5—10 років) з теми дослідження.

6. Аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з теми роботи має форму анотованого списку і не відбиває рівня дослідженості проблеми.

7. Не розкрито зміст та організацію особистого експериментального дослідження (його суть, тривалість, місце проведення, кількість обстежуваних, їхні характеристики), поверхово висвітлено стан практики.

8. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають поставленим завданням.

9. У роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал.

10. Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без додержання вимог державного стандарту.

11. Як ілюстративний матеріал використано таблиці, діаграми, схеми, запозичені не з першоджерел, а з підручника, навчального посібника, монографії або наукової статті.

12. Обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, вона виконана неохайно, з помилками.

Відзив наукового керівника ПКР обов'язково підписується ним з точною вказівкою місця роботи, посади, ученого ступеня і звання, дати видачі й затверджується печаткою ВНЗ.

Негативний відзив наукового керівника не є перешкодою для захисту ПКР у ДЕК, якщо студент не вважає його досить об'єктивним.


^ 8.3. Зовнішня рецензія


Зовнішніми рецензентами можуть бути викладачі інших ВНЗ або провідні спеціалісти, які працюють на підприємствах, у наукових установах.

Список зовнішніх рецензентів складається на випусковій кафедрі не пізніше як за 4 тижні до початку виконання ПКР і затверджується деканом факультету за поданням завідувача випускової кафедри.

Зовнішня рецензія, згідно Галузевих стандартів вищої освіти України, має подаватись у письмовому вигляді в довільній формі й містити такі складові:

 • висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості виконаної випускниками рівнів "спеціаліст" або "магістр" ПКР ;

 • характеристику повноти завдання щодо розкриття теми роботи (проекту), відповідності змісту ПКР до завдання;

 • висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів до вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямком теми ПКР, та - у магістерській роботі - наявності елементів і наукової новизни;

 • оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення управління певними аспектами діяльності, підвищення його ефективності;

 • оцінку загальних вражень від ПКР (оформлення, стиль і грамотність викладення тощо);

 • інші питання на розсуд рецензента;

 • висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної роботи випускника рівня "спеціаліст" або магістерської роботи (проекту) до вимог, що ставляться до таких робіт, про можливість допущення її до захисту.

Рецензент, за бажанням, може висловити зауваження й оцінити ПКР за чотирибальною системою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").

Оформлена згідно вимог зовнішня рецензія вкладається у конверт, приклеєний з внутрішнього боку палітурки ПКР, в якому знаходяться інші супровідні документи.

На рецензії зовнішній рецензент повинен поставити свій підпис, зазначити прізвище, ім'я та по-батькові, місце роботи й посаду, яку він обіймає, і завірити підпис.

Нагадуємо, що з метою підготовки студента до пояснень у зв'язку з можливими зауваженнями рецензента, йому надається можливість ознайомитися зі змістом зовнішньої рецензії до захисту роботи в ДЕК.


^ 8.4. Замовлення від виробництва на ПКР


Організації, з урахуванням своїх потреб, можуть давати навчальному закладу замовлення на розробку студентами визначених тем у ПКР.

Замовлення на розробку конкретної теми як ПКР керівництво установи, організації, підприємства будь-якої форми власності може оформити договором або листом у відповідний вищий навчальний заклад.

Замовлення від виробництва готується на бланку підприємства (організації, фірми) з указівкою її точних реквізитів, підписами першого керівника або його заступників і печаткою, що засвідчує підпис. Воно містить обов'язкову вказівку прізвища та ініціалів автора(ів) ПКР, чітко й правильно сформульовану тему, опис вихідних результатів і планованого впровадження їх. на виробництві як у системі організації-замовника ПКР, так і поза нею. За бажанням адміністрації організації може бути деталізовано перелік розв'язуваних задач, у тому числі матеріалів для службового використання.

З метою розгляду запитів від підприємств на випусковій кафедрі створюється експертна комісія під головуванням завідувача кафедрою, у складі 3—4-х провідних викладачів різних напрямків випускного, дипломного, магістерського проектування.

Керівники і відповідальні виконавці наукових держбюджетних тем можуть представити заявки на виконання ПКР у формі науково-дослідної роботи.

Експертна комісія оцінює актуальність та інноваційність запропонованої тематики реальних ПКР, при необхідності її коректує. Особливо ретельно вивчаються запити з виробництва на виконання комплексних ПКР у плані послідовності й доцільності окремих напрямків дослідження. Затверджені експертною комісією запити стають основою для формування "Наказу з підсумкового кваліфікаційного проектування".


^ 8.5. Тези доповіді випускника


Тези (rp. thesis — положення, твердження) — це коротко, точно, послідовно, лаконічно сформульовані основні ідеї, думки, положення доповіді. Вони включають виклад основних думок праці від початку до кінця, а не лише її дослідницької частини.

Структура тез доповіді, які готує студент-випускник з метою підвищення якості захисту ПКР в ДЕК та для можливої публікації у відкритій печаті, повинна відповідати структурі підготовленої доповіді.

Обсяг тез не повинен перевищувати 2 - 3-х сторінок машинописного тексту через 1,5-2 інтервали, що зумовлює вимоги до написання, зокрема, чіткість формулювань принципових позицій автора, які він планує обґрунтувати у виступі з доповіддю в ДЕК.

У тезах однією-двома фразами обґрунтовують тему, викладають теорію питання, методику дослідження та його результати. Окремі положення в тезах мають бути пов'язані між собою логічно. У тезах відсутні деталі, пояснення, ілюстрації, що не заважає створенню цілісного, концептуального уявлення про зміст ПКР. По суті тези - це її розгорнуті висновки.

^ Схематично структура тез доповіді має такий вигляд: теза — обґрунтування — доказ — аргумент — результат — перспективи.

При підготовці тез доповіді слід дотримуватися таких правил: - у правому верхньому куті розміщують прізвище автора та його ініціали; при необхідності вказують інші дані, які доповнюють відомості про автора (студент, місце навчання);

 • назва тез доповіді коротко відображає головну ідею, думку, положення (2—5 слів);

 • кожна теза містить самостійну думку, що висловлюється в одному або кількох реченнях;

 • послідовність тез доповіді є такою: актуальність проблеми; стан розробки проблеми (перелічуються вчені, які зверталися до розробки цієї проблеми); наявність проблемної ситуації; необхідність у її вивченні, вдосконаленні з огляду на сучасний стан її розробки, втілення; основна ідея, положення, висновки дослідження, якими методами це досягається; основні результати дослідження, їх значення для розвитку теорії та (або) практики;

- посилання на джерела, цитати в тезах доповіді використовуються рідко, допускається опускати цифровий, фактичний матеріал, конкретні приклади;

- формулювання кожної тези починається з нового рядка.

Отже, тези доповіді захисту ПКР в ДЕК повинні містити представлення теми ПКР, а також інтригу, що мотивує інтерес до проблеми. В них має бути приведено обґрунтування актуальності обраної тематики, сформульована основна мета дослідження й перелік необхідних для її досягнення задач. Варто також коротко описати методику вивчення проблематики ПКР, дати характеристику організації, на прикладі якої вона виконувалась.

Тут повинні знайти обов'язкове відображення результати проведеного аналізу організаційно-економічних і соціально-психологічних аспектів, включаючи опис структури, функцій і ключових результатів діяльності організації. У тезах доповіді доцільно показати перелік "слабких місць" на виробництві, намітити шляхи реформування системи управління досліджуваними процесами, сформулювати основні рекомендації з проблеми і дати перелік практичних заходів щодо розвитку виробництва.

Бажано обґрунтувати кількісну оцінку розрахункових параметрів, дати характеристики основних термінів і описати економічний чи соціальний ефект від упровадження розроблених заходів на виробництві, Необхідно описати склад і структуру вихідних документів, а також передбачуване впровадження результатів дослідження. Доцільно наголосити на перспективності подібних розробок і визначити напрямки, що розвивають ідею ПКР.

Важко дати вичерпний перелік усіх питань, які доцільно відобразити в тезах доповіді. За узгодженням з науковим керівником випускник може розширити або звузити пропонований набір питань, індивідуально розставити акценти як в самій доповіді, так і в її тезах.

^ 9. ЗАХИСТ РОБОТИ У ДЕРЖАВНІЙ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІЙ КОМІСІЇ


Студент допускається до захисту ПКР у ДЕК, після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні, при умові, що він виконав усі умови навчального плану, успішно склав заліково-екзаменаційну сесію, переддипломну практики (рівень "спеціаліст") стажування й переддипломну практику (рівень "магістр"), захистив звіти з них і має допуск до захисту ПКР.

Захист роботи проводиться на загальних підставах Державною екзаменаційною комісією у терміни, визначені навчальними планами відповідно до Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161 (z о 173-93). Порядок захисту ПКР визначається цим же Положенням.

Захист роботи здійснюється в ДЕК. До її складу входять висококваліфіковані викладачі й провідні спеціалісти виробництва. Голова ДЕК повинний бути найбільш висококваліфікованим фахівцем виробництва з профілю даного факультету, або вченим, який не працює в даному ВНЗ. Він, за поданням ректора, призначається наказом. Персональний склад членів ДЕК затверджується ректором ВНЗ не пізніше ніж за місяць до початку її роботи. Графік роботи ДЕК затвердь-жується ректором ВНЗ і доводиться до загалу не пізніше ніж за два місяці до початку її роботи.

Розклад роботи ДЕК, узгоджений з головою комісії, затверджується проректором з навчальної роботи ВНЗ на підставі подання декана факультету і доводиться до загалу не пізніше як за місяць до початку захисту ПКР.

У ДЕК, не пізніше ніж за день до початку захисту ПКР, деканом факультету подаються необхідні матеріали, які забезпечують її компетентну роботу:

 • витяг із наказу ВНЗ про затвердження персонального складу ДЕК із спеціальності;

 • списки студентів за навчальними групами, допущених до захисту ПКР, за підписом декана факультету;

 • розклад роботи ДЕК;

 • довідка від деканату про виконання студентом навчального плану та про одержані ним оцінки з теоретичних дисциплін, навчальних та виробничих практик;

 • виконана у повному обсязі, оформлена згідно вимог ГСВО МОНУ ПКР;

 • обов'язкові супровідні документи до ПКР: лист-відгук з організації-об'єкта дослідження; письмовий відзив наукового керівника; зовнішня рецензія (останнє - на дипломну роботу спеціаліста і магістерську роботу);

 • інші матеріали, які характеризують наукову й практичну цінність виконаної ПКР (довідки про впровадження пропозицій студента у практичну діяльність підприємства, видані наукові статті студента з теми ПКР і т.д.).

Завдання ДЕК - виявлення підготовленості студента до професійної діяльності й ухвалення рішення про те, чи можна випускнику видати диплом державного зразка. Тому при захисті студенту важливо показати не тільки те, як працювали галузь або підприємство, але і те, що зроблено ним самим при вивченні проблеми.

Захист підсумкової кваліфікаційної роботи носить характер наукової дискусії й проходить в обстановці високої вимогливості, принциповості та дотримання наукової етики, при цьому обов'язковому аналізу повинні підлягати вірогідність та обґрунтованість усіх висновків і рекомендацій наукового й практичного характеру, які містяться у ПКР.

Захист роботи проводиться на відкритому засіданні ДЕК, за участю не менше половини її складу та за обов'язкової присутності голови комісії, у наступній послідовності:

 1. Голова ДЕК повідомляє про захист підсумкової кваліфікаційної роботи, вказуючи її тему та об'єкт дослідження, прізвище, ім'я та по-батькові студента, відмічаючи наявність листа-відгуку з організації-об'єкта дослідження.

 2. Заслуховується доповідь випускника.

 3. Секретарем ДЕК зачитується зовнішня рецензія на дипломну роботу спеціаліста або магістерську роботу.

 1. Студент дає відповіді на зауваження, які містяться у зовнішній рецензії.

 2. Члени ДЕК і присутні задають запитання щодо змісту ПКР.

 3. Студент конкретно, аргументовано й коротко відповідає на запитання.

 4. Оголошується відзив наукового керівника.

 5. Звучить заключне слово студента (за його бажанням).

На засіданні обов'язково повинні бути присутніми наукові керівники ПКР, можуть бути присутніми зовнішні рецензенти, а також студенти і всі зацікавлені особи.

Розглянемо детально окремі етапи захисту ПКР.

Отже, після повідомлення теми ПКР, об'єкта дослідження, прізвища, імені та по-батькові студента-випускника, слово надається випускнику і розпочинається безпосередній захист роботи. Свій виступ студент будує на основі переказу заздалегідь підготовлених тез доповіді, яка покликана показати високий рівень теоретичної підготовки, ерудицію та здатність викласти основні результати дослідження.

Автор у своїй доповіді має розкрити: актуальність теми; об'єкт дослідження; структуру роботи; зміст проведених досліджень і запропонованих заходів та обґрунтування ефективності інвестиційно-проекту їх реалізації (для їх викладу рекомендується витратити не менше 70 % часу, відведеного для доповіді). Випускник має обов'язково зазначити: які його розробки та висновки вже впроваджені або намічені до впровадження; яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефективність пропонованих ним заходів. Свою доповідь автор обов'язково супроводжує посиланнями на ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, графіків, рисунків, діаграм тощо, які відображають сукупність положень роботи, що виноситься на захист. Під час виступу студент повинен дотримуватися правил публічного виступу.

"Особливо важливо, щоб мова студента була ясною, граматично точною, впевненою, що робить її зрозумілою й переконливою. Це зовсім не означає, що доповідь готується у спрощеній формі. Навпаки, магістрант повинний поставити собі задачу зробити доповідь науковою, добре аргументованою за змістом. Тоді вона буде зрозумілою широкій аудиторії фахівців.

Мова студента повинна бути не тільки ясною й упевненою, але і виразною, що залежить від темпу, голосності й інтонації. Якщо він говорить квапливо, проковтуючи закінчення слів, чи дуже тихо й невиразно, то якість виступу від цього різко знижується. Спокійна, некваплива манера викладу завжди імпонує слухачам.

Зовсім неприпустимим є порушення так званих норм літературної вимови, зокрема, уживання неправильних наголосів у словах.

Варто врахувати і таке питання, як вибір одягу. Це важливо для студента. Відома елегантність, акуратність, підтягнутість в одязі сприяють сприятливому враженню про нього з боку членів ДЕК, а також усіх присутніх на захисті.

Студент робить свою доповідь, стоячи на трибуні, звертаючи увагу за допомогою указки на якісь об'єкти, зображені на плакатах-ілюстраціях. У міру необхідності він сходить з трибуни, щоб написати які-небудь формули на дошці, пояснити особливості експоната або в інших випадках".

Після закінчення доповіді автор дякує за увагу. Далі секретар ДЕК зачитує зовнішню рецензію (рівні підготовки "спеціаліст", "магістр"). Студент дає відповіді на запитання та зауваження, які містяться у зовнішній рецензії.

Після цього починається обговорення ПКР. Члени ДЕК, присутні на захисті, можуть ставити в усній формі будь-які запитання автору щодо отриманих ним наукових і прикладних результатів з метою визначення рівня його професійної підготовки. Запитання можуть мати відношення як до теми ПКР, так і до спеціальних курсів з менеджменту, тому студенту перед захистом доцільно відновити в пам'яті основний зміст спеціальних курсів і особливо ті розділи, що мають пряме відношення до теми його ПКР. Перед тим як відповісти на запитання, слід уважно його вислухати і, в разі потреби, записати. Можна підготувати відповідь, при цьому дозволяється користуватися матеріалами ПКР. Бажано відповідати на поставлене запитання відразу, а не вислуховувати всі запитання, а потім відповідати на них. При цьому слід враховувати, що чітка, логічна і аргументована відповідь на попереднє запитання може виключити появу наступного. Відповідаючи на запитання, студент повинен торкатися лише суті справи. Йому слід виявляти скромність в оцінці своїх наукових і практичних результатів та тактовність до тих, хто ставить запитання. За доповіддю й відповідям на запитання комісія судить також про широту кругозору випускника, його економічну ерудицію в цілому, уміння привселюдно виступати й аргументовано відстоювати свою точку зору.

Після відповідей студента на запитання членів ДЕК та присутніх на захисті слово надається науковому керівнику для характеристики положень, що виносились на захист та їх оцінки. За його відсутності з поважної причини відгук наукового керівника має бути оприлюднений одним із членів ДЕК.

Після виступу наукового керівника, за бажанням студента йому надається заключне слово. Це означає, що основна частина процедури захисту ПКР закінчена.

Підсумки захисту ПКР обговорюються на закритому засіданні ДЕК, у присутності наукового керівника. Виноситься рішення про результати захисту ПКР, якість виконання самої роботи, присвоєння відповідної кваліфікації й видачу випускнику диплома встановленого зразка.

При виставленні оцінки захисту, роботи (А, В, С, D, E, FX, X, "відмінно", "дуже добре", "добре", "задовільно" "достатньо" або "незадовільно") комісією приймається до уваги зміст роботи, якість розрахунків, обґрунтованість висновків і пропозицій, зміст доповіді студента, відгук наукового керівника, зовнішнього рецензента, рівень теоретичної, наукової і практичної підготовки студента, виявлений у відповідях студента на запитання. Критерії оцінки наведено у розділі 10.

Оцінка визначається відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів ДЕК, котрі брали участь у засіданні. У разі однакової кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.

Рішення комісії щодо результатів захисту ПКР оголошується головою ДЕК у день захисту, після оформлення відповідного протоколу засідання комісії, який веде секретар комісії.

У протокол засідання ДЕК вносяться відповідні оцінки за складання іспиту й захист, записуються запитання, які ставились студенту під час захисту, особливі думки членів комісії, вказується здобутий освітній рівень, кваліфікація, а також назва державного документа про освіту (диплом - з відзнакою чи без відзнаки), який видається випускнику ВНЗ. Окремо відзначається думка членів ДЕК про практичну цінність і зауваження щодо пропозицій автора ПКР. Протокол підписують голова й члени ДЕК, що брали участь у засіданні.

Студентам, що не захистили ПКР у встановлений термін з поважної причини, підтвердженої документально, ректор ВНЗ може продовжити строк навчання до наступного терміну роботи ДЕК, але не більше ніж на один рік. Для цього студент повинен здати в деканат факультету особисту заяву з прикладеними до неї документами, що підтверджують поважність причини.

Особи, які не пройшли протягом установленого терміну навчання всіх атестаційних іспитів, що складають підсумкову державну атестацію, не представили на розгляд ПКР у суворо передбачений регламентом термін, або представили, але не отримали допуск до захисту, а також ті, хто одержав під час захисту незадовільні оцінки відраховуються з ВНЗ і отримують академічну довідку встановленого зразка. Однак, за ними залишається право бути повторно допущеними до захисту ПКР.

У випадках, коли захист підсумкової кваліфікаційної роботи визнається незадовільним, випускова кафедра встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту ж роботу, але з суттєвими доопрацюваннями - охопленням і доповненням матеріалу роботи в межах тієї ж теми, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену кафедрою.

До повторного захисту ПКР може бути прийнята не раніше ніж через рік, і не пізніше ніж через три роки, за умови її переробки і суттєвого доопрацювання або розробки нової теми. Повторне проходження всієї процедури допущення ПКР до захисту є обов'язковим. Повторно ПКР виконується за наявності заяви студента про допуск до захисту, дозволу ректора ВНЗ і рішення випускової кафедри про затвердження теми й об'єкта дослідження, призначення наукового керівника. Незалежно від причин повторний захист підсумкової кваліфікаційної роботи й складання державних іспитів у той же рік категорично забороняється.

ПКР після захисту передається на збереження до архіву інституту, а наочний матеріал залишаються на кафедрі і можуть бути використані в навчальних кабінетах як наочні посібники. Зберігаються ПКР протягом п'яти років, а потім списуються у встановленому порядку.

Результати захисту ПКР вивчаються Державною екзаменаційною комісією і підбиваються у звіті, який подасться ректору ВНЗ. У звіті "відображаються: основні кількісні показники щодо рівня і якості успішності по проведених екзаменах і захистах; характеристики виконаних ... ( авт. - ПКР) щодо можливості впровадження конкретних пропозицій у практику діючих підприємств, щодо рівня застосування сучасних інформаційних і комп'ютерних технологій в аналітичних дослідженнях тощо".

Звіт голови ДЕК аналізується й обговорюється на випусковій кафедрі і Вченій раді ВНЗ. На основі аналізу звіту голови ДЕК при необхідності приймаються міри щодо подальшого удосконалення підготовки фахівців відповідно до сучасного стану розвитку науки й практики менеджменту.

^ 10. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ


Відповідно до ГСВО МОНУ "Засоби діагностики якості вищої освіти..." державна атестація випускників зі спеціальності "Менеджмент організацій" здійснюється з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики, одним із яких є захист підсумкової кваліфікаційної роботи.

Захист роботи закінчується виставленням оцінки.

Підсумкову, диференційовану за чотирибального шкалою оцінку ПКР випускника одного з рівнів підготовки визначає ДЕК. Рішення ДЕК є остаточним і не оскаржується.

Оцінка ПКР спеціаліста здійснюється за такими критеріями:

 • Актуальність теми та відповідність викладеного в роботі матеріалу темі дослідження.

 • Теоретико-методологічний рівень роботи в цілому : практичне значення.

 • Обґрунтованість аналітичних і прикладних розробок на інформаційних матеріалах бази практики (місця роботи).

• Уміння глибоко дослідити практичний досвід, отриманий па базі практики, провести всебічний аналіз його переваг і недоліків на конкретних прикладах, уникаючи висновків і пропозицій загального характеру.

• Наявність уміння професійно викладати матеріал, застосовуючи сучасну економічну термінологію, складати на його основі правильні висновки; стисло, логічно та аргументовано викладати зміст і результати дослідження, уникати загальних слів, мовних штампів, стилістичних і граматичних помилок, бездоказових тверджень, повторень, невиправданого збільшення обсягу роботи за рахунок другорядних матеріалів; відображення основних положень нових законодавчих, нормативних актів, указів, постанов, рішень Верховної Ради, Уряду України, які регулюють діяльність господарюючих суб'єктів за сучасних умов;

• Творчий підхід до роботи, вміння випускника неординарно мислити, по-новаторському підходити до вирішення проблемних питань, які мають відношення до теми ПКР.

• Наявність творчих здобутків у вигляді конкретних рекомендацій, раціоналізаторських пропозицій стосовно усунення окремих недоліків у роботі відповідної бази практики (місця роботи).

• Загальний вигляд роботи виконавця (відповідність вимогам щодо
оформлення, обсягу роботи, акуратності, грамотності тощо).

При оцінці ПКР випускників різних освітньо-кваліфікаційних рівній виходять також з того, що майбутній фінансист повинен уміти: формулювати мету й завдання дослідження; складати план дослідження; ввести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій; використовувати сучасні методи наукового дослідження (а випускник рівня "магістр" ще й модифікувати наявні та розробляти нові методи виходячи із завдань конкретного дослідження); обробляти отримані дані, аналізувати й синтезувати їх на базі відомих літературних джерел; оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог, у вигляді звітів, рефератів, статей.

Оцінка А ("відмінно") виставляється при умові, що:

а) робота;

- носить дослідницький характер, містить грамотно викладену теоретичну базу, глибокий аналіз, критичний розбір управлінської діяльності організації та її фінансово-господарської діяльності, характеризується логічним, послідовним викладом матеріалу з відповідними висновками й обґрунтованими пропозиціями;

- має позитивні відгуки наукового керівника й рецензента;

б) при захисті роботи студент показує глибокі знання питань теми, вільно оперує даними дослідження, вносить обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення управління організацією, ефективному використанню ресурсів, а під час доповіді використовує наочні матеріали (таблиці, рисунки та т.п.) або роздатковий матеріал, легко відповідає на поставлені запитання.

Оцінка В ("дуже добре") виставляється:

а) за роботу, яка:

- носить дослідницький характер, містить грамотно викладену теоретичну базу, досить докладний аналіз і критичний розбір управлінської діяльності в організації та її фінансово-господарської діяльності, характеризується послідовним викладом матеріалу з відповідними висновками, однак з не цілком обґрунтованими пропозиціями;

- має позитивні відгуки наукового керівника й рецензента;

б) за захист, під час якого студент показує знання питань теми, оперує даними дослідження, вносить пропозиції щодо вдосконалення управління організацією, ефективному використанню ресурсів, під час доповіді використовує наочні матеріали (таблиці, рисунки і т.п.) або роздатковий матеріал, без особливих утруднень відповідає на поставлені запитання.

Оцінка С ("добре") виставляється:

а) за роботу, яка:

- носить дослідницький характер, містить грамотно викладену теоретичну базу, досить докладний аналіз і критичний розбір управлінської діяльності в організації та її фінансово-господарської діяльності, характеризується послідовним викладом матеріалу з відповідними висновками, однак з не цілком обґрунтованими пропозиціями;

- має позитивні відгуки наукового керівника й рецензента;

б) за захист, під час якого студент показує знання питань теми, але не достатньо оперує даними дослідження, вносить пропозиції щодо вдосконалення управління організацією, ефективному використанню ресурсів, під час доповіді використовує наочні матеріали (таблиці, рисунки і т.п.) або роздатковий матеріал, без особливих утруднень відповідає на поставлені запитання.

Оцінка D ("задовільно") виставляється:

а) за роботу, яка:

 • носить дослідницький характер, ґрунтується на практичному матеріалі, але відрізняється поверхневим аналізом і недостатньо критичним розбором управлінської діяльності в організації, у ній проглядається непослідовність викладу матеріалу, представлені необґрунтовані пропозиції;

 • у відгуках керівника й рецензента є зауваження щодо змісту роботи і методики аналізу;

б) за захист, під час якого студент виявляє непевність, показує слабке знання питань теми, не дає повної, аргументованої відповіді на задані запитання.

Оцінка E ("достатньо") виставляється:

а) за роботу, яка:

 • носить теоритичний характер, ґрунтується на практичному матеріалі, але відрізняється поверхневим аналізом і недостатньо критичним розбором управлінської діяльності в організації, у ній проглядається непослідовність викладу матеріалу, представлені необґрунтовані пропозиції;

 • у відгуках керівника й рецензента є зауваження щодо змісту роботи і методики аналізу;

б) за захист, під час якого студент виявляє непевність, показує слабке знання питань теми, не дає повної, аргументованої відповіді на задані запитання.

Оцінка FX ("незадовільно") виставляється у випадку, коли:

а) робота:

 • не носить дослідницького характеру, не містить аналізу практичного розбору управлінської діяльності в організації, не відповідає вимогам, викладеним у методичних вказівках кафедри;

 • не має висновків або вони носять декларативний характер;

 • у відгуках керівника й рецензента є критичні зауваження;

б) при захисті студент затрудняється відповідати на поставлені запитання з теми, не знає теорії питання, при відповіді допускає істотні помилки, до захисту не підготовлені наочні приладдя і роздатковий матеріал.

Оцінка F ("незадовільно").

Дипломна робота виконана на 25%.


Критерії оцінки захисту магістерської роботи є дещо іншими:

Оцінка А ("відмінно"). ПКР магістра є самостійною, змістовною, бездоганно оформленою; містить елементи наукової новизни; мас практичне значення: доповідь логічна і стисла, проголошена вільно зі знанням справи; відгук керівника і рецензії позитивні; відповіді на запитання членів ДЕК повні і обґрунтовані.

Практичні рекомендації можуть бути впроваджені в практичну діяльність об’єкту дослідження. Результат досліджень та основні положення доповідались на науково-практичних конференціях.

Оцінка В (“дуже добре”). Тема магістерської роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово проаналізовані літературні джерела; елементи новизни та практичного значення чітко не представлені; недостатньо використані інформаційні матеріали, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуку керівника; доповідь логічна, проголошена вільно; відповіді на запитання членів ДЕК вірні; робота оформлена відповідно до вимог.

Оцінка С (“добре”). Тема магістерської роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово проаналізовані літературні джерела; елементи новизни та практичного значення чітко не представлені; недостатньо використані інформаційні матеріали, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуку керівника; доповідь логічна, проголошена вільно; відповіді на запитання членів ДЕК в основному вірні, але не досить обґрунтовані; повна робота оформлена відповідно до вимог.

Оцінка D (“задовільно”). Тема ПКР магістра в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета магістерської роботи; теоретичний розділ має виражений компілятивний характер; наукова полеміка відсутня; в аналітичній частині є надлишок елементів описового характеру; добір інформаційних матеріалів (таблиці, рисунки) не завжди обґрунтований; заходи й пропозиції, що містяться у конструктивному розділі, аргументовані непереконливо; рецензії і відгук керівника містять суттєві зауваження; доповідь прочитана текстом; не всі відповіді на запитання членів ДЕК вірні або повні; існують зауваження щодо оформлення магістерської роботи.

Оцінка E (“достатньо”). Тема ПКР магістра в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета магістерської роботи; теоретичний розділ має виражений компілятивний характер; наукова полеміка відсутня; зміст аналітично-розрахункового розділу не відповідає вимогам; добір інформаційних матеріалів (таблиці, рисунків) не завжди обґрунтований; заходи й пропозиції, що містяться у конструктивному розділі, аргументовані непереконливо; рецензії і відгук керівника містять суттєві зауваження; доповідь прочитана текстом; не всі відповіді на запитання членів ДЕК вірні або повні; існують зауваження щодо оформлення магістерської роботи.

Оцінка FX (“незадовільно”). Нечітко сформульована мета ПКР магістра, порушена логіка в структуризації роботи, відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконано поверхово, переважає описовий характер, відсутні системність і глибина. Запропоновані заходи не є результативними, економічне обґрунтування неповне. Мають місце недоліки в оформленні роботи. Наочний матеріал до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.

Оцінка F (“незадовільно”). Магістерська робота виконана на 25%.

^ 11. РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ ПКР ТА ЇХ СТРУКТУРА


Перший розділ ПКР повинен містити теоретичні аспекти досліджуваної проблеми.

Згідно ГСВО МОНУ, другий розділ дипломної роботи спеціаліста й магістерської роботи повинний містити у назві:

а) характеристику ... (предмета дослідження) на ... (об'єкті дослідження);

б) сучасний стан ... (предмета дослідження) на ... (об'єкті дослідження);

в) дослідження ... (предмета дослідження) на ... (об'єкті дослідження).

Назва третього розділу цих робіт має відображати думку про:

а) удосконалення ... (предмета дослідження) на ... (об'єкті дослідження);

б) шляхи вдосконалення ... (предмета дослідження) на ... (об'єкті дослідження).

Нагадуємо, що кожен розділ ПКР повинен містити 2-3 параграфи (крім теоретичного розділу дипломної роботи спеціаліста і магістерської роботи, «можуть містити до п'яти параграфів).


12.1 Рекомендовані теми дипломних робіт спеціалістів


^ РОЗДІЛ 1. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 1. Оцінка ефективності використання лізингових технологій на підприємстві

 2. Вплив інфляційних процесів на стан основних та обігових коштів підприємств

 3. Управління формуванням і використанням активного капіталу підприємства

 4. Управління формуванням та використанням прибутку підприємства

 5. Внутрішній механізм фінансової стабілізації підприємства

 6. Розробка проекту фінансової реструктуризації підприємства

 7. Організація проведення фінансових операцій в умовах орендних відносинах

 8. Управління грошовими потоками підприємств

 9. Управління фінансовими потоками у процесі санації підприємства

 10. Управління формуванням та використанням доходів підприємства

 11. Управління використанням підприємством кредитних ресурсів

 12. Управління активами підприємства

 13. Напрями підвищення кредитоспроможності підприємства

 14. Механізм підвищення фінансової стійкості підприємства

 15. Розробка проекту підвищення ділової активності підприємства

 16. Управління власним капіталом підприємства

 17. Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємства і заходів з його реалізації

 18. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

 19. Розробка плану санації підприємства

 20. Аналіз фінансового стану підприємства і розробка механізму його стабілізації

 21. Розробка фінансової стратегії підприємства

 22. Управління видатками підприємства

 23. Аналіз структури капіталу підприємства та напрями її оптимізації

 24. Управління фінансовою діяльністю підприємства

 25. Управління формуванням та використанням фінансових ресурсів підприємства

 26. Управління вексельними операціями підприємства

 27. Організація і аналіз проведення дивідендної політики акціонерного товариства

 28. Управління інвестиційною діяльністю підприємства і оцінка її ефективності

 29. Організація емісії і обігу акцій акціонерного товариства

 30. Управління фінансовими активами підприємства

 31. Управління фінансуванням капітальних вкладень

 32. Управління фінансовими операціями підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 33. Управління міжнародними розрахунками підприємства

 34. Розробка проекту фінансового розвитку підприємства

 35. Управління формуванням і використанням власних фінансових ресурсів підприємства

 36. Управління безготівковими розрахунками підприємства та засоби їх оптимізації

 37. Оптимізація грошових потоків підприємств та організацій

 38. Управління оборотними активами підприємства та напрями його вдосконалення

 39. Джерела санації підприємства та їх використання в процесі проведення його реструктуризації

 40. Оцінка ефективності використання капіталу підприємства

 41. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

 42. Організація фінансів муніципальних підприємств

 43. Організація фінансової діяльності державного

 44. Удосконалення фінансового управління підприємством на основі бюджетування

 45. Вдосконалення методів оцінки ефективності інвестиційних проек­тів

 46. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств

 47. Фінансові аспекти подолання потенційного банкрутства підприємства

 48. Управління кредиторською заборгованістю під­приємства

 49. Формування дивідендної політики акціонерного товариства

 50. Аналіз витрат обігу і формування фінансових результатів підприємства^ РОЗДІЛ 2. БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 1. Управління власним капіталом комерційного банку

 2. Управління ефективністю використання банківських кредитів, наданих підприємствам різних форм власності

 3. Управління лізинговими операціями комерційного банку

 4. Управління факторинговими операціями комерційного банку

 5. Управління забезпеченням кредитних операцій комерційного банку

 6. Управління операціями комерційного банку з мікрокредитування

 7. Управління депозитними операціями комерційного банку

 8. Управління валютними ризиками при проведенні міжнародних розрахунків

 9. Управління ресурсами комерційного банку

 10. Управління кредитними операціями комерційного банку

 11. Управління ефективністю проведення міжнародних розрахунків комерційними банками

 12. Ефективність використання кредитних ресурсів комерційного банку

 13. Управління кредитним портфелем комерційного банку з урахуванням особливостей фінансового розвитку регіону

 14. Управління операціями комерційного банку з цінними паперами

 15. Оптимізація проведення безготівкових розрахунків підприємств і установ

 16. Напрями підвищення ефективності діяльності філій комерційного банку

 17. Управління операціями комерційного банку з обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

 18. Управління активними і пасивними операціями комерційних банків з фізичними особами

 19. Оптимізація операцій комерційних банків з залучення депозитів

 20. Управління пасивними операціями комерційного банку

 21. Управління активними операціями комерційного банку

 22. Управління операціями споживчого кредитування

 23. Управління вексельними операціями комерційних банків

 24. Управління операціями комерційних банків з іноземною валютою

 25. Управління операціями комерційних банків з короткострокового кредитування

 26. Діагностика кредитоспроможності підприємств.

 27. Операції комерційних банків з обслуговування платіжного обороту та оцінка ефективності їх проведення

 28. Оцінка ефективності кредитування розвитку малого та середнього бізнесу

 29. Управління відсотковою політикою банку

 30. Ефективність використання електронних платіжних карток у безготівкових розрахунках

 31. Управління витратами комерційного банку з метою підвищення ефективності його діяльності

 32. Впровадження сучасних технологій з метою підвищення ефективності діяльності банку

 33. Аналіз розвитку ринку банківських послуг у регіоні

 34. Організація та ефективність проведення комерційними банками безготівкових розрахунків

 35. Управління і формування доходами комерційного банку

 36. Аналіз ризиків комерційного банку та розробка заходів щодо їх зниження^ РОЗДІЛ З. ОПОДАТКУВАННЯ 1. Організація адміністрування податків з доходів громадян та фізичних осіб та напрями його вдосконалення

 2. Організація проведення розрахунків з податку на прибуток комерційного банку

 3. Організація проведення розрахунків з податку на прибуток підприємства та його оптимізація

 4. Напрями вдосконалення адміністрування екологічних податків і зборів

 5. Розрахунок і організація сплати податків, що надходять до місцевих бюджетів

 6. Оцінка впливу податкової політики на фінансові результати під­приємства

 7. Платежі за використання природних ресурсів та організація їх виплати підприємствами і установами

 8. Методика розрахунку та організація обов'язкових відрахувань підприємств до державних цільових фондів

 9. Організація проведення розрахунків з податку на додану вартість і його оптимізація

 10. Напрямки оптимізації системи оподаткування доходів юридичних та фізичних осіб

 11. Оцінка впливу податкової політики на фінансові результати під­приємства^ РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВИЙ РИНОК 1. Управління емісією, обігом і обслуговуванням корпоративних цінних паперів

 2. Аналіз ефективності проведення операцій торговців цінними паперами

 3. Організація проведення операцій емітента на фондовому ринку

 4. Управління активами інвестиційних фондів

 5. Управління фінансовою діяльністю спеціалізованих небанківських кредитних організацій

 6. Оцінка та удосконалення формування дивідендної політики суб'єкта господарювання

 7. Оцінка інвестиційної привабливості корпоративних цінних папе­рів^ РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ 1. Місцеві бюджети України та їх роль у регіональному розвитку

 2. Шляхи вдосконалення методів управління фінансовим розвитком регіону

 3. Управління фінансовим розвитком регіону

 4. Управління коштами місцевого бюджету

 5. Управління інвестиційним розвитком регіону

 6. Управління розвитком регіонального фінансового ринку

 7. Управління ресурсним портфелем комерційного банку з метою покращення обслуговування підприємств і установ регіону

 8. Управління активами комерційного банку з метою фінансового забезпечення розвитку підприємницької діяльності у регіоні

 9. Управління видатками місцевих бюджетів

 10. Організація фінансування регіональних соціальних програм

 11. Управління залученням та використанням іноземних інвестицій у регіоні

 12. Організація фінансування житлового будівництва в регіоні

 13. Організація фінансування інноваційного розвитку регіону

 14. Державні фонди цільового призначення та їх роль у розвитку регіону

 15. Оцінка впливу інвестицій на економічний розвиток регіону

 16. Організація і регулювання інвестиційної діяльності в регіоні^ РОЗДІЛ 6. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І ОПЕРАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ 1. Державний кредит і його роль у формуванні доходів держави

 2. Джерела і методи формування доходів бюджету Україні

 3. Бюджетний механізм соціального захисту населення в умовах становлення і розвитку ринкових відносин

 4. Організація фінансування вищої та середньої освіти

 5. Організація фінансування медичних закладів

 6. Організація фінансування культури

 7. Видатки бюджету на правоохоронну діяльність

 8. Бюджетні взаємовідносини і шляхи їх удосконалення

 9. Державні фонди цільового призначення та їх роль у розвитку регіону

 10. Соціальне страхування в системі ринкових відносин

 11. Медичне страхування та шляхи його впровадження в Україні

 12. Розробка напрямків вдосконалення фінансування служби зайнятості населення

 13. Формування та напрями використання фінансових ресурсів державного цільового фонду

 14. Розробка напрямків вдосконалення бюджетного механізму соціального захисту населення регіону

 15. Оптимізація фінансування соціальних програм у регіоні

 16. Управління коштами Пенсійного фонду України в умовах проведення пенсійної реформи

 17. Фінансове забезпечення розвитку галузі в регіоні

 18. Управління фінансовими ресурсами місцевого самоврядування

 19. Механізм управління фінансами міста в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів

 20. Методи фінансування соціально-економічних програм органів місцевого самоврядування^ РОЗДІЛ 7. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 1. Управління митними платежами підприємства та їх оптимізація

 2. Ефективність процесу митного регулювання в Україні

 3. Управління фінансовою діяльністю підприємства з урахуванням оподаткування в сфері зовнішньоекономічної діяльності^ РОЗДІЛ 8. СТРАХУВАННЯ 1. Аналіз платоспроможності страхової компанії та засоби її забезпечення

 2. Управління розвитком страхового ринку у регіоні

 3. Управління фінансовими ресурсами страховика

 4. Управління проведенням операцій зі страхування транспортних ризиків

 5. Управління майновим страхуванням

 6. Управління операціями зі страхування підприємницької діяльності

 7. Методи забезпечення фінансової надійності страхової компанії

 8. Удосконалення страхування ресурсного потенціалу підприємств

 9. Оцінка та прогнозування діяльності страхової компанії

 10. Методи страхування відповідальності в Україні

 11. Удосконалення страхування автоперевезень вантажів в Україні

 12. Аналіз фінансового стану страхової компанії^ РОЗДІЛ 9. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СФЕРИ 1. Вдосконалення кредитної політики комерційного банку

 2. Проблеми та шляхи удосконалення іпотечного кредитування в Україні (на прикладі кредитної установи)

 3. Удосконалення оцінки кредитного ризику комерційного банку

 4. Управління ліквідністю комерційного банку

 5. Управління ризиками в банківській діяльності

 6. Удосконалення механізму кредитування підприємств в регіоні

 7. Оцінка ефективності системи споживчого кредитування у регіоні

 8. Удосконалення банківського кредитування інвестиційних проектів

 9. Удосконалення платіжно-розрахункових відносин між суб'єктами ринку

^ 11.2. Тематика дипломних робіт магістрів

 1. Формування та удосконалення системи регулювання фондового ринку регіону.

 2. Формування та перспективи розвитку вторинного ринку корпоративних цінних паперів в Україні.

 3. Аналіз перспективи розвитку вексельного обігу в Україні (регіоні).

 4. Методи й механізм організації фінансової безпеки фондового ринку.

 5. Фінансовий механізм стимулювання регіонального розвитку.

 6. Шляхи вдосконалення управління операціями емітента з цінними паперами.

 7. Розробка заходів щодо формування та організації роботи фінансового ринку в регіоні.

 8. Організація та удосконалення використання іноземних інвестицій в регіоні.

 9. Обґрунтування джерел формування та удосконалення використання фінансових ресурсів державних цільових фондів.

 10. Організація та удосконалення діяльності недержавних пенсійних фондів України.

 11. Управління коштами місцевих бюджетів з метою забезпечення фінансового розвитку регіону.

 12. Управління видатками місцевих бюджетів з метою підвищення ефективності їх використання.

 13. Розробка напрямків вдосконалення бюджетного механізму соціального захисту населення в регіоні.

 14. Оптимізація фінансування соціальних програм в регіоні.

 15. Управління коштами Пенсійного фонду України в умовах проведення пенсійної реформи.

 16. Оцінка та перспективи розвитку страхового ринку України

 17. Проблеми та шляхи розвитку ринку страхування життя в Україні (регіоні).

 18. Удосконалення методів діагностики банкрутства підприємства.

 19. Розробка фінансової стратегії підприємства на основі фінансового аудиту.

 20. Управління фінансовими ресурсами страхової компанії та підвищення ефективності їх використання.

 21. Розробка заходів щодо удосконалення управління митними платежами підприємства та їх оптимізації.

 22. Удосконалення механізму формування та оцінка інвестиційного портфелю комерційного банку.

 23. Оптимізація управління пасивними операціями комерційного банку.

 24. Оптимізація управління активними операціями комерційного банку.

 25. Проектування системи заходів щодо управління портфелем цінних паперів комерційного банку.

 26. Удосконалення механізму іпотечного кредитування.

 27. Управління та удосконалення лізингових операцій комерційних банків.

 28. Управління та удосконалення операцій комерційних банків з цінними паперами.

 29. Управління та удосконалення операцій комерційного банку з іноземною валютою.

 30. Організація та управління фінансовою діяльністю спеціалізованих небанківських кредитних установ.

 31. Інвестиційні операції комерційних банків та методи управління ризиками.

 32. Організація та ефективність банківського обслуговування фізичних та юридичних осіб в міжнародних розрахунках.

 33. Діагностика ринку банківських послуг в регіоні та ефективності його використання в діяльності підприємств і установ.

 34. Дослідження з напрямків удосконалення організації обслуговування комерційними банками зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

 35. Управління кредитним портфелем комерційного банку з урахуванням особливостей фінансового розвитку регіону.

 36. Розробка проекту вдосконалення ринку банківських послуг для забезпечення діяльності підприємств і установ в регіоні.

 37. Розробка напрямків оптимізації роботи філій комерційного банку з урахуванням особливостей регіону.

 38. Аналіз роботи комерційних банків регіону з обслуговування підприємств і установ і напрямки підвищення її ефективності.

 39. Розробка заходів щодо удосконалення управління кредитним портфелем комерційного банку.

 40. Розробка стратегії та тактики комерційного банку на ринку кредитних послуг.

 41. Розробка програми стимулювання венчурного фінансування у регіоні

 42. Удосконалення оподаткування операцій з цінними паперами.

 43. Удосконалення оподаткування суб’єктів малого бізнесу.

 44. Проблеми формування та удосконалення податкового механізму на підприємствах.

 45. Методика розрахунку та організація сплати податків, що надходять до місцевих бюджетів та напрями вдосконалення їх адміністрування.

 46. Непряме оподаткування доходів підприємств і напрямки його оптимізації.

 47. Підходи до формування політики цінових знижок на продукцію
  підприємства та її вплив на фінансові результати діяльності.

 48. Проблеми діагностики фінансового стану в умовах антикризового управління підприємством.

 49. Прогнозування грошових потоків багатопрофільного підприємства.

 50. Оцінка впливу фінансових ризиків на показники діяльності підприємств.

 51. Дослідження напрямків удосконалення процесу управління фінансовою санацією підприємства.

 52. Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємства і заходів по його реалізації.

 53. Розробка стратегії фінансового оздоровлення підприємства.

 54. Моделювання та фінансовий аналіз ключових показників бізнесової діяльності суб’єктів господарювання.

 55. Дослідження організаційно-фінансового механізму забезпечення беззбиткової діяльності підприємства.

 56. Розробка проекту фінансового забезпечення розрахункових відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

 57. Управління фінансовими ресурсами підприємства з метою попередження його банкрутства.

 58. Організація та ефективність інвестиційної діяльності підприємства.

 59. Оцінка ефективності проведення дивідендної політики суб’єктами господарювання.

 60. Оптимізація заходів щодо управління формуванням та використанням грошових ресурсів підприємств.

 61. Управління фінансовими активами підприємства з метою підвищення ефективності їх використання.

 62. Розробка напрямів фінансової стабілізації підприємства

 63. Управління фінансовими потоками в процесі санації підприємств.

 64. Формування інвестиційної політики інститутів спільного інвестування.^ 12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПКР


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

«Фінанси І кредит» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
«Фінанси І кредит» icon7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
«Фінанси І кредит» icon8. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
«Фінанси І кредит» iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Податкова система» напрям підготовки 030508 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050901 «Фінанси і кредит»
Порядок обчислення І сплати пдв: податкове зобов’язання та податковий кредит; дата виникнення податкового зобов’язання
«Фінанси І кредит» iconПрограма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються вступники,...
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються...
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються вступники,...
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються...
«Фінанси І кредит» iconОкр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» iconОкр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи