«Фінанси І кредит» icon

«Фінанси І кредит»
Назва«Фінанси І кредит»
Сторінка9/11
Дата04.09.2012
Розмір1.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувачу кафедрою

Завідувач кафедрою Фінансів

Фінансів д.е.н., професору П.М.Семіусову

д.е.н., професор студента 5 курсу групи Ф51з


__________П.М.Семіусов спеціальності 7.030508 “Фінанси”

“___” ___________ 200_ р. __Саєнко Людмили Іванівні______

_м. Херсон, вул.. І.Куліка, 25, кв.28

__тел.дом. 51-27-57______________

_тел. моб. 805076543211_________

(ПІП, адреса, телефон)


З А Я В А

Прошу затвердити тему дипломної роботи № _71 Управління активними операціями комерційного банку_____________________________________

(на матеріалах__АКБ „Правексбанк”________________________________)


“_20__” _жовтня___ 2007 р. ___________________

(підпис студента)


УЗГОДЖЕНО:


Науковий керівник дипломної роботи

“___” _________ 200_ р.


_______________________________

_______________________________

(підпис)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ


ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА


___Управління активними операціями комерційного ______________________банку___________________

(на матеріалах ___________АКБ „Правексбанк”___________________

___________________________________________________________)

7.030508 - Фінанси


Допущен до захисту Виконавець

студент

___________________ _______Саєнко Л.І.___

Завідувач кафедрою «Фінансів» група ___Ф-51з____

Професор П.М. СЕМІУСОВ «_21_» _травня_ 2007 р.

Протокол № _10_ Керівник __к.е.н., доц..__

від «18» __05___ 2007 р. _________Абсава Л.О._____

Консультант:_____________ _________________________


ХЕРСОН 2007

Перша сторінка

^ ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра «Фінанси»


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедрою ______________________

______д.е.н., професор Семіусов П.М.___

«____» __________________ 2007 р.


ЗАВДАННЯ

^ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТА


__________________Саєнко Людмила Іванівна____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи ___Управління активними операціями комерційного банку__ (на матеріалах ____АКБ „Правексбанк”)________________________ ___________________________________________________________________

Затверджена наказом по інституту від «__25___» _жовтня___ 2007 р. № _55-с

2. Термін здачі студентом закінченої роботи «__11__» __травня___ 2007 р.

3. Вхідні дані до роботи законодавчі і нормативні акти, періодичне видання, банківська та статистична звітність_________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік підлягаючих розробці питань)

__Теоретико-методичні основи системи активних операцій комерційного банку, аналіз активних операцій АКБ „Правексбанк”, заходи щодо оптимізації активних операцій АКБ „Правексбанк”__________________________________

____________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу 19 таблиць, 5 рисунків____________________

____________________________________________________________________

6. Консультанти по роботі із зазначенням розділів роботи, що стосується їх

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Розділ І-ІІІ

к.е.н.,доц. Абсава Л.О.Розділ ІVДата видачі завдання ___19 жовтня 2007р.____________

Керівник _______________________________

Завдання прийняв до виконання _______________________________

Друга сторінка

^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Назва етапів дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітки

1

Затвердження теми дипломної роботи

05.03.2007

Виконано

2

Огляд літературних джерел

06.03-24.03.2007

Виконано

3

Складання плану

26.03.2007

Виконано

4

Написання 1 розділу

26.03.-10.04.2007

Виконано

5

Написання 2 розділу

11.04.-20.04.2007

Виконано

6

Написання 3 розділу

21.04.-05.05.2007

Виконано

7

Написання 4 розділу

06.05.-11.05.2007

Виконано

8

Оформлення дипломної роботи

12.05.-17.06.2007

Виконано

9

Попередній захист дипломної роботи

21.05.2007

Виконано

10

Захист дипломної роботи

Студент _______________________________

(підпис)


Керівник роботи _______________________________

(підпис)


ЗМІСТВСТУП5


^ РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

8

1.1. Сутність та основні види цінних паперів

8

1.2. Етапи формування фондового ринку в України
1.3. Нормативно - правове регулювання ринку цінних паперів

^ РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
2.1. Оцінка фондового ринку
2.2. Аналіз взаємодії суб’єктів фондового ринку
2.3. Дослідження регіональних аспектів розвитку ринку цінних паперів

^ РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
3.1. Зарубіжний досвід становлення та розвитку ринку цінних паперів та можливості його використання в Україні
3.2. Проблеми та перспективні напрями розвитку ринку цінних паперів в Україні


^ РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ


ВИСНОВКИ
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВСТУП

Актуальність теми. В умовах переходу до ринкової економіки питання пов’язанні з напрямками покращення фінансової діяльності комерційного банку на основі аналізу його економічного розвитку мають важливе практичне значення. Визначення умов діяльності філії комерційного банку, напрямків покращення її фінансового стану та перспектив розвитку безпосередньо пов’язані з проведенням фінансового аналізу. Недостатній фінансовий стан філії комерційного банку є причиною її неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості і можливого банкрутства. Разом з тим, надлишкові активи банку є перешкодою його ефективного розвитку і приводять до незапланованих витрат та зайвих резервів. Виходячи з цього питання дослідження фінансового стану ВАТ Райффайзен банк „Аваль”( далі – ВАТ Банк « Аваль») є важливим для забезпечення його роботи в ранкових умовах.

Теоретичне та практичне значення теми. Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання методології та інструментарію проведення аналізу фінансового стану комерційного банку є недостатньо розробленими в нашій фінансовій науці. Разом з тим практика потребує використання різноманітних ефективних засобів аналізу фінансового стану комерційного банку з метою підвищення ефективного його розвитку.

Мета і задачі роботи. Метою дипломною роботи є проведення аналізу ліквідності та платоспроможності ВАТ банк „Аваль” на основі використання відповідних методів дослідження з урахуванням досвіду розвитку вітчизняних і зарубіжних суб’єктів фінансової діяльності. Дослідження проводиться з метою розробки рекомендацій і пропозицій направлених на покращення фінансової діяльності об’єкта. До основних задач дослідження відносяться: тенденції розвитку комерційних банків в Україні й основні задачі забезпечення їх ліквідності та платоспроможності; аналіз показників і детермінант платоспроможності та ліквідності комерційних банків; адаптаційне прийняття рішень у сфері забезпечення ліквідності та платоспроможності банку. Оцінка та аналіз кредитного портфелю комерційного банку та його кредитна політика загалом.

Методи дослідження. При дослідженні використовуються такі методи: методи теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття змісту і сутності понять „ліквідність” та „платоспроможність комерційного банку”; статистичний і графічний аналізи – для вивчення, угрупування, порівняння і наочного відображення емпіричних даних з метою дослідження тенденції розвитку ВАТ „Аваль” та інших комерційних банків України в умовах трансформаційної економіки, аналізу показників і детермінант платоспроможності та ліквідності комерційних банків; системний підхід – для розробки основних напрямків удосконалення механізму забезпечення ліквідності та платоспроможності комерційного банку; формалізація й економіко – математичне моделювання – для підвищення ефективності аналізу ліквідності та платоспроможності комерційного банку, визначення його стійкості; комплексний підхід – для удосконалення планування банківської діяльності щодо забезпеченню ліквідності і платоспроможності.

Характеристика об’єкта дослідження. За останні роки ВАТ „Аваль” розвивався стабільно і динамічно. Стратегічною метою банку є досягнення позиції сучасного універсального конкурентоспроможного значного банку України. Якісно новий рівень обслуговування клієнтів, який послідовно запроваджується банком, передбачає створення структури, адаптивної та стійкої до швидких змін зовнішнього середовища, уважної до потреб клієнтів, інноваційної стосовно своїх продуктів та послуг, обережної та розумно консервативної в повсякденній діяльності. До задач дослідження відноситься розробка пропозицій щодо підвищення платоспроможності та його фінансової стійкості, а також рентабельності використання власного та запозиченого капіталу.

Структура роботи. Виходячи з мети і задач дослідження структури роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дипломної роботи спеціаліста - 121 сторінок, таблиць - 17, рисунків – 7, додатків – 6, список використаних джерел складає 64 найменувань. Перший розділ присвячений дослідженню методики аналізу ліквідності та платоспроможності комерційних банків. В ньому дається розробка тих методів і показників, що будуть використані в наступних розділах. Другий розділ присвячено аналізу ліквідності та платоспроможності ВАТ „Аваль”, досліджується питання пов’язанні з тенденціями розвитку комерційних банків в Україні та основні задачі забезпечення їх ліквідності та платоспроможності; аналізом показників і детермінантом платоспроможності та ліквідності комерційних банків; адаптаційним прийняттям рішень у сфері забезпечення ліквідності та платоспроможності банку. В третьому розділі містяться основні напрямки удосконалення механізму забезпечення ліквідності та платоспроможності комерційного банку, пропозиції і рекомендації щодо покращення фінансової діяльності ВАТ „Аваль”. Такі пропозиції обґрунтовуються відповідними розрахунками. Четвертий розділ присвячений охороні праці.

Інформаційну базу досліджень склали законодавчі акти України з питань банків і банківської діяльності, інструкції Національного банку України, положення про економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків, звіти Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки та Міністерства статистики України.

ВИСНОВКИ

На основі проведених досліджень нами були зроблені наступні висновки:

1. З метою обмеження використання наявних коштів у розрахунках між суб'єктами господарської діяльності НБУ використовує такі методи регулювання оборотів: лімітування залишку грошей у касах підприємств і організацій, визначення норм і цілей витрати грошей з виторгу, установлення порядку і термінів здачі виторгу в банк, контроль за дотриманням правил касової дисципліни.

В Україні в умовах перехідної економіки готівка обслуговують сферу особистого споживання, тобто доходи і витрати населення. Звуження даної сфери готівково-грошового звертання може здійснюватися шляхом розвитку електронної системи розрахунків. Ця система містить у собі, зокрема, різні банківські операції, чинені з використанням автоматів-касирів, безготівкові платежі в сфері торгівлі, банківське обслуговування вдома, грошові перекази через автоматичні розрахункові палати.

2. З розвитком сучасних платіжних систем повинна поступово звужуватися сфера використання готівки, паперових розрахункових документів і здійснюватися перехід до нових платіжних інструментів і технологій платежів. Повинні широко залучатися в звертання електронні гроші.

Першим важливим кроком на шляху до електронного грошового обігу стало створення систем електронних міжбанківських платежів. У розрахунках між банками України в даний час використовуються тільки електронні документи, що підвищує швидкість, якість і надійність проведення платежів, безпека і конфіденційність банківської інформації.

3. Наступним етапом удосконалювання грошового обігу в Україні повинне стати використання «електронних грошей» як платіжного кошту для масових споживачів товарів і послуг. В даний час в Україні уже функціонує трохи упроваджених вітчизняними фірмами платіжних систем з використанням пластикових карток, деякі системи – у процесі впровадження.

Перспективи скорочення готівково-грошового звертання в Україні зв'язані зі стабілізацією грошового обігу, ринковими перетвореннями в економіці, упровадженням високоефективних банківських технологій в області розрахунків, підвищенням рівня керованості державним сектором.

4. Упровадження системи міжбанківських електронних платежів обумовлює глибокі зміни в сфері економічного і соціального життя суспільства. Це стосується банків, торгівлі, сфери послуг, пошти і підприємств зв'язку, підприємств транспорту, підприємств суспільного харчування, аптек, інших суб'єктів підприємницької діяльності, що надають послуги за готівку. Завдяки добре налагодженій системі розрахунків між банками з'являється можливість прискорити розрахунки українських підприємств із партнерами з закордонних країн, що, можливо, дозволить активізувати економіку України.

5. Збільшити доходи відділення від послуг касового характеру можна шляхом: установлення строгого контролю за повнотою стягування плати з клієнтів банку за зроблені послуги касового характеру; регулярно здійснювати последконтроль за повнотою сплати відсотків за послуги касового характеру; перегляду договорів на розрахунково-касове обслуговування в частині внесення додаткових видів послуг, таких як: видача готівки без попередньої заявки, попередня підготовка грошей (доставка готівки клієнтам), перерахування і повторне перерахування готівки зі стягуванням плати за послуги; упровадженням послуги надання в оренду індивідуальних сейфів-осередків; покупка і продаж банківських злитків золота вагою від 5 до 100 гр, з доручення клієнта через Українську міжбанківську валютну систему на вигідних умовах, відкриття металевих поточних рахунків, надання кредитів у національній чи іноземній валютах під заставу банківських металів; по доставці готівки від банку до клієнта розглянути питання про спільну діяльність з органами охорони, інкасацією НБУ: банк «надає» клієнта, а за цю послугу охорона «уступає» на користь банку частина комісійних доходів; організацією прийому виторгу від не клієнтів банку по місцеві розташування клієнта.

6. ВАТ „Аваль” повинен надати новий спектор послуг таке як банківське обслуговування вдома. Воно може здійснюватися за допомогою сучасних моделей телефонних чи апаратів персональних комп'ютерів.

Найбільш проста форма – пряме обслуговування по телефоні, що дозволяє приватним клієнтам відкривати рахунка, одержувати кредит, здійснювати розрахунки.

Використовуючи персональний комп'ютер (Інтернет), клієнт підключається до банківського комп'ютера й одержує комерційну інформацію; керує своїм поточним рахунком, внеском; довідається баланс надходжень і платежів по рахунку на поточний день; знайомиться з інструкціями і правилами діяльності банку; виконує операції з цінними паперами; робить розрахунки по податках і інші операції.

Для збільшення доходу ВАТ „Аваль” повинен розширити комунальні послуги, ураховуючи місце розташування банку, де на район приходиться тільки три місця прийому комунальних платежів, він зможе залучати до себе більшу кількість клієнтів.

Установити банкомат або термінал по якому можливо обслуговувати пластикова карти клієнтів інших банків, що дасть змогу збільшити доход банку за рахунок відсотків від обслуговування. ВАТ „Аваль” представляє такі послуги лише клієнтам, що мають картки ВАТ „Аваль” і обслуговуються вони безкоштовно.

Проведення усіх вищезгаданих заходів дозволить ВАТ „Аваль” залучити додаткову кількість клієнтів, підвищити обсяг доходів касового характеру, що призведе до збільшення доходів банку.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ


ВІДГУК КЕРІВНИКА

на дипломну роботу студента групи Ф51з

_______Саєнко Людмили Іванівни_________

за спеціальністю «Фінанси»

на тему: „Управління активними операціями комерційного банка”

(на матеріалах АКБ „Правексбанк”)


Проведене дослідження має практичне значення і може бути використане у будь якому фінансовому інституті.___________________________________

Робота виконана з урахуванням діючих законодавчих та нормативних вимог в повному теоретичному обсязі.___________________________________

Доцільно і обґрунтовано зроблені студентом висновки._________________

Автор роботи виявив певну самостійність під час проведення аналізу, що свідчить про його підготовленість до самостійної роботи за фахом._________

Робота достатньо ілюстрована і оформлена, носить закінчений характер і відповідає сучасним вимогам.________________________________

Студент Саєнко Л.І. заслуговує присвоєння кваліфікації спеціаліста зі спеціальності „Фінанси” і рекомендується до захисту в ДЕК.______________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Науковий керівник к.е.н., доц. Абсава Л.О.

(з об’єкта дослідження)

^ ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


РЕЦЕНЗІЯ


на дипломну роботу студента Саєнко Людмили Іванівни___________________

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Тема: Управління активними операціями комерційного банку _______________

(на матеріалах АКБ „Правексбанк”)____________________________________

____________________________________________________________________


Дата 21 травня______________

Стор. 113___________________

Ілюстрацій 3________________

Список викорис. літератури 65_


^ ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ:

Тема дипломної роботи є актуальною й має важливе практичне значення. Об’єктом дослідження є дані АКБ „Правексбанк” які є достатніми для розкриття теми.____________________________________________________

Структура роботи спеціаліста охоплює основні проблеми теми. Позитивне явище – основна частина роботи присвячена організації управління активними операціями комерційного банку._______________________________

Для написання роботи були використані реальні дані в достатній кількості. До них відносяться звіти, нормативні документи, підручники, періодичні видання.____________________________________________________

У цілому тема роботи розкрита повністю. Висновки зроблені правильно. Поставлена мета дипломної роботи досягнута.___________________________

Петров В.В._____________

(підпис) печатка


Прізвище, ім’я, по батькові рецензента Петров В.В._____________________

Вчене звання і ступінь ________________________________________________

Посада начальник відділу по роботі з персоналом_________________________

(зовнішня)

РЕЦЕНЗІЯ


на дипломну роботу студента економічного факультету

Херсонського економічно-правового інституту

групи Ф-51з

_____________Абрамової Наталії Євгеніївни _____________

зі спеціальності 7.030508 "Фінанси"

на тему. "Напрямки розвитку споживчого кредитування в Україні"

(на прикладі ВАТ «Державний Ощадний банк України»)


Тема дипломної роботи є актуальною. Вона має важливе практичне значення, її розробка є доцільною з метою використання для покращення фінансової діяльності об'єкта дослідження. У якості об'єкта виступає ВАТ "Державний Ощадний банк України", дані про фінансову діяльність якого є достатніми для розгляду теми._________________________________________

Структура дипломної роботи охоплює основні проблеми теми і дозволяє розкрити тему._______________________________________________________

Робота виконана з урахуванням діючих законодавчих та нормативних вимог в повному теоретичному обсязі, запропоновані рішення економічних та організаційних задач.__________________________________________________

Робота виконана на комп’ютері з використанням Microsoft Word, Microsoft Excel._______________________________________________________

Позитивним є те, що основна частина роботи присвячена аналізу діяльності об'єкта з споживчого кредитування банку. Особлива увага приділяється питанням розвитку ВАТ «Державний Ощадний банк України».Осталося поза увагою зарубіжний досвід банків в процесі кредитування.________________________________________________________

Пропозиції випускника можуть бути використані в процесі вдосконалення фінансової діяльності ВАТ «Державний Ощадний банк України». В роботі використано недостатньо ілюстративного матеріалу і рисунків (10 рис., 21 табл.).____________________________________________

В цілому тема роботи розкрита повністю. Пропозиції і рекомендації автора заслуговують на увагу.__________________________________________

Дипломна робота відповідає вимогам, що надаються до дипломних робіт спеціалістів зі спеціальності "Фінанси", заслуговує оцінки "добре" і рекомендується до захисту в ДЕК, а її автор заслуговує присвоєння кваліфікації спеціаліст з фінансів._______________________________________


Рецензент:

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


НАОЧНИЙ МАТЕРІАЛ

до захисту дипломної роботи спеціаліста на тему:

___ Управління активними операціями комерційного банку

____________ (на матеріалах ____АКБ „Правексбанк”)________________

______________________________________________________________


студента групи __Ф-51з___

___________ Саєнко Л.І.__

Науковий керівник

_ к.е.н.,доц. Абсава Л.О.__


^ ХЕРСОН -2007


МАГІСТР

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

«Фінанси І кредит» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
«Фінанси І кредит» icon7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
«Фінанси І кредит» icon8. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
«Фінанси І кредит» iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Податкова система» напрям підготовки 030508 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050901 «Фінанси і кредит»
Порядок обчислення І сплати пдв: податкове зобов’язання та податковий кредит; дата виникнення податкового зобов’язання
«Фінанси І кредит» iconПрограма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються вступники,...
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються...
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються вступники,...
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються...
«Фінанси І кредит» iconОкр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» iconОкр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи