Кафедра «Менеджмент організацій» icon

Кафедра «Менеджмент організацій»
НазваКафедра «Менеджмент організацій»
Сторінка1/3
Дата04.12.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України


Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Менеджмент організацій»Контрольні роботи з навчальної дисципліни

«Основи бізнесу»


Для студентів заочної форми навчання

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Затверджено

на засіданні кафедри

«Менеджмент організацій»

Протокол № _________


Зав.кафедри

к.е.н., доц. Доброзорова О.В.


^

Херсон – 2012Контрольні роботи для студентів Херсонського економічно-правового інституту заочної форми навчання з дисципліни «Основи бізнесу» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»


Укладач: ст. викл. Руфова О.В.


АНОТАЦІЯ


В умовах розвитку ринкової економіки провідною формою

господарювання має бути бізнес і підприємництво – особливі види виробничо-торговельної діяльності, надання послуг чи посередництва, які характеризуються повною свободою вибору та інноваційним характером здійснення, значною ймовірністю економічного ризику та чіткою орієнтацією на досягнення певного комерційного ризику. Як свідчить світовий досвід, саме бізнес і підприємництво є потужним «локомотивом», спроможним істотно перетворити реформування вітчизняної економіки на ринкових засадах, на базі цього забезпечити належне зростання виробництва й добробуту населення.

Зростання ефективності бізнесу і підприємництва як сучасної форми господарювання неодмінно потребує підготовки висококваліфікованих підприємців (керівників, спеціалістів, менеджерів), здатних реалізувати у своїй діяльності вимоги ринкових відносин, менеджменту і бізнесу.

Тому дисципліна «Основи бізнесу» є актуальною.

Дисципліна «Основи бізнесу» входить до

навчального плану бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

(спеціалізації: Менеджмент на ринку товарів та послуг) циклу дисциплін вільного вибору студента (шифр СВПП7).

Контрольна робота по дисципліні «Основи бізнесу» складається з двох розділів: теоретичного і практичного. В теоретичному розділі необхідно

Номер варіанту контрольної роботи співпадає з номером прізвища даного студента в груповому журналі на момент установчої сесії. Кожний варіант складається з двох частин: теоретичного і практичного. В теоретичній частині необхідно розкрити суть питання, номер якого співпадає з номером варіанту контрольної роботи. В практичній частині необхідно скласти бізнес-план будь-якого підприємства. Орієнтовна структура бізнес-плану наведена в розділі 3: «Бізнес-план: загальні поняття, зміст, структура».

Оцінка „задовільно” виставляється за правильне виконання не менш 50% завдань контрольної роботи; „добре” - від 75% до 89% правильно виконаних завдань; „відмінно” - від 90% до 100% правильно виконаних завдань..

Заключною формою контролю є екзамен.


1. ПИТАННЯ

^ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ БІЗНЕСУ»


1. Поняття бізнесу та його родові ознаки. Економічна основа бізнесу.

2. Поняття бізнесу. Рушійні сили бізнесу.

3. Суб’єкти бізнесу. Види бізнесу.

4. Поняття і види підприємств. Договірні відносини підприємств.

5. Кадрова політика підприємства.

6. Поняття і види господарських товариств

7. Господарські товариства неакціонерного типу: характеристика й особливості створення.

8. Особливості створення підприємства у вигляді акціонерного товариства.

9.Підприємницька ідея, її джерела і методи пошуку.

10.Види підприємницької діяльності.

11.Підготовка засновницьких документів

12.Статутний фонд і його формування.

13.Державна реєстрація підприємства. Припинення діяльності структур підприємницького бізнесу.

14.Методичні підходи до бізнес-планування.

15.Принципи ділового планування.

16.Етичний кодекс та привабливий імідж бізнесмена. Етикет підприємця. 17.Організація ділових контактів. Ведення ділових бесід. Ділова переписка. Діловий протокол.

18 Місцезнаходження фірми та цілі її діяльності.

19.Оцінка кон’юнктури і можливостей підприємства.

20.Вивчення ринка товару.

21.Збереження конкурентних переваг.

22.Опис галузі в бізнес-плані.

23.Опис виду діяльності фірми в бізнес-плані.

24.Опис продукта або послуги в бізнес-плані.

25.Організація і практика зовнішньоекономічної діяльності (розділ «План маркетинга» бізнес-плану)

26.Стратегія маркетингу.

27.План технічної доробки продукта бізнес-плану.

28.План виробництва в бізнес-плані.

29.Типи виробничих систем.

30.Управління процесом виробництва і постачання.

31.Структура органів управління. Функції управляючих

32.Типи організації управління виробництвом.

33.Вибір управлінської стратегії.

34.Типи ризиків, що розглядаються в бізнес-плані.

35.Способи реагування фірми на загрозу та небезпеку її бізнесу.

36.Основні засоби нейтралізації або мінімізації негативних наслідків ризикової діяльності фірми.

37.Мета та задачі фінансового плану.

38.Процедура складання плану доходів та видатків, плану грошових надходжень і виплат, планового балансу.

39.Аналіз результатів діяльності і витрат виробництва.

40.Аналіз ефективності діяльності і аналіз продукта.

41.Аналіз конкурентного успіху і моделювання діяльності


^ 2. БІЗНЕС-ПЛАН: ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ,

ЗМІСТ, СТРУКТУРА

2.1. Загальні поняття, методичне обґрунтування бізнес-

плану

Процес будь-якого планування, а отже і бізнєс-планування, завершується складанням плану, в даному випадку - бізнес-плану.

У науковій і навчальній літературі бізнес-план визнача­ють як:

• спеціальний інструмент управління, широко застосо­вуваний майже у всіх галузях сучасної ринкової економіки, незалежно від масштабів, форми власності і сфери діяльності підприємства;

• загальноприйнятий засіб менеджменту, функціональ­на форма безперервності планування;

• стандартний для більшості країн із розвиненою ринко­вою економікою документ, у якому детально обґрунтовуєть­ся концепція призначеного для реалізації реального інвести­ційного проекту, і наводяться основні його характеристики];

• документ, в якому висвітлюються мета й завдання підприємницького проекту, характеристика продукції (по­слуг), пропонованої на ринок, маркетингові дослідження ринку, ресурсне забезпечення проекту, організація його реалі­зації, економічна ефективність. Він має комплексний харак­тер, містить елементи з техніко-економічним обґрунтуванням виробництва, поєднує поточне і перспективне планування; передбачає багатоваріантність розрахунків щодо номенкла­тури продукції та послуг, обсягів їх виробництва, розмір прибутку та ін.; розрахований на ринкові умови господарю­вання, подається інвесторам або клієнтам, які співпрацюва­тимуть із підприємством..

Бізнес-план абсолютно необхідний для будь-якого підприємства. Він виконує три функції. По-перше, може бути використаний для розробки концепції ведення бізнесу. З'являється можливість ретельно розробити стратегію й уникнути помилок ще "на папері", а не в реальності, розглянувши свою компанію з усіх сторін маркетингу, фінансів і виробничої діяльності. По-друге, бізнес-план є інструментом, за допомогою якого підприємець може оцінити фактичні результати діяльності компанії за визначений період. Наприклад, фінансовий розділ бізнес-плану може бути використаний як основа для складання бюджету виробничої діяльності і ретельного контролю над тим, на­скільки точно підприємство дотримується його. Саме такий план може і повинен стати основою для нового плану. Через деякий час (а згодом періодично) із бізнес-планом варто звіря­тися, щоб виявити, за якими показниками підприємство відхи­лилося від нього, і чи можна вважати ці відхилення сприят­ливими чи небажаними, а також визначити, як повинен розви­ватися бізнес у майбутньому. І, нарешті, третім призначенням бізнес-плану є необхідність залучення чи "добування" коштів. Більшість інвесторів не вкладе грошей у бізнес, не ознайомив­шись із бізнес-планом. Якщо підприємець звернеться до по­тенційного інвестора з ідеями, але без готового бізнес-плану, то його попросять підготувати відповідний план і прийти ще раз. Або ж, що ще гірше, потенційне джерело грошей не сприйме такого бізнесмена всерйоз і більше його не запро­сить. Так чи інакше, але бізнес-план повинен бути складе­ний, якщо підприємець хоче, щоб із ним мали справу. Бізнес-план є документом, покликаним висвітити курс, якого повин­но дотримуватися підприємство у визначений проміжок часу. Більшість підприємств складають бізнес-плани на один рік. Головна увага в них приділяється майбутнім 12 місяцям, і менш конкретно розглядається напрямок діяльності в наступних двох-чотирьох роках. І лише в окремих випадках бізнес-плани мо­жуть охоплювати період тривалістю понад п'ять років, тому що за своїм характером бізнес-план являє собою "гібридний" документ - частково - прагматичні намітки, частково - засіб реклами; його зміст і тон викладу повинні бути строго витри­мані. Інформація повинна бути точною і, разом із тим, уселяти почуття оптимізму й ентузіазму. Хоча і варто визнати наявність ризиків, однак не слід приділяти їм занадто багато уваги. Тон викладу повинен бути діловим. У той же час, бізнес-план бу­дуть читати зацікавлені особи, які відгукнуться на позитив­ний і захоплюючий виклад, але відвернуться, якщо він буде нудним, непродуманим і погано побудованим. Тому бізнес-план, у якому вдало і добре використана графіка, а опис бізнесу по­дано жваво і привабливо, має більше шансів викликати до себе підвищену увагу, ніж той, котрий виглядає невиразним, сірим.

Підготовка бізнес-плану являє собою постійно повторюва­ний процес, тому що і розуміння, і висновки, які випливають із цих розумінь, повинні увесь час переглядатися. Фактич­но, процес підготовки бізнес-плану ніколи не повинен при­пинятися. Щоб одержати фінансування, потрібно, щонай­менше, кілька місяців. Якщо угоди укладаються за три місяці, то в діловому світі вважається, що це дуже швидко. Більш реалістичними виглядають терміни в шість чи більше місяців. Деякі потенційні джерела фінансування можуть за­жадати привести план у відповідність із новими умовами, свіжими думками чи останніми фінансовими показниками, якщо підприємство уже веде свій бізнес. Хоча підприємство формально складає новий бізнес-план щорічно, виконання його контролюється постійно, а уточнення вносяться якомо­га частіше, можливо, щоквартально або навіть щомісяця.

^ Бізнес-план як "передбачуваний" документ. У багатьох уявлення про бізнес-план пов'язане з думкою про підприєм­ство, що тільки починає свою діяльність. Однак це не зовсім вірно. Підприємствам, що вже пройшли стадію становлен­ня, також варто складати бізнес-плани, і західні підприєм­ства роблять це.

^ Бізнес-план для вже сформованого бізнесу виконує ряд функцій. У першу чергу - це спосіб досягнення консенсусу й погодженості на підприємстві. У той час, як на починаю­чих підприємствах складанням бізнес-планів займаються одна-дві особи, на зрілому підприємстві, особливо на вели­кому, цю роботу виконує кілька людей. На той час, коли бізнес-план пройде низку обговорень і модифікацій і прийме свій остаточний вигляд, майже всі ті, хто був причетний до роботи над ним, будуть дивитися на підприємство з позицій цього плану. Від керівників уже існуючих невеликих підприємств часто доводиться чути скарги на те, що через надмірність турбот, пов'язаних із повсякденним керуванням, залишається занадто мало часу для планування. Ця обста­вина гідна жалю, тому що постійна робота зі складання планів для малого підприємства є ще більш важливою, ніж для ве­ликого. У багатьох випадках, бізнес-план для будь-якого підприємства стає першим досвідом стратегічного плануван­ня. І на противагу тому, як думає безліч людей, стратегічне планування не тільки може проводитися в рамках малого підприємства, але і має для нього життєво важливе значен­ня, оскільки таке підприємство часто не має ресурсів, що дозволили б йому виправити своє становище у випадку до­пущення яких-небудь помилок. Одночасно бізнес-план є і керівництвом для виконання. Він може використовуватися для перевірки ідеї, для керування підприємством і як інстру­мент прогнозування результатів діяльності. План можна уточнювати в міру впровадження цих ідей у життя, коли виявиться, наскільки неточними були його розрахункові по­казники. Таким чином, з'являється система раннього опові­щення, що дозволяє вчасно вживати заходів для вирішення виникаючих проблем. При розробці бізнес-плану підприєм­ства, що сформувалися, мають перевагу порівняно з почина­ючими. Дані, які вони використовують для розрахунків, ма­ють надійне обґрунтування результатів їхньої діяльності. І задуми, які вони намічають на майбутнє, проростають коре­нями в їхню минулу стратегію, вбираючи в себе те, що при­звело до успіхів, чи те, чому підприємство навчилося на своїх помилках. Якщо підприємство хоче вижити, воно повинно успішно відповісти на багато питань, які виникають у зв'яз­ку з розробкою бізнес-плану. Або ж воно повинно перевести їх у розряд питань, на які "неможливо відповісти зараз, але варто отримати відповідь у майбутньому".

^ Погляд назад: бізнес-план як мірило досягнутих резуль­татів. Постійне уточнення бізнес-плану з метою приведення його у відповідність із мінливими умовами створює можли­вість його використання для другої головної мети - як мірила для оцінки фактичних результатів діяльності підприємства.

Тогорічний бізнес-план може показати підприємству, яка із стратегій виявилася ефективною, а яка ні, й наскільки діючим був той чи інший спосіб її здійснення.

Простота плану є благом у тій мірі, у якій вона полегшує його реалізацію. Однак часто те, що виглядало просто на папері, коли готувався попередній бізнес-план, виявляється складним при практичному втіленні. Вивчення фактичних результатів роботи в порівнянні з бізнес-планом може ви­явити сильні і слабкі сторони організації (іноді це стосуєть­ся виконавців), відокремити намічені плани від того, що вийшло.

Фінансовий розділ попереднього бізнес-плану може ви­користовуватися як засіб об'єктивного спостереження за ходом бізнесу. Фінансові намітки, зроблені при складанні плану, перетворилися в основу бюджету, при якому під­приємство намагалося працювати. Відхилення від розра­хунків виявляють ділянки, де або судження про необхідні ресурси були помилковими, або контроль у період вико­нання плану був недостатнім. Окрім керування, бізнес-план використовується як засіб для моніторингу. І кредитори, і інвестори помітять розбіжності між планом і фактичними результатами роботи підприємства. Вони зацікавляться при­чинами цих відхилень.

Професіональні економісти, бухгалтери та юристи, які працюють із підприємцями над складанням бізнес-плану й забезпечують залучення капіталу, часто радять своїм клієнтам робити реалістичні намітки. Підприємцю не по­трібно прагнути бути надлюдиною і ризикувати зривом пла­ну, коли при більш скромних претензіях можна прийняти такі орієнтири, яких легко досягнути і навіть переверши­ти, що задовольнило б кредиторів і забезпечило інвесторам нормальний рівень прибутку.


2.2. Структура бізнес-плану

^ Структура бізнес-плану, як і його зміст, не регламентується і визначається специфікою та сферою діяльності об'єкта інвес­тування. Тому і зміст, і структура можуть різнитися залеж­но від того, кому бізнес-план буде представлений, яка його місія, і з якою метою він розроблявся. У структурі бізнес-плану, наприклад, орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність, як правило, виділяють такі складові:

1. Титульний аркуш

2. Зміст бізнес-плану

3. Резюме

4. Галузь, підприємство та його продукція (послуги)

4.1. Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі

4.2. Опис продукту (послуги) підприємства

4.3. Патенти, товарні знаки, інші права власності

4.4. Стратегія зростання підприємства

5. Дослідження ринку

5.1. Загальна характеристика ринку продукту

5.2. Цільовий ринок бізнесу

5.3. Місцезнаходження підприємства

5.4. Оцінка впливу зовнішніх чинників

6. Маркетинг-план

6.1. Стратегія маркетингу

6.2. Передбачувані обсяги продажу

7. Виробничий план

7.1. Основні виробничі операції

7.2. Машини й устаткування

7.3. Сировина, матеріали та комплектуючі вироби

7.4. Виробничі й невиробничі приміщення

8. Організаційний план

8.1. Форма організації бізнесу

8.2. Потреба в персоналі

8.3. Власники бізнесу й команда менеджерів

8.4. Організаційна схема управління

8.5. Кадрова політика та стратегія

9. Оцінка ризиків

9.1. Типи можливих ризиків

9.2. Способи реагування на загрози для бізнесу

10. Фінансовий план

10.1. Прибутки та збитки

10.2. План руху готівки

10.3. Плановий баланс

10.4. Фінансові коефіцієнти

11. Додатки.

Природно, що ця структура - приблизна схема бізнес-пла­ну. Вона може бути і не такою докладною, або, навпаки, -складнішою.


2.2.1. Резюме

Бізнес-план розпочинається, зазвичай, з кінця, тобто з ре­зюме. Хоча резюме складають тільки після того, як будуть написані основні розділи бізнес-плану.

Робота над резюме надзвичайно важлива, оскільки якщо резюме не зробить сприятливого враження на тих, до кого ви звертаєтеся за інвестиціями, то далі вони ваш бізнес-план читати просто не стануть і, тим більше, коштів не дадуть.

Обсяг резюме не повинен перевищувати чотирьох сторінок формату А4, а написано воно повинно бути так, ніби ви нама­галися пояснити усі величезні переваги вашого проекту пер­шому перехожому, який трапився на вулиці. Звідси - гранич­на простота і ясність викладу, мінімум спеціальних термінів. Максимальна ж увага повинна бути приділена роз'ясненню того, що ви збираєтеся зробити, за рахунок чого, чим ваш май­бутній продукт буде відрізнятися від продукції конкурентів, і чому покупці захочуть придбати саме його.

Остання сторінка резюме повинна бути присвячена основ­ним фінансовим результатам, яких ви очікуєте від свого про­екту в майбутньому. Тут ви повинні привести переконливі дані про прогнозовані обсяги продажу на найближчі роки, виторг від продажу, витрати на виробництво, валовий при­буток і рівень прибутковості вкладень у вашу справу і, на­решті, термін, протягом якого ви зможете гарантовано по­вернути кошти, які хочете позичити (якщо ви вирішили звер­нутися за банківським кредитом). Структура резюме може виглядати таким чином.

^ 1. Цілі бізнес-плану:

а) прохання про надання кредиту;

б) прохання про часткове чи повне фінансування на без­поворотній основі;

в) пропозиція про часткову участь в експлуатації об'єкта;

г) інше.

^ 2. Суть пропонованого інвестиційного проекту:

а) концепція пропонованого бізнесу, його продукт (по­слуга);

б) перспективність пропонованого бізнесу;

в) можливості, які даний бізнес відкриває перед інвес­тором.

^ 3. Форма здійснення інвестицій:

а) нове будівництво об'єкта;

б) придбання об'єкта в стадії незавершеного будівництва для наступної його добудови;

в) придбання готового до експлуатації (експлуатованого) об'єкта, що не вимагає істотних додаткових інвестицій (при­ватизація чи інші форми);

г) придбання експлуатованого об'єкта з метою розширення;

д) придбання експлуатованого об'єкта з метою його мо­дернізації (технічного переозброєння і впровадження більш прогресивної технології);

є) інші форми здійснення інвестицій (указати).

^ 4. Ступінь розробленості інвестиційного проекту:

а) наявність проекту-намірів із основними фінансово-еко­номічними показниками;

б) наявність типової проектної документації і кошторису робіт за проектом;

в) наявність індивідуальної проектної документації і кош­торису робіт за проектом, виконаних його ініціатором з екс­пертизою незалежного аудитора.

^ 5. Необхідний загальний обсяг інвестицій для реалі­зації проекту:

а) сума необхідних інвестицій у національній валюті в цінах на момент представлення бізнес-плану;

б) сума необхідних інвестицій у доларах США (перераху­вання здійснюється за поточним курсом Національного бан­ку України на момент розробки бізнес-плану).

^ 6. Період здійснення інвестицій до початку ефектив­ної експлуатації об'єкта. Вказується термін інвестування від початку реалізації проекту до моменту одержання прибутку від його експлуатації: за коротко- і середньостроковими інвестиційними проектами - у місяцях; за довгостроковими - у роках.

^ 7. Можливий термін експлуатації об'єкта. Вказуєть­ся термін від початку ефективної експлуатації об'єкта до наступного розширення чи модернізації, що вимагають істот­ного обсягу інвестицій (кількість років).

^ 8. Середньорічна сума доходу в процесі ефективної експлуатації об'єкта, приведена до дійсної вартості:

а) сума валового доходу, грн. і дол. США;

б) сума валового прибутку, грн. і дол. США;

в) сума чистого прибутку, грн. і дол. США;

г) сума грошового потоку (cash flow), приведена до дійсної вартості.

Приведення показників обсягу інвестиції і грошового пото­ку (а при необхідності й інших) до дійсної вартості здійснюється за їхньою оцінкою в доларах США. При цьому нормативний коефіцієнт приведення ("нормативний коефіцієнт дисконту­вання") до дійсної вартості показників, виражених у доларах США, приймається в розмірі 12% за рік. По коротко- і середньостроковим інвестиційним проектам розрахований строк окупності приводиться в місяцях, а по довгостроко­вим - у роках.

^ 9. Державне і правове регулювання даного бізнесу. Перелічуються основні положення законів і законодавчих актів, що регулюють здійснення даного проекту - ліцензії на відкриття підприємства (надання послуг); ліцензії на вивіз продукції; податкове регулювання; митне регулювання; ціно­ве регулювання і т.ін.


2.2.2. Характеристика галузі, в якій реалізується проект

1. Сфера діяльності, в якій реалізується інвестицій­ний проект:

а) виробництво;

б) торгівля;

в) надання послуг;

г) інші (вказати).

2. Галузь (підгалузь), в якій реалізується інвестицій­ний проект. Указується відповідно до діючої класифікації галузей економіки України.

^ 3. Відповідність галузевої спрямованості інвестицій­ного проекту задачам структурної перебудови економіки України в майбутньому періоді:

а) відповідає цілком;

б) відповідає частково;

в) не відповідає.

^ 4. Тенденції розвитку попиту на продукцію галузі:

а) попит на продукцію галузі буде істотно зростати;

б) попит на продукцію галузі очікується стабільним;

в) попит на продукцію галузі буде скорочуватися.

^ 5. Рівень розвитку ринкових відносин у галузі:

а) рівень приватизації підприємств галузі;

б) ступінь охоплення продукції галузі державним замов­ленням;

в) ступінь державного регулювання цін на продукцію га­лузі.

^ 6. Середній рівень рентабельності підприємств даної

галузі за останній звітний період:

а) рівень чистого прибутку до використовуваного капіта­лу (до суми основних і оборотних коштів), у відсотках;

б) рівень чистого прибутку до поточних витрат (витрат повної собівартості), у відсотках;

в) рівень чистого прибутку до обсягу випуску продукції (товарообігу, послуг), у відсотках.


2.2.3. Опис продукту

Основна частина бізнес-плану починається з розділу, в яко­му описується продукт чи послуга, яку ви хочете запропону­вати вашим майбутнім покупцям, і заради виробництва яких задумується весь проект. Ніхто у світі не дає грошей просто на будівництво заводу хімічних волокон чи відкриття май­стерні по ремонту годинників. Тут від вас зажадають гранич­ної чіткості і, насамперед, відповідей на такі питання, як:

♦ які потреби покликані задовольняти ваш продукт, по­слуга?

♦ що особливого в них, і чому споживачі будуть відрізня­ти їх від товарів і послуг конкурентів?

♦ якими патентами чи авторськими посвідченнями захи­щені особливості вашого продукту чи технології?

Дуже важливий момент - наочне зображення товару чи виробів, отриманих за допомогою вашої технології. Дуже важко буває одержати гроші під ідею, яка ще не призвела до появи хоча б одного екземпляра нового товару. Саме на цю перешкоду регулярно наштовхуються в переговорах із за­кордонними бізнесменами наші вчені і конструктори.

Для успіху бізнес-плану треба включити в нього обов'яз­ково фотографію чи дуже гарний малюнок вашого товару, Що дозволяє одержати про нього досить чітке уявлення.

У цьому ж розділі бізнес-плану повинна міститися при­близна оцінка тієї ціни, за якою можна буде продавати ваш товар, і тих витрат, яких потребує його виробництво. Звідси ж буде випливати орієнтовний розмір прибутку, який має приносити кожна одиниця товару.

Головне, чітко охарактеризувати основні якості вашого товару, переваги його дизайну і навіть (як би екзотично це не звучало для наших господарників) - особливості упаков­ки, в якій він буде продаватися. Усе це має важливе зна­чення для товару, призначеного для продажу на світовому ринку, а зараз відіграє все більшу роль і на нашому внутріш­ньому ринку.

У цьому ж розділі описується й організація сервісу вашо­го товару - якщо це технічний виріб. Нижче представлена структура цього розділу:

^ 1. Найменування продукту (послуги). Вказується на­зва продукту чи послуги (для нових видів продуктів чи по­слуг описується їхнє призначення).

.2. Відмінні якісні особливості продукту (послуг):

а) функціональність;

б) якість;

в) дизайн;

г) інші ознаки (вказати).

^ 3. Конкурентоспроможність продукту (послуги) з на­явними на ринку аналогами:

а) за якісними ознаками;

б) за рівнем цін;

в) за наданими гарантіями;

г) за наданими післяпродажними послугами;

д) за іншими параметрами (вказати).

^ 4. Загальний період життєвого циклу продукту (по­слуги).

Указується прогнозований загальний термін життєвого циклу даного продукту (послуги) до появи на ринку більш досконалого виду продукту (послуги).

^ 5. Можливість постійного удосконалення продукту (по­слуги):

а) за технології, що передбачається, і рівня технічного оснащення;

б) при незначних інвестиціях на удосконалення технології і парку технічних засобів.

^ 6. Форма правового захисту продукту (послуги):

а) патент;

б) авторське право;

в) торговий знак;

г) інші форми правового захисту (вказати);

д) не вимагає спеціального правового захисту.


2.2.4. Розміщення об'єкта

1. Найменування регіону. Вказується назва області України чи назва країни, в якій реалізується інвестиційний проект.

2. Найменування населеного пункту. Вказується назва населеного пункту, в якому розташовується об'єкт. При роз­ташуванні в міському населеному пункті вказується точна адреса (вулиця, номер будинку), юридична адреса об'єкта.


2.2.5. Оцінка ринку збуту

Це, мабуть, найважливіша частина бізнес-плану, і на її підготовку не можна шкодувати ні засобів, ні сил, ні часу. Досвід показує, що невдача більшості провалених комерцій­них проектів була пов'язана саме зі слабким вивченням рин­ку і переоцінкою його місткості. Тому, готуючи 5-6 сторінок тексту цього розділу, ви повинні попередньо зібрати й опра­цювати великий обсяг чорнової інформації. Нагадаємо, що типовий процес досліджень ринку передбачає 4 етапи:

• визначення типу даних, що вам потрібні;

• пошук цих даних;

• аналіз даних;

• реалізація заходів, що дозволяють використовувати ці дані на користь вашому підприємству.

Найперші дані, що вам будуть потрібні, це - хто буде ку­пувати у вас товари, де ваша ніша на ринку? Помилково думати, що переваги вашого товару настільки очевидні, що його захочуть купити всі жителі визначеного регіону чи всі підприємства тієї чи іншої галузі.

Необхідно серйозно вивчати і прогнозувати ринок, а, отже, шукати відповіді на питання про те, хто, чому і скільки буде купувати вашу продукцію завтра, післязавтра і взагалі про­тягом найближчих двох років.

А якщо ви зумієте приблизно визначити і ту ціну, по якій покупці будуть згодні стійко купувати вашу продукцію, не звертаючи уваги на пропозиції конкурентів чи не відмовля­ючись від купівлі такого роду продукції взагалі, то можна сказати, що ви виконали свою програму-максимум у галузі дослідження ринку.

Природно, що при цьому ви зберете й інформацію про своїх можливих конкурентів: їхній товар, якості продукції, приблизні ціни й умови продажу. А це теж повинно відбива­тися в бізнес-плані, щоб інвестор міг оцінити повноту вашо­го уявлення про ринкову кон'юнктуру.

У цьому розділі ви повинні повідомити вашим потенційним партнерам та інвесторам усе, що ви знаєте про конкуренцію на тому ринку, куди повинна надійти ваша продукція. Ви повинні будете відповісти на такі питання:

♦ хто є найбільшими виробниками аналогічних товарів?

♦ якими є їхні справи щодо обсягів продажу, доходів, запровадження нових моделей, технічного сервісу (якщо мова йде про машини й устаткування). Чи багато уваги і засобів вони приділяють рекламі своїх виробів?

♦ що собою являє їхня продукція - основні характерис­тики, рівень якості, дизайн, думка покупців?

♦ який рівень цін на продукцію конкурентів? Яка (хоча б у загальних рисах) їхня політика цін?

^ Приблизна структура розділу:

1. Характеристика потенційних покупців (клієнтів):

а) особливості і чисельність роздрібних покупців;

б) особливості і чисельність оптових покупців.

2. Сучасний обсяг попиту (продажу) на продукт (по­слугу) на внутрішньому ринку (за три останніх роки). Дані краще привести в табличній формі.

3. Прогнозований можливий обсяг продажу продук­ту (послуги) на внутрішньому і зовнішньому ринках на майбутні п'ять років. Дані краще привести в табличній формі.

^ 4. Сучасний і прогнозований рівні цін на продукт (по­слугу) на внутрішньому і світовому ринках. Дані приводять­ся в табличній формі (табл. 1).


Таблиця 1


Сучасний і прогнозований рівні цін

(грн., дол. США)

^ Вид ринку

Сучасний рівень цін

Прогнозований рівень цін у дол. США

грн.

дол. США

200...р.

200...р.

200...р.

200...р.

200...р.

Внутрішній (середній рівень цін на ринку України)


Зовнішній (середній рівень світових цін)^ 5. Сучасний і прогнозований рівні конкуренції на внут­рішньому ринку:

а) число підприємств, що випускають аналогічний про­дукт (надають аналогічну послугу) в області, в Україні;

б) питома вага основних підприємств в обсязі продажу Даного продукту (послуги) в області, в Україні в даний час;

в) прогнозована питома вага підприємств-конкурентів в обсязі продажу даного продукту (послуги) в області, в Ук­раїні в майбутньому періоді.

6. Інші особливості, що характеризують сучасніш стан і перспективи розвитку ринку даного продукту (послуги).


2.2.6. Стратегія маркетингу

У цьому розділі ви повинні пояснити потенційним партне­рам та інвесторам основні елементи свого плану маркетингу (а це, до речі, особливий і надзвичайно важливий документ для вашого внутрішнього користування).

До основних елементів плану маркетингу належать:

  1. Схема поширення товарів.

  2. Ціноутворення.

  3. Реклама.

  4. Методи стимулювання продажів.

  5. Організація післяпродажного обслуговування клієнтів (для технічних товарів).

  6. Формування суспільної думки про ваше підприємство і товари.

За кожним із цих пунктів низка непростих питань, відповіді на які ви повинні знати, щоб не осоромитись під час обгово­рення бізнес-плану з майбутніми партнерами. Але, звичайно, не треба всі ці деталі втискувати в сам бізнес-план. Тут на 3-4 сторінках вам треба викласти основне: як ви будете прода­вати свій товар - через власні фірмові магазини чи через оп­тові торгові організації; як ви будете визначати ціни на свої товари, який рівень рентабельності на вкладені кошти споді­ваєтеся отримати; як будете організовувати рекламу і скільки приблизно коштів збираєтеся на це виділити; як будете дома­гатися постійного росту обсягів продажу - за рахунок розши­рення району збуту чи за рахунок пошуку нових форм залу­чення покупців; як будете організовувати службу сервісу, і скільки на це вам буде потрібно коштів; як будете домагатися гарної репутації своїх товарів і самого підприємства в очах громадськості (те, що називається "паблік рілейшнз").

До речі, якщо ваш бізнес-план припускає реалізацію то­варів за кордоном, то в даному розділі бажано привести дані про оцінку патентознавцями патентної чистоти цих товарів у країнах, де ви збираєтеся їх продавати. Таким чином, не­обхідно відповісти на такі питання:

^ 1. Доцільність розробки і здійснення ефективної стра­тегії маркетингу по даному продукту (послузі):

а) розробка стратегії маркетингу по даному продукту (по­слузі) недоцільна;

б) розробка стратегії маркетингу по даному продукту (послузі) доцільна лише за окремими напрямками (вка­зати);

в) розробка стратегії маркетингу по даному продукту (по­слузі) доцільна в усіх напрямках.

^ 2. Прогнозовані цільові показники стратегії марке­тингу:

а) завоювання сегмента ринку області в обсязі_______;

б) завоювання сегмента ринку України в обсязі_________;

в) експорт____% виробленого продукту (послуги) у країни

СНД;

г) експорт ____% виробленого продукту (послуги) в інші

країни;

д) інші цільові показники (вказати).

^ 3. Наявність розробленої ефективної стратегії марке­тингу за окремими напрямками:

а) наявність розробленої маркетингової стратегії проник­нення на окремі регіональні ринки;

б) наявність розробленої маркетингової стратегії органі­зації збуту продукту (послуги) і створення збутової оптової і роздрібної мережі;

в) наявність розробленої ефективної цінової стратегії на окремих етапах життєвого циклу продукту (послуги);

г) наявність розробленої маркетингової стратегії після­продажного обслуговування покупців;

д) наявність розробленої маркетингової стратегії ефектив­ного здійснення рекламної кампанії на окремих етапах жит­тєвого циклу продукту (послуги).


2.2.7. План виробництва

Цей розділ бізнес-плану, зазвичай, готується тільки тими підприємцями, які збираються займатися виробництвом. Го­ловне завдання тут - довести вашим потенційним партнерам, що ви можете реально виробляти потрібну кількість товарів у необхідний термін і високої якості.

Які ж основні питання, на котрі треба відповісти в цьому розділі бізнес-плану? Це, насамперед:

• Де будуть виготовлятися товари - на діючому чи ство­рюваному підприємстві?

• Які для цього будуть потрібні виробничі потужності, і як вони будуть зростати рік від року?

• Де й у кого, на яких умовах буде закуповуватися сиро­вина, матеріали і комплектуючі? Яка репутація цих поста­чальників, і чи є вже досвід роботи з ними?

• Чи передбачається виробнича кооперація і з ким?

• Чи можливе лімітування обсягів виробництва чи по­стачань ресурсів?

• Яке устаткування буде потрібно, і де намічається його придбати? Чи можуть виникнути при цьому проблеми і яко­го роду?

Дані цього розділу бажано приводити в перспективі на 2-3 роки вперед, а для великих підприємств - і на 4-5 років. Дуже корисним елементом тут може стати схема виробничих потоків на вашому підприємстві. На цій схемі повинно бути наочно показано, звідкіля і куди будуть до вас надходити усі види сировини і комплектуючих виробів, у яких цехах, і як вони будуть перероблятися в продук­цію, як і куди ця продукція буде поставлятися з вашого підприємства.

У цій схемі обов'язково повинно бути місце і для про­цесів контролю якості. Не можна обійти це питання й у тексті. Тут ви повинні будете повідомити, на яких стадіях і якими методами проводитиметься контроль якості, та яки­ми стандартами ви при цьому будете керуватися.

Нарешті, завершувати даний розділ бізнес-плану необхід­но оцінкою можливих витрат виробництва і динаміки їх на перспективу. При цьому ви не повинні забувати і про витра­ти, пов'язані з утилізацією відходів і охороною навколиш­нього середовища. Тут завжди можливі неприємні сюрпризи з боку урядових органів і громадськості.

До речі, для нових підприємств у бізнес-планах часом виділяють спеціальний розділ - "Місце розташування". Це особливо важливо для підприємств, що створюють велике навантаження на навколишнє середовище, і для дрібних підприємств торгівлі, сервісу та суспільного харчування.

^ Планований обсяг і структура виробництва продукту (по­слуг, що надаються):

1. Намічуваний загальний обсяг випуску продукту (на­дання послуг) у середньому за рік при виході на проектну потужність:

а) кількість одиниць, тис;

б) сумарний обсяг у національній валюті в цінах на мо­мент надання бізнес-плану, грн.;

в) сумарний обсяг, дол. США.

2. Намічувана асортиментна структура випуску про­дукту (надання послуг) у середньому за рік при виході на проектну потужність:

а) кількість по кожній асортиментній групі, тис. одиниць;

б) сумарний обсяг у національній валюті по кожній асорти­ментній групі, грн.;

3. Намічувані обсяги випуску продукту (надання по­слуг) за окремими роками майбутнього п'ятирічного періоду. Дані приводяться в табличній формі (табл. 2.).


Таблиця 2

Обсяги випуску продукту (надання послуги) прогнозованого періоду

Асортиментні

групи продукту

(різновиди

послуг)

Одиниця виміру

Роки прогнозованого періоду200...р.

200...р.

200...р.

200...р.

200...р.

1.-----------

грн.; дол. США
2.-----------

грн.; дол. США
3.-----------

грн.; дол. США
і т. д.Всього2.2.8. Забезпеченість випуску продукту (послуги) основними факторами виробництва

1. Забезпеченість випуску продукту (послуги) основ­ними видами сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів. Дані приводяться в табличній формі (табл. 3).

Таблиця 3

Забезпеченість випуску продукту

(надання послуги) основними факторами виробництва (у натуральних одиницях виміру)

Основні види

сировини, матеріалів,

енергетичних ресурсів,

необхідних для випуску

продуктів (послуг)

ООдиниця виміру

ССередньо­річна необхід­ність

Проектований обсяг завозу


Із регіону,

в якому

розміщено

об'єкт

З інших регіонів України (вказати)

З інших

держав

(вказати)

3 інших

зарубіжних

держав

(вказати)

Сировинні ресурси1.2.і т.д.Матеріали1.2.і т.д.Енергетичні ресурси1.2.і т.д.  1   2   3

Схожі:

Кафедра «Менеджмент організацій» iconДо виконання практичних завдань з дисципліни «статистика»
«Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві»,...
Кафедра «Менеджмент організацій» iconМетодичні вказівки до практичних занять 3 дисципліни „основи екології”
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
Кафедра «Менеджмент організацій» iconДонбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій
Професійні групи та назви робіт, які здатен виконувати спеціаліст з фаху “Менеджмент організацій”
Кафедра «Менеджмент організацій» iconДонбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій
Професійні групи та назви робіт, які здатен виконувати бакалавр з фаху “Менеджмент організацій”
Кафедра «Менеджмент організацій» iconДонбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій
Професійні групи та назви робіт, які здатен виконувати магістр з фаху “Менеджмент організацій”
Кафедра «Менеджмент організацій» iconКонспект лекцій по курсу „основи екології" для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0306 "
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
Кафедра «Менеджмент організацій» iconКафедра «Гуманітарних дисциплін»
Менеджмент”, напрям підготовки 050201 «Менеджмент організацій», 050206 «Менеджмент зовнішньо – економічної діяльності»
Кафедра «Менеджмент організацій» iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
Кафедра «Менеджмент організацій» iconМіністерство освіти І науки україни
«Менеджмент організацій» спеціалізацій «Магістр менеджменту організації», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент...
Кафедра «Менеджмент організацій» iconІ. Менеджмент організацій
Дисципліна "Менеджмент організацій" є провідною по підготовці спеціалістів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій"
Кафедра «Менеджмент організацій» iconФорма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент організацій», спеціальністю 60306 «Менеджмент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи