Каталог праць викладачів тнеу за 2013 рік icon

Каталог праць викладачів тнеу за 2013 рік
Скачати 174.93 Kb.
НазваКаталог праць викладачів тнеу за 2013 рік
Дата30.10.2014
Розмір174.93 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний економічний університет

Бібліотека

Каталог

праць викладачів ТНЕУ

за 2013 рік

Тернопіль-2014
ББК 91

К 29

Каталог видань ТНЕУ за 2013 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – с. . – (Видання науковців ТНЕУ).
Відповідальний за випуск: директор бібліотеки ТНЕУ, к. е. н. К. З. Возьний
У каталозі вміщено анотації монографій, підручників, навчальних посібників, створених викладачами університету за напрямами підготовки фахівців у ТНЕУ, які вийшли з друку в 2013 році та використовуються у навчальному процесі університету, а також інших вищих навчальних закладів.

Зміст

Від укладачів……………………………………….. 4
Монографії………………………………………….. 5
Підручники…………………………………………. 8
Посібники…………………………………………… 11
Збірники тез доповідей у наукових збірниках….. 18

^ Від укладачів
Неоціненним здобутком кожного факультету, кожної кафедри ВНЗ є наукові праці професорсько-викладацького складу. Це вже третє видання зведеного каталогу наукових та навчально-методичних праць, підготовлених та виданих науковцями Тернопільського національного економічного університету протягом 2013 року. У видання входять видані протягом відповідного року монографії, підручники, навчально-методичні посібники та збірники наукових праць.

Каталог містить бібліографічний опис кожного з видань, що у нього включені, а також коротку анотацію до них, які повніше розкривають зміст наукових праць.

Бібліографічний опис і скорочення здійснено відповідно до стандартів України у бібліотечній справі.

Створений каталог призначений насамперед для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також для тих, хто цікавиться новинками в сфері наукових досліджень тощо.
Гриськів В.В.

Ліжанська Н.П.


МОНОГРАФІЇ
Адамик, О. В. Бухгалтерські моделі обліку виконання бюджету Пенсійного фонду України : монографія / О. В. Адамик. – Тернопіль : Крок, 2013. – 298 с.

Монографія присвячена актуальним проблемам обліку виконання бюджету органами Пенсійного фонду України, формування звітності за цільовими програмами та пошуку шляхів підвищення ефективності солідарної системи пенсійного страхування.
Амбівалентність і мімікрія облікової теорії : монографія / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, В. М. Олійничук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 474 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).

У монографії висвітлюються тлумачення сутності дефініцій облікової теорії, сформульованих у процесі її еволюції. Матеріал наукової праці викладено під аспектом дедуктивного осмислення облікової теорії за критерієм її відповідності сучасній прагматиці рахунковедення.
Дацків, І.Б. Українська дипломатія (1917-1923 рр.) у контексті світової історії : монографія / І. Б. Дацків. – Тернопіль : Крок, 2013. – 621 с.

У монографії узагальнено результати дослідження зовнішньо-політичної діяльності Української Центральної Ради, Української Держави доби Гетьманату П. Скоропадського, Директорії УНР, Західно-Української Народної Республіки та Української Соціалістичної Радянської республіки, обґрунтовано її залежність від концепції державного будівництва та геополітичної ситуації, висвітлено історичні події з презентації України як незалежної держави на міжнародному рівні, зародження і діяльності української дипломатії, її участь в міжнародних форумах. Визначено позитивні і негативні чинники впливу угод на досягнення та утвердження незалежності України.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, студентів, дипломатів та політиків, всіх, хто цікавиться історією зовнішньої політики і дипломатії нашої держави у ХХ ст.
Кравчук, В. М. Інституційно-правовий аспект функціонування прокуратури України як органу державної влади : монографія / В. М. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 272 с.

Монографія присвячена дослідженню інституту прокуратури як органу державної влади, зокрема на рівні інституційно-правового аспекту його організації та діяльності. У роботі розкрито правову природу прокуратури як суб'єкта власних повноважень та здійснено типологічну характеристику органів прокуратури зарубіжних країн.
Крисоватий, А. І. Новітня парадигма преференційного оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, Г. В. Василевська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 260 с.

У монографії проведено комплексне дослідження теоретичних основ преференційного оподаткування, висвітлено його соціально-економічну сутність. Запропоновано типологізацію податкових преференцій та визначено особливості оцінки соціально-економічної діяльності та фіскальних наслідків запровадження преференційного оподаткування.
Лазарович, М. В. Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917-1921 років : компаративний аналіз : монографія / М. В. Лазарович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 760 с.

У монографії здійснено комплексний компаративний аналіз та узагальнення особливостей і тенденцій етнонаціональної політики української влади в умовах визвольних змагань 1917-1921 рр. Визначено основні аспекти політико-правового становища, життєдіяльності, форм самоорганізації і самоврядування національних меншин означеного часопростору, їхньої ролі в українському державотворенні та політичному житті.
Моніторинг грунтів, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки земель Тернопільської області : монографія / І. Брощак, Р. Б. Гевко, С. С. Никеруй [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 160 с.

У монографії наведено результати моніторингу грунтів Тернопільської області, агрохімічну та еколого-агрохімічну оцінку грунтів, оцінено стан її забруднення залишками пестицидів та важкими металами та радіаційне забруднення території. Запропоновано сучасні шляхи підвищення родючості грунтів із використанням мікробних препаратів і органічних добрив, а також хімічної меліорації.
Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька [та ін.] ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 416 с. 

У монографії проаналізовано нову парадигму маркетингу підприємств на глобальному ринку; акцентовано увагу на інноваційних продуктах та послугах, здійснено оцінку нематеріальних активів підприємств і їх брендів, а також практики їх використання в Україні; розроблено пропозиції щодо формування маркетингу персоналу підприємств та їх цінності у нематеріальних активах; сформовано умови структурної перебудови економіки України з урахуванням світового досвіду.
Пархомець, М. К. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності функціонування цукробурякового підкомплексу АПК : монографія / М. К. Пархомець, О. Р. Олійник ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 260 с. – (До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету).

У монографії розглянуто організаційно-економічні засади підвищення ефективності цукробурякового підкомплексу, визначено методологічний інструментарій його аналізу. Запропоновано інтегральний індекс продуктвності буряківництва, що дає змогу комплексно оцінити галузь у районах Тернопільської області (високий, середній та низький рівень продуктивності).
Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська [та ін.] ; за ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 294 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).

У монографії подано результати дослідження стану і перспектив розвитку вітчизняної системи обліку. особливо велика увага приділена проблемам законодавчої, нормативної та інструктивної бази обліку. Значне місце відведено вдосконаленню обліку необоротних та оборотних активів, витрат і доходів підприємств. Вагома частина монографії присвячена обліковій політиці підприємств.
Хорунжак, Н. М. Теорія та методологія обліку у бюджетних установах в умовах інформатизації суспільства : монографія / Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 248 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).

Монографія висвітлює актуальні проблемні питання здійснення модернізації системи обліку бюджетних установ в умовах інформатизації суспільства. Приділено увагу теоретико-методологічним засадам обліку в бюджетних установах в умовах розвитку інформаційних технологій.
Підручники

Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – [2-ге вид., випр. і доповн. ]. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 688 с. – (Присвячено світлій пам'яті Н. Д. Галапуп).

У підручнику розглядаються основи діяльності комерційних банків у ринковій економічній системі та умови і порядок здійснення основних банківських операцій. Розглянуто питання забезпечення фінансової стійкості банківських установ та регулятивного впливу на функціонування комерційних банків з боку Національного банку України.

Монастирський, Г. Л. Теорія організації : підручник / Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 288 с.

У підручнику розглядаються найважливіші аспекти теорії організації. Зокрема, розкриваються її предмет, завдання, теоретико-методологічні засади організації як системи, процесу та об’єкта управління. Висвітлено принципи і методи створення ефективної організації, організаційного проектування, формування оптимальної структури організації, забезпечення високої організаційної культури. Розкрито особливості застосування інформаційно-аналітичних технологій у діяльності організації. Підручник устаткований тестовими завданнями, питаннями для самоконтролю засвоєних знань, списком рекомендованої літератури та коротким термінологічним словником. За змістом підручник відповідає освітньо-професійним програмам підготовки магістрів за спеціальностями «Адміністративний менеджмент» та «Управляння фінансово-економічною безпекою», бакалаврів в галузі знань «Менеджмент та адміністрування».

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також аспірантам, докторантам, науковцям і менеджерам-практикам.

Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. – [2-ге вид., доповн. та переробл.]. – К. : Кондор, 2013. – 551 с.

Структура підручника відповідає типовій програмі діючому Плану рахунків бухгалтерського обліку, де окремими розділами визначаються загальні принципи бухгалтерського обліку. облік активів, капіталу та зобов'язань. Розкриваються господарські процеси та пов'язаний з ними облік витрат, доходів діяльності, фінансових результатів. Описано форми та порядок складання фінансової звітності, умови переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.

Посібники
Августин, Р. Р. Управління інформаційними зв'язками : навч. посіб. / Р. Р. Августин, Ю. А. Богач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 241 с. 

У посібнику розглядаються предмет, методологія, завдання управління інформаційними зв'язками, зокрема даються аналіз потреб зацікавлених осіб у зовнішніх та внутрішніх інформаційних зв'зках; опис поширюваної інформації; методи та засоби збору, відновлення, поширення та зберігання інформації; вимоги до комунікації; технології передачі інформації; доступ до інформації (документів) та їх використання; організація технічного забезпечення інформаційних зв'язків; план управління комунікаціями; організація колективної роботи з документами.
Алілуйко, А. М. Вища математика. Комплексні практичні індивідуальні завдання : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 158 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).

Навчальний посібник містить орієнтований план змістових модулів з курсу "Вища математика". Він охоплює комплексні практичні індивідуальні завдання, вказівки до їх виконання, зразки розв'язування задач економічного та математичного характеру, короткі теоретичні відомості, список рекомендованої літератури.
Дудар, Т. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар. – К. : ЦУЛ, 2013. – 336 с. 

У навчальному посібнику розкрито сутність, закони, закономірності та принципи менеджменту, його місце у системі економічних ринкових відносин. Показано функції та технологію менеджменту. Висвітлено соціально-психологічні аспекти, питання управлінської діяльності та ефективності системи менеджменту.
Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – [2-ге вид., доповн. й переробл. ]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 284 с. 

Навчально-методичний посібник містить різні види завдань для практичної та самостійної підготовки студентів, теоретичні питання робочої програми, питання для обговорення, групові завдання, індивідуальні науково-дослідні завдання, завдання для самостійної роботи, задачі для розв'язання, тестові завдання та короткий виклад основного матеріалу за кожною з тем даної дисципліни.
Історія української культури : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – [3-тє вид.].  – Тернопіль : Астон, 2013. – 224 с.

В основу посібника покладено сучасні підходи до сутності культури, її типології та розвитку. Розкрито закономірності та характерні ознаки української культури як цілісної системи, висвітлено історію української культури від давніх часів до сучасності в контексті європейської культурної традиції.
Кириленко, О. П. Основи наукових досліджень у схемах і таблицях : навч. посіб. / О. П. Кириленко, В. В. Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 228 с.

У навчальному посібнику розглянуто питання, що стосуються теоретичних засад науки як системи знань, основ методології наукових досліджень, порядку проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів, інформаційного забезпечення наукової діяльності, системи науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах, організації роботи наукового колективу, наукового і науково-технічного потенціалу України.
Комунікаційна політика в діяльності державного службовця : навч. – метод. комплекс з вивчення дисципліни / уклад. : О. П. Дудкіна, Ю. А. Богач. – Тернопіль, 2013. – 160 с.

Комунікаційна політика в діяльності державного службовця : навчально – методичний комплекс з вивчення дисципліни (для слухачів магістратури спеціальності 8.150101 «Державна служба» спеціалізації «Адміністративний менеджмент»).

Кравчук, М. В. Теорія держави і права (опорні конспекти) : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – [3-тє вид., переробл., доповн.].  – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 608 с. 

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми з базової, фундаментальної навчальної юридичної дисципліни, загальнотеоретичної юриспруденції для юридичних факультетів вищих навчальних закладів, з врахуванням основних вимог МОНУ щодо впровадження Болонського процесу навчання (модульно-рейтингової системи).
Лаврів, Л. А. Планування діяльності організації : навч. посіб. / Л. А. Лаврів. – Тернопіль : Крок, 2013. – 320 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні, методичні, методологічні та організаційні засади планування діяльності організацій, в комплексі із прикладами з практичної планувальної діяльності організацій різних форм власності та видів, що дозволить його користувачам не лише опанувати теоретичні основи дисципліни, а й набути практичних навиків щодо розв’язання різноманітних завдань і прийняття управлінських рішень з питань планування.
Лазарович, М. В. Історія України : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – К. : Знання, 2013. – 685 с.

На основі кращих здобутків історіографії висвітлюється історія України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання. У посібнику наводяться перелік запитань і завдань для контролю засвоєних знань, перелік питань для підготовки до іспитів, хронологічна таблиця найважливіших історичних подій та рекомендована література. Посібник відповідає програмі курсу «Історія України» для вищих навчальних закладів.

Розраховано на студентів вищих закладів освіти, викладачів, усіх, хто цікавиться історією України.

Литвин, А. П. Соціологія : навч. посіб. / А. П. Литвин, А. К. Яковенко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2013. – 364 с. 

У навчальному посібнику розкрито основні теми, що передбачено Держстандартом викладання соціології для студентів несоціологічних факультетів, проаналізовано закономірності соціальних процесів, висвітлено актуальні питання теорії та історії соціології, визначена сутність соціологічної науки, її об'єкт, предмет, структура і функції, а також роз'яснена методика та техніка соціологічних досліджень.
Луцишин, О. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / О.О. Луцишин. – Тернопіль : Центр оперативної поліграфії, 2013. – 304 с.

Навчальний посібник містить необхідний комплекс атрибутів для успішного засвоєння матеріалу по дисципліні «Фінансовий ринок». Зміст його подається у оригінальному стилі, що дає змогу зацікавити студентів у поглибленому вивченні матеріалу. Метою посібника є висвітлення основних концепцій теорії та практики функціонування фінансового ринку.
Мельник, А. Ф. Навчально-методичний комплекс із дисципліни "Муніципальний менеджмент" / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський. – [2-ге вид., доп. й перероб.].  – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 156 с.

Навчально-методичний комплекс розроблений на ocнові програми дисципліни "Муніципальний менеджмент" для підготовки магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». Комплекс може використовуватися для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Муніципальний менеджмент", що дає змогу опанувати теоретичні та практичні засади застосування управлінських технологій муніципального менеджменту.

Міжнародні економічні відносини international eсonomik relations : навч.- метод. комплекс / І. О. Іващук, І. Я. Зварич, А. С. Пода, М. І. Ліфанова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 379 с.

Навчально-методичний комплекс для вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Микитюк, П. П. Управління інноваціями : навч. посіб. / П. П. Микитюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 392 с.

Цей навчальний посібник охоплює всі теми, передбачені програмою нормативної дисципліни «Управління інноваціями» для студентів професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент». В навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методологічні основи управління процесами інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів, особливості організаційних форм інноваційних компаній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклу виробів і організацій. Значна увага приділена питанням прогнозування, планування і забезпечення досягнення бажаних результатів,що сприяють інноваційному розвитку підприємств з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів середовища. Наприкінці кожного розділу наводяться контрольні запитання. У посібнику також вміщено тести для перевірки знань студентів та термінологічний словник.
Монастирський, Г. Л. Навчально-методичний комплекс із дисципліни «Теорія організації» / Г. Л. Монастирський, В. С. Постніков. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 124 с.

Навчально-методичний комплекс підготовлений на ocнові програми дисципліни «Teopiя організації» для підготовки магістрів за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою». Комплекс може використовуватися для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Теорія організації», що дає змогу опанувати теоретичні засади функціонування та розвитку організації.

Навчально-методичний комплекс із дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для слухачів магістратури напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» / уклад. : А. Ф. Мельник, І. В. Чикало. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 149 с.

Навчально-методичний комплекс із дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для слухачів магістратури напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент». Комплекс може використовуватися для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень», що дозволяє опанувати теоретичні засади методології наукових досліджень і дає можливість практично їх застосувати в процесі здійснення різних видів наукових досліджень.
Стешин, Інна Ділова українська мова для іноземних студентів : навч. посіб. / Інна Стешин, Тетяна Юрчишин, Тетяна Янкова. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 218 с.

Пропонований навчально-методичний посібник адресується іншомовним студентам, які оволоділи базовою практичною граматикою та лексикою української мови та бажають вдосконалити свої навички та вміння в актуальних ситуаціях ділового українського мовлення. Призначений як для роботи в аудиторії, так і для самостійної роботи вдома.
Фінанси підприємств : навч. – метод. посіб. З вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / уклад. : О. Р. Квасовський, В. В. Костецький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 284 с.

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог програми нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» і до навчального плану підготовки бакалаврів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит». Він забезпечує студентів всіма необхідними навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи з вивчення дисципліни. До кожної теми подано методичні вказівки, задачі, тестові завдання, перелік рекомендованої літератури. Матеріали посібника мають чітко виражену прикладну спрямованість і сприяють набуттю студентами практичних навиків фінансової роботи на підприємствах виробничої сфери.
Фліссак, К. А. Економічна дипломатія  : навч. посіб. / К. А. Фліссак. – Тернопіль : Новий колір, 2013. – 440 с.

У навчальному посібнику «Економічна дипломатія» розглядаються питання місця економічної дипломатії в сучасній міжнародній економіці та міжнародних економічних відносинах. Ґрунтовно висвітлені засади її нормативного забезпечення, основні напрями реалізації економічної дипломатії Україною.
Збірники тез доповідей у наукових збірниках
Конституційні засади правового життя : світові традиції та національні реалії : зб. матеріалів Міжнар. юридичної наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 28 черв. 2013 р.]. - К. : Україна, 2013. - 160 с.

У збірник увійшли кращі тези наукових доповідей з юридичних питань, які оприлюднені 28 червня 2013 року на Інтернет-сторінках сайту www.Lega1Activity.com.ua, де також можна ознайомитися з відгуками, коментарями та науковими дискусіями учасників конференції, відвідувачів та гостей сайту.
Публічне і приватне право : проблеми методології, теорії та практики : зб. матеріалів Міжнар. юридичної наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 14 трав. 2013 р.]. – К. : Україна, 2013. – 248 с. 

У збірник увійшли кращі тези наукових доповідей з юридичних питань, які оприлюднені 14 травня 2013 року на Інтернет-сторінках сайту www.Lega1Activity.com.ua, де також можна ознайомитися з відгуками, коментарями та науковими дискусіями учасників конференції, відвідувачів та гостей сайту.
Стратегія і тактика правових реформ : виклики сучасності : зб. матеріалів Міжнар. юридичної наук.-практ. інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 5 берез. 2013 р.]. – К. : Україна, 2013. – 312 с. 

У збірник увішли кращі тези наукових доповідей з юридичних питань, які оприлюднені 05 березня 2013 року на Інтернет-сторінках сайту www.LegalActivity.com.ua, де також можна ознайомитися з відгуками, і коментарами та науковими дискусіями учасників конференції, відвдувачів та гостей сайту.

Схожі:

Каталог праць викладачів тнеу за 2013 рік iconЗбірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи тнеу
Збірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи тнеу «Грошова парадигма»
Каталог праць викладачів тнеу за 2013 рік iconНаказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік і формування Плану наукової та науково-технічної...
Каталог праць викладачів тнеу за 2013 рік iconПоложення про особисто-командну першість тнеу з шахів серед професорсько-викладацького та адміністративно-допоміжного складу в залік весняної спартакіади тнеу. Мета та завдання
Тнеу з шахів серед професорсько-викладацького та адміністративно-допоміжного складу в залік весняної спартакіади тнеу
Каталог праць викладачів тнеу за 2013 рік iconГолові профкому працівників тнеу
Прошу прийняти мене в члени первинної профспілкової організації працівників тнеу
Каталог праць викладачів тнеу за 2013 рік iconКаталог біобібліографічних праць присвячених Михайлу Васильовичу Остроградському
Конфорович А. Г., Сорока Н. А. Миха Остроградский./ Остроградський. Биографічний роман. / Серія біографічних творів: Уславлені імена....
Каталог праць викладачів тнеу за 2013 рік iconНаказ № Про зарахування слухачів до Консультаційного центру з вивчення іноземних мов
На основі наказу ректора тнеу №408 від 18. 09. 2013 р та розпорядження №137 від 20. 09. 2013 р., поданих заяв та укладених індивідуальних...
Каталог праць викладачів тнеу за 2013 рік iconПропозиція науково-технічної розробки для її включення в Каталог Південного наукового центру нан україни І мон україни «Інновації Південному регіону» (2011 рік)

Каталог праць викладачів тнеу за 2013 рік iconНаукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук»
move to 0-16406996
Каталог праць викладачів тнеу за 2013 рік iconСписок наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р
move to 0-16406995
Каталог праць викладачів тнеу за 2013 рік iconДрукованих наукових праць викладачів університету
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи