Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «медична наука 2011» icon

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «медична наука 2011»
НазваВсеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «медична наука 2011»
Дата13.09.2012
Розмір91.4 Kb.
ТипДокументиВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «МЕДИЧНА НАУКА - 2011»

Вельмишановні колеги!

На базі Української медичної стоматологічної академії 29-30 листопада 2011 року в м. Полтава відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «МЕДИЧНА НАУКА - 2011». У рамках конференції буде проводитися спеціалізована виставка “МЕДИЧНА НАУКА - 2011”

Наукова програма конференції присвячена таким проблемам:

 1. Інтеграційні процеси у світі та в України у галузі охорони здоров’я.

 2. Проблеми формування здорового способу життя у молоді.

 3. Екологічні проблеми медицини.

 4. Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини.

 5. Гуманітарні та організаційні аспекти медицини.

 6. Питання викладання у вищій медичній школі.

Бажаючих узяти участь у роботі конференції (форми участі: доповідь, стендова доповідь з публікацією тез або статті, тільки публікація тез або статті) просимо направляти документи на адресу оргкомітету разом із заповненою реєстраційною карткою учасника.

Статті конференції будуть опубліковані у журналі "Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії", що входить до переліку ВАК України щодо фахових видань з медичних наук.

Тези та статті, які не відповідають вимогам до їх оформлення (див. нижче), будуть опубліковані у збірці праць конференції.

^ При відправленні матеріалів до 10 вересня: вартість публікації статті (від 7 до 20 сторінок) 25 гривень за сторінку. Публікація тез доповіді до 4 стор. – 100 гривень. Якщо текст тез перевищує 4 сторінки, то їхня публікація буде можлива при оплаті по 25 гривень за кожну додаткову сторінку доповіді.

^ При відправленні матеріалів з 10 до 20 вересня: вартість публікації статті (від 7 до 20 сторінок) 35 гривень за сторінку. Публікація тез доповіді до 4 стор. – 140 гривень. Якщо текст тез перевищує 4 сторінки, то їхня публікація буде можлива при оплаті по 35 гривень за кожну додаткову сторінку доповіді.

Не можуть бути опублікованими роботи, що були віправлені після 20 вересня 2011 р.

Оргкомітет надсилає тільки один примірник матеріалів конференції поштою без додаткової оплати. Вартість кожного додаткового примірника журналу складає 60 грн.

Повнотекстова версія журналу буде представлена на сайті www.umsa.edu.ua

Адреса для направлення матеріалів:

36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, кафедра патофізіології (стаття або тези на паперовому носії у двох примірниках, рецензія-рекомендація доктора наук відповідного напрямку, реєстраційна картка учасника конференції, акт експертної комісії про відсутність інформації, що становить державну таємницю, направлення установи, CD-диск з електронною версією рукопису у форматі *.rtf, а також збереженими окремими файлами ілюстраціями).

Текст статті, ілюстрації та реєстраційна картка учасника конференції обов’язково дублюються електронною поштою на адресу редакції журналу: mededition@rambler.ru

Тел. (05322) 2-69-66, 7-44-11. Проф. Костенко Віталій Олександрович, доц. Міщенко Артур Володимирович. Моб. (068)641-80-35.

Сайт www.umsa.edu.ua.

Адреса для переведення плати за публікацію поштовим переказом:

36002, м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 66, кв. 9. Міщенку Артуру Володимировичу.

Реєстраційна картка учасника

 1. Назва доповіді (перші три слова)

 2. Номер рубрики (за переліком питань наукової програми конференції – див. вище)

 3. Прізвище, ім'я, по батькові, e-mail (обов'язково!), мобільний телефон (обов'язково!) контактної особи

 4. Форма участі (доповідь+ тези, доповідь+ стаття, стендова доповідь + тези, стендова доповідь + стаття, тільки публікація тез, тільки публікація статті)

 5. Прізвище, ім'я, по батькові, посада, науковий ступінь, учене звання доповідача та супроводжуючих осіб, що мають прибути на конференцію *

 6. Повна назва організації.

 7. Адреса (з поштовим індексом) для відправлення запрошення *

 8. Адреса (з поштовим індексом) для відправлення журналу з матеріалами конференції

 9. Кількість додаткових примірників журналу (за додаткову плату)

 10. Номер квитанції про оплату, сума і дата оплати.

Примітка: * - За умов вибору форми участі у вигляді “тільки публікація тез” або “тільки публікація статті” пп. 5 та 7 заповнювати не потрібно.

Оргкомітет листується виключно через e-mail.

^ ВИМОГИ ДО ТЕЗ:

1-3 сторінки друкованого тексту на CD, набраного в текстовому редакторі MS Word; лише одна робота в кожному файлі, назва файлу – прізвище першого автора;

— параметри сторінки – поля з усіх боків по 20 мм; розмір шрифту 14 у Times New Roman, відступ абзацу – 5 знаків, текст друкується через 1,5 інтервала;
— структура тез:

УДК

нижче з абзацу – прізвище, ініціали авторів;

назва тез великими літерами (вирівнювання по центру);

четвертий рядок – назва закладу чи установи, місто, e-mail (обов’язково);

п’ятий рядок – текст тез;

— рекомендований план тез: актуальність проблеми, наукова новизна роботи, мета, методи та результати досліджень, висновки;

^ ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

Публікація повинна повністю відбивати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містити нові результати на основі проведеного дослідження. Висновки мають бути аргументованими відповідним ілюстративним матеріалом. У тексті статті повинні бути всі необхідні пояснення. Мова публікації - українська, російська, англійська.

До друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

У вступі - постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх (за останні 5-7 років) досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети (постановка завдання). В основній частині статті– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки з даного дослідження; перспективи подальших розробок у даному напрямку.

Авторський оригінал складається з двох примірників: тексту (стаття 7-10 сторінок основного тексту, огляд 10-15 ст.); списку літератури (статті до 20, огляди до 40 джерел); таблиць; рисунків (не більше 4); підписів до рисунків; ключових слів (5-7) українською, російською та англійською мовами; рефератів українською, російською та англійською мовами обсягом не менше 0,75 стор. з обов’язковим указанням мети дослідження, матеріалів та методів, одержаних результатів і висновків.

Структура статті повинна відповідати таким вимогам:

1. На першій сторінці зазначаються: шифр УДК; прізвища та ініціали авторів (кількість авторів однієї статті не повинна перевищувати п'яти осіб); назва статті; місце роботи (назва закладу, місто, країна); e-mail (обов’язково), дані про зв’язок публікації з плановими науково-дослідними роботами (бажано з наведенням номеру держреєстрації), дані про фінансування розробки певними установами, фондами, організаціями, гранти (при їх наявності); текст статті.

2. Текст друкується через 1,5 інтервала, без переносів, розмір шрифту 14 у Times New Roman в редакторі MICROSOFT WORD. Відступ абзацу – 1,25 см. Поля з усіх боків по 20 мм.

Стаття з оригінальними дослідженнями повинна мати: вступ, який відображає стан проблеми (див. наведені вище вимоги); мету дослідження; матеріали та методи дослідження; результати та їх обговорення; висновки.

3. Таблиці та рисунки (не більше 4). Рисунки подаються лише в тому випадку, коли отримані результати неможливо відобразити в таблицях. Графіки повинні мати чіткі калібровки по осям, мікрофотографії – лінійним масштаб (а не вказувати збільшення). Якщо наводяться декілька кривих, безпосередньо на рисунку необхідно вказати їх порядкові номера. Рисунки (крім діаграм) надаються в розширенні JPG, фото – в JPG або TIFF окремими файлами та у тексті.

4. Список літератури оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (див. зразки оформлення бібліографії) на окремих сторінках без скорочень. Автори подаються за абеткою (спочатку кирилицею, потім латиницею) або у порядку появи посилань у тексті. Посилання в тексті зазначаються цифрами у квадратних дужках. У списку літератури дозволені скорочення тільки таких міст – К. (Київ, Киев), М. (Москва), Л. (Ленинград), СПб. (Санкт-Петербург), P. (Paris), L. (London), N.Y. (New York).

5. Ключові слова (5-7) українською, російською та англійською мовами.

6. Реферати українською, російською та англійською мовами (назва статті, прізвища та ініціали авторів, текст).

Формули, дози, наведені у статті фізичні параметри, марки приладів, посилання на ГОСТи, ДСТУ тощо обов'язково вивіряються та візуються авторами на полях рукопису. Автори несуть персональну відповідальність за правильність наведеної інформації.

Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики, гуманного ставлення до піддослідних тварин, не приймаються.

^ ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЇ

 книги (до 4 авторів):

Головенко Н.Я. Физико-химическая фармакология / Головенко Н.Я. — Одесса : Астропринт, 2004. — 720 с. (Физико-химический ин-т им. А.В.Богатского НАН Украины).

Сарафанова Л.А. Пищевые добавки : энциклопедия / Сарафанова Л.А. – [2-е изд., испр. и доп.]. – СПб. : ГИОРД, 2004. – 808 с.

Каменский А.А. Оксид азота и поведение / А.А.Каменский, К.В.Савельева. – М. : Изд-во МГУ, 2002. – 156 с.

 книги (більше 4 авторів):

Анализ циклических процессов с участием оксида азота в организмах и молекулярного азота в биосфере с позиций голографического принципа и принципа цикличности / [ В.П.Реутов, А.И.Гоженко, Б.А.Насибуллин и др.]. – Одесса, 2003. – 66 с.

Методи клінічних та експериментальних досліджень в медицині / [ Л.В.Беркало, О.В.Бобович, Н.О.Боброва та ін.] ; За ред. І.П.Кайдашева. – Полтава, 2003. – 320 с.

 статті у журналах:

Звягінцева Т.В. Стан перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної активності крові при механічному і променевому ушкодженні шкіри / Т.В. Звягінцева // Фізіол. журн. – 2000. – Т.46, №5. – С.47-51.

Зенков Н.К. NO-синтазы в норме и при патологии различного генеза / Н.К. Зенков, Е.Б. Меньщикова, В.П. Реутов // Вестн. РАМН. – 2000. – № 4. – С.30-34.

Мойбенко О.О. Фундаментальні механізми дії оксиду азоту на серцево-судинну систему як основи патогенетичного лікування її захворювань / О.О. Мойбенко, В.Ф. Сагач, М.М. Ткаченко [та ін.] // Фізіол. журн. – 2004. – Т.50, №1. – С. 11-30.

Szabo C. Peroxynitrite: biochemistry, pathophysiology and development of therapeutics / C. Szabо, H. Ischiropoulos, R. Radi [et al.] // Nat. Rev. Drug Discov. – 2007. – V.6, №8. – P.662-680.

 cтатті чи тези у збірках наукових праць та матеріалах конференцій:

Шумаев К.Б. Антиоксидантные и прооксидантные свойства метаболитов оксида азота / К.Б. Шумаев, С.А. Губкина, А.А. Губкин [и др.] // Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии : XIV Международная конференция и дискуссионный научный клуб : Мат. конф. Т. 8. – Ялта – Гурзуф, 2006. – С.416-417.

 автореферати дисертацій:

Кметь Т.І. Гігієнічне значення комбінованої дії нітрату натрію та хлориду кадмію з урахуванням вікових особливостей та характеру метаболізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.01 “Гігієна” / Т.І. Кметь. — К., 2006. — 20 с.

Зенков Н.К. Исследование механизмов развития окислительного стресса при воспалении и возможностей его антиоксидантной коррекции : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора биол. наук : спец. 14.00.16 “Патологическая физиология”, 03.00.04 “Биохимия” / Н.К.Зенков. – Новосибирск, 2007. – 36 с.

 патенти:

Пат. 2231979 Российская Федерация, МПК A61B10/00. Способ количественной цитологической оценки эффективности сперматогенеза / Артифексов С.Б., Потемина Т.Е. ; заявитель и патентообладатель Воен.-мед. ин-т федерал. погран. сл. РФ при Нижегородской гос. мед. акад. – № 2001116775/15 ; заявл. 2001.06.15 ; опубл. 2004.07.10.

 електронні ресурси:

Травоген изоконазола нитрат, Травоген (крем) // Фармацевтический справочник: лекарственные препараты: Информация для специалистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hp.pccenter.ru /drskin/faq_ph2.htm.

Principal types of complexes: Nitrosyl complexes [Electronic resource] // Encyclop?dia Britannica, 2008. - Encyclop?dia Britannica Online. — Access mode : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/ 136410/coordination-compound

Оргкомітет

Схожі:

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «медична наука 2011» iconІнформаційний лист №1 Вельмишановні колеги!
Полтава відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Медична наука в практику охорони здоров’я» (для молодих...
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «медична наука 2011» iconЗвіт інституту аеронавігації за 01. 09. 2012 31. 12. 2012 Участь студентів та молодих учених у конференціях Назва конференції Місце проведення Дата проведення
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів „Проблеми навігації і управління рухом”
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «медична наука 2011» icon67 від 26 квітня 2010 року
Університетська науково-практична конференція студентів та молодих учених «молода наука-2010»
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «медична наука 2011» icon68 від 26 квітня 2010 року
Університетська науково-практична конференція студентів та молодих учених «молода наука-2010»
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «медична наука 2011» iconМіжнародна науковО-практична конференція «Медична наука та практика ХХІ століття»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика ХХІ століття», яка відбудеться...
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «медична наука 2011» iconОголошення! 18 квітня 2013 року у Національному університеті дпс україни відбудеться III всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених на тему
Національному університеті дпс україни відбудеться III всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих...
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «медична наука 2011» iconV міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів
Конференція підтримана Національною академією наук України та входить до головних заходів Фестивалю науки в Україні. Конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «медична наука 2011» iconВсеукраїнська науково-практична конференція «xvi міжнародний медичний конгрес студентів І молодих вчених»
Запрошуємо Вас 23-25 квітня 2012 року прийняти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «медична наука 2011» iconОргкомітет конференції: Рак Тарас Євгенович
Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, ад’юнктів (аспірантів), курсантів та студентів
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «медична наука 2011» iconПлан проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та молодих учених І студентів у 2012-2013 рр
Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи