Культура мови в українському суспільстві icon

Культура мови в українському суспільстві
НазваКультура мови в українському суспільстві
Дата13.09.2012
Розмір52.1 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ Й ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ІСТОРІЇ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТШановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Культура мови в українському суспільстві», яка відбудеться 12–13 квітня 2012 року в Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара.

Заплановано роботу таких секцій:

 1. Культура мови як соціолінгвістична категорія.

 2. Культура мови в державних установах.

 3. Культура мови в закладах освіти.

 4. Культура мови і сучасний літературний процес.

 5. Культура мови в засобах масової інформації.

Матеріали доповідей будуть надруковані в збірнику наукових праць Обласного центру історії та розвитку української мови «Український смисл» до початку конференції.

На конференцію запрошуються студенти, аспіранти, молоді викладачі та співробітники вишів і наукових організацій України та інші зацікавлені особи.

Для участі в конференції «^ Культура мови в українському суспільстві» (12–13 квітня 2012 р.) необхідно не пізніше 10 лютого 2012 року надіслати вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу ukrsense@gmail.com:

 1. текст доповіді, оформлений згідно з нижченаведеними вимогами;

 2. рецензію-рекомендацію матеріалів до друку (для робіт студентів та аспірантів, підписану керівником та завірену в установленому порядку);

 3. заявку на участь у запропонованій формі;

 4. копію документа про оплату або його реквізити (номер, дату і суму платежу).

 • У темі листа необхідно вказати номер вибраної секції та прізвище першого автора (Наприклад, <2, Іванов А.В.>).

 • Зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів! У разі відсутності повідомлення – продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за наведеним номером телефону.


^ Контактний телефон у робочі дні з 900 до 1700:

+38 (063) 65-11-984 Капуш Ольга Євгенівна


Вартість публікації складає 25 грн. за 1 сторінку, оформлену згідно з вимогами (суму складають: публікація статті в збірнику наукових праць «Український смисл» та доставка замовленим листом авторського примірника збірки по території України). Організаційний внесок складає 50 грн. (є обов’язковим для всіх учасників). Витрати на проїзд, проживання та харчування здійснюються за рахунок учасників. Здійснювати оплату на розрахунковий рахунок 26009060004523 у КБ "Приватбанк", МФО 305299 м. Дніпропетровськ, код ЗКПО 2904010382, одержувач – ПП Біла К. О. Призначення платежу: за поліграфічні послуги ___Іванов А.В._____________(вказати ПІБ першого автора доповіді). Платіж без ПДВ.

При неправильному заповненні графи «Призначення платежу» публікація не буде вважатися сплаченою. Поштовим переказом оплату не робити.


^ ФОРМА ЗАЯВКИ

для участі в конференції «Культура мови в українському суспільстві»

(1213 квітня 2012 р.)


ПІБ авторів, вчений ступінь
Назва доповіді
Обрана секція
Місце роботи, посада
Контактна адреса в наступному форматі:

^ ПІБ одержувача

Вулиця, № будинку, № квартири

Місто

Індекс

КРАЇНА
Контактний телефон
e-mail
Кількість оплачених додаткових збірок (у вартість публікації включений тільки один авторський екземпляр). Вартість додаткового збірника 25 грн
Контактний телефон та адресу електронної пошти наукового керівника (обов'язково вказувати студентам, аспірантам)
Потреба в гуртожитку

^ ВИМОГИ до статті в збірник наукових праць

«Український смисл»

Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 наукова стаття повинна містити такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розглядалася названа проблема і на які спирається автор, виділення не розв’язаних раніше сторін загальної проблеми, якій присвячена стаття, формулювання мети й завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням одержаних результатів; висновки до статті і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

 • Обсяг статті – 6–12 сторінок в електронному варіанті (виключно на CD) у редакції Word (версія не менше 7.0), збережена у форматі .docх, разом з одним примірником роздрукованого тексту. Назва файлу (латиницею) має відповідати прізвищу автора.

 • До статті подається УДК, анотації та перелік ключових слів українською, російською та англійською мовами.

 • Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25, поля – 20 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman.

 • Авторський знак проставлятиметься після верстки збірника відповідальним секретарем видання.

 • Приклади в тексті статті виділяються курсивом.

 • Оформлення довідкового матеріалу: бібліографічні посилання у тексті беруться в квадратні дужки, наприклад: [3], [5, с. 24], [4, с. 7; 6, с. 18–21], [3; 4; 6]. Примітки подаються в кінці статті. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.

 • У кінці статті подаються ^ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ в алфавітному порядку, оформлені відповідно до вимог ВАК України (див. Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5).

 • На окремому аркуші додаються відомості про автора із зазначенням відомостей, поданих у заявці.

 • Аспіранти і викладачі без наукового ступеня додають до рукопису витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку.


Зразок оформлення початку статті:


УДК 801.311
^

О. А. СербенськаУКРАЇНСЬКА МОВА НА МЕЖІ СТОЛІТЬ


Перед статтею з абзацу подаються анотації українською, російською, англійською мовами (до 5 рядків кожна), жирними буквами.


Ключові слова трьома мовами: наводиться кілька термінів за тематикою і проблематикою статті. Друкуються нежирним курсивом з абзацу.


^ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ


 1. Словник фразеологізмів української мови [уклад. В. М. Білоноженко та ін.]. – К.: Наук. думка, 2003. – 1104 с. – (Словники України).

 2. Пономарів О. Мовностилістичні поради / О. Пономарів // Урок української. – 2001. – № 11–12. – С. 25–27.

Сторінки роздрукованої статті нумеруються олівцем зі зворотного боку.


Увага! Матеріали та статті, які надійшли після вказаного терміну та не відповідають вимогам ВАК України щодо структури та оформлення, до друку не приймаються.


Будемо раді вітати Вас на конференції!


З повагою,

Оргкомітет

Схожі:

Культура мови в українському суспільстві iconКиївський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги!
«фізична культура І здоров’я людини в українському суспільстві: історія, сьогодення, майбутнє»
Культура мови в українському суспільстві iconЛекція 1 культура мовлення план Основні функції мови. Культура мови І культура мовлення фахівця. Специфіка мови професійного спрямування
Бабич Н. Д. Практична стилістика І культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 432с
Культура мови в українському суспільстві iconТема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна
Культура мови як окрема лінгвістична дисципліна. Предмет І завдання курсу. Зв’язок з іншими дисциплінами
Культура мови в українському суспільстві iconУкраїнська мова (за профілем спрямування) 3 курс Зміст курсу
Комунікативні ознаки культури мовлення фахівця. Основні функції мови. Культура мови І культура мовлення. Професійна мовнокомунікативна...
Культура мови в українському суспільстві iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Поняття роду, родини. Регіональні особливості сімейних обрядів, звичаїв, особливості виховання в українській родині. Родинні зв’язки...
Культура мови в українському суспільстві iconНаказ №915 Про проведення Всеукраїнського конкурсу уроків з ґендерної рівності
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. №1834 «Про затвердження Державної програми з утвердження...
Культура мови в українському суспільстві iconПрактикум з ділової української мови. К.: Здоров’я, 2002. 224 с. Юкало В. Я. Культура мови: Навч посібник для студ вищих мед закладів освіти / За ред. Л. В. Струганець. Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. 77 с
Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія: Підручник. К.: Либідь, 1993. – 336...
Культура мови в українському суспільстві iconДержавний вищий навчальний заклад “запорізький національний університет” міністерства освіти І науки україни затверджую
Проведення структурної реформи національної системи вищої освіти України зумовлено соціально-економічними та політичними змінами...
Культура мови в українському суспільстві iconЕкспертні висновки вченої ради філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка щодо «Концепції мовної освіти в Україні»
Проект «Концепції мовної освіти в Україні» з’явився для короткотривалого обговорення в суспільстві як логічне продовження нового...
Культура мови в українському суспільстві iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни «Вступ до соціолінгвістики»
З-поміж широкого кола проблем, пов’язаних із соціальними аспектами функціонування мови, основну увагу планується приділити актуальним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи