Адміністрація медичного факультету та Студентське наукове товариство icon

Адміністрація медичного факультету та Студентське наукове товариство
Скачати 78.88 Kb.
НазваАдміністрація медичного факультету та Студентське наукове товариство
Дата13.09.2012
Розмір78.88 Kb.
ТипДокументи

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Адміністрація медичного факультету та Студентське наукове товариство розпочали підготовку матеріалів до проведення ювілейної Х – Науково – практичної конференції з міжнародною участю студентів, інтернів, магістрів, аспірантів та молодих вчених, віком до 35 років, яка відбудеться 18 - 20 квітня 2012 року на базі медичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (УжНУ). До участі запрошуються студенти, інтерни, магістри, аспіранти та молоді вчені віком до 35 років. Основні напрямки роботи конференції:

 • хірургічні захворювання;

 • терапевтичні захворювання;

 • дитячі захворювання;

 • акушерство та гінекологія;

 • анатомія та гістологія людини;

 • біохімія, фармакологія, фармація;

 • інфекція, вірусологія, імунологія та мікробіологія;

 • нормальна та патологічна фізіологія;

 • соціальна медицина та загальна гігієна.

Програма конференції:

1-й день: реєстрація учасників та урочисте відкриття конференції; 2-й день: пленарні засідання секцій, святковий концерт;

3-й день: розважальна програма.

^ Вимоги до учасників конференції

 1. Офіційні мови конференції українська, англійська, російська.

 2. Відносна самостійність виконання наукової роботи студентом (робота не повинна
  бути частиною дисертаційної роботи керівника чи іншого дисертанта).

 3. Один автор може подавати не більше двох робіт ( при умові, що одна з них буде
  стендовою).

Тези потрібно оформляти наступним чином:

а) заголовок, що включає назву роботи, прізвище та ініціали автора (-ів ), наукового
керівника (наукове звання, прізвище, ініціали), назва навчального закладу та кафедри,
при якій виконувалась робота;

б) англійський переклад назви наукової роботи;

в) текст, який складається із вступу, мети роботи, матеріалів і методів дослідження та
висновків. Всі абревіатури повинні бути розшифровані;

г) тези доповідей необхідно подавати у роздрукованому варіанті формату А4 (два
примірники) в об’ємі не більше ЗО друкованих рядків шрифтом „Times New Roman”, розміром 12 пунктів, а також на електронному носії інформації (диск CD-R, RW).
До тез обов'язково додається рецензія на виконану роботу, що підписана куратором гуртка або завідуючим кафедрою на якій виконувалась робота.

Зразок оформлення тез:

^ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПІЄЛОНЕФРИТІВ У ВАГІТНИХ

PECULIARITIES OF PYELONEPHRITIS COURSE IN PREGNANTS

Зозуля М.І.

Науковий керівник: к.м.н., доц. Дарченко І.І.

медичний факультет УжНУ, кафедра акушерства та гінекології м. Ужгород, Україна.

(Текст тез)


Оргкомітет конференції не несе відповідальності за зміст тексту отриманих тез та залишає за собою право відхиляти тези, які не відповідають науковим критеріям та вище перерахованим вимогам оформлення.

^ Прохання обов'язково дотримуватись вище перерахованих вимог.

Вартість друку тез однієї наукової роботи - 50 гривень.

Реквізити банку отримувача:

МФО

ОКПО

Транзитний рахунок

Назва банку

300023

00039019

29241000280070

ПАТ «Укрсоцбанк»

В призначенні платежу вказати: Для поповнення СКР №26258291004336 Демян Ю. Ю.

Тези, разом з копією квитанції про оплату, надсилати за адресою: 88000. м.Ужгород.

пл. Народна 1, медичний факультет (деканат), Рада СНТ.

На одну проплачену для друку наукову роботу буде висилатись тільки один збірник тез наукових доповідей. Всі інші співавтори можуть придбати збірник тез додатково оплативши 50 грн., які включають вартість самого збірника, який буде надісланий Вам поштою. Для цього потрібно окремо перерахувати необхідну суму на вказаний вище рахунок. Копію квитанції про оплату, прізвища співавторів та їх зворотні адреси необхідно подавати в окремому конверті.

^ Тези приймаються до 5 березня 2012 року.

Аспіранти та молоді вчені віком до 35 років мають можливість, за бажанням, публікувати свої наукові доповіді в фаховому виданні "Науковий вісник Ужгородського університету", який є визнаним ВАК України. Умови публікації в фаховому виданні додаються нижче:

^ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ НАУКОВИХ РОБІТ:

1. Авторська стаття українською мовою надсилається до редакції в електронному варіанті, до якого додаються два примірники друкованої статті.

2. Друкований варіант статті: формат сторінок – А4, розмір шрифту – [12 pt], інтервал між рядками – 1,5: поля: зліва, зверху та знизу – 20 мм, справа – 10 мм.

3. До статті додається: офіційне направлення до редакції від установи, де виконана робота; дві рецензії на статтю з підписами докторів наук, професорів, одна з яких має бути зовнішньою (з іншої установи), засвідченими печаткою відповідної установи. Другий примірник підписує керівник кафедри (відділу, лабораторії).

4. Обсяг статті – 5-10 сторінок (включаючи таблиці, рисунки). В кінці статті автор ставить свій підпис, дату, вказує свою адресу та телефон.

5. Обов’язкові складові статті та послідовність їх викладення: УДК; ініціали та прізвища авторів; повна назва наукового закладу чи установи, де виконано роботу, факультет, кафедра, місто; назва статті (без абревіатур та скорочень); резюме та ключові слова українською мовою. Текст статті включає: Вступ.; Мета дослідження.; Матеріали та методи.; Результати досліджень та їх обговорення.; Висновки.; Перспективи подальших розробок.; Список використаної літератури; Summary англійською мовою: ініціали та прізвища авторів; повна назва наукового закладу чи установи, де виконано роботу, факультет, кафедра, місто; назва статті (без абревіатур та скорочень); текст резюме англійською мовою; Key words: англійською мовою.

Згідно з вимогами ВАК України, редакційна колегія приймає до друку лише наукові статті, які містять такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених

раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективних подальших розробок у даному напрямку. (Постанова №7-05/1 від 15.01.2003р. – Бюлетень ВАК України. — 2003. — №1. — С. 2).

6. Назви морфологічних структур у статті повинні відповідати Міжнародним анатомічній та гістологічній номенклатурам – українському стандарту, найменування фізичних величин та одиниць вимірювання – Міжнародній системі СІ. При викладенні методики експериментального дослідження слід підтвердити дотримання „Правил проведення робіт з використанням експериментальних тварин”, зокрема способів знеболення та умертвіння.

7. Мікрофотографії та електронні фотографії додаються до статті у двох примірниках у окремому конверті, на якому вказані прізвища авторів та назва статті. На звороті фотографій вказується їх номер (Рис. 1, 2...), прізвище автора, скорочена назва статті, позначається „верх”, „низ”.

8. Список використаної літератури нумерується по порядку, подається за алфавітом (спочатку джерела кирилицею, після них – латиницею) і повинен відповідати вимогам державного стандарту за Формою 23 (Бюлетень ВАК України. — 2008. №3. — С. 9—13.). У тексті посилання на використані джерела позначаються відповідно цифрами в квадратних дужках. Бажано посилатись на джерела останніх 10 років, на автореферати і дисертації – не посилатися.

9. Автор відповідає за зміст та достовірність матеріалу статті. Статті, що не відповідають Правилам, не публікуються.

^ ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ СТАТТІ

Стаття подається на CD або DVD диску, набраною в текстовому редакторі „Word for Windows” 97-2003. Шрифт – „Times New Roman”. Текст – суцільний, без форматування. Не допускається: розставлення переносів, застосування стилів, розривів розділів та сторінок. Для вставки символів використовується шрифт „Symbol”. Вимога до назви файлу: файл називається за прізвищем першого автора українською мовою. Всі складові статті, включаючи таблиці та рисунки, повинні міститися в одному файлі. Таблиці виконуються лише у книжному форматі. Кожна стаття надсилається окремим диском. На диску вказується назва статті, прізвище та ініціали першого автора. Вартість друку однієї сторінки наукової статті становить 30 гривень. Гроші перераховувати на вказаний вище рахунок. Копію квитанції за оплату публікації подавати разом з науковою роботою в окремому конверті. Статті приймаються до 5 березня 2012 року за адресою:

88000, м.Ужгород, пл. Народна 1, медичний факультет, деканат, в редакцію журналу

" Науковий вісник Ужгородського університету", серія " Медицина".

Якщо автор бажає придбати примірник журналу, необхідно попередити про це редколегію в усному чи письмовому варіанті. Телефон для довідок:


8 (03122) 3-62-19 – голова і секретар редколегії;

8 (03122) 3-31-39 – заступник голови редколегії.


Тел. для довідок:  050 800 43 00 (Дем’ян Юрій)


З повагою:


Декан медичного факультету УжНУ проф. Болдіжар О.О.

Куратор СНТ проф. Ганич Т.М.

Голова Оргкомітету конференції Дем’ян Ю.Ю.

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Медичний факультет

Студентське наукове товариство
ЗАПРОШЕННЯ


Науково-практична конференція з міжнародною участю студентів, інтернів, магістрів, аспірантів та молодих вчених, віком до 35 років


Ужгород- 2012, 18-20 квітня


Схожі:

Адміністрація медичного факультету та Студентське наукове товариство icon1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри "Економічна теорія"
Пложення про Студентське наукове товариство відповідно до Статуту Донецького Національного Університету І снт факультету. 
Адміністрація медичного факультету та Студентське наукове товариство icon1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри "Економічна статистика"
Положення про Студентське наукове товариство складено відповідно до Статуту Донецького Національного Університету І положення про...
Адміністрація медичного факультету та Студентське наукове товариство iconОбговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010
Положення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету
Адміністрація медичного факультету та Студентське наукове товариство iconПоложення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Аукове товариство (далі – снт) Медичного інституту Сумського державного університету (далі – Інститут) є добровільною та самостійною...
Адміністрація медичного факультету та Студентське наукове товариство iconХарківський національний університет імені В. Н. Каразіна Соціологічний факультет Студентське наукове товариство соціологічного факультету
Оргкомітет запрошує студентів та аспірантів взяти участь у роботі конференції за наступними напрямками
Адміністрація медичного факультету та Студентське наукове товариство iconVii І всеукраїнській студентській науков І й Інтернет- конференції “ Правова Україна очима майбутніх фахівців ”
Рада молодих вчених, студентське наукове товариство юридичного факультету та адміністрація тнеу запрошують Вас взяти участь у VIIІ...
Адміністрація медичного факультету та Студентське наукове товариство iconIx всеукраїнській студентській науков І й Інтернет- конференції “ Правова Україна очима майбутніх фахівців ” присвяченій 15-річчю юридичного факультету тнеу
Рада молодих вчених, студентське наукове товариство юридичного факультету та адміністрація тнеу запрошують Вас взяти участь у IX...
Адміністрація медичного факультету та Студентське наукове товариство iconПоложення про Раду студентського наукового товариства обліково-фінансового факультету
Студентське наукове товариство (далі снт) студентська організація, яка діє на базі Обліково-фінансового факультету Донецького національного...
Адміністрація медичного факультету та Студентське наукове товариство iconCols=2 gutter=59> Національний університет «Одеська юридична академія» Студентське наукове товариство Соціально-правовий факультет

Адміністрація медичного факультету та Студентське наукове товариство iconЗавідувачу кафедри
Ректорат, Рада Молодих вчених та Студентське наукове товариство запрошують Вас, молодих вчених та студентів-гуртківців Вашої кафедри...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи