Затверджую icon

Затверджую
Скачати 149.84 Kb.
НазваЗатверджую
Дата18.10.2012
Розмір149.84 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова приймальної комісії

Ректор _____________ М.І. Звєряков

“____”____________2012р.


ПРОГРАМА


вступного випробування за напрямом підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»

на освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр»


Голова фахової атестаційної комісії

к.е.н., професор _______ Граждан В.Д.


ОДЕСА 2012Найменування тем та їх зміст


Тема 1. ^ Загальна характеристика підприємства

Поняття, цілі, задачі, сфери і напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств. Види підприємств за окремими класифікаційними ознаками. Добровільні об'єднання підприємств.


Тема 2. ^ Структура підприємства та основи організації управління підприємством.

Характеристика загальної структури підприємства. Виробнича структура підприємства і чинники, що на неї впливають. Види виробничої структури і способи її побудови. Загальне поняття управління підприємством. Функції і методи управління підприємством. Організаційні структури управління підприємством. Структура управління підприємствами різних розмірів та форм власності.


Тема 3. ^ Планування діяльності підприємства.

Сутність і значення планування Види планів. Стратегія розвитку підприємства. Склад та порядок розробки поточного плану. Оперативно-виробниче планування.


Тема 4. ^ Продукція як основний результат діяльності підприємства

Поняття продукції і її класифікація за призначенням, фізичним властивостям, складності тощо. Натуральні та вартісні показники виробничої програми. Порядок розробки плану виробництва і реалізації продукції. Економічний зміст якості продукції. Показники якості продукції. Конкурентноздатність продукції і її оцінювання. Шляхи підвищення якості та конкурентноздатності продукції.


Тема 5. ^ Персонал підприємства і продуктивність праці.

Склад та структура персоналу підприємства. Планування чисельності окремих категорій працівників. Продуктивність праці: поняття, показники, чинники і резерви росту, планування. Чинники зростання продуктивності праці..


Тема 6. ^ Основні засоби підприємства і виробничі потужності.

Суть основних засобів. Їх оцінка, класифікація і структура. Види зносу основних фондів. Сутність амортизації та сучасні методи її нарахування. Виробнича потужність: поняття, види, чинники, що впливають на її розмір. Показники ефективності відтворення і рівня використання основних фондів і виробничих потужностей. Напрямки підвищення ефективності використання основних засобів.


Тема 7. ^ Оборотні фонди і оборотні кошти підприємства.

Поняття оборотних фондів, їх склад і структура. Поняття оборотних коштів, їх склад. Показники рівня використання оборотних фондів і оборотних фондів і оборотних коштів. Шляхи прискорення обіговості оборотних коштів.


Тема 8. ^ Нематеріальні ресурси і нематеріальні активи підприємства. Фінансові

ресурси.

Сутність і склад нематеріальних ресурсів. Зміст нематеріальних активів підприємства і методи їх оцінки. Види фінансових ресурсів та джерела їх формування.

Тема 9. Інвестиційна діяльність підприємства.

Поняття і види інвестицій. Склад і структура капітальних вкладень. Економічна ефективність капітальних вкладень і методи її визначення.


Тема 10. Інноваційна діяльність підприємства.

Поняття інновацій, їх види. Класифікація інноваційних процесів. Сутність і основні напрямки науково-технічного прогресу. Планування науково-технічного прогресу на підприємстві. Оцінка економічної ефективності нової техніки.Тема 11. ^ Форми суспільної організації виробництва.

Сутність та принципи організації виробництва. Поняття, види та показники концентрації виробництва. Спеціалізація і кооперування виробництва, їх форми, види і показники. Сутність комбінування виробництва, його форми і показники. Сутність конверсії і диверсифікації виробництва, їх значення, показники їх рівня та ефективності.


Тема 12. ^ Організація виробництва на підприємстві.

Структура і принципи організації виробничого процесу. Характеристика

одиночного, серійного, масового виробництва. Визначення і структура виробничого циклу. Методика розрахунку тривалості виробничого циклу. Економічне значення і напрямки скорочення тривалості виробничого циклу. Методи організації виробництва, їх особливості.


Тема 13. Інфраструктура підприємства.

Поняття і види інфраструктури. Організація і планування діяльності інструментального, ремонтного, енергетичного, транспортного, складського господарства підприємства.


Тема 14. ^ Мотивація і оплата праці підприємства.

Суть та значення мотивації трудової діяльності. Суть, функції, принципи організації заробітної плати. Тарифна система оплати праці. Форми і системи заробітної плати. Планування фонду оплати праці.


Тема 15. ^ Собівартість продукції.

Собівартість продукції. Класифікація витрат. Структура собівартості. Планування собівартості продукції. Кошторис витрат підприємства і порядок його розрахунку. Калькуляція собівартості. Склад її статей та порядок розрахунку.


Тема 16. ^ Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності

підприємства.

Сутність і види прибутку. Механізм формування та розподілу прибутку. Рентабельність, її види та порядок розрахунку. Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

Тема 17. ^ Реструктуризація і санація підприємства.

Сутність і необхідність реструктуризації, її форми і види. Санація підприємств, її сутність, види та шляхи здійснення.


Тема 18. ^ Банкрутство та ліквідація підприємств.

Сутність, причини та ознаки банкрутства. Особливості процедури ліквідації збанкрутілих підприємств та форми реалізації майна.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


  1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

  2. Податковий кодекс України від 23.12.2010 р.

  3. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник – Київ: Атіка, 2002 р.

  4. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства. Навч. посіб. К.2006 р.

  5. Економіка підприємства. Підручник. Під. ред.. С.Ф. Покропивного – К. 2003 р.

  6. Економіка підприємства. Навч. посіб. К. Ельга – Н. Кнт. 2009 р.

  7. Ковальчук І.В. Економіка підприємства. Навч. посіб. К. Знання 2008 р.

  8. Организация производства на промышленном предприятии. /Под ред. Егупова Ю.А.- Одесса: Автограф, 2006. – 436 с.

  9. Осипов В.І. Економіка підприємства: Підручник – Маяк, 2005. – 720 с.: 12 л. іл..

Зав. кафедри економіки

підприємства, д.е.н., проф. О.Г. Янковий


Голова фахової атестаційної комісії

к.е.н., проф. Граждан В.Д.

^ Зразок екзаменаційного білету вступного випробування

з напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

на освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр»

Тестові завдання: (складається з 20 тестових запитань, оцінка за правильну відповідь – 2 бали)

1. Питання.

Відповідно до законодавства України, під підприємством розуміється:

а) основна організаційна ланка народного господарства, самостійно хазяйнуючий суб'єкт, який є способом організації особистого споживання громадян;

б) основна організаційна ланка народного господарства, самостійно хазяйнуючий суб'єкт, що має свій Статут, своє найменування, юридичну адресу, печатку, що переслідує ціль одержання прибутку;

в) самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, чи іншими суб’єктами для задоволення суспільних і власних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгової, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому кодесом та іншими законами;

г) основна організаційна ланка народного господарства, самостійно хазяйнуючий суб'єкт, що володіє правами юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну, торгову й іншу комерційну діяльність з метою одержання прибутку (доходу);

д) основна організаційна ланка народного господарства, самостійно хазяйнуючий суб'єкт, що має права створювати філії, представництва, відділення й інші відособлені підрозділи;


2. Питання.

Методи управління поділяються на:

а) економічні, адміністративні, соціально-психологічні;

б) адміністративно-правові, технічні, організаційні;

в) технічні, обчислювальні, економічні;

г)фінансові, правові, статистичні;

д) соціально-психологічні, обчислювальні, економічні;


3. Питання.

^ Виберіть серед нижче зазначених функції управління:

а) планування, збутова, мотивація, адміністративна;

б) збутова, мотивація, стимулювання, контроль;

в) мотивація, контроль, фінансова, адміністративна;

г) організація, планування, мотивація, контроль;

д) фінансова, обчислювальна, мотивація, контроль;


4. Питання.

Дайте визначення персоналу підприємства:

а) працівники, які мають високий рівень кваліфікації та певний досвід роботи на підприємстві;

б) промислово-виробничий персонал підприємства;

в) постійні працівники, які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають практичний досвід і навики роботи;

г) непромисловий персонал підприємства;

д) працівники, заняті на підприємстві виконанням виробничих функцій.


5. Питання.

Планову чисельність промислово-виробничого персоналу (Чпл) можна визначити за формулою:


а)

Чпл =

Чб* ВП

+ Ч ;

-

в)

Чпл =

Р ;
100
Нв* Фе * Квн
б)

Ч пл =

Т
;

г)

Чпл =

М * С * Ноб *Ксп ,
Фе * Квн

д)

Чпл =

ВПЧ

де,

Чб – базова чисельність основних робітників;

Т – сумарна трудомісткість виробничої програми;

Фе – дійсний фонд часу роботи одного середньоспискового робітника;

Квн – середній коефіцієнт виконання норм по підприємству;

Нв – годинна норма виробітку одного робітника;

Р – планова кількість виробів;

М – загальна кількість одиниць устаткування, яка обслуговується;

С – кількість змін роботи устаткування;

Ксп - коефіцієнт спискового складу;

Ноб – кількість основних робітників, які одночасно обслуговують один складний агрегат;

ВП – випуск продукції.


6. Питання.

Продуктивність праці-це:

а) показник, що характеризує ефективність праці;

б) здатність праці випускати певну кількість продукції за одиницю часу;

в) затрати живої праці;

г) сукупність властивостей людини як робочої сили;

д) витрати живої та уречевленої праці.


7. Питання.

Рівень продуктивності праці (П) обчислюється за формулою:


а
;
)

П =

Ч

;

в)

П =

ВП пл – ВП баз
ВПЧ

б
,
)

П =

ВП

;

г)

П =

ВП пл
ЧЧпл - Чбаз

д)

П =

ВП
Чбаз - Чпл

де,

Ч – чисельність промислово-виробничого персоналу;

ВП – обсяг випуску продукції;

Чпл – планова чисельність промислово-виробничого персоналу;

Чбаз – базова чисельність промислово-виробничого персоналу;

ВП пл – плановий обсяг випуску продукції;

Вп баз – базовий обсяг випуску продукції.


8.Питання.

До основних виробничих фондів підприємства відносять:

а) засоби праці, що цілком споживаються в кожному виробничому циклі, а їхня вартість переноситься на виготовлену продукцію по частинах у виді амортизаційних відрахувань;

б) частина виробничих фондів, яка бере участь у процесі виробництва більше двох років, а їхня вартість переноситься на виготовлену продукцію по частинах по мірі зносу;

в) частина виробничих фондів, термін служби чи вартість яких, відповідно, перевищують один календарний рік і 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) засоби праці, що беруть участь у багатьох виробничих циклах, зберігаючи при цьому свою натурально-речовинну форму, а їхня вартість переноситься на виготовлену продукцію поступово по мірі зносу;

д) виробничі фонди підприємства, що беруть участь у виробничому процесі.


9. Питання.

Фондовіддача розраховується як:

а) відношення середньорічної вартості основних фондів підприємства до обсягу товарної (валової, чистої) продукції підприємства за рік;

б) відношення обсягу товарної (валової, чистої) продукції підприємства за рік до середньорічної вартості основних фондів підприємства;

в) відношення середньорічної вартості основних фондів підприємства до середньоспискової чисельності промислово-виробничого персоналу;

г) відношення активної частини основних фондів підприємства до чисельності робітників;

д) відношення середньоспискової чисельності промислово-виробничого персоналу до середньорічної вартості основних фондів підприємства.


10. Питання.

Оборотні фонди підприємства – це частина виробничих фондів підприємства, яка:

а) споживається повністю в одному технологічному циклі;

б) відшкодовується з прибутку підприємства;

в) підлягає амортизації протягом періоду корисного використання;

г) переносить свою вартість на вартість готової продукції за один виробничий цикл;

д) тривалий час приймають участь у виробництві і переносять свою вартість на готову продукцію частинами.


11. Питання.

Показниками оборотності оборотних коштів підприємства є:

а) коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження, тривалість одного обороту;

б) коефіцієнт екстенсивного завантаження обладнання, відносна економія грошових коштів, тривалість одного обороту;

в) коефіцієнт завантаження;

г) суми вивільнених грошових коштів;

д) тривалість одного обороту;

е) відносна економія чисельності працівників.


12. Питання.

^ Згідно з чинним вітчизняним законодавством поняття інвестицій визначається як:

а) сукупність грошових коштів підприємства, яка використовується ним для одержання прибутку;

б) грошовий вираз матеріальних і нематеріальних активів підприємства;

в) сукупність майнових та інтелектуальних цінностей,що використовується об’єктом підприємницькї діяльності з метою одержання прибутку;

г) сукупність усіх видів майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкт підприємницької діяльності з метою створення прибутку або досягнення соціального ефекту.


13. Питання.

Виробнича програма підприємства – це:

а) розрахунок максимально можливого обсягу випуску продукції;

б) завдання з виробництва і реалізації продукції відповідної якості і в певні терміни;

в) завдання з виробництва продукції в розгорнутій номенклатурі і асортименті;

г) обчислення планового випуску продукції, що поставляється на зовнішній ринок;

д) встановлення термінів виробництва окремих видів продукції.


14. Питання.

Тарифна система складається з таких елементів:

а) тарифної сітки;

б) середніх тарифних коефіцієнтів;

в) тарифних ставок;

г) тарифно-кваліфікаційних довідників;

д) систем посадових окладів.


15. Питання.

Тарифна ставка і-го розряду (Сі) розраховується за формулою:

а
де,

С1 – тарифна ставка першого розряду;

Кі – тарифний коефіцієнт відповідного тарифного розряду;

К1 – тарифний коефіцієнт першого розряду.
) Сі = С1 * Кі;

б) Сі = С1 * (Кі – К1) ;

в) Сі = ;

г) Сі = .


16. Питання.

Прибуток, який надходить у розпорядження підприємства після сплати податку на прибуток, називається:

а) звичайним;

б) операційним;

в) балансовим;

г) чистим;

д) валовим.


17. Питання.

Рентабельність розраховується як:

а) відношення прибутку до витрат (ресурсів);

б) відношення витрат (ресурсів) до прибутку;

в) множення прибутку на витрати (ресурси);

г) відношення собівартості продукції до прибутку;

д) відношення прибутку до обсягу виробництва.


18. Питання.

Виробнича структура підприємства - це:

а) склад, кількісне співвідношення і розміри внутрішніх під­розділів, форми їх

побудови і взаємозв'язку;

б) чисельність суб'єктів-засновників та взаємовідносини між ними;

в) частка капіталу кожного засновника в статутному фонді;

г) організаційно-правова форма існування підприємства;

д) склад підрозділів підприємства.


19. Питання.

Залежно від тривалості планового періоду розрізняють 3 основних види планів підприємства:

а) середньострокове, поточне, оперативне;

б) довгострокове, середньострокове, короткострокове;

в) перспективне, поточне, оперативне;

г) довгострокове, поточне, короткострокове;

д) стратегічне, поточне, календарне.


20. Питання.

На основі елементів витрат складається:

а) кошторис витрат на виробництво;

б) планова калькуляція;

в) розрахунок обсягу необхідних інвестицій;

г) запит на фінансування будівельно-монтажних робіт;

д) виробнича програма.


Практична частина: (складається з двох задач, максимальна оцінка за повне правильне вирішення кожної задачі – 30 балів)

1. Задача.

У звітному році підприємство запланувало виготовити товарної продукції на суму 110 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року складали 20 тис. грн. Фактично обсяг реалізації за рік зріс в порівнянні з плановим рівнем на 3,2%. Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів заплановані в розмірі 2 тис. грн., а фактично склали 1,7 тис. грн.

Встановити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів в результаті прискорення їх оборотності.


2. Задача.

Бригада складається з 5 робітників. Місячний бригадний заробіток склав 100 грн., при цьому робітник 1-го розряду відпрацював 148 н-год.; 2-го розряду – 136 н-год.; 4 –го розряду – 150 н-год.; і два робітники 3-го розряду – по 160 н-год. кожен. Робітники 3-го розряду працюють у шкідливих умовах праці. Тарифні коефіцієнти: 1-го розряду – 1,2; 2-го розряду – 1,31; 3-го розряду – 1,68; 4-го розряду – 1,6.

Обчислити місячний заробіток кожного члена бригади.


^ Критерії оцінювання вступників за результатами вступного випробування

з напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Екзаменаційне завдання включає теоретичну і практичну частину.

Теоретична частина вступного випробування складається з 20 тестових запитань. Оцінка за правильну відповідь – 2 бали, неправильну відповідь – 0 балів.

Практична частина вступного випробування складається з двох задач. Максимальна оцінка за повне правильне вирішення кожної задачі – 30 балів.

30 балами оцінюється повне, методично грамотне і математично вірне рішення задачі, виконане в чіткій, логічній послідовності, з представленням алгоритмів розрахунку показників, з наведенням формул та розшифровкою умовних позначень на кожному етапі рішення задачі і загальних висновків.

25 балами оцінюється повне і вірне рішення задачі з представленням необхідних висновків, яке містить деякі методичні неточності і незначні математичні помилки.

20 балами оцінюється повне рішення задачі, яке містить декілька суттєвих методичних помилок, що охоплюють не більше 50% рішення задачі, або неповне вірне рішення задачі, яке виконане наполовину.

15 балами оцінюється фрагментарне вірне рішення задачі, яке виконане не більше ніж на 25%.

10 балами оцінюється фрагментарне, частково вірне рішення задачі, яке виконано менше ніж на 25%

0 балами оцінюється відсутність, або повністю невірне виконане рішення задачі.


Голова фахової атестаційної

комісії, к.е.н., професор В.Д. ГражданСхожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи