Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Скачати 262.7 Kb.
НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Дата18.10.2012
Розмір262.7 Kb.
ТипДиплом

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую

Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков

« _____» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА


вступного випробування за напрямом підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

( шифр, назва напряму підготовки )


на освітньо - кваліфікаційний рівень

«бакалавр»


Голова фахової атестаційної комісії

к.е.н., доцент Татарінова Г.О.

(вказати посаду, прізвище, ім’я та по батькові)
Одеса 2012

ЗМІСТ


стор.

Вступ……………………………………………………………………………..3

1. Зміст програми вступного екзамену …………………………………….….4

2. Приклад екзаменаційного завдання………………………………….……...7

3. Критерії оцінювання відповідей ……………………………………...........16

4. Рекомендована література ………………………………………………….17^ ВСТУП


Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.


^ Цілі та задачі проведення вступного екзамену - виявлення реальних знань, умінь і навичок абітурієнтів як фахівців бакалаврського рівня


Характеристика змісту програми

Програму вступних іспитів скомпоновано за темами, які створені згідно з нормативними дисциплінами «Освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів» спеціальності, для дисципліни «Облік і аудит». Екзаменаційне завдання містить теоретичну частину, подану у формі тестування, і практичну частину, що надана двома практичними завданнями. Така структура екзаменаційного завдання дозволить перевірити знання абітурієнтів з дисципліни, їх уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про організацію навчального процесу ОНЕУ. Наведені в задачах цифрові дані – умовні.

^ Зміст програми вступного екзамену за напрямом підготовки

«Облік і аудит»

Тема 1. Облік, як складова частина системи управління.

 1. Господарський облік його місце в суспільному виробництві. Місце бухгалтерського обліку в управлінні підприємством.


Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

Предмет бухгалтерського обліку. Система об’єктів обліку та їх класифікація. Типи господарських операцій, котрі викликають зміни в об’єктах бухгалтерського обліку.

Тема 3. Система рахунків і подвійний запис.

Призначення та структура рахунків. Зміст та призначення подвійного запису. Синтетичні та аналітичні рахунки. Оборотні відомості по синтетичним та аналітичним рахункам.

Тема 4. Основи бухгалтерського обліку господарських процесів. Облік процесу постачання. Облік процесу виробництва. Облік процесу реалізації.


Тема 5. Основи організації бухгалтерського обліку в промисловості.

Класифікація виробництв та система підготовки інформації. Задачі бухгалтерського обліку в промисловості.

Тема 6. Облік необоротних активів.

Основні засоби та задачі їх обліку, класифікація основних засобів. Оцінка об’єктів основних засобів. Документування господарських операцій з основними засобами. Аналітичний облік основних засобів. Облік надходження основних засобів та капітальних інвестицій. Сутність і облік амортизації та зносу основних засобів. Облік вибуття основних засобів.

Облік нематеріальних активів


Тема 7. Облік виробничих запасів та малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Поняття виробничих запасів. Ціль та задачі їх обліку. Класифікація виробничих запасів. Оцінка виробничих запасів. Документальне оформлення операцій руху виробничих запасів. Облік виробничих запасів на складі та в бухгалтерії. Оцінка запасів при їх вибутті. Облік розподілу виробничих запасів по напрямку витрат. Загальна схема оперативно-сальдового методу обліку виробничих запасів. Синтетичний облік запасів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Порядок включення виробничих запасів та малоцінних і швидкозношуваних предметів до валових витрат. Аудит обліку виробничих запасів.


Тема 8. Облік праці та її оплати.

Облік особистого складу та використання робочого часу. Види та форми оплати праці. Склад фонду оплати праці. Документальне оформлення виробки та облік виконання норм виробітку. Техніка нарахування заробітної плати окремим категоріям робітників. Облік утримання із заробітної плати. Аналітичний облік розрахунків з оплати праці. Синтетичний облік розрахунків з оплати праці. Облік розрахунку за страхуванням.

Тема 9. Облік готової продукції та її реалізації.

Облік випуску готової продукції та її оцінка. Документування господарських операцій руху готової продукції та методи оцінки вибуття готової продукції.

Облік розрахунків з покупцями. Склад витрат на збут та їх аналітичний облік. Синтетичний облік реалізації продукції. Облік податку на додану вартість. Аудит виробництва і реалізації продукції.


Тема 10. Облік грошових коштів та кредитів банку в національній валюті.

Облік касових операцій та грошових документів у касі підприємства. Облік операцій на поточному рахунку та інших рахунках у банку. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік короткострокових та довгострокових кредитів банків. Ревізія кас і касових операцій


Тема 11. Облік операцій з векселями.

Поняття векселя. Види векселів та їх реквізити. Облік короткострокових та довгострокових векселів виданих. Облік короткострокових та довгострокових векселів одержаних.


Тема 12. Облік дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів.

Облік розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків з іншими дебіторами.


Тема 13. Облік зобов’язань підприємства.

Облік довгострокових зобов’язань. Облік поточних зобов’язань. Ревізія розрахунків із соціального страхування


Тема 14. Облік власного капіталу та цільового фінансування і надходжень

. Облік власного капіталу. Облік цільового фінансування і цільових надходжень. Ревізія статутного капіталу


Тема 15. Облік доходів.

Класифікація доходів. Облік доходів від звичайної діяльності. Облік інших доходів.


Тема 16. Формування та облік фінансових результатів.

Порядок формування та облік фінансових результатів Бухгалтерський облік податку на прибуток.


Тема 17. Аудиторський контроль

Зміст і функції аудиторського контролю. Об’єкти аудиторського контролю. Метод аудиторського контролю. Аудиторський ризик. Узагальнення результатів аудиторського контролю.


Тема 18. Ревізія в системі економічного контролю.

Сутність та задачі ревізії. Класифікація ревізії. Обов’язки, права та відповідальність ревізорів. Планування контрольно-ревізійної роботи. Організація та проведення комплексної ревізії.


Приклад екзаменаційного завдання

^ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВСТУПНИЙ ЕКЗАМЕН

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

1. Теоретична частина 50 балів

(по 1 балу за кожну правильну відповідь на тест)

Запитання 1. Що розуміють під капітальними інвестиціями?

 1. витрати підприємства на придбання, створення, реконструкцію і технічне переозброєння основних засобів і нематеріальних активів

 2. витрати на утримання та експлуатацію основних засобів

 3. витрати на реалізацію основних засобів

 4. витрати, пов’язані із передачею основних засобів в статутний капітал іншого підприємства

 5. витрати на придбання акцій інших підприємств

Запитання 2. Який з перерахованих документів регламентує відображення виробничих запасів в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності?

1) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10

2) Податковий кодекс України

3) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9

4) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11

5) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1

Запитання 3. Який з перерахованих бухгалтерських регістрів служить для обліку надходження виробничих запасів власного вироблення?

1) відомість № 3.2

2) відомість № 3.3

3) відомість № 3.5

4) журнал 5

5) відомість № 3.6

Запитання 4. Підприємство використовує кошти соціального страхування:

1) на оплату усіх робочих днів, що доводяться на календарні дні непрацездатності

2) на оплату робочих днів, що доводяться на календарні дні непрацездатності, починаючи з шостого дня і до відновлення працездатності

3) на оплату перших п'яти робочих днів, що доводяться на календарні дні непрацездатності

4) для виплати пенсій працюючим пенсіонерам

5) для виплати пенсій непрацюючим пенсіонерам

Запитання 5. Який з перерахованих документів призначено для ведення аналітичного обліку депонованої заробітної плати?

1) табель обліку використання робочого часу

2) платіжна відомість

3) особовий рахунок

4) реєстр або книга депонованої заробітної плати

5) касова книга

Запитання 6. Сума нарахованої додаткової заробітної плати:

1) включається до складу валових доходів і збільшує прибуток що підлягає оподаткуванню

2) включається до складу валових витрат підприємства і зменшує прибуток що підлягає оподаткуванню

3) не впливає на прибуток що підлягає оподаткуванню

4) збільшує валовий прибуток і зменшує прибуток що підлягає оподаткуванню

5) збільшує інші операційні витрати

Запитання 7. Що відображається по кредиту рахунку 662 «Розрахунки з депонентами»?

1) сума своєчасно не виданої з каси заробітної плати

2) суми нарахованої основної і додаткової заробітної плати, премій і допомоги

3) прямі витрати на оплату праці

4) прямі матеріальних витрати

5) суми нарахованої допомоги у зв’язки з тимчасовою непрацездатністю

Запитання 8. Що є додатковою заробітною платою?

1) винагорода за невідпрацьований час

2) надбавки і доплати, що не передбачені законодавством і здійснюються понад встановлені розміри

3) винагорода за виконану роботу згідно зі встановленими нормами праці

4) доплати і надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, що передбачені чинним законодавством

5) премія до ювілею

Запитання 9. Простої не з вини робітників оплачуються в розмірі:

1) не менше 2/3 тарифної ставки працівника з почасовою оплатою праці відповідного розряду

2) не менше 2/3 тарифної ставки відрядника відповідного розряду

3) 50 % тарифної ставки працівника з почасовою оплатою праці відповідного розряду

4) 100 % тарифної ставки працівника з почасовою оплатою праці або відрядника

5) не менше 2/3 тарифної ставки у середньому по галузі

Запитання 10. Аліменти не утримуються з сум:

1) компенсаційних виплат при службових відрядженнях і переведенні на інші роботи

2) додаткової заробітної плати по основному місцю роботи

3) додаткової заробітної плати за сумісництвом

4) основної заробітної плати

5) премії за винахідництво

Запитання 11. Що відображається по дебету рахунку 15 «Капітальні інвестиції»?

1) витрати на експлуатацію основних засобів

2) витрати на утримання основних засобів

3) витрати на придбання виробничих запасів

4) витрати на придбання, створення, реконструкції і технічного переозброєння основних засобів і нематеріальних активів

5) витрати на поточний ремонт основних засобів

Запитання 12. Чому дорівнює первинна вартість об'єктів основних засобів що поступили як внесок в статутний капітал?

1) їх справедливої вартості

2) їх залишковій вартості

3) їх відновній вартості

4) їх ліквідаційній вартості

5) їх балансовій вартості

Запитання 13. Витрати на транспортування і підготовку до експлуатації об'єктів основних засобів, отриманих в порядку бартерного обміну:

1) включаються до складу операційних витрат

2) включаються до складу витрат діяльності підприємства

3) погашаються за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства після сплати податків

4) включаються в первинну вартість отриманого об'єкту

5) погашаються за рахунок того, хто передав

Запитання 14. Яким первинним документом оформляється списання реалізованих основних засобів?

1) накладною на внутрішнє переміщення

2) актом на списання

3) актом приймання-передачі

4) інвентарною карткою

5) Акт ліквідації

Запитання 15. До малоцінних швидкозношуваних предметів відносяться:

1) матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більший за 1 рік

2) матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше за 1 рік і вартість більше 1000 грн.

3) засоби праці, які використовуються не більше одного року

4) матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких менш 1 року або вартість менше 2500 грн.

5) матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких менш 1 року або вартість менше 1500 грн.

Запитання 16. Що використовується у якості первинної вартості виробничих запасів, придбаних за плату?

1) собівартість їх виробництва

2) їх покупна ціна плюс транспортно-заготівельні витрати

3) їх справедлива вартість

4) собівартість їх реалізації

5) ринкова вартість

Запитання 17. Які з перерахованих витрат не включаються в первинну вартість виробничих запасів?

1) недостачі і наднормативні втрати запасів

2) витрати на придбання запасів

3) послуги товарних бірж

4) митні збори і мито

5) витрати на перевезення

Запитання 18. Облік виробничих запасів за фактичною собівартістю припускає:

1) відособлене відображення на бухгалтерських рахунках покупної вартості запасів і транспортно-заготівельних витрат, пов'язаних з їх придбанням

2) відображення транспортних витрат в ціні запасів на тих же бухгалтерських рахунках

3) по одному з двох приведених вище варіантів

4) відображення торговельної націнки в ціні товарів на тих же бухгалтерських рахунках

5) відображення торговельної націнки на окремому рахунку

Запитання 19. У якому з перерахованих випадків підприємство має право на податковий кредит з ПДВ?

1) у разі придбання виробничих запасів у постачальників

2) у разі реалізації виробничих запасів покупцям

3) за наявності податкової накладної на суму ПДВ, сплачену постачальникам виробничих запасів

4) у разі реалізації виробничих запасів покупцям

5) у разі наявності чека

Запитання 20. Яким з перерахованих документів оформляється відвантаження готової продукції зі складу покупцям?

1) податкової накладної

2) видатковою накладною

3) приймально-здавальною накладною

4) актом приймання-передачі основних засобів

5) ЛЗК

Запитання 21. Які з перерахованих витрат не вимагають документального підтвердження?

Не вимагають документального підтвердження:

1) добові витрати

2) витрати на проїзд до місця відрядження і назад

3) витрати на мешкання

4) витрати на проїзд у місті відрядження

5) витрати на придбання канцтоварів

Запитання 22. У якому з перерахованих випадків можуть використовуватися векселі в господарській діяльності підприємства?

1) для здійснення розрахунків з бюджетом по транспортному податку

2) для проведення заліку заборгованості (при індосаменті простого і перевідного векселів)

3) для проведення розрахунків за реалізовану продукцію підприємствами, що перейшли на сплату єдиного податку

4) для створення статутного капіталу

5) для сплати процентів по кредиту

Запитання 23. Що відображається по кредиту рахунку 341 «Короткострокові векселі, одержані в національній валюті»?

1) вартість переданого по індосаменту векселя в оплату товару

2) вартість виданого векселя ремітенту в оплату товару

3) вартість одержаного векселя в оплату товару

4) вартість придбаних вексельних бланків

5) сума отримана в оплату за вексель

Запитання 24. Як відображається в бухгалтерському обліку списання заборгованості покупців за відвантажену їм продукцію в рахунок раніше одержаного авансу?

1) Дт 301 Кт 361

2) Дт 681 Кт 361

3) Дт 361 Кт 681

4) Дт 631 Кт 371

5) Дт 311 Кт 361

Запитання 25. Що відображають по дебету рахунку 90 «Собівартість реалізації»?

1) списання собівартості реалізованої продукції на фінансовий результат

2) виробничу собівартість реалізованої продукції

3) відпускну вартість відвантаженої покупцям продукції

4) собівартість випущеної із виробництва готової продукції

Запитання 26. У якому з перерахованих документів відображається зарахування виручки на поточний рахунок за відвантажену покупцям готову продукцію?

1) журналі № 5

2) відомостях 1.2 і 3.1

3) калькуляції

4) прибутковому касовому ордері

5) 1) журналі № 2


Запитання 27. Яка з перерахованих статей визначає наявність постійних відмінностей між бухгалтерським і податковим прибутком?

1) втрати від участі в капіталі

2) витрати на оплату праці виробничих робітників

3) витрати майбутніх періодів

4) витрати на обов’язкове державне страхування

5) сума виданого авансу

Запитання 28. Який з перерахованих показників відображається бухгалтерським записом: Дт 981 Кт 641?

1) сума податку на прибуток, визначена за даними податкового обліку

2) сума прибутку, що підлягає оподаткуванню за даними податкового обліку

3) сума податку на прибуток, визначена за даними бухгалтерського обліку

4) сума нерозподіленого прибутку звітного періоду

5) сума податку на додану вартість

Запитання 29. Що відображається по кредиту рахунку 443 «Прибуток, використаний в звітному періоді»?

1) списання прибутку, який використано протягом звітного року

2) списання збитків звітного року і суми використаного прибутку

3) сума отриманих в звітному році збитків

4) збільшення суми використаного в звітному році прибутку

5) сума отриманого в цьому періоді прибутку

Запитання 30. Бухгалтерською проводкою: Дт 79 Кт 441 відображається:

1) вартість відпущеної в порядку реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2) сума податкового зобов'язання з ПДВ

3) сума отриманого в звітному періоді прибутку

4) сума отриманого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

5) сума отриманого доходу від реалізації за мінусом податка на додану вартість

Запитання 31. Для чого призначені аналітичні рахунки?

 1. Для обліку руху джерел формування активів (джерел господарських засобів).

 2. Для надання узагальнених показників про господарські засоби..

 3. Для отримання докладної характеристики об‘єктів бухгалтерського обліку.

 4. Для обліку руху активів (господарських засобів).

 5. Для обліку руху власного капіталу.

Запитання 32. Визначить фінансовий результат від основної діяльності підприємства, якщо відомо, що у звітному періоді підприємство одержало дохід від реалізації продукції в розмірі 720000 грн. (у т.ч. ПДВ 120000 грн.). Собівартість реалізованої продукції дорівнювала 398000 грн. Адміністративні витрати склали 98000 грн., витрати на збут - 15000 грн., загальновиробничі витрати (віднесені на собівартість продукції) - 63000 грн.

 1. Прибуток - 26000 грн.

 2. Прибуток - 209000 грн.

 3. Прибуток - 89000 грн.

 4. Збиток - 17000 грн.

5) Збиток - 20100

Запитання 33.Підприємство закупило матеріали у кількості 500 од. Придбання матеріалів здійснювалося в такій послідовності:

100 од. за ціною 30 грн.

200 од. за ціною 40 грн.

200 од. за ціною 50 грн.

Залишок виробничих запасів на початок місяця дорівнює 0. На кінець періоду залишилося 200 од Визначить балансову вартість залишку запасів матеріалів, якщо підприємство використовує метод ФІФО для їх оцінки.

 1. 15 250

 2. 11 000

 3. 14 500

 4. 10 000

 5. 15000

Запитання 34. Які зміни відбудуться у балансі, якщо підприємство поверне позику банку сумою 10000 грн.?

Рівновеликі протилежні зміни двох статей активу балансу.

 1. Рівновеликі протилежні зміни двох статей пасиву балансу.

 2. Збільшиться валюта балансу на 10000 грн.

 3. Валюта балансу зменшиться на 10000 грн.

 4. Одна статя пасиву збільшиться та одна стаття активу зменшиться.

Запитання 35. Який з перелічених нижче об‘єктів не відноситься до основних засобів, а входить до групи інших необоротних матеріальних активів?

 1. Станки свердлильні.

 2. Комп‘ютер.

 3. Будинок заводоуправління.

 4. Інструмент для збірки виробів.

 5. Земельна ділянка

Запитання 36. Підприємство закупило матеріали у кількості 600 од. Придбання матеріалів здійснювалося у такій послідовності:

100 од. за ціною 30 грн.

250 од. за ціною 35 грн.

250 од. за ціною 40 грн.

Запаси матеріалів на початок місяця дорівнювали 0. На кінець періоду залишилося 200 од. Визначить собівартість відпущених на виробництво матеріалів за методом ФІФО:

 1. 15 250

 2. 11 000

 3. 14 500

 4. 13 750

 5. 15000

Запитання 37. Які рахунки називають субрахунками?

 1. Рахунки, що містять інформацію про стан та рух активів (господарських засобів) або їх джерел у вартісному виразі.

 2. Рахунки, що відображають конкретні види активів або джерел.

 3. Рахунки, що використовуються для групування даних аналітичного обліку за укрупненими однорідними групами.

 4. Рахунки першого порядку.

 5. Рахунки третього порядку.

Запитання 38. Під впливом якої господарської операції зменшиться підсумок (валюта) балансу?

 1. Отримані грошові кошти до каси з поточного рахунку для виплати заробітної плати.

 2. Утриманий прибутковий податок з заробітної плати робітників підприємства.

 3. Виплачена заробітна плата робітникам підприємства.

 4. Отримані матеріали від постачальників.

 5. Гроші отримані в касу з поточного рахунку

Запитання 39 Визначить фінансовий результат від діяльності підприємства за підсумками року, якщо відомо, що у звітному періоді підприємство одержало дохід від реалізації продукції в розмірі 240000 грн. (у т.ч. ПДВ). Собівартість реалізованої продукції дорівнювала 170000 грн. Адміністративні витрати склали - 46000 грн., витрати на збут - 12000 грн.

 1. Прибуток - 12000 грн.

 2. Збиток - 8000 грн.

 3. Збиток - 28000 грн.

 4. Прибуток - 86000 грн.

 5. Прибуток - 90000 грн.

Запитання 40. Якою проводкою нараховується орендна плата, що підлягає сплаті за орендовані на умовах операційної оренди приміщення офісу, у орендаря?

 1. Д – 23 Д – 641 К – 685

 2. Д – 92 Д – 641 К – 685

 3. Д – 949 Д – 641 К – 685

 4. Д – 952 К – 684

 5. Д – 93 Д – 641 К – 685

Запитання 41. Яким документом оформлюється вибуття основних засобів внаслідок ліквідації?

 1. Актом на списання основних засобів (типова форма ОЗ-3).

 2. Актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма ОЗ-3).

 3. Інвентарною карткою.

 4. Накладною.

 5. Акт ліквідації

Запитання 42. За якою вартістю нематеріальні активи включаються до валюти балансу?

1.За первісною.

2.За залишковою.

3.За переоціненою.

4.За ринковою

За амортизаційною

Запитання 43. У чому полягає суть метода оцінки запасів,матеріалів під час їх вибуття “FIFO”?

 1. Це метод оцінки за вартістю останьої за часом закупки.

 2. Це метод оцінки за за вартістю першої за часом закупки.

 3. Це метод оцінки за середньозваженою собівартістю.

 4. Це метод оцінки за обліковою вартістю.

 5. Це метод оцінки за ідентифікованою вартістю

Запитання 44. З якого періоду починається нарахування амортизації основних засобів в бухобліку?

 1. З кварталу. наступного за кварталом, в якому були прведені відповідні витрати на придбання основних засобів.

 2. З місяця, наступного за місяцем, в якому об`єкт основних засобів надійшов на підприємство, незалежно від того, уведений він в експлуатацію чи ні.

 3. З місяця, в якому об`єкт основних засобів став придатним до корисного використання (місяцем введення в експлуатацію).

 4. З місяця, наступного за місяцем, в якому об`єкт основних засобів став придатним до корисного використання (місяцем введення в експлуатацію).

 5. З року, наступного за роком, в якому об`єкт основних засобів став придатним до корисного використання (місяцем введення в експлуатацію).

Запитання 45. В якому регістрі здійснюється повсякденний (поточний) облік руху матеріалів на складі?

 1. На картках складського обліку.

 2. В оборотній відомості.

 3. У накопичувальній відомості.

 4. У книзі залишків матеріалів.

 5. У ЛЗК.

Запитання 46. Яку проводку необхідно скласти під час нарахування амортизації основних засобів загальновиробничого призначення?

 1. Д – 91 К – 131

 2. Д – 23 К – 131

 3. Д – 131 К – 92

 4. Д – 92 К – 131

 5. Д – 92 К – 131

Запитання 47. На якому рахунку ураховуються устаткування, що потребує монтажу?

 1. На рахунку 152 «Капітальні інвестиції».

 2. На рахунку 205 «Будівельні матеріали».

 3. На рахунку 10 «Основні засоби», субрахунок 104 «Машини і устаткування».

 4. На рахунку 01 «Орендовані необоротні активи».

 5. На рахунку 104 «Машини та обладнання»

Запитання 48. Як витрати на ремонт і поліпшення основних засобів відображаються в податковому обліку?

 1. Вся сума витрат йде на збільшення балансової вартості груп основних засобів.

 2. Вся сума витрат відноситься на валові витрати.

 3. Сума витрат у межах 10% балансової вартості груп основних засобів на початок звітного року відноситься на збільшення балансової вартості відповідної групи основних засобів, решта – на валові витрати.

 4. Сума витрат у межах 10% балансової вартості груп основних засобів на початок звітного року відноситься на валові витрати, решта – збільшує балансову вартість відповідної групи основних засобів.

 5. Сума витрат у межах 6% балансової вартості груп основних засобів на початок звітного року відноситься на валові витрати, решта – збільшує балансову вартість відповідної групи основних засобів.

Запитання 49. Що є підставою для відкриття інвентарних карток

 1. Інвентарний список основних засобів.

 2. Інвентарна книга обліку основних засобів.

 3. Технічний паспорт.

 4. Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів.

 5. Акт ввода в експлуатацію.

Запитання 50. За якою вартістю нематеріальні активи включаються до валюти балансу?

 1. За первісною.

 2. За залишковою.

 3. До валюти балансу включається сума зносу.

 4. За ринковою

 5. За історичною


2. Практична частина 50 балів

2.1. Задача - 25 балів

Списати у виробництво матеріали методом ФІФО на підставі наведених нижче даних

№ п/п

Операції

Од. вим.

Кількість

Ціна за од.

Сума

1.

Залишок матеріалів на початок місяця

тон

50

6400

?

2.

Сума транспортно заготівельних витрат на початок місяця


1200
Надійшло від постачальників

тон

30

600

?
Надійшло від постачальників

тон

46

800

?
Разом
?


Сума транспортно заготівельних витрат за місяць


1970
Відвантажено у виробництво

тон

100
?
Залишок на кінець місяця

тон

?
?

25 балів задачі поділяються на:

1. Правильний розрахунок вартості матеріалів методом ФІФО – 5 балів

2. Правильний розрахунок середнього відсотку ТЗР – 5 балів.

3. Правильний розрахунок суми ТЗР,які відносяться до витрачених матеріалів – 5 балів.

4. Правильне складання проводки зі списання матеріалів та визначення суми – 10 балів


2.2. Задача - 25 балів

На підставі наведених нижче вихідних даних:

- відкрийте синтетичні рахунки; - зареєструйте наведені господарські операції в журналі і складіть бухгалтерські проводки; - на підставі складених проводок проведіть розноску сум на синтетичні рахунки; - складіть оборотну відомість за синтетичними рахунками і баланс.

1) Баланс швейної фабрики на 1 жовтня.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- первісна вартість (10)

- знос (131)

Запаси:

виробничі запаси (20)

незавершене виробництво (23)

готова продукція (26)

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті, у т.ч.

каса (301) – 1010

поточний рахунок (311) -122790


109800

113000

3200


10000

22100

41800


123800

Статутний капітал (40)

Нерозподілений прибуток (збиток) (441)

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (631)

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з оплати праці (66)

120000


67600


110500


9400

Усього

307500

Усього

307500

2) Господарські операції швейної фабрики за жовтень.

№ п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10


11

12


13

Видано з каси під звіт

Отримані гроші в касу з поточного рахунку для виплати заробітної плати

Видана з каси заробітна плата робітникам підприємства

Отриманий рахунок постачальника за матеріали, у т.ч. ПДВ - 3700 грн.

Наданий та затверджений авансовий звіт підзвітної особи про сплату рахунку за розвантаження матеріалів, у т.ч. ПДВ - 15 грн.

Відпущені матеріали на упакування готової продукції

Відвантажена продукція покупцю за договірними цінами, з ПДВ

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

Списана собівартість реалізованої зі складу продукції

В кінці звітного періоду списуються витрати на збут на фінансовий результат (суму визначити)

В кінці звітного періоду списується чистий доход на фінансовий результат

В кінці звітного періоду списується собівартість реалізації на фінансовий результат

В кінці звітного періоду визначається і списується фінансовий результат від основної діяльності на нерозподілений прибуток (збиток)

100

9400

9400

22200


90

2300

60000

?

30000


?

?


?

?

25 балів задачі поділяються на:

1. Правильне складення проводок з розноскою сум по рахунках синтетичного обліку - 13 балів.

2. Правильне складання оборотної відомості за синтетичними рахунками - 6 балів.

3. Правильне складання балансу з вірним визначенням всіх статей - 6 балів.

^ Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті


Оцінка знань вступників з комплексного фахового іспиту здійснюється за 100 бальною системою за двома складовими :

1) за результатами тестового контролю вступник отримує максимально 50 балів (1 бал х 50 тестів);

2) за результатами розв’язання практичного завдання максимально отримує 50 балів (25 х 2).

Кожна задача оцінюється за такими критеріями:

Задача 2.1 – 25 балів задачі поділяються на:

- правильний розрахунок вартості матеріалів методом ФІФО – 5 балів

- правильний розрахунок середнього відсотку ТЗР – 5 балів.

- правильний розрахунок суми ТЗР,які відносяться до витрачених матеріалів – 5 балів.

- правильне складання проводки зі списання матіріалів та визначення суми – 10 балів


Задача 2.2 - за правильне складення проводок з розноскою сум по рахунках синтетичного обліку - 13 балів.

- за правильне складання оборотної відомості за синтетичними рахунками - 6 балів.

- за правильне складання балансу з вірним визначенням всіх статей - 6 балів.

За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 0 до 100 балів включно.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV (зі змінами і доповненнями).

 2. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291.

 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291.

 4. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні. Затверджене НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

 5. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” в редакції від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

 6. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 р. № 889-IV (зі змінами та доповненнями).

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999 р.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999 р.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999 р.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999 р.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999 р.

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”, затверджене наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999 р.

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 р.

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 20 від 31.01.2000 р.

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 „Фінансові інвестиції”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 91 від 26.04.2000 р.

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 „Фінансові інструменти”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 559 від 30.11.01 р.

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Доход”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.1999 р.

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 р.

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 „Податок на прибуток”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 353 від 28.12.2000 р.

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 „Об’єднання підприємств”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 163 від 07.07.1999 р.

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 „Консолідована фінансова звітність”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 176 від 30.07.1999 р.

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 „Прибуток на акцію”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 344 від 16.07.2001 р.

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 „Виплати працівникам”, затверджене наказом Міністерства фінансів

 24. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік в галузях економіки 2-ге видання, перероблене та доповнене, навчальний посібник, - К: ЦУЛ 2010- 392 с.

 25. Батищев В., Бакун Ю., Максутов С. Деякі особливості нарахування та облі-ку резерву сумнівних боргів. - // Бухгалтерія. – 2001 р. - № 7.

 26. Білуха М. Бухгалтерський облік. – К., 2001 р. – 320 с.

 27. Бойцова М., Маханько О., Клыженко Я. «Все об учете запасов».: Фактор, 2007. – 368с.

 28. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» /Ф.Ф.Бутинець, С.В.Івахненков, Т.В.Давидюк, Т.В.Шахрайчук; За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 2-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута” 2006. – 544с.

 29. Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії до практики: У 2 т./За ред. А.М.Коваленко.-Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2010.-Т.1-656с. –рос. мовою

 30. Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік: Теорія та практика: навч.- практичний посібник. – К:ЦУЛ, 2010 – 536 с.

 31. Волинец Л. «Бухгалтерский и налоговый учет запасов на предприятии»:Консульт, 2007. – 256с.

 32. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні з використанням національних стандартів. - К., АСК, 2001 р. – 270 с.

 33. Куцмида Н. Нюанси бухобліку: погляд Мінфіну / Дебет- Кредит.- 2009.- №5. - с.20- 21.

 34. Максімова В.Ф. Організація контролю та ревізії. Одеса: ОДЕУ, 2002.

 35. Носова С.С. Экономический контроль: сущность и формы проявления. – М.: Экономика, 1991.

 36. Матвієць С. Списання безнадійної заборгованості: бухгалтерський і податковий облік. - // Баланс-Агро. – 2002 р. № 11.

 37. Орлова В.К., Орлів М.С.,Хома С.В. Фінансовий облік, навч.посібник. –К: ЦУЛ, 2010.- 510 с.

 38. Пушкар М.С..Фінансовий облік . Підручник. – Тернопіль: Карт - бланш, 2008. – 628с.

 39. Пушкар М.С. Контролінг: Монографія/Терноп..: Б.В., 1997.

 40. Сук Л.К. Бухгалтеський облік у галузях народного господарства. Навч. посібник. – К.: Знання, 2007. – 312 с.

 41. Харитонова А. Капітальний ремонт основних засобів: документальне оформлення та облік. - // Баланс-Агро. – 2006 р. № 4, 6.

 42. Цветкова Н.М. Документальное оформление операций по движению материальных ценностей на предприятии // Бухгалтерия. Бизнес. Налоги. -2009. -№ 15. -с. 40-44.

 43. Чалый И. Методология учета основних средств: рекомендательно, но важно// Бухгалтерия.-2008. №13 (792). с. 98-100

Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену визначення рівня підготовленості студентів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста) за іншим напрямом підготовки
...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалаврів та спеціалістів за іншими видами спеціальності
Мета вступного екзамену визначення рівня підготовленості студентів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалавра ( за іншим напрямом підготовки, спеціаліста ( за іншою спеціальністю)

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії
move to 0-9283209
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем (молодшого спеціаліста) ухвалено на засіданні кафедри
Типи господарських операцій, котрі викликають зміни в об’єктах бухгалтерського обліку
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconТаблиця відповідності спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста напрямам підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи