ОБҐрунтування теми дисертаційного дослідження Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці icon

ОБҐрунтування теми дисертаційного дослідження Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці
Скачати 66.21 Kb.
НазваОБҐрунтування теми дисертаційного дослідження Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці
Дата10.09.2012
Розмір66.21 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ


ОБҐРУНТУВАННЯ

теми дисертаційного дослідження

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців

з управління персоналом та економіки праці

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

Головко Світлани Василівни

Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти


Науковий керівник:

докт.екон. наук, професор


Київ-2011

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці

1.1. Компетентісний підхід у професійній підготовці фахівців з управління персоналом та економіки праці

1.2. Сучасний стан формування професійної компетентності фахівців з управління персоналом та економіки праці

1.3. Критерії та рівні сформованості професійної компетентності фахівців з управління персоналом та економіки праці

Висновки до першого розділу


Розділ ІІ. Експериментальне дослідження формування професійної компетентності фахівців з управління персоналом та економіки праці

3.1. Модель формування професійної компетентності фахівців з управління персоналом та економіки праці

3.2. Практична апробація та узагальнення отриманих результатів дослідження

3.3. Рекомендації щодо застосування запропонованої моделі

Висновки до другого розділу


ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальність теми дослідження. Досягнення якісно нового стану сучасного суспільства неможливе без кардинального підвищення рівня та удосконалення процесу підготовки фахівців в системі вищої освіти. Складність вирішення даного питання обумовлюється тим, що в умовах динамічних змін ринкового середовища, реструктуризації економіки вкрай складним є визначення майбутніх перспективних спеціальностей, спеціалізацій, професійних компетенцій, які будуть користуватися попитом на ринку праці.

Актуальність теми дослідження обумовлена новими вимогами до освіти, що зумовлюють необхідність змін і в системі професійної підготовки фахівців з управління персоналом та економіки праці. Слід відзначити, що функції фахівця з управління персоналом та економіки праці на цей час значно розширилися. Такі зміни пояснюються тим, що роботодавці переглянули своє ставлення до персоналу в цілому, який тепер визнається однією із головних конкурентних переваг компаній на ринку.

Процеси інтеграції світового співтовариства, зокрема в галузі економіки, призводять до змін у вимогах, пропонованих і до кваліфікаційної характеристики сучасного фахівця з управління персоналом та економіки праці. У цих умовах особливого значення набувають такі якості випускника вищого навчального закладу, як висока професійна компетентність, ініціативність у вирішенні нестандартних завдань, мобільність, креативність, здатність до самоосвіти, до налагодження контактів з учасниками його професійної діяльності.

Важливість формування професійної компетентності у майбутніх фахівців спеціальності «Управління персоналом та економіки праці» визначається кількома чинниками: по-перше, зростаючою різнорідністю їх професійних обов'язків, по-друге, зростаючими вимогами ринкової економіки до професійної компетентності фахівців, по-третє, необхідністю формування у нової генерації фахівців системи професійних та особистісних якостей (підприємливості, мобільності, відповідальності, вміння аналізувати ситуації в сфері управління людськими ресурсами і приймати обґрунтовані рішення, вміння орієнтуватися в діловому середовищі тощо).

Саме від рівня підготовки фахівця, сформованості його професійних якостей значною мірою залежить успішне виконання соціального замовлення держави на підготовку фахівця з високою професійною компетентністю.

Дослідження проблеми якісної професійної підготовки фахівця в процесі навчання дозволяє не тільки охопити теоретичні та практичні основи цього процесу, але й посилити увагу до навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах, активізувати пізнавальну діяльність студентів, розкрити особливості формування їх професійної компетентності.

Проблемою професійної компетентності фахівця та її складових займались такі вчені, як: Дж. Равен, В. Хутмахер, С. Гончаренко, І. Зимня, І. Зязюн, Т. Іванова, Н. Коломінський, К. Корсак, А. Маркова, Н. Ничкало, А. Хуторський, С. Шишов та ін.

Також присвячено багато праць, що охоплюють та обґрунтовують різні аспекти підвищення якості підготовки фахівців: теоретико-методологічні, гуманістичні та культурологічні аспекти філософії формування нового покоління фахівців (В.П. Андрущенко, С.І. Гессен, В.Г. Кремень, В.С. Лутай, М.І. Михальченко, Л.П. Пуховська та ін.)

Зміни у розвитку економічних процесів, виникнення різних форм власності і нових економічних відносин, розвинута інфраструктура сучасної економічної системи потребують від майбутнього фахівця з управління персоналом та економіки праці фундаментальної економічної освіти, сформованості економічного мислення, опанування значною кількістю професійних компетенцій. Методологічні засади економічної освіти проаналізовані у працях О.Аксьонової, В. Андрущенка, Т.Базарова, Л.Балабанової, В.Данюка, Г.Дмитренка, І.Іщенко, Г.Ковальчук, М.Левочко, В.Петюха, А. Павленка, Г.Щокіна та ін.

Аспекти професійної підготовки та складники професійної освіти розкриваються у дослідженнях Г. Балла, О. Алексюка, В. Андрущенка, В. Безпалька, В. Галузинського, Н. Ничкало та ін. Обґрунтування сучасних вимог до професійної підготовки студентів здійснили В. Бондар, В. Лозова, О. Пєхота, С. Сисоєва та ін.

Незважаючи на багатоаспектність наукових досліджень, присвячених формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців, багато питань цієї складної теми залишаються не до кінця розв’язаними. Наразі має місце суперечність між процесами глобалізації та інформатизації суспільства і рівнем підготовки сучасного фахівця; між уподобаннями і здібностями студента та існуючою парадигмою освіти, яка базується на давно розроблених принципах побудови навчальних планів і жорстких програмах вивчення дисциплін, які повинен засвоїти студент.

Ученими активно здійснюється пошук шляхів вдосконалення процесу формування професійної компетентності майбутніх економістів, управлінців, вчителів, психологів та ін. Проте питанням формування професійної компетентності фахівців з управління персоналом та економіки праці приділяється не достатньо уваги, незважаючи на визначальну роль фундаментальної економічної освіти в професійній підготовці цих фахівців.

Отже, дослідження вищеозначеної проблеми й доцільність її розробки зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці».

^ Об’єкт дослідження – професійна підготовка фахівців з управління персоналом та економіки праці.

Предмет дослідження – педагогічні умови, зміст, форми та методи формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці.

^ Мета дослідження – проаналізувати теоретичний і практичний досвід формування професійної компетентності фахівців з управління персоналом та економіки праці та обґрунтувати шляхи удосконалення їх професійної підготовки.


^ Завдання дослідження:

  • проаналізувати теоретичні джерела і практичний стан проблеми формування професійної компетентності фахівців з управління персоналом та економіки праці;

  • обґрунтувати критерії та рівні сформованості професійної компетентності фахівців з управління персоналом та економіки праці;

  • розробити та науково обґрунтувати модель формування професійної компетентності фахівців з управління персоналом та економіки праці;

  • запропонувати шляхи оновлення педагогічних умов, змісту, форм та методів формування професійної компетентності фахівців з управління персоналом та економіки праці на основі.
Відомості про автора

  1. ПІП

  2. Народилася ___________ Число, місяць, рік.

  3. Освіта вища: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; спеціальність «Дефектологія (логопедія)»; кваліфікація – логопед, вчитель початкових класів шкіл для дітей з тяжкими розладами мовлення; Міжрегіональна Академія управління персоналом; спеціальність «Соціальна педагогіка»; кваліфікація – магістр соціальної педагогіки та психології.

  4. Місце роботи: ______________________________________, кафедра ____________________________________

  5. Посада: старший викладач кафедри _______________________________

  6. Домашня адреса: індекс______, м. Київ, вул.._________ буд.___, кв. _____

д.т. ___________, м.т. ____________

Схожі:

ОБҐрунтування теми дисертаційного дослідження Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці iconТренінговий метод формування управлінської компетентності у фахівців-аграрників постановка проблеми
Напрацювання в галузі сучасної управлінської теорії і практики настільки різноманітні, що вимагають переоцінювання концепції, стратегії,...
ОБҐрунтування теми дисертаційного дослідження Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці iconАдреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”
Житомирський державний технологічний університет, кафедра управління персоналом та економіки праці
ОБҐрунтування теми дисертаційного дослідження Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці iconПрограма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці»
Мета вступного іспиту до бакалаврату за напрямом підготовки „Управління персоналом і економіки праці : визначення рівня підготовленості...
ОБҐрунтування теми дисертаційного дослідження Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про зміну назви кафедри управління персоналом»
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, завідувача кафедри управління персоналом А. М. Колота,...
ОБҐрунтування теми дисертаційного дослідження Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці iconОсобливості формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів машинобудівних факультетів технічного університету постановка проблеми
Огічної підготовки викладацьких кадрів. Це пояснюється істотними змінами, обумовленими необхідністю гуманізації інженерної освіти...
ОБҐрунтування теми дисертаційного дослідження Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці iconФакультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна 030505
ОБҐрунтування теми дисертаційного дослідження Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці icon2 квітня 2009 року V міжнародні педагогічні читання з теми «формування професійної компетентності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах глобалізації»
Підготовка фахівців дошкільної освіти у вищих навчальних закладах та в системі післядипломної освіти
ОБҐрунтування теми дисертаційного дослідження Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці iconТеоретичні основи формування системи спільної діяльності майбутніх фахівців з економіки підприємств в процесі їх професійної підготовки Постановка проблеми
В є державна стандартизація вищої освіти [1]. Державні стандарти вищої освіти визначають перелік професійних умінь, які необхідно...
ОБҐрунтування теми дисертаційного дослідження Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці iconФакультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці
Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій Кицак Т. Г., к е н., доцент, Ільніцький Я. В., к е н., доцент
ОБҐрунтування теми дисертаційного дослідження Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці iconУдк: 331. 101 Турчина В. М., асистент кафедри економіки праці та управління персоналом, двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Турчина В. М., асистент кафедри економіки праці та управління персоналом, двнз київський національний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи