Шановні колеги! Запрошуємо вас до співпраці в збірнику наукових праць «Гуманітарний часопис» – періодичному виданні гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. icon

Шановні колеги! Запрошуємо вас до співпраці в збірнику наукових праць «Гуманітарний часопис» – періодичному виданні гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М.
Скачати 73.13 Kb.
НазваШановні колеги! Запрошуємо вас до співпраці в збірнику наукових праць «Гуманітарний часопис» – періодичному виданні гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М.
Дата31.03.2013
Розмір73.13 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги!


Запрошуємо вас до співпраці в збірнику наукових праць «Гуманітарний часопис» – періодичному виданні гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», яке затверджено як фахове видання з філософських наук (постанова Президії ВАК України від 08.06.2005 № 2-05/5).


Редакційні вимоги до статей

До друку приймаємо статті українською та російською мовами.

Статті мають бути ретельно відредаговані й відповідним чином оформлені. Статті, перекладені українською мовою за допомогою комп’ютерного перекладача й належним чином не відредаговані, редакція не розглядатиме.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 обов’язковими змістовими елементами наукової статті є:

а) формулювання проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;

в) формулювання цілей статті (мета і завдання);

г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

ґ) висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Текст статті подавати в паперовому та електронному варіантах.


^ Вимоги до електронного носія:

1. Диск має бути без механічних пошкоджень та перевірений за допомогою антивірусної програми.

2. На диску повинні бути розміщені файли зі статтею та відомостями про автора. Ці файли мають бути створені в редакторі Word, збережені у форматі *.doc або *.docх та названі за прізвищем автора статті. Ім’я файлу слід набирати кириличним шрифтом українською мовою. Наприклад:

2.1. Файл із статтею: Більчук.doc; Більчук.docх.

2.2. Файл із відомостями про автора: Більчук-відомості.doc; Більчук-відомості.docх.


Відомості про автора подавати українською мовою. У файлі має бути така інформація (наводити без скорочень):

1. Прізвище, ім’я та по батькові автора.

2. Науковий ступінь, учене звання.

3. Посада і місце роботи (найменування структурного підрозділу й установи повністю).

4. Інформація для зворотного зв’язку (домашня адреса, телефон, e-mail).


Вимоги до технічного оформлення статті:

1. Текст набирати шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5.

2. Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – по 2 см.

3. Абзацний відступ – 1,25 см. Абзацування автоматичне. Не допустиме створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab або знаків пропуску.

4. Текст вирівнювати по ширині.

5. Не допускається заміна тире знаком дефіса й навпаки.

6. Для позначення діапазону років, століть використовувати знак тире без пропусків ліворуч і праворуч (якщо діапазон зазначено лише цифрами), наприклад: 1997–2000 роки, ХІ–ХІІІ століття. Але: ХІХ – перша половина ХХ століття.

7. Цитати, назви творів тощо брати в лапки «», для внутрішньоцитатного виділення використовувати лапки „”.

8. Слова друкувати без переносів.

9. Усі скорочення в тексті: ініціали та прізвище (І. І. Іваненко), і т. д., і т. п., й ін., та ін., с. – друкувати через нерозривний пропуск (одночасне натискання клавіш Shift + Ctrl + «Пробіл»).

10. Виділення фрагмента тексту, ілюстративного матеріалу можливе напівжирним шрифтом та курсивом. Підкреслення не допускаються.

11. Бібліографічні посилання друкувати в квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки розділяти комою і скороченим словом «сторінка» (с.). Для зазначення діапазону сторінок або номерів джерел використовувати знак тире без пропусків ліворуч і праворуч. Номери сторінок, що стосуються одного джерела, розділяти комою; номера різних джерел – крапкою з комою. Наприклад: [3, с. 23], [3, с. 45–50], [1–5], [3, с. 33, 36; 4, с. 34], [5; 7; 23].

12. Сторінки не нумерувати. Можливе проставлення номеру сторінки олівцем на паперовому варіанті статті.


Вимоги до структури статті:

Стаття має містити такі компоненти:

1. Код статті (УДК) – ліворуч жирним шрифтом.

2. Прізвище й ініціали автора – на наступному рядку курсивом по центру.

3. Назва статті – на наступному рядку великими літерами жирним шрифтом по центру.

4. Резюме російською, українською та англійською мовами – через рядок курсивом. Кожне резюме має бути обсягом не більше ніж 5 рядків. Наприкінці кожного резюме з абзацу наводити ключові слова російською, українською та англійською мовами (не більше 5-6 понять).

5. Текст статті – через рядок після анотацій. Можливе виділення структурних компонентів тексту жирним шрифтом.

6. Бібліографія – через рядок після основного тексту.


Взірець оформлення статті:


УДК 130.2

Балашова О. О.

^ МЕДІА В ТРАНСФОРМАЦІЯХ СУЧАСНОГО ХУДОЖНЬОГО РИНКУ


Статья посвящена проблемам трансформации современного художественного рынка в связи с интеграцией различных медиа в процесс создания произведений искусства. Атора интересует преобразование традиционной модели функционирования искусства в новой парадигме творчества.

Ключевые слова: художественный рынок, медиа, искусство, творчество.


Стаття присвячена проблемам трансформації сучасного художнього ринку у зв’язку з інтеграцією різних медіа в процес створення творів мистецтва. Автора цікавить перетворення традиційної моделі функціонування мистецтва в новій парадигмі творчості.

Ключові слова: художній ринок, медіа, мистецтво, творчість.


The article is about problems of the contemporary art market transformation by reason of various media integration into the process of art pieces production. Author is interested in conversion of traditional model of art functioning in the new creativity paradigm.

The keywords: art market, media, art, creativity.


Медіамистецтво – продукт сучасної культури – активно використовує всі її можливості: інформаційні, технологічні, комунікативні. Всі вони працюють на виразність медіатвору. Зі свого ж боку, це мистецтво, невід’ємне від розвитку новітніх комунікаційних технологій, рухає їх уперед, адже свобода можливостей, отриманих митцем, стає стимулом до креативного збагачення медійного інструментарію.


Література:
^ Вимоги до оформлення бібліографії:

1. Слово «Література» друкувати з абзацу жирним шрифтом, після нього ставити двокрапку.

2. Бібліографічні джерела подавати лише в алфавітному порядку, кожне нове джерело – з абзацу. Спочатку зазначати джерела, опубліковані кириличним алфавітом, а потім – латинкою.

3. Джерела оформлювати відповідно до чинного державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (набув чинності з 1 липня 2007 року) та вимог ВАК України до оформлення бібліографічного опису в списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті (Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2008. – № 3. – С. 9–13).

4. Прізвище й ініціали автора виділяти курсивом.


Взірець оформлення бібліографії:


Література:

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Р. Л. Акофф, Д. Магидсон, Г. Д. Эддисон ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 265 с.

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Заголовок з екрану.

3. Європейський Союз : словник-довідник / ред.-упоряд. М. Марченко. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

4. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18.

5. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2002. – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.

6. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478 с.

7. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с.

8. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. … доктора фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

9. Психология менеджмента / П. К. Власов, А. В. Липницкий, И. М. Лущихина и др. ; под ред. Г. С. Никифорова. – 3-е изд. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

10. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – Х., 2007. – С. 33.

11. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX – початок XX ст.) / Д. М. Чорний. – Х. : Основа, 2007. – С. 137–202.

12. Eagleton T. Walter Benjamin, or, Towards a revolutionary criticism / Terry Eagleton. – London : Verso Books, 1981. – 204 p.

13. The Medieval World and the Modern Mind / ed. by Michael Brown and Stephen H. Harrison. – Dublin : Four Court Press, 2000. – 201 p.Примітки до правил оформлення бібліографії:

1. Проміжки між знаками та елементами запису є обов’язковими і використовують для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

2. Загальне позначення матеріалу ([Електронний ресурс], [Текст]) зазначають у списках літератури за наявності відомостей про видання на різних матеріальних носіях та з різними способами подання інформації.

Схожі:

Шановні колеги! Запрошуємо вас до співпраці в збірнику наукових праць «Гуманітарний часопис» – періодичному виданні гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. iconШановні колеги! Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі в збірнику наукових праць
Стаття не була раніше опублікована, а також не надана в інші видання для розгляду та публікації
Шановні колеги! Запрошуємо вас до співпраці в збірнику наукових праць «Гуманітарний часопис» – періодичному виданні гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. iconШановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць
Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима майбутніх правоохоронців
Шановні колеги! Запрошуємо вас до співпраці в збірнику наукових праць «Гуманітарний часопис» – періодичному виданні гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія України Гуманітарний факультет інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук», яка відбудеться...
Шановні колеги! Запрошуємо вас до співпраці в збірнику наукових праць «Гуманітарний часопис» – періодичному виданні гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. iconДніпропетровського національного університету імені олеся гончара інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини та інтеграційні проекти на...
Шановні колеги! Запрошуємо вас до співпраці в збірнику наукових праць «Гуманітарний часопис» – періодичному виданні гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. iconДніпропетровського національного університету імені олеся гончара інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини та інтеграційні проекти на...
Шановні колеги! Запрошуємо вас до співпраці в збірнику наукових праць «Гуманітарний часопис» – періодичному виданні гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. iconШановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції
Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції "Сучасні аспекти діяльності бібліотеки вишу на новому етапі розвитку...
Шановні колеги! Запрошуємо вас до співпраці в збірнику наукових праць «Гуманітарний часопис» – періодичному виданні гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. iconШановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції
Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції "Сучасні аспекти діяльності бібліотеки вишу на новому етапі розвитку...
Шановні колеги! Запрошуємо вас до співпраці в збірнику наукових праць «Гуманітарний часопис» – періодичному виданні гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції «Методологія політичної науки (ІІ читання)»
Конференція відбудеться 3 грудня 2010 року у приміщенні Львівського національного університету імені Івана Франка І включатиме 2...
Шановні колеги! Запрошуємо вас до співпраці в збірнику наукових праць «Гуманітарний часопис» – періодичному виданні гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. iconВельмишановний пане Ректоре!
Шановні колеги із Сучавського університету імені Штефана Великого! Шановні колеги із Чернівецького національного університету
Шановні колеги! Запрошуємо вас до співпраці в збірнику наукових праць «Гуманітарний часопис» – періодичному виданні гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. iconМаріупольський державний гуманітарний університет економіко правовий факультет інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Економіко-правовий факультет, кафедра міжнародної економіки Маріупольського державного гуманітарного університету запрошує Вас взяти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи