За №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти icon

За №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Скачати 137.04 Kb.
НазваЗа №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Дата10.09.2012
Розмір137.04 Kb.
ТипДокументиЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

24.12.2003 № 847


Зареєстровано Міністерством юстиції України

19 січня 2004 року

за № 75/8674


Ліцензійні умови

надання освітніх послуг у сфері вищої освіти


1. Загальні положення


1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про освіту”, "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг".


1.2. Ліцензійні умови визначають мінімальні нормативи забезпечення навчальних закладів матеріально-технічною, навчально-методичною та інформаційною базою, науково-педагогічними та педагогічними кадрами.


^ 2. Нормативи та вимоги


2.1. Нормативи для підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів (денна форма навчання)


Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за освітньо-кваліфікаційними рівнями

Молодший спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

1

2

3

4

5

^ 1. Загальні вимоги

1.1 Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою міністрів АРК, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією++++

^ 2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)758595

у тому числі на постійній основі
50

50

50

2.2 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)758595

у тому числі на постійній основі
50

50

50

з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється враховувати до 1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України)

10


20


40

2.3 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)758595

у тому числі на постійній основі
50

50

50

з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється враховувати до 1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України)

10


20


40

2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)25

2.5 Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки


+


+


+


+

2.6 Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності:+++

доктор наук або професор


+

кандидат наук, доцент+
^ 3. Матеріально-технічна база

3.1 Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм (у % від потреби)100100100100

3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)


70


70


70


70

3.3 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів


6


12


12


12

3.4 Наявність пунктів харчування

+

+

+

+

3.5 Наявність спортивного залу

+

+

+

+

3.6 Наявність стадіону або спортивного майданчику

+

+

+

+

3.7 Наявність медичного пункту

+

+

+

+

^ 4. Навчально-методичне забезпечення

4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)


+


+


+


+

4.2 Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)


+


+


+


+

4.3 Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку


+


+


+


+

4.4 Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (%):

4.4.1 Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін100100100100

4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт


100


100


100


100

4.4.3 Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)


100


100


100


100

4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (%)100100100100

4.6 Забезпеченість програмами всіх видів практик (%)

100

100

100

100

4.7 Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів


+


+


+


+

4.8 Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій), %


100


100


100


100

4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів


+


+


+


+

5. Інформаційне забезпечення

5.1 Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, що містяться у власній бібліотеці (%)100100100100

5.2 Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загального контингенту студентів (%)


3


5


5


5

5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями


2


3


3


4

5.4 Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернет як джерела інформації:

  • наявність обладнаних лабораторій

  • наявність каналів доступу+

++

++

++

+


2.2. Вимоги2.2.1. Забезпечення навчального закладу на час ліцензування повинно бути достатнім для першого і другого навчальних років, а надалі – на кожен навчальний рік, наступний за поточним.


2.2.2. Забезпечення навчальною літературою вважається 100% при наявності одного підручника (посібника) за списком літератури, рекомендованої робочою програмою дисципліни, на 3 студентів.


2.2.3. Наявні приміщення (навчальні, навчально-виробничі, побутові, спортивні та інші) повинні відповідати санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”, що затверджені наказом Деркоммістобудування України від 27.06 1996 № 117.


2.2.4. Для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації кількість лекційних годин на одного викладача не може перевищувати 250 на рік при загальній кількості дисциплін не більше 4.


2.2.5. Відповідність науково-педагогічної спеціальності викладача визначається його спеціальністю за дипломом про освіту, науковою спеціальністю, науковим ступенем, ученим званням або проходженням науково-педагогічного стажування з відповідної дисципліни.


2.2.6. Кваліфікаційні вимоги до педагогічних, науково-педагогічних та керівних працівників визначаються законами України та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані Міністерством юстиції України.


2.2.7. За наявності в навчальному закладі заочної форми навчання матеріально-технічне забезпечення розраховується з коефіцієнтом 0,2 відносно нормативів для денної форми навчання. Методичне забезпечення повинно бути 100% з розрахунку 1 комплект методичних матеріалів з кожної дисципліни на 1 студента.


3. Інші вимоги


3.1. Додатковими вимогами до навчальних закладів, що здійснюють навчання іноземців, є:

наявність правової бази, що регламентує в’їзд іноземців в Україну з метою навчання, їх перебування в Україні та виїзд на батьківщину.

наявність системи набору на навчання іноземців (офіційні угоди з іноземними партнерами тощо);

наявність паспортно-візової служби для обслуговування іноземців (допускається обслуговування на підставі договорів);

наявність системи медичного обслуговування іноземців, страхування їх здоров’я;

наявність облаштованих гуртожитків для проживання іноземців та служби безпеки.

3.2. Для надання освітніх послуг з післядипломної освіти забезпечення повинно бути не меншим, ніж для підготовки за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, за винятком вимог до кадрового забезпечення при наданні освітніх послуг з розширення профілю (підвищення кваліфікації) та спеціалізації, де викладати можуть провідні фахівці галузі, а також працівники державних органів виконавчої влади.3.3. Надання освітніх послуг з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади здійснюється згідно з Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері загальної середньої (позашкільної) освіти.


3.4. Навчальні заклади, що отримали ліцензію на надання освітніх послуг, зобов’язані :

забезпечувати дотримання вимог Законів України та постанов Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані Міністерством юстиції України;

виконувати ці Ліцензійні умови;

провадити діяльність відповідно до заявлених під час ліцензування навчальних планів і освітніх програм, установлених обсягів прийому на навчання;

надавати особам, які вступають до навчального закладу (у тому числі шляхом реклами), достовірну інформацію про умови приймання, плату за навчання, зміст і форму документів, що видаються після його закінчення.


Начальник управління ліцензування,

акредитації та нострифікації В.І.Домніч


Схожі:

За №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconЗа №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про освіту”, "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України...
За №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconЩодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти у зв'язку із затвердженням нової редакції Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (далі Порівняльна таблиця) та Державним вимогам до акредитації, а...
За №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconДодаток с5 ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Наказ монмолодьспорту України 29. 11. 2011 м. Київ №1377 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 24....
За №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconПоложення Ці Державні вимоги розроблені відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року
України від 24 грудня 2003 року №847, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за №75/8674 (у редакції наказу...
За №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconЩодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (далі Порівняльна таблиця) та Державним вимогам до акредитації, а...
За №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconЩодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (далі Порівняльна таблиця) та Державним вимогам до акредитації, а...
За №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconЩодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти у зв'язку із затвердженням нової редакції
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (далі Порівняльна таблиця) та Державним вимогам до акредитації, а...
За №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconПоложення > Ці Державні вимоги розроблені відповідно до Законів України,, "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах",, затверджених
України від 24 грудня 2003 року №847, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за №75/8674 (у редакції наказу...
За №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconЗаява про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти
Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
За №75/8674 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти iconПорівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи